Rozhodnutie č. 316/2002 Z. z.Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o regulácii cien rádiokomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení

Čiastka 134/2002
Platnosť od 22.06.2002

316

ROZHODNUTIE

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

z 13. júna 2002

o regulácii cien rádiokomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 32 zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z. a podľa § 4 ods. 1, § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vydáva toto rozhodnutie, ktorým reguluje ceny rádiokomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení:

Do 30. septembra 2002 budú platiť maximálne ceny za rádiokomunikačné služby poskytované prostredníctvom rádiových zariadení platné k 30. júnu 2001, a to podľa výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 1997 č. R-13/1997 uverejneného vo Finančnom spravodajcovi č. 16/1997 v prílohe č. 3 v znení rozhodnutia Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 85/2002 Z. z.

Cenová regulácia sa nevzťahuje na príležitostné poskytovanie služieb v oblasti mobilných prenosov a príspevkových trás.

Toto rozhodnutie nadobúda záväznosť 1. júla 2002.

Milan Luknár v. r.