Oznámenie č. 290/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca jedlé obilie a výrobky z obilia

Čiastka 129/2002
Platnosť od 17.06.2002
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2002.

290

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos zo 6. mája 2002 č. 1035/1/2002-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca jedlé obilie a výrobky z obilia.

Výnosom sa upravujú požiadavky na výrobu a dovoz obilia a výrobkov z obilia a požiadavky na manipuláciu s nimi a ich uvádzanie do obehu.

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2002.

Výnos je uverejnený v čiastke 12/2002 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v čiastke 15/2002 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.