Nariadenie vlády č. 295/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 425/2000 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na energetickú účinnosť a postupoch posudzovania zhody na elektrické chladničky a mrazničky pre domácnosť a ich kombinácie

Čiastka 130/2002
Platnosť od 18.06.2002 do30.06.2010
Účinnosť od 01.07.2002 do30.06.2010
Zrušený 209/2010 Z. z.

OBSAH

295

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 5. júna 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 425/2000 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na energetickú účinnosť a postupoch posudzovania zhody na elektrické chladničky a mrazničky pre domácnosť a ich kombinácie

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 425/2000 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na energetickú účinnosť a postupoch posudzovania zhody na elektrické chladničky a mrazničky pre domácnosť a ich kombinácie sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

(1) Týmto nariadením sa transponuje do právneho poriadku Slovenskej republiky smernica Európskych spoločenstiev uvedená v prílohe č. 3.".

Doterajšie odseky 1 a 2 sa označujú ako odseky 2 a 3.

2. V § 2 ods. 1 a 2 sa slovo „dovozca" nahrádza slovami „jeho splnomocnenec, alebo osoba zodpovedná za uvádzanie chladiacich spotrebičov na trh".

3. V § 3 ods. 1 sa slovo „dovozca" nahrádza slovami „jeho splnomocnenec" a slová „§ 12 ods. 4" slovami „§ 12 ods. 3".

4. V § 3 ods. 2 sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „sa vypracúva v štátnom jazyku1) a".

5. V § 3 ods. 2 písm. a) sa slovo „dovozcovi" nahrádza slovami „jeho splnomocnencovi".

6. V § 3 ods. 2 písm. g) sa slovo „dovozcu" nahrádza slovami „jeho splnomocnenca".

7. § 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Výrobca alebo jeho splnomocnenec zabezpečí preklad do štátneho jazyka tej časti dokumentácie, ktorú na základe odôvodnenej žiadosti požaduje orgán dohľadu podľa § 13 ods. 3 zákona. Orgán dohľadu musí v žiadosti rešpektovať požiadavku primeranosti rozsahu požadovanej dokumentácie vo vzťahu k riziku, ktoré určený výrobok predstavuje.".

8. V prílohe č. 1 v časti Skúšobný postup na overenie, či chladiaci spotrebič spĺňa požiadavky na spotrebu elektrickej energie sa slová „certifikuje ako nevyhovujúci" nahrádzajú slovami „posúdi ako nevyhovujúci".

9. V prílohe č. 2 bode 1 sa slovo „dovozca" nahrádza slovami „jeho splnomocnenec".

10. V prílohe č. 2 bod 2 znie:

2. Výrobca vyhotoví dokumentáciu špecifikovanú v bode 3, ktorú on alebo jeho splnomocnenec uchováva pre potreby orgánov dohľadu najmenej tri roky od dátumu výroby posledného chladiaceho spotrebiča.".

11. V prílohe č. 2 bode 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo dovozcu".

12. V prílohe č. 2 bode 5 sa vypúšťajú slová „alebo dovozca".

13. V prílohe č. 2 bode 6 sa slovo „dovozca" nahrádza slovami „jeho splnomocnenec".

14. Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 3, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 425/2000 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC

Týmto nariadením sa úplne transponuje nasledujúca smernica:

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 96/57/ES z 3. septembra 1996 o požiadavkách na energetickú účinnosť elektrických chladničiek a mrazničiek pre domácnosť a ich kombinácií.

2. Revidovaný preklad smernice sa nachádza v databáze Centrálnej prekladateľskej jednotky sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2002.


Mikuláš Dzurinda v. r.