Zákon č. 334/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 553/2003 Z. z.(nepriamo), 596/2003 Z. z.(nepriamo), 245/2008 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 141/2002
Platnosť od 28.06.2002
Účinnosť od 01.09.2008

334

ZÁKON

z 30. mája 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. IV

Zákon č. 506/2001 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 3 písm. b) sa za slová „v školských zariadeniach podľa osobitného predpisu10)" vkladá čiarka a slová „v školských zariadeniach samosprávneho kraja11)".

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 20 sa citácia „Napríklad § 48 ods. 1 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov." nahrádza citáciou „Napríklad § 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 476 až 480 Občianskeho zákonníka.".

3. V § 4 ods. 2 a 4 sa slovo „miezd" nahrádza slovom „platov".

4. V § 4 ods. 3 a 5 sa vypúšťa slovo „ministerstvu," a za slová „okresným úradom" sa vkladá čiarka a slová „obciam a samosprávnym krajom".

5. V § 7 ods. 9 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o rozpočtové provizórium, do 50 kalendárnych dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte.".

6. V celom texte zákona sa slová „vyšší územný celok" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „samosprávny kraj" v príslušnom tvare.

7. V celom texte zákona sa slová „štátne školské zariadenia" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „verejné školské zariadenia" v príslušnom tvare.


Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2002.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.