Nariadenie vlády č. 302/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 148/2002 Z. z.

Čiastka 131/2002
Platnosť od 18.06.2002
Účinnosť od 01.07.2002 do20.04.2018
Zrušený 116/2018 Z. z.

OBSAH

302

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 5. júna 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 148/2002 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (ďalej len „zákon") a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 148/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 2 bode 2.1 sa vypúšťajú slová „alebo splnomocnenec".

2. V prílohe č. 2 bode 3.3.3 sa slová „slovenským technickým normám" nahrádzajú slovami „harmonizovaným normám2)" a posledná veta znie: „Ak autorizovaná osoba odoberie výrobcovi certifikát systému kvality, musí o tom informovať iné autorizované osoby s príslušným odôvodnením.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) STN EN ISO radu 9000.".

3. V prílohe č. 2 bode 4.3.3 sa slová „slovenským technickým normám" nahrádzajú slovami „harmonizovaným normám2)" a posledná veta znie: „Ak autorizovaná osoba odoberie výrobcovi certifikát systému kvality, musí o tom informovať ostatné autorizované osoby s príslušným odôvodnením.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) STN EN ISO radu 9000.".

4. V prílohe č. 2 bode 5.4.2 sa slová „zabezpečí umiestnenie slovenskej značky zhody" nahrádzajú slovami „umiestni alebo zabezpečí umiestnenie svojho identifikačného kódu" a na konci sa pripája táto veta: „Výrobca alebo jeho splnomocnenec každému na základe žiadosti poskytne certifikát zhody, ktorý vydala autorizovaná osoba.".

5. V prílohe č. 2 bode 5.5.3 sa slová „zabezpečí na nich umiestnenie slovenskej značky zhody" nahrádzajú slovami „umiestni alebo zabezpečí umiestnenie svojho identifikačného kódu".

6. V prílohe č. 2 bode 6.2 sa slová „zabezpečí na nich umiestnenie slovenskej značky zhody" nahrádzajú slovami „umiestni alebo zabezpečí umiestnenie svojho identifikačného kódu".

7. Príloha č. 2 sa dopĺňa bodom 6.5, ktorý znie:

„6.5 Výrobca alebo jeho splnomocnenec každému na základe žiadosti poskytne certifikát zhody, ktorý vydala autorizovaná osoba.".


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2002.


Mikuláš Dzurinda v. r.