Nariadenie vlády č. 296/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 117/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu

Čiastka 130/2002
Platnosť od 18.06.2002
Účinnosť od 01.07.2002 do19.04.2016
Zrušený 149/2016 Z. z.

296

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 5. júna 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 117/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (ďalej len „zákon") a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 117/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

(1) Týmto nariadením sa transponuje do právneho poriadku Slovenskej republiky smernica Európskych spoločenstiev uvedená v prílohe č. 11.".

Doterajšie odseky 1 až 3 sa označujú ako odseky 2 až 4.

2. V § 1 ods. 3 sa slová „odseku 1" nahrádzajú slovami „odseku 2".

3. V § 1 ods. 4 sa slová „odseku 1" nahrádzajú slovami „odseku 2".

4. V § 3 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Výrobca alebo jeho splnomocnenec zabezpečí preklad do štátneho jazyka tej časti dokumentácie, ktorú na základe odôvodnenej žiadosti požaduje orgán dohľadu podľa § 13 ods. 3 zákona. Orgán dohľadu musí v žiadosti rešpektovať požiadavku primeranosti rozsahu požadovanej dokumentácie vo vzťahu k riziku, ktoré určený výrobok predstavuje.".

5. V § 4 ods. 1 sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „s požiadavkami technických predpisov".

6. V § 4 ods. 1 písm. b) sa za slovo „pri" vkladá slovo „elektrických".

7. § 4 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) S účinnosťou medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, sa na zariadenia, ochranné systémy a prístroje, ktoré spĺňajú požiadavky tohto nariadenia, neumiestňuje slovenská značka zhody podľa § 17 ods. 3 zákona.".

8. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:

㤠5a

Na výrobky, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, sa pojmom vyhlásenie o zhode rozumie ES vyhlásenie o zhode, pojmom skúška typu ES skúška typu, pojmom overovanie zhody ES overovanie zhody, pojmom inšpekcia zavedeného systému kvality ES inšpekcia zavedeného systému kvality. Na tieto výrobky sa umiestňuje označenie CE podľa § 21 zákona.".

9. V § 6 ods. 1 v poslednej vete sa za slovo „pripraví" vkladajú slová „v štátnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členských štátov Európskych spoločenstiev alebo".

10. § 7 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Do 30. júna 2003 možno na trh uvádzať aj tie zariadenia, ochranné systémy a prístroje podľa § 1, ktoré nespĺňajú požiadavky tohto nariadenia, za predpokladu, že spĺňajú všetky požiadavky ustanovené pre ich uvádzanie na trh v členských štátoch Európskych spoločenstiev.".

11. V prílohe č. 1 nadpis znie:

„KRITÉRIÁ URČUJÚCE KLASIFIKÁCIU SKUPÍN ZARIADENÍ DO KATEGÓRIÍ".

12. V prílohe č. 2 v bode 1.0.6 písm. b) v prvej a druhej vete sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa tieto slová: „alebo v jednom z úradných jazykov členských štátov Európskych spoločenstiev.".

13. V prílohe č. 4 v bode 1 sa vypúšťa veta „Ako výrobca môže konať aj dovozca, ak ho výrobca písomne splnomocní.".

14. V prílohe č. 4 v bode 4.2 sa v úvodnej vete za slová „autorizovanej osobe" vkladajú slová „na účely inšpekcie".

15. V prílohe č. 7 v bode 3.4 sa vypúšťa veta „Ako výrobca môže konať aj dovozca, ak ho výrobca písomne splnomocní.".

16. Za prílohu č. 10 sa vkladá príloha č. 11, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 11 k nariadeniu vlády č. 117/2001 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC

Týmto nariadením sa úplne transponuje nasledujúca smernica:

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 94/09/ES z 23. marca 1994 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

2. Revidovaný preklad smernice sa nachádza v databáze prekladov v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2002.


Mikuláš Dzurinda v. r.