Rozhodnutie č. 287/2002 Z. z.Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 223/2000 Z. z. o regulácii cien telekomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete

Čiastka 127/2002
Platnosť od 14.06.2002

287

ROZHODNUTIE

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

z 20. mája 2002,

ktorým sa mení rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 223/2000 Z. z. o regulácii cien telekomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 32 zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z. a podľa § 4 ods. 1, § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. vydáva toto rozhodnutie, ktorým sa mení rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 223/2000 Z. z. o regulácii cien telekomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete:

1. Označenie CPI (consumer price index) sa nahrádza označením ISC (index spotrebiteľských cien).

2. Pôvodné znenie článku 2 ods.1

„CPIt = index spotrebiteľských cien úhrnom (CPI) za tretí mesiac posledného obdobia regulácie cien (t-1) publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky (riadok c - základné obdobie december 1995 = 100),

CPIt-1 = index spotrebiteľských cien úhrnom (CPI) za tretí mesiac predposledného obdobia regulácie cien (t-2) publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky (riadok c - základné obdobie december 1995 = 100),"

sa nahrádza týmto znením:

„ISCt = úhrnný index spotrebiteľských cien (základné obdobie december 2000 = 100, revidovaný spotrebný kôš z roku 2000) za tretí mesiac posledného obdobia regulácie cien (t-1) publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky,

ISCt-1 = úhrnný index spotrebiteľských cien (základné obdobie december 2000 = 100, revidovaný spotrebný kôš z roku 2000) za tretí mesiac predposledného obdobia regulácie cien (t-2) publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky,".

Toto rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Milan Luknár v. r.