Oznámenie č. 308/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mäso jatočných zvierat

Čiastka 132/2002
Platnosť od 19.06.2002 do31.12.2012
Účinnosť do 31.12.2012
Zrušený 423/2012 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2002. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 634/2004 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. decembra 2004. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 104/2005 Z. z. a nadobudnú účinnosť 1. apríla 2005.

308

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos zo 17. apríla 2002 č. 811/1/2002-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mäso jatočných zvierat.

Výnosom sa ustanovujú požiadavky na získavanie a opracúvanie mäsa jatočných zvierat a na jeho dovoz, na manipuláciu s ním a na jeho uvádzanie do obehu.

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2002.

Výnos je uverejnený v čiastke 12/2002 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v čiastke 15/2002 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.