Opatrenie č. 285/2002 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

Čiastka 126/2002
Platnosť od 14.06.2002
Účinnosť od 01.07.2002

OBSAH

285

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

zo 7. júna 2002

o úprave súm životného minima

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 5 zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok v znení zákona č. 439/2000 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok v znení zákona č. 439/2000 Z. z. sa sumy životného minima upravujú takto:

1. V § 2 písm. a) sa suma „3 790 Sk" upravuje na sumu „3 930 Sk".

2. V § 2 písm. b) sa suma „2 650 Sk" upravuje na sumu „2 750 Sk".

3. V § 2 písm. c) sa suma „1 720 Sk" upravuje na sumu „1 780 Sk".


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2002.


Peter Magvaši v. r.