Oznámenie č. 310/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mäsové výrobky a jedlé tuky živočíšneho pôvodu

Čiastka 132/2002
Platnosť od 19.06.2002
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2002. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 352/2003 Z. z. a nadobudli účinnosť 14. augusta 2003. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 402/2004 Z. z. a nadobudli účinnosť 15. júla 2004.

310

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos zo 17. apríla 2002 č. 811/3/2002-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mäsové výrobky a jedlé tuky živočíšneho pôvodu.

Výnosom sa ustanovujú požiadavky na výrobu a na dovoz mäsových výrobkov a jedlých tukov živočíšneho pôvodu určených na priamu ľudskú spotrebu a na výrobu potravín z nich, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu.

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2002.

Výnos je uverejnený v čiastke 12/2002 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v čiastke 15/2002 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.