Vyhláška č. 318/2002 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o bezpečnostnej dokumentácii jadrových zariadení a o zmene a doplnení vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 245/1999 Z. z. o havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie

Čiastka 135/2002
Platnosť od 22.06.2002 do30.11.2004
Účinnosť od 01.07.2002 do30.11.2004
Zrušený 541/2004 Z. z.

318

VYHLÁŠKA

Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

zo 17. apríla 2002

o bezpečnostnej dokumentácii jadrových zariadení a o zmene a doplnení vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 245/1999 Z. z. o havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad") podľa § 14 ods. 8, § 15 ods. 6 a § 16 ods. 3 zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z. a v znení zákona č. 470/2000 Z. z. (ďalej len „zákon") ustanovuje:


Čl. I

§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje

a) rozsah a spôsob vyhotovenia bezpečnostnej dokumentácie (§ 14 ods. 3 zákona),

b) rozsah a spôsob vyhotovenia bezpečnostnej dokumentácie (§ 15 ods. 2 zákona),

c) rozsah a spôsob vyhotovenia správy (§ 15 ods. 3 zákona),

d) podrobnosti o doplnkovej bezpečnostnej dokumentácii na vydanie súhlasu na predlžovanie doby prevádzky jadrového zariadenia (§ 16 ods. 3 zákona).

Bezpečnostná dokumentácia na vydanie súhlasu na výstavbu jadrového zariadenia

§ 2

Bezpečnostná správa

Bezpečnostná správa obsahuje

a) charakteristiku lokality umiestnenia jadrového zariadenia a projektové kritériá umiestnenia,

b) opis koncepčného riešenia projektu jadrového zariadenia a východiskové predpoklady,

c) návrh prevádzkových ohraničení a ich odôvodnenie,

d) opis jadrového zariadenia ako celku a opis funkcií základných komponentov a systémov,

e) opis riešenia protipožiarnej bezpečnosti, radiačnej bezpečnosti a bezpečnosti technických zariadení,

f) spôsob riešenia a výsledky analytických a experimentálnych riešení podmienok na zabezpečenie jadrovej bezpečnosti,

g) zoznam udalostí na jadrovom zariadení predpokladaných projektom,

h) preukázanie splnenia projektových kritérií jadrovej bezpečnosti.

§ 3

Zadanie na projekt jadrového zariadenia

Zadanie na projekt jadrového zariadenia obsahuje

a) podmienky jeho bezpečnej prevádzky vrátane koncepcie a spôsobu riadenia,

b) podmienky na vykonanie bezpečnostných analýz a požiadavky na havarijné plánovanie,

c) opis funkcií komponentov a systémov,

d) technické a technologické parametre,

e) bezpečnostné rezervy,

f) technologické a funkčné väzby medzi komponentmi, zariadeniami a systémami,

g) predpokladané udalosti a ich priebeh,

h) predbežnú analýzu vplyvu na životné prostredie (§ 14 ods. 6 zákona),

i) zoznam použitých noriem, pravidiel a inžinierskych analýz,

j) zoznam podmienok dotknutých dozorných orgánov.

§ 4

Predbežný plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi, prípadne s vyhoretým jadrovým palivom

Predbežný plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi, prípadne s vyhoretým jadrovým palivom ustanovuje osobitný predpis.1)

§ 5

Koncepčný plán vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky

(1) Koncepčný plán vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky (ďalej len „koncepčný plán vyraďovania") zodpovedá úrovni znalostí v čase jeho vypracovania.

(2) Koncepčný plán vyraďovania obsahuje technické riešenie vyraďovania najmenej dvoma alternatívami a odporúčanie jednej z alternatív s odôvodnením. Každá alternatíva obsahuje

a) opis predpokladaného stavu objektov a technologických zariadení jadrového zariadenia po ukončení prevádzky,

b) opis postupu vyraďovania jadrového zariadenia vrátane odhadu finančných nárokov na túto činnosť,

c) opis systémov radiačnej kontroly a predpokladanej radiačnej situácie v priestoroch jadrového zariadenia a v jeho okolí,

d) opis množstva a aktivity materiálov a rádioaktívnych odpadov v jednotlivých technologických systémoch a v stavebnej časti,

e) požiadavky na kapacitu zariadení na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom.

(3) Alternatívy technického riešenia vyraďovania jadrových zariadení s jadrovým reaktorom opisujú stav s ochranným uložením a bez ochranného uloženia.

§ 6

Klasifikácia vybraných zariadení do bezpečnostných tried

Vybrané zariadenia sú zaradené do bezpečnostných tried podľa osobitného predpisu.2)

§ 7

Predbežný plán fyzickej ochrany

Predbežný plán fyzickej ochrany obsahuje podrobnosti o zabezpečení fyzickej ochrany a zaradenie jadrových zariadení alebo jadrových materiálov3) do kategórií na zabezpečenie fyzickej ochrany podľa osobitného predpisu.4)

§ 8

Program zabezpečovania kvality pre výstavbu

Obsah programu zabezpečovania kvality pre výstavbu ustanovuje osobitný predpis.5)

§ 9

Návrh limitov a podmienok bezpečnej prevádzky

(1) Návrh limitov a podmienok bezpečnej prevádzky (ďalej len „limity a podmienky") obsahuje

a) bezpečnostné limity jadrového zariadenia,

b) hodnoty nastavenia ochranných bezpečnostných systémov vyplývajúcich z bezpečnostných rozborov, vykonaných v bezpečnostnej správe,

c) zoznam predpokladaných režimov prevádzky,

d) predbežný obsah a členenie limitov a podmienok,

e) odôvodnenie každého limitu a podmienky,

f) zoznam systémov a ich technických parametrov, ktoré spĺňajú kritériá podľa § 12 ods. 1.

(2) Rozsah a spôsob spracovania limitov a podmienok musí zohľadňovať údaje úvodného projektu jadrového zariadenia.

§ 10

Predbežný program kontrol jadrového zariadenia pred jeho prevádzkou

Predbežný program kontrol jadrového zariadenia pred jeho prevádzkou (ďalej len „kontrola") obsahuje

a) zoznam zariadení (komponentov a systémov) podliehajúcich kontrole,

b) určenie kontrolovaných miest zariadení (komponentov a systémov),

c) rozsah a druh kontrol na určených kontrolných miestach,

d) termíny vykonávania kontrol s prihliadnutím na etapu spúšťania jadrového zariadenia,

e) kritériá na vyhodnotenie kontrol,

f) podmienky na kvalifikáciu systémov nedeštruktívnych kontrol,

g) podmienky na kvalifikáciu kontrolného personálu a na prístrojové zabezpečenie,

h) organizačné zabezpečenie kontrol,

i) podmienky na dokumentovanie a archiváciu výsledkov kontrol.

§ 11

Predbežný program radiačnej kontroly životného prostredia v okolí jadrového zariadenia

Predbežný program radiačnej kontroly životného prostredia v okolí jadrového zariadenia ustanovuje osobitný predpis.6)

Bezpečnostná dokumentácia na vydanie súhlasu na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky

§ 12

Limity a podmienky

(1) Zoznam limitov a podmienok sa vyhotovuje pre zariadenia podľa toho, či patria

a) k inštalovaným prostriedkom alebo k parametrom určeným na kontrolu stavu bariér jadrového zariadenia určených na lokalizáciu štiepnych produktov voči okoliu jadrového zariadenia,

b) k parametrom, ktorých zmenou hodnoty sa vytvoria iniciačné podmienky na vznik udalostí na jadrovom zariadení, alebo patria k prostriedkom, ktorých zlyhaním sa vytvárajú iniciačné podmienky na vznik havárie alebo abnormálneho prechodového procesu jadrového zariadenia; určujú sa na základe výsledkov bezpečnostných analýz,

c) k inštalovaným prostriedkom určeným na vytvorenie predpokladov na zmiernenie následkov uvažovaných nehôd alebo havárií jadrového zariadenia,

d) k parametrom alebo k prostriedkom, ktoré podľa skúseností z prevádzky jadrového zariadenia alebo ktoré na základe pravdepodobnostného hodnotenia bezpečnosti jadrového zariadenia sú dôležitými pre zdravie a bezpečnosť obyvateľov.

(2) Limity a podmienky sú spracované v častiach, pričom

a) prvú časť tvorí súbor požiadaviek na hraničné hodnoty a podmienky bezpečnej prevádzky (ďalej len „súbor požiadaviek"),

b) druhú časť tvorí odôvodnenie každého z limitov a podmienok.

(3) Súbor požiadaviek podľa odseku 2 písm. a) obsahuje

a) všeobecné pravidlá používania limitov a podmienok,

b) definície použitých pojmov,

c) prevádzkové režimy jadrového zariadenia,

d) bezpečnostné limity a nastavenie ochranných systémov,

e) pravidlá administratívneho riadenia prevádzky,

f) limity a podmienky bezpečnej prevádzky,

g) činnosť personálu pri nedodržaní limitov a podmienok a požiadavky na kontrolu,

h) tabuľky a grafy.

§ 13

Program uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky

(1) Program uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky sa člení na etapy. Pre každú etapu je vypracovaný etapový program.

(2) V príslušnom etapovom programe sa zohľadňujú podmienky, ktoré preukážu

a) správnu odozvu jadrového zariadenia na očakávané prevádzkové udalosti a predpokladané havarijné podmienky,

b) dodržanie platných predbežných prevádzkových a havarijných predpisov,

c) splnenie predpísaných kritérií úspešnosti v každej etape.

(3) Etapový program obsahuje

a) cieľ, opis a metodiku vykonania prác v danej etape,

b) podmienky na pripravenosť zariadení (komponentov a systémov) na prevádzku,

c) opis východiskového a konečného stavu etapy,

d) kritériá úspešnosti a metodiku hodnotenia splnenia prác,

e) organizačné a personálne zabezpečenie vykonania prác,

f) podmienky prechodu do ďalšej etapy,

g) zoznam čiastkových programov podľa jednotlivých druhov činností, ktoré obsahujú

1. cieľ a metodiku vykonania činností,

2. opis počiatočného a konečného stavu pre dané činnosti,

3. podmienky na vyblokovanie ochrán a blokád automatických systémov a prijaté bezpečnostné opatrenia,

4. uvedenie možného plynutia limitov a podmienok alebo požiadavky na ich zmeny,

5. kritériá úspešnosti a metodiku hodnotenia splnenia činností,

6. organizačné a personálne zabezpečenie činností.

§ 14

Program zabezpečovania kvality

Obsah programu zabezpečovania kvality ustanovuje osobitný predpis.5)

§ 15

Vnútorný havarijný plán

Náležitosti vnútorného havarijného plánu ustanovuje osobitný predpis.6)

§ 16

Predprevádzková bezpečnostná správa

Predprevádzková bezpečnostná správa obsahuje

a) opis jadrového zariadenia (komponentov a systémov),

b) koncepčné riešenie projektu,

c) prevádzkové ohraničenia a ich odôvodnenie,

d) bezpečnostný rozbor stavieb, systémov a komponentov a jadrového zariadenia ako celku,

e) pre jadrové zariadenie s reaktorom štúdie pravdepodobnostného hodnotenia bezpečnosti pre nominálny výkon reaktora a pre odstavený reaktor,

f) havarijné analýzy,

g) údaje vychádzajúce zo skutočnej realizácie, opis odlišností od pôvodného projektového riešenia obsiahnutého v bezpečnostnej správe,

h) doplňujúce a spresňujúce výpočty a merania vyplývajúce z podmienok bezpečnostnej správy,

i) údaje o spresnení programov a metód kontroly vrátane diagnostiky stavu jadrového zariadenia,

j) podmienky na riadenie pri uvádzaní jadrového zariadenia do prevádzky, počas prevádzky a pri výskyte udalostí na jadrovom zariadení (§ 24 zákona),

k) podmienky na prevádzkovú dokumentáciu,

l) zásady údržby a opráv,

m) podmienky na prevádzkové kontroly,

n) opis zabezpečovania kvality v etape uvádzania do prevádzky a počas prevádzky, ktorý obsahuje vyhodnotenie schválených etapových programov zabezpečovania kvality pre projektovanie, výstavbu a prípravu spúšťania, ako aj vyhodnotenie plánov kvality vybraných zariadení, ktoré podliehajú schvaľovaniu úradu podľa osobitného predpisu,7)

o) vyhodnotenie výstavby, ktoré obsahuje výsledky vnútorných a vonkajších previerok vykonaných v etape výstavby,

p) spôsob evidencie a kontroly jadrových materiálov,4) ako aj spôsob nakladania s jadrovými materiálmi.

§ 17

Plán fyzickej ochrany

Plán fyzickej ochrany obsahuje podrobnosti o zabezpečení fyzickej ochrany jadrových zariadení, jadrových materiálov4) a rádioaktívnych odpadov podľa osobitného predpisu.8)

§ 18

Systém nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom

Systém nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom ustanovujú osobitné predpisy.9),10)

§ 19

Koncepčný plán vyraďovania

(1) Koncepčný plán vyraďovania predkladaný pred uvádzaním jadrového zariadenia do prevádzky obsahuje údaje uvedené v § 5, spracované v nadväznosti na vybudované a plánované technologické zariadenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom a ich kapacity; uvádza podmienky na evidenciu a archiváciu prevádzkových údajov prípravy vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky.

(2) Pri zmene poradia variantu koncepčného plánu vyraďovania sa uvádza odôvodnenie tejto zmeny podľa § 5 ods. 2.

§ 20

Program prevádzkových kontrol zariadení (komponentov a systémov)

(1) Program prevádzkových kontrol zariadení (komponentov a systémov) (ďalej len „program prevádzkových kontrol") obsahuje

a) zoznam zariadení (komponentov a systémov) podliehajúcich kontrole,

b) určenie kontrolovaných miest zariadení (komponentov a systémov),

c) rozsah a druh kontroly na určených kontrolných miestach,

d) periodicitu vykonávania kontrol,

e) kritériá úspešnosti na vyhodnotenie výsledkov kontrol,

f) požiadavky na kvalifikáciu skúšobného personálu,

g) požiadavky na kvalifikáciu systémov nedeštruktívneho skúšania,

h) dlhodobý a krátkodobý harmonogram kontrol,

i) požiadavky na formu dokumentovania a archivovania výsledkov kontrol.

(2) Program prevádzkových kontrol

a) zabezpečuje súlad rozsahu kontrol s podmienkami uvedenými v programoch zabezpečovania kvality a s limitmi a podmienkami,

b) stanovuje podmienky prevádzky pri kontrolách,

c) zabezpečuje vykonanie kontrol použitím rovnakých metód a prístrojov, ktoré boli použité pri kontrolách v priebehu výroby a pri predprevádzkových kontrolách; použité metódy a prístroje musia mať vyššiu presnosť a citlivosť, ako zodpovedajú chybám prípustným pri výrobe komponentov a systémov,

d) stanovuje pri komponentoch bezpečnostných kategórií 1 a 211) požiadavky na vykonávanie kontrol v miestach indikácií identifikovaných vo výrobe alebo pri montáži ponechaných bez opravy, alebo v miestach, v ktorých boli zistené indikácie opravované,

e) zohľadňuje skúsenosti získané pri prevádzkových kontrolách.

§ 21

Vybrané prevádzkové predpisy

Vybrané prevádzkové predpisy sú predpisy na zaistenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky

a) pre zariadenia (komponenty a systémy) na plnenie týchto technologických funkcií:

1. kontrola a riadenie reaktivity pri využívaní jadrového paliva vrátane manipulácií a skladovania čerstvého a vyhoretého jadrového paliva,

2. chladenie aktívnej zóny reaktora a spoľahlivý odvod tepla pri normálnych a predpokladaných havarijných stavoch,

3. zabránenie úniku rádioaktívnych látok do okolia jadrového zariadenia a do životného prostredia vrátane likvidácie následkov prípadného úniku,

b) pri riešení abnormálnych a havarijných stavov prevádzky jadrového zariadenia.

§ 22

Programy vyskúšania zariadení a systémov dôležitých z hľadiska jadrovej bezpečnosti

Programy vyskúšania zariadení a systémov dôležitých z hľadiska jadrovej bezpečnosti sa vyhotovujú tak, aby preukazovali, že

a) činnosti spojené s uvádzaním jadrového zariadenia do prevádzky alebo s jeho prevádzkovaním sa vykonávajú podľa programov [§ 15 ods. 2 písm. b) bod 7 zákona] a prevádzkových predpisov v súlade s limitmi a podmienkami,

b) vyskúšaním zariadení a systémov sa postupne overia činnosti a funkcie uvažované projektom,

c) skúšky a obsluhu zariadení budú vykonávať len odborne spôsobilí zamestnanci a osobitne odborne spôsobilí zamestnanci (§ 21 zákona),

d) jednotlivé zariadenia a systémy sa postupne skúšajú a uvádzajú do prevádzky po etapách a častiach tak, aby boli vytvorené podmienky na vyskúšanie ďalších častí až po komplexné vyskúšanie jadrového zariadenia ako celku,

e) priebeh skúšok a zistené skutočnosti sa priebežne dokumentujú a vyhodnocujú.

§ 23

Doklady o pripravenosti jadrového zariadenia na spúšťanie

Doklady o pripravenosti jadrového zariadenia na spúšťanie sú:

a) doklad o skutočnom vyhotovení jadrového zariadenia v porovnaní s projektom,

b) protokol o výsledkoch predchádzajúceho vyskúšania zariadení (komponentov a systémov),

c) doklad o pripravenosti obslužného personálu a personálu technickej podpory,

d) doklad o pripravenosti prevádzkovej dokumentácie,

e) doklad o zabezpečení fyzickej ochrany jadrových materiálov,8)

f) správa o zabezpečení protipožiarnej ochrany, radiačnej ochrany a bezpečnosti technických zariadení,

g) správa o havarijnej pripravenosti doložená dokladmi o schválení vnútorného havarijného plánu a o posúdení plánov ochrany obyvateľov,

h) záverečná správa o celkovej pripravenosti jadrového zariadenia na spúšťanie.

§ 24

Doklady o poistení, prípadne o inej finančnej zábezpeke

Doklady o poistení, prípadne o inej finančnej zábezpeke na krytie zodpovednosti prevádzkovateľa za jadrovú škodu (§ 30 zákona) sú doklady preukazujúce finančné krytie zodpovednosti k predpokladanému dňu začatia uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky a počas celej doby jeho prevádzky.

§ 25

Program radiačnej kontroly životného prostredia v okolí jadrového zariadenia

Program radiačnej kontroly životného prostredia v okolí jadrového zariadenia ustanovuje osobitný predpis.6)

Bezpečnostná dokumentácia na vydanie súhlasu na prevádzku a na predlžovanie doby prevádzky jadrového zariadenia

§ 26

Správa o vyhodnotení uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky

Správa o vyhodnotení uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky obsahuje

a) zoznam cieľov podľa bezpečnostnej dokumentácie na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a opis ich plnenia vrátane návrhov na opatrenia,

b) zoznam zmien na jadrovom zariadení vykonaných počas uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky,

c) časový harmonogram etapy,

d) zoznam a výsledky hodnotenia udalostí na jadrovom zariadení,

e) zoznam plnenia podmienok dozorných orgánov,

f) predprevádzkovú bezpečnostnú správu podľa skutočného stavu.

§ 27

Doplnková bezpečnostná dokumentácia predkladaná pri predlžovaní doby prevádzky jadrových zariadení

(1) Doplnková bezpečnostná dokumentácia obsahuje

a) celkové hodnotenie stavu jadrového zariadenia,

b) hodnotenie prevádzky jadrového zariadenia,

c) program sledovania procesu zmien vlastností zariadení (ďalej len „starnutie") s návrhom opatrení na zmiernenie ich vplyvu,

d) opis zmien prevádzkových predpisov a pravidiel vedenia prevádzky,

e) opis projektových zmien a úprav zariadení,

f) bezpečnostné hodnotenie zmien.

(2) Celkové hodnotenie stavu jadrového zariadenia obsahuje

a) vyhodnotenie stavu hlavných komponentov jadrového zariadenia a ich skutočný stav v čase ukončenia doby súhlasu na prevádzku jadrového zariadenia; vyhodnotenie je vyhotovené podľa dokumentácie počiatočného stavu a z údajov o uplynulej prevádzke, údržbe a opravách,

b) vyhodnotenie ostatných komponentov jadrového zariadenia z hľadiska zmeny ich vlastností starnutím pomocou rozboru ich pohotovosti a spoľahlivosti.

(3) Vyhodnotenie prevádzky jadrového zariadenia obsahuje ohodnotenie spoľahlivosti a bezpečnosti jeho prevádzky pomocou aktuálneho súboru bezpečnostných indikátorov.

(4) Program starnutia zariadení špecifických pre obdobie predĺženej doby prevádzky jadrového zariadenia obsahuje kritériá na včasné vykonanie nápravných opatrení.

(5) Opis zmien prevádzkových predpisov a pravidiel vedenia prevádzky obsahuje prehľad zmien predchádzajúcich predpisov a pravidiel potrebných z hľadiska sledovania procesu starnutia špecifického pre obdobie predĺženej doby prevádzky jadrového zariadenia a ich odôvodnenie.

(6) Opis projektových zmien a úprav zariadení obsahuje predpokladané dodatočné úpravy jadrového zariadenia, potrebné na sledovanie procesu starnutia špecifického pre obdobie predĺženej doby prevádzky jadrového zariadenia.

(7) Bezpečnostné ohodnotenie zmien sa vykoná vypracovaním dodatku k predprevádzkovej bezpečnostnej správe.

§ 28

Forma vydania dokumentácie

Bezpečnostná dokumentácia sa vypracúva a predkladá úradu v jednom vyhotovení v písomnej forme a v elektronickej forme.


Čl. II

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 245/1999 Z. z. o havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 písm. a) sa vkladá nový prvý bod, ktorý znie:

1. predbežného havarijného plánu jadrového zariadenia (ďalej len „predbežný havarijný plán"),".

Doterajší prvý až tretí bod sa označujú ako druhý až štvrtý bod.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa pred doterajšiu citáciu dopĺňajú tieto slová: „§ 14 ods. 3 písm. h) a".

3. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:

㤠2a

(1) Pri spracúvaní predbežného vnútorného havarijného plánu sa využívajú ustanovenia osobitného predpisu12) a súčasne sa zohľadňujú udalosti, ktoré môžu vzniknúť počas výstavby jadrového zariadenia.

(2) Predbežný vnútorný havarijný plán obsahuje

a) všeobecnú časť,

b) predbežnú organizáciu havarijnej odozvy.

(3) Všeobecná časť obsahuje

a) opis základných cieľov vnútorného havarijného plánu,

b) opis rozdelenia zodpovednosti útvarov a jednotlivcov pri riešení udalosti.

(4) Predbežná organizácia havarijnej odozvy obsahuje

a) predbežnú klasifikáciu udalostí na jadrovom zariadení podľa stupňa závažnosti,

b) základný opis organizačnej štruktúry prevádzkovateľa jadrového zariadenia,

c) predbežný opis technických, komunikačných a materiálnych prostriedkov,

d) predbežný plán monitorovania územia a okolia jadrového zariadenia,

e) spôsob informovania verejnosti o udalostiach,

f) základný opis plánu ochrany osôb v jadrovom zariadení,

g) základný opis varovania obyvateľstva v oblasti ohrozenia a vyrozumenia osôb na území jadrového zariadenia.

(5) Súčasťou predbežného havarijného plánu je

a) situačný plán jadrového zariadenia,

b) presné grafické umiestnenie jadrového zariadenia, oblasti ohrozenia a evakuačných trás,

c) opis priestorov zhromaždenia alebo ukrytia,

d) opatrenia pri súbehu prevádzky jadrového zariadenia a výstavby iných celkov na území jadrového zariadenia.


Čl. III

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2002.


Marta Žiaková v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 11 ods. 1 a § 14 ods. 2 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 190/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o nakladaní s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom.

2) § 22 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 317/2002 Z. z. o požiadavkách na systémy kvality držiteľov oprávnení a o zmene a doplnení vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 187/1999 Z. z. o odbornej spôsobilosti zamestnancov jadrových zariadení.

3) Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4) § 7 ods. 1 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 186/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zabezpečení fyzickej ochrany jadrových zariadení, jadrových materiálov a rádioaktívnych odpadov.

5) § 9 až 11 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 317/2002 Z. z.

6) § 17f zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
§ 48 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12/2001 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany.

7) § 18 ods. 4 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 317/2002 Z. z.

8) § 7 ods. 2 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 186/1999 Z. z.

9) § 11 ods. 2 a § 14 ods. 2 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 190/2000 Z. z.

10) Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 284/1999 Z. z. o podrobnostiach prepravy jadrových materiálov a rádioaktívnych odpadov.

11) Príloha č. 2 k vyhláške Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 317/2002 Z. z.

12) § 3 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 245/1999 Z. z. o havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie.