Zákon č. 335/2002 Z. z.Zákon o zvýšení výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia vojakov v roku 2002

Čiastka 141/2002
Platnosť od 28.06.2002
Účinnosť od 01.07.2002

335

ZÁKON

z 21. júna 2002

o zvýšení výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia vojakov v roku 2002

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Zvýšenie výsluhových dôchodkov a výsluhových príspevkov

Výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky, sirotské výsluhové dôchodky a výsluhové príspevky priznané pred 1. júlom 2002 sa v súlade s osobitným zákonom1) zvyšujú o 5 % mesačnej sumy dôchodku, na ktorú má poberateľ nárok ku dňu, od ktorého sa dôchodok zvyšuje.

Spoločné ustanovenia

§ 2

Vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky priznané pred 1. júlom 2002 sa nezvyšujú podľa § 1, ak boli vymerané z dôchodkov zvýšených podľa § 1.

§ 3

(1) Výsluhové dôchodky a výsluhové príspevky uvedené v § 1, priznané pred 1. júlom 2002 sa zvyšujú od splátky dôchodku splatnej po 30. júni 2002.

(2) Doplatok zvýšenia výsluhových dôchodkov a výsluhových príspevkov podľa § 1 priznaných pred 1. júlom 2002 sa poukáže poberateľom najneskôr do 30. septembra 2002.


§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2002.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 59 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení zákona č. 257/2001 Z. z.