Zákon č. 289/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov

Čiastka 129/2002
Platnosť od 17.06.2002
Účinnosť od 02.07.2002

OBSAH

289

ZÁKON

zo 17. mája 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona č. 172/1998 Z. z. a zákona č. 453/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 3 znie:

㤠3

(1) Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky7) za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1. Plat sa zaokrúhľuje na celé stovky korún nahor.

(2) Plat podľa odseku 1 patrí starostovi odo dňa zloženia predpísaného sľubu.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

7) Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.".

2. V § 4 odsek 1 znie:

(1) Starostovia sa na účely § 3 ods. 1 zaraďujú do deviatich platových skupín podľa počtu obyvateľov obce alebo mesta a násobky sa im ustanovujú takto:

1. &nbsp &nbsp do 500 obyvateľov 1,65-násobok,
2. od 501 do 1 000 obyvateľov 1,83-násobok,
3. od 1 001 do 3 000 obyvateľov 2,20-násobok,
4. od 3 001 do 5 000 obyvateľov 2,41-násobok,
5. od 5 001 do 10 000 obyvateľov 2,60-násobok,
6. od 10 001 do 20 000 obyvateľov 2,81-násobok,
7. od 20 001 do 50 000 obyvateľov 3,21-násobok,
8. od 50 001 do 100 000 obyvateľov 3,54-násobok,
9. nad &nbsp &nbsp 100 000 obyvateľov 3,98-násobok.“.

3. § 5 znie:

㤠5

(1) Starostovi možno poskytovať odmeny s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie až do 50 % súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje, a mimoriadne odmeny za činnosť vykonávanú v súvislosti so živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami, pri ktorých dochádza k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku, a pri odstraňovaní ich následkov. O poskytnutí odmien rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

(2) Po zániku mandátu starostu okrem dôvodov uvedených v osobitnom predpise9) z dôvodu skončenia funkčného obdobia patrí starostovi odstupné z rozpočtu obce, ktoré v závislosti od času výkonu funkcie je

a) päťnásobok jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu štyri roky,

b) štvornásobok jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu tri roky,

c) trojnásobok jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dva roky,

d) dvojnásobok jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu jeden rok,

e) priemerný mesačný plat, ak vykonával funkciu viac ako šesť mesiacov.

(3) Priemerným mesačným platom na účely odseku 2 a § 2 ods. 2 je súčet platu podľa § 3 alebo podľa § 4 ods. 2 a jednej dvanástiny odmien podľa odseku 1 s výnimkou mimoriadnych odmien vyplatených za obdobie dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom vznikla potreba zistenia priemerného mesačného platu.

(4) Nárok na odstupné podľa odseku 2 nevznikne, ak bol starosta opäť zvolený do funkcie.

(5) Ak mandát starostu zanikne smrťou, nárok na odstupné podľa odseku 2 a jeho ďalšie peňažné nároky postupne prechádzajú na manžela, deti a rodičov, ak s ním žili v čase smrti v domácnosti.10) Predmetom dedičstva sa stávajú, ak týchto osôb niet.".

Vypúšťa sa poznámka pod čiarou k odkazu 8.

4. V § 7 ods. 2 druhej vete sa vypúšťajú slová „a príplatok za riadenie".

5. V § 8 sa vypúšťajú slová „a minimálny príplatok za riadenie".


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po vyhlásení v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.