Nariadenie vlády č. 294/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 179/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výbušniny na civilné použitie

Čiastka 130/2002
Platnosť od 18.06.2002
Účinnosť od 01.05.2004 do19.04.2016
Zrušený 131/2016 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem bodov 13 a 14, ktoré nadobudnú účinnosť dňom platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ

OBSAH

294

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 5. júna 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 179/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výbušniny na civilné použitie

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 179/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výbušniny na civilné použitie sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

(1) Týmto nariadením sa transponuje do právneho poriadku Slovenskej republiky smernica Európskych spoločenstiev uvedená v prílohe č. 5.".

Doterajšie odseky 1 a 2 sa označujú ako odseky 2 a 3.

2. V § 1 ods. 2 písm. c) sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „náradie a pomôcky potrebné na spoľahlivú a bezpečnú funkciu výbušniny.".

3. V § 1 ods. 3 písm. e) sa slovo „výrobky" nahrádza slovom „predmety".

Odkaz 3 a poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťajú.

4. V § 3 sa slová „ods. 1" nahrádzajú slovami „ods. 2".

5. § 4 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Výrobca alebo jeho splnomocnenec zabezpečí preklad do štátneho jazyka tej časti dokumentácie, ktorú na základe odôvodnenej žiadosti požaduje orgán dohľadu podľa § 13 ods. 3 zákona. Orgán dohľadu musí v žiadosti rešpektovať požiadavku primeranosti rozsahu požadovanej dokumentácie vo vzťahu k riziku, ktoré určený výrobok predstavuje.".

6. V § 5 ods. 1 sa slová „ods. 1" nahrádzajú slovami „ods. 2".

7. V § 6 ods. 1 písmeno d) znie:

d) zoznam technických predpisov a technických noriem použitých pri posudzovaní zhody s uvedením, ktoré z nich sú harmonizované podľa § 5 ods. 5 zákona,".

8. V § 6 ods. 1 písm. g) sa vypúšťa slovo „slovenských".

9. V § 6 ods. 2 sa na konci vety pripájajú tieto slová: „v slovenskom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov Európskych spoločenstiev".

10. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:

㤠6a

Na výrobky, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, sa vydá ES vyhlásenie o zhode. Na výrobky, ktorých vlastnosti spĺňajú technické požiadavky podľa § 3, sa ES vyhlásenie o zhode vydá na základe ES certifikátu typu alebo na základe certifikátu výrobku vydaného autorizovanou osobou. Na takto posúdený výrobok sa umiestni označenie CE.".

11. V § 7 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Na výrobok s označením CE nemožno umiestniť slovenskú značku zhody.".

12. § 7 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Je zakázané pripájať k výbušninám značku alebo nápis, ktoré môžu uviesť iného do omylu významom a formou označenia CE. Iná značka, okrem značky uvedenej v § 7 ods. 3, môže byť pripojená na výbušninách za predpokladu, že viditeľnosť a čitateľnosť označenia CE sa tým nezníži.".

13. V § 8 ods. 4 posledná veta znie: „Kópiu tohto dokladu uchováva príjemca desať rokov od uvedenia výrobku na trh; na požiadanie ju predloží príslušnému orgánu miesta určenia.".

14. V § 9 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Sprievodná dokumentácia sa uchováva desať rokov od uvedenia výrobku na trh.".

15. Za prílohu č. 4 sa vkladá príloha č. 5, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 179/2001 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC

Týmto nariadením sa úplne transponuje táto smernica:

1. Smernica Rady č. 93/15/EHS z 5. apríla 1993 o harmonizácii predpisov týkajúcich sa uvádzania výbušnín na trh a ich kontroly na civilné použitie.

2. Preklad tejto smernice je v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2002 okrem bodov 13 a 14, ktoré nadobudnú účinnosť dňom platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


Mikuláš Dzurinda v. r.