Nariadenie vlády č. 298/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/1994 Z. z. o sadzbách odvodov za vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 189/2000 Z. z.

Čiastka 131/2002
Platnosť od 18.06.2002 do31.08.2005
Účinnosť od 01.07.2002 do31.08.2005
Zrušený 326/2005 Z. z.

OBSAH

298

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 5. júna 2002,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/1994 Z. z. o sadzbách odvodov za vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 189/2000 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 7 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/1994 Z. z. o sadzbách odvodov za vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 189/2000 Z. z sa mení takto:

1. V § 3 sa slová „Štátnym fondom zveľaďovania lesa Slovenskej republiky (ďalej len „fond")8)" nahrádzajú slovami „Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo")8)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

8) § 2 zákona č. 553/2001 Z. z. o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

2. V § 6 odsek 1 znie:

(1) Odvod za vyňatie je príjmom štátneho rozpočtu. Odvod sa platí na účet ministerstva.".

3. V § 6 ods. 5 písm. a) sa slová „fondu v banke" nahrádzajú slovami „ministerstva v banke".

4. V § 6 ods. 6 sa slovo „fondu" nahrádza slovami „štátneho rozpočtu".


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2002.


Mikuláš Dzurinda v. r.