Opatrenie č. 285/2002 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

Čiastka 126/2002
Platnosť od 14.06.2002
Účinnosť od 01.07.2002

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2002 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

14.06.2002