Oznámenie č. 278/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o prístupe Bulharskej republiky k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode

Čiastka 123/2002
Platnosť od 12.06.2002
Redakčná poznámka

Dohoda o prístupe Bulharskej republiky k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode sa predbežne vykonávala od 1. januára 1999 podľa článku 12 ods. 3 a nadobudla platnosť 12. januára 2002 podľa článku 12 ods. 1.

278

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. júla 1998 bola v Sofii podpísaná Dohoda o prístupe Bulharskej republiky k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou svojím uznesením č. 129 z 13. januára 1999 a v mene Slovenskej republiky ju ratifikoval predseda vlády 18. februára 1999, ktorý vykonával právomoci prezidenta Slovenskej republiky v súlade s článkom 105 Ústavy Slovenskej republiky.

Dohoda o prístupe Bulharskej republiky k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode sa predbežne vykonávala od 1. januára 1999 podľa článku 12 ods. 3 a nadobudla platnosť 12. januára 2002 podľa článku 12 ods. 1.

DOHODA

o prístupe Bulharskej republiky k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode

Preambula

Česká republika, Maďarská republika, Poľská republika, Rumunsko, Slovenská republika a Slovinská republika na jednej strane a Bulharská republika na druhej strane (ďalej len „strany"),

znovu potvrdzujúc svoj záväzok k zásadám trhovej ekonomiky, ktorá vytvára základ ich vzťahov,

posudzujúc pozitívny vývoj vzájomnej ekonomickej spolupráce medzi stranami,

želajúc si prispievať k procesu európskej integrácie rozšírením Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode,

majúc na zreteli Deklarácie predsedov vlád podpísané 25. novembra 1994 v Poznani, 11. septembra 1995 v Brne, 13. septembra 1996 v Jasnej a 12. septembra 1997 v Portoroži,

pripomínajúc oficiálnu žiadosť Bulharskej republiky z 30. mája 1996 o prístupe k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode,

berúc do úvahy Dohodu doplňujúcu Stredoeurópsku dohodu o voľnom obchode podpísanú 11. septembra 1995 v Brne,

postupujúc v súlade s ustanoveniami článku 39a Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode,

dohodli sa takto:

Článok 1

Bulharská republika pristúpi k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode.

Článok 2

Bulharská republika prijíma Stredoeurópsku dohodu o voľnom obchode so všetkými jej doplnkami a modifikáciami podpísanými pred podpisom tejto dohody a bude ju uplatňovať v súlade s ustanoveniami tejto dohody.

Článok 3

Odvolania v Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode na všetky jej strany, či už sú tieto krajiny jasne vymenované, alebo nie, sa budú vzťahovať aj na Bulharskú republiku.

Článok 4

Základné clo vzťahujúce sa na článok 4 ods. 1 Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode bude v prípade Bulharskej republiky colná sadzba doložky najvyšších výhod uplatňovaná k 1. januáru 1993.

Článok 5

1. S cieľom uplatňovať ustanovenia článku 3 ods. 2 Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode sa týmto vytvárajú Protokoly 22, 23, 24, 25 a 26 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode a pripájajú sa k tejto dohode.

2. Ustanovenia na zrušenie dovozných ciel medzi

- Českou republikou a Slovenskou republikou na jednej strane a Bulharskou republikou na druhej strane sú uvedené v Protokole 22,

- Maďarskou republikou na jednej strane a Bulharskou republikou na druhej strane sú uvedené v Protokole 23,

- Poľskou republikou na jednej strane a Bulharskou republikou na druhej strane sú uvedené v Protokole 24,

- Rumunskom na jednej strane a Bulharskou republikou na druhej strane sú uvedené v Protokole 25,

- Slovinskou republikou na jednej strane a Bulharskou republikou na druhej strane sú uvedené v Protokole 26.

Článok 6

1. S cieľom uplatňovať ustanovenia článku 12 ods. 1 Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode sa týmto vytvárajú Protokoly 27, 28, 29, 30 a 31 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode a pripájajú sa k tejto dohode.

2. Ustanovenia o vzájomnom poskytovaní poľnohospodárskych koncesií medzi

- Českou republikou a Slovenskou republikou na jednej strane a Bulharskou republikou na druhej strane sú uvedené v Protokole 27,

- Maďarskou republikou na jednej strane a Bulharskou republikou na druhej strane sú uvedené v Protokole 28,

- Poľskou republikou na jednej strane a Bulharskou republikou na druhej strane sú uvedené v Protokole 29,

- Rumunskom na jednej strane a Bulharskou republikou na druhej strane sú uvedené v Protokole 30,

- Slovinskou republikou na jednej strane a Bulharskou republikou na druhej strane sú uvedené v Protokole 31.

Článok 7

Kvantitatívne obmedzenia dovozu alebo opatrenia majúce rovnocenný účinok uvedené v článku 8 ods. 2 Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode špecifikované v Prílohách III/a, III/b a III/c k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode sa uplatnia takisto na dovoz výrobkov pochádzajúcich z Bulharskej republiky v súlade s ustanoveniami uvedenými v Prílohe k článku 7 tejto dohody.

Článok 8

Na účely tejto dohody sa rozumie, že Protokol 7 Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky" a metódy administratívnej spolupráce sa bude taktiež uplatňovať na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky v súlade s ustanoveniami uvedenými v Prílohe k článku 8 tejto dohody.

Článok 9

1. Ustanovenia o spolupráci v colnej správe uvedené v článku 16 ods. 2 Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode sa budú chápať tak, že vzájomná pomoc medzi správnymi orgánmi pre colné otázky Českej republiky a Slovenskej republiky na jednej strane a Bulharskej republiky na druhej strane sa bude uskutočňovať v súlade s ustanoveniami Prílohy I k článku 9 tejto dohody.

2. Ustanovenia o spolupráci v colnej správe uvedené v článku 16 ods. 2 Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode sa budú chápať tak, že vzájomná pomoc medzi správnymi orgánmi pre colné otázky Slovinskej republiky na jednej strane a Bulharskej republiky na druhej strane sa bude uskutočňovať v súlade s ustanoveniami Prílohy II k článku 9 tejto dohody.

Článok 10

1. Vo vzťahoch medzi Českou republikou a Slovenskou republikou na jednej strane a Bulharskou republikou na druhej strane sa ustanovenia o vládnych zákazkách uvedené v článku 24 Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode chápu ako ustanovenia pre verejné zákazky a obdobie stanovené v článku 24 ods. 2 sa skončí najneskôr do konca roka 1998.

2. Vo vzťahoch medzi Slovinskou republikou na jednej strane a Bulharskou republikou na druhej strane sa ustanovenia o vládnych zákazkách uvedené v článku 24 Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode chápu ako ustanovenia pre verejné zákazky a obdobie stanovené v článku 24 ods. 2 sa skončí najneskôr do konca roka 1999.

3. Je dohodnuté, že v rámci Spoločného výboru sa uskutočnia konzultácie podľa článku 24 ods. 3 Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode týkajúce sa rozšírenia zaobchádzania uvedeného v odsekoch 1 a 2 na ostatné strany.

Článok 11

Táto dohoda tvorí neoddeliteľnú časť Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode.

Článok 12

1. Táto dohoda nadobudne platnosť tridsiaty deň, keď depozitár prijme poslednú notifikáciu strán Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode a Bulharskej republiky o skončení postupov nevyhnutných na tento účel.

2. Depozitár bezodkladne oznámi všetkým stranám skončenie postupov nevyhnutných na nadobudnutie platnosti tejto dohody.

3. Až do nadobudnutia platnosti tejto dohody podľa odseku 1 tohto článku Česká republika, Maďarská republika, Poľská republika, Slovenská republika, Slovinská republika a Bulharská republika budú túto dohodu predbežne vykonávať od 1. januára 1999 za podmienky, že Rumunsko oznámi ostatným stranám do 1. decembra 1998, že jeho vnútroštátne právne predpisy pre nadobudnutie platnosti tejto dohody sú splnené a že Rumunsko bude uplatňovať túto dohodu od 1. januára 1999.

4. Od dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody Dohody o voľnom obchode uzatvorené medzi

- Českou republikou a Bulharskou republikou podpísaná v Prahe 15. decembra 1995,

- Slovenskou republikou a Bulharskou republikou podpísaná v Sofii 8. decembra 1995,

skončia platnosť a Dohoda o voľnom obchode uzatvorená medzi

- Slovinskou republikou a Bulharskou republikou podpísaná v Sofii 22. novembra 1996,

nenadobudne platnosť po vzájomnom súhlase príslušných strán vyjadrenom v tejto dohode.

5. Od dátumu predbežného uplatňovania tejto dohody, dohody o voľnom obchode uvedené v odseku 4 tohto článku sa nebudú uplatňovať medzi zmluvnými stranami.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali túto dohodu.

Dané v Sofii 17. júla 1998 v jednom pôvodnom vyhotovení v anglickom jazyku, ktoré bude uložené u vlády Poľskej republiky. Depozitár zašle všetkým stranám overené kópie.

Za Českú republiku: Pavel Dvořák v. r.

Za Maďarskú republiku: Attila Chikán v. r.

Za Poľskú republiku: Janusz Steinhoff v. r.

Za Rumunsko: Radu Berceanu v. r.

Za Slovenskú republiku: Ján Foltín v. r.

Za Republiku Slovinsko: Marjan Senjur v. r.

Za Bulharskú republiku: Valentin Vassilev v. r.

Příloha 01

Príloha k článku 7

1. V nadväznosti na produkty uvedené v Prílohe III/a Stredoeurópskej dohody o volnom obchode Česká republika a Slovenská republika najneskôr ku koncu prechodného obdobia zrušia kvantitatívne obmedzenia a opatrenia, ktoré majú rovnocenný účinok, na tieto výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky:

2702

8418*.

2. Maďarská republika otvorí tieto maximálne ročné objemy dovozu na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky:

Obuv z kože a náhrad kože 100 000 $

Tieto špecifikované maximálne objemy dovozu sa budú uplatňovať do zrušenia kvantitatívnych obmedzení na príslušné produkty v Maďarskej republike. Od roku 1999 a potom každoročne bude Maďarská republika sledovať využitie maximálnych objemov dovozu a následne posúdi medziiným, na základe prehľadov, možnosti zvýšenia týchto maximálnych objemov dovozu.

Příloha 02

Príloha k článku 8

S cieľom uplatňovať ustanovenia Protokolu 7 Stredoeurópskej dohody o volnom obchode sa vykonajú tieto úpravy:

1. Článok 4

V odseku 1 tohto článku sa slovo „Bulharsko“ vypúšťa.

2. Článok 18

V odseku 4, ktorý sa týka dodatočného vydávania sprievodného osvedčenia EUR. 1, sa pripája táto bulharská verzia:

Obrázok 02-01

3. Článok 19

V odseku 2 týkajúcom sa vydávania duplikátu sprievodného osvedčenia EUR. 1 sa pripája tento bulharský termín:

Obrázok 02-02

4. PRÍLOHA 4 k Protokolu 7

Na faktúre sa pripája táto bulharská verzia vyhlásenia:

Obrázok 02-03

Příloha 03

Príloha I k článku 9

VZÁJOMNÁ POMOC V COLNÝCH ZÁLEŽITOSTIACH

Článok 1 Definície

Na účely tohto protokolu

(a) „colná legislatíva“ znamená predpisy uplatňované na územiach strán, podľa ktorých sa riadi dovoz, vývoz, tranzit tovaru a jeho prepustenie do colného režimu vrátane opatrení zákazu, reštrikcie a kontroly prijatých spomenutými stranami,

(b) „clo“ znamená všetky clá, dane, dávky a iné poplatky, ktoré sú vymeriavané a vyberané na územiach strán v súlade s colnou legislatívou, ale nezahŕňa dávky a poplatky, ktorých výška je limitovaná sumou zodpovedajúcou približným nákladom za poskytnuté služby,

(c) „dožadujúci úrad“ znamená kompetentný administratívny úrad, ktorý vymenovala strana na tento účel a ktorý predkladá žiadosť o pomoc v colných záležitostiach,

(d) „dožiadaný úrad“ znamená kompetentný administratívny úrad, ktorý vymenovala strana na tento účel a ktorý prijme žiadosť o pomoc v colných záležitostiach,

(e) „delikt“ znamená akékoľvek porušenie colnej legislatívy, ako aj akýkoľvek pokus o porušenie takejto legislatívy,

(f) „colný orgán“ znamená v Bulharskej republike Ministerstvo financií - Generálne riaditeľstvo ciel (Ministerstvo na finansite - Glavno Upravlenie Mitnitsi), v Českej republike - Ministerstvo financí -Generálni ředitelství cel a v Slovenskej republike Ministerstvo financií - Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky.

Článok 2 Rozsah

1. Strany si budú navzájom pomáhať pri zabezpečovaní správnej aplikácie colnej legislatívy spôsobom a za podmienok uvedených v tomto protokole, najmä prevenciou, odhaľovaním a vyšetrovaním porušovania tejto legislatívy.

2. Pomoc v colných otázkach poskytovaná na základe tohto protokolu sa vzťahuje na colný orgán strany, ktorý je kompetentný uplatňovať tento protokol. Netýka sa to pravidiel, ktoré upravujú vzájomnú pomoc v trestných záležitostiach. Nebude sa týkať ani informácií získaných úradnou mocou na požiadanie súdnych orgánov, ak s týmto súhlasia.

Článok 3 Pomoc na požiadanie

1. Na požiadanie dožadujúceho orgánu dožiadaný úrad poskytne všetky príslušné informácie, aby umožnil zabezpečiť správnu aplikáciu legislatívy vrátane informácií týkajúcich sa vykonávaných alebo plánovaných operácií, ktoré sú alebo by boli v rozpore s legislatívou.

2. Na požiadanie dožadujúceho úradu bude dožiadaný úrad informovať, či tovar vyvezený z územia jednej zo strán sa náležité doviezol na územie druhej zo strán, a ak je to potrebné, uvedie colný režim, do ktorého bol tovar prepustený.

3. Na žiadosť dožadujúceho úradu vykoná dožiadaný úrad potrebné kroky na zabezpečenie dohľadu nad

(a) fyzickými osobami alebo právnickými osobami, u ktorých možno predpokladať, že porušujú alebo porušili colnú legislatívu,

(b) pohybom tovaru, o ktorom je známe, že by mohol spôsobiť podstatné porušenie colnej legislatívy,

(c) dopravnými prostriedkami, ktoré vyvolávajú odôvodnené pochybnosti, že sa používajú alebo sa môžu použiť na porušenie colnej legislatívy.

Článok 4 Spontánna pomoc

Strany si v rámci svojej právomoci poskytnú pomoc, ak zvážia, že je to potrebné na správnu aplikáciu colnej legislatívy, zvlášť ak získajú informácie o

- operáciách, ktoré porušili, porušujú alebo by porušili takúto legislatívu, a ak o tieto informácie má záujem druhá strana,

- nových používaných prostriedkoch a metódach pri realizácii takýchto operácií,

- tovare, o ktorom je známe, že je predmetom podstatného porušovania colnej legislatívy vo vývoze, dovoze, tranzite alebo v inom colnom režime,

- osobách, o ktorých je známe alebo ktoré sú podozrivé, že porušujú alebo porušili colnú legislatívu, ktorá platí na území druhej strany,

- dopravných prostriedkoch a kontajneroch, o ktorých je známe alebo o ktorých existuje podozrenie, že boli, sú alebo by sa mohli použiť v rozpore s colnou legislatívou druhej strany.

Článok 5 Doručenie/Oznámenie

Na žiadosť dožadujúceho úradu vykoná dožiadaný úrad v zhode so svojou legislatívou všetky potrebné opatrenia s cieľom

- doručiť všetky dokumenty,

- oznámiť všetky rozhodnutia, ktoré spadajú pod tento protokol, adresátovi, ktorý býva alebo sídli na jeho území. V takomto prípade sa uplatní článok 6 ods. 3.

Článok 6 Forma a obsah žiadosti o pomoc

1. Žiadosti podľa tohto protokolu sa vyhotovujú písomne. Dokumenty potrebné na výkon takýchto žiadostí sa priložia k žiadosti. Pri urgentných žiadostiach možno prijať i ústnu žiadosť, ktorá sa však musí okamžite písomne potvrdiť.

2. Žiadosti podľa odseku 1 tohto článku budú obsahovať tieto informácie:

(a) dožadujúci úrad, ktorý predkladá žiadosť,

(b) požadované opatrenia,

(c) predmet a dôvody žiadosti,

(d) zákony, pravidlá a iné obsiahnuté zákonné náležitosti,

(e) údaje čo možno najpresnejšie a vyčerpávajúce o fyzických osobách alebo právnických osobách, ktoré sú predmetom vyšetrovania,

(f) súhrn závažných faktov okrem prípadov stanovených v článku 5.

3. Žiadosti sa predkladajú v úradnom jazyku dožadujúceho úradu alebo v jazyku prijateľnom pre tento úrad.

4. Ak žiadosť nespĺňa formálne požiadavky, možno vyžiadať jej opravu alebo doplnenie; možno však vykonať aj potrebné predbežné opatrenia.

Článok 7 Vybavenie žiadosti

1. Na vyhovenie žiadosti o pomoc dožiadaný úrad alebo ak nemôže konať sám, iný správny orgán, ktorému dožiadaný úrad žiadosť postúpil, bude v rámci svojej právomoci a dostupných prostriedkov pri poskytovaní informácií, ktoré vlastní, pri vykonávaní potrebných dopytov alebo pri zabezpečení ich získania postupovať tak, ako keby konal z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť iných úradov strany.

2. Žiadosti o pomoc sa vybavujú v súlade so zákonmi, pravidlami a inými zákonnými nástrojmi dožiadanej strany.

3. Riadne splnomocnení úradníci jednej strany môžu so súhlasom druhej strany a za podmienok, ktoré táto strana stanovila, získať od úradov dožiadaného úradu alebo iného úradu, ktorému je dožiadaný úrad nadriadený, informácie týkajúce sa porušenia colnej legislatívy, ktoré dožadujúci úrad potrebuje na účely tohto protokolu.

4. Úradníci jednej strany môžu byť so súhlasom druhej strany prítomní pri vyšetrovaniach vykonávaných na jej území.

Článok 8 Forma, v akej sa má informácia oznámiť

1. Dožiadaný úrad oznámi dožadujúcemu úradu výsledky vyšetrovania vo forme dokumentov, overených kópií dokumentov, správ a podobne.

2. Dokumenty uvedené v odseku 1 sa môžu nahradiť počítačovou informáciou vytvorenou na ten istý účel v akejkoľvek forme.

Článok 9 Výnimky z povinnosti poskytnúť pomoc

1. Ak dožiadaný úrad usúdi, že žiadaná pomoc by mohla narušiť suverenitu, verejný poriadok, bezpečnosť alebo iné zásadné záujmy dožiadanej strany alebo by mohla spôsobiť porušenie priemyselného, obchodného alebo iného tajomstva na území tejto strany, môže takúto pomoc odmietnuť poskytnúť, poskytnúť ju čiastočne alebo pri jej poskytovaní si klásť určité podmienky alebo požiadavky.

2. Ak žiadosti o pomoc nemožno vyhovieť, dožadujúcemu úradu sa to okamžite oznámi, pričom bude informovaný o dôvodoch odmietnutia poskytnutia pomoci.

3. Ak colný úrad požiada o pomoc, ktorú by sám nebol schopný poskytnúť, ak by o to požiadal colný úrad druhej strany, potom vo svojej žiadosti na tento fakt upozorní. Dožiadaný úrad posúdi, či takejto žiadosti vyhovie.

Článok 10 Povinnosť utajenia

1. Každá informácia v akejkoľvek forme bude podľa tohto protokolu utajená. Vzťahujú sa na ňu predpisy o utajovaní skutočností a požíva ochranu, ktorá sa poskytuje v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v strane, ktorá informáciu získala.

2. Uvedené informácie sa nebudú prenášať, ak existujú rozumné dôvody veriť, že prenos alebo použitie týchto informácií by mohlo byť v rozpore so základnými právnymi princípmi jednej zo strán, a predovšetkým ak by dotknutej osobe mohli spôsobiť neprimerané nevýhody. Prijímajúca strana bude na žiadosť strany, ktorá informácie poskytla, informovať túto stranu o spôsobe použitia dodaných informácií a dosiahnutých výsledkoch.

3. Uvedené informácie sa môžu odovzdávať iba colným úradom a v prípade potreby prokuratúre, verejným súdom a súdnym orgánom. Iné osoby alebo úrady môžu získať takéto informácie len na základe splnomocnenia úradu, ktorý informácie poskytol.

4. Strana, ktorá poskytuje informácie, si overí presnosť informácií, ktoré má odovzdať. Ak sa zistí, že poskytnutá informácia bola nepresná alebo má byť zrušená, prijímajúca strana sa na to ihneď upozorní. Strana je povinná uskutočniť korekciu alebo zrušiť informáciu.

5. Bez ohľadu na prípady, v ktorých prevláda verejný záujem, môže dotyčná osoba získať na požiadanie informácie o uchovávaní údajov a o dôvode ich uchovania.

Článok 11 Použitie informácií

1. Získané informácie sa použijú výhradne na účely tohto protokolu a na iné účely ich môže použiť každá strana len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu colného úradu, ktorý informácie poskytol, a s obmedzeniami, ktoré tento úrad stanovil. Tieto ustanovenia sa nevzťahujú na informácie, ktoré sa týkajú deliktov vo vzťahu k drogám a psychotropným látkam. Takéto informácie sa môžu poskytnúť iným úradom priamo činným v boji proti drogám podľa obmedzení uvedených v článku 2.

2. Odsek 1 nebráni tomu, aby sa informácie využili v akomkoľvek súdnom alebo správnom konaní, ktoré vyvolalo porušenie colnej legislatívy.

3. Strany môžu vo svojich svedeckých výpovediach, protokoloch a zápisoch, v konaniach a v obvineniach predložených súdom použiť ako dôkaz získané informácie a dokumenty v súlade s ustanoveniami tohto protokolu.

4. Originálne záznamy a dokumenty sa budú vyžadovať len v prípadoch, v ktorých by overené kópie neboli dostačujúce, a ak to národná legislatíva povoľuje. Originály, ktoré sa poskytli, sa okamžite vrátia, len čo pominie dôvod, pre ktorý sa druhej strane poskytli.

Článok 12 Experti a svedkovia

Úradník dožiadaného úradu môže byť splnomocnený vystúpiť v rámci poskytnutého splnomocnenia ako expert alebo svedok v súdnom alebo správnom konaní, ktoré sa týka záležitostí obsiahnutých v tomto protokole, pred súdom druhej strany a predložiť také predmety, dokumenty alebo ich overené kópie, ktoré môžu byť na účely tohto konania potrebné. V žiadosti o vystúpenie pred súdom sa musí špeciálne uviesť, o akú záležitosť ide a aká funkcia alebo kvalifikácia úradníka sa požaduje.

Článok 13 Náklady na pomoc

Strany sa vzdávajú všetkých nárokov, pokiaľ ide o úhradu nákladov vzniknutých podľa tohto protokolu, okrem nákladov na expertov a svedkov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorí nepracujú vo verejných službách, ak je to vhodné.

Článok 14 Implementácia

1. Vykonávaním tohto protokolu sú poverené colné úrady strán. Rozhodujú o všetkých praktických opatreniach a úpravách potrebných na jeho použitie, pričom berú do úvahy pravidlá v oblasti ochrany údajov.

2. Strany navzájom konzultujú a následne sa informujú o podrobných pravidlách implementácie, ktoré sa prijímajú v súlade s ustanoveniami tohto článku.

3. Colné úrady strán sa môžu navzájom dohodnúť na priamom styku vyšetrovacích orgánov.

4. Strany môžu odporučiť kompetentným orgánom úpravy tohto protokolu, o ktorých si myslia, že by sa mali vykonať.

Příloha 04

Príloha II k článku 9

VZÁJOMNÁ POMOC V COLNÝCH ZÁLEŽITOSTIACH

Článok 1 Definície

Na účely tohto protokolu

(a) „colná legislatíva“ znamená predpisy uplatňované na územiach strán, podľa ktorých sa riadi dovoz, vývoz, tranzit tovaru a jeho prepustenie do colného režimu vrátane opatrení zákazu, reštrikcie a kontroly prijatých spomenutými stranami,

(b) „clo“ znamená všetky clá, dane, dávky a iné poplatky, ktoré sú vymeriavané a vyberané na územiach strán v súlade s colnou legislatívou, ale nezahŕňa dávky a poplatky, ktorých výška je limitovaná sumou zodpovedajúcou približným nákladom za poskytnuté služby,

(c) „dožadujúci úrad“ znamená kompetentný administratívny úrad, ktorý vymenovala strana na tento účel a ktorý predkladá žiadosť o pomoc v colných záležitostiach,

(d) „dožiadaný úrad“ znamená kompetentný administratívny úrad, ktorý vymenovala strana na tento účel a ktorý prijal žiadosť o pomoc v colných záležitostiach,

(e) „delikt“ znamená akékoľvek porušenie colnej legislatívy, ako aj akýkoľvek pokus o porušenie takejto legislatívy,

(f) „colný orgán“ znamená v Bulharskej republike Ministerstvo financií - Generálne riaditeľstvo ciel (Ministerstvo na finansite - Glavno Upravlenie Mitnit-si) a v Slovinskej republike - Ministerstvo financií -Colná správa Slovinskej republiky,

(g) „osobné údaje“ znamenajú všetky informácie vzťahujúce sa na identifikovateľné alebo neidentifikovateľné osoby.

Článok 2 Rozsah

1. Strany si budú pomáhať pri zabezpečovaní správnej aplikácie colnej legislatívy spôsobom a za podmienok uvedených v tomto protokole, najmä prevenciou, odhaľovaním a vyšetrovaním porušovania tejto legislatívy.

2. Pomoc v colných otázkach poskytovaná na základe tohto protokolu sa vzťahuje na colný orgán strany, ktorý je kompetentný uplatňovať tento protokol. Netýka sa to pravidiel, ktoré upravujú vzájomnú pomoc v trestných záležitostiach. Nebude sa týkať ani informácií získaných úradnou mocou na požiadanie súdnych orgánov, ak s týmto súhlasia.

Článok 3 Pomoc na požiadanie

1. Na požiadanie dožadujúceho úradu dožiadaný úrad poskytne všetky príslušné informácie, aby umožnil zabezpečiť správnu aplikáciu legislatívy vrátane informácií týkajúcich sa vykonávaných alebo plánovaných operácií, ktoré sú alebo by boli v rozpore s legislatívou.

2. Na požiadanie dožadujúceho úradu bude dožiadaný úrad informovať, či tovar vyvezený z územia jednej zo strán sa náležité doviezol na územie druhej zo strán, a ak je to potrebné, uvedie colný režim, do ktorého bol tovar prepustený.

3. Na žiadosť dožadujúceho úradu vykoná dožiadaný úrad potrebné kroky na zabezpečenie dohľadu nad

(a) fyzickými osobami alebo právnickými osobami, u ktorých možno predpokladať, že porušujú alebo porušili colnú legislatívu,

(b) miestami, kde sú tovary uskladnené takým spôsobom, ktorý vyvoláva podozrenie, že niekto zamýšľa vyvinúť činnosť proti colnej legislatíve,

(c) pohybom tovaru, o ktorom je známe, že by mohol spôsobiť podstatné porušenie colnej legislatívy,

(d) dopravnými prostriedkami, ktoré vyvolávajú odôvodnené pochybnosti, že sa používajú alebo sa môžu použiť na porušenie colnej legislatívy.

Článok 4 Spontánna pomoc

Strany si v rámci svojej právomoci poskytnú pomoc, ak zvážia, že je to potrebné na správnu aplikáciu colnej legislatívy, zvlášť ak získajú informácie o

- operáciách, ktoré porušili, porušujú alebo by porušili takúto legislatívu, a ak o tieto informácie má záujem druhá strana,

- nových používaných prostriedkoch a metódach pri realizácii takýchto operácií,

- tovare, o ktorom je známe, že je predmetom podstatného porušovania colnej legislatívy vo vývoze, dovoze, tranzite alebo v inom colnom režime,

- osobách, o ktorých je známe alebo ktoré sú podozrivé, že porušujú alebo porušili colnú legislatívu, ktorá platí na území druhej strany,

- dopravných prostriedkoch a kontajneroch, o ktorých je známe alebo o ktorých existuje podozrenie, že boli, sú alebo by sa mohli použiť v rozpore s colnou legislatívou druhej strany.

Článok 5 Doručenie/Oznámenie

Na žiadosť dožadujúceho úradu vykoná dožiadaný úrad v zhode so svojou legislatívou všetky potrebné opatrenia s cieľom

- doručiť všetky dokumenty,

- oznámiť všetky rozhodnutia,

ktoré spadajú pod tento protokol, adresátovi, ktorý býva alebo sídli na jeho území. V takomto prípade sa uplatní článok 6 ods. 3.

Článok 6 Forma a obsah žiadosti o pomoc

1. Žiadosti podľa tohto protokolu sa vyhotovujú písomne. Dokumenty potrebné na výkon takýchto žiadostí sa priložia k žiadosti. Pri urgentných žiadostiach možno prijať i ústnu žiadosť, ktorá sa však musí okamžite písomne potvrdiť.

2. Žiadosti podľa odseku 1 tohto článku budú obsahovať tieto informácie:

(a) dožadujúci úrad, ktorý predkladá žiadosť,

(b) požadované opatrenia,

(c) predmet a dôvody žiadosti,

(d) zákony, pravidlá a iné obsiahnuté zákonné náležitosti,

(e) údaje čo možno najpresnejšie a vyčerpávajúce o fyzických osobách alebo právnických osobách, ktoré sú predmetom vyšetrovania,

(f) súhrn závažných faktov okrem prípadov stanovených v článku 5.

3. Žiadosti sa predkladajú v úradnom jazyku dožadujúceho úradu alebo v jazyku prijateľnom pre tento úrad.

4. Ak žiadosť nespĺňa formálne požiadavky, možno vyžiadať jej opravu alebo doplnenie; možno však vykonať aj potrebné predbežné opatrenia.

Článok 7 Vybavenie žiadosti

1. Na vyhovenie žiadosti o pomoc dožiadaný úrad alebo ak nemôže konať sám, iný správny orgán, ktorému dožiadaný úrad žiadosť postúpil, bude v rámci svojej právomoci a dostupných prostriedkov pri poskytovaní informácií, ktoré vlastní, pri vykonávaní potrebných dopytov alebo pri zabezpečení ich získania postupovať tak, ako keby konal z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť iných úradov strany.

2. Žiadosti o pomoc sa vybavujú v súlade so zákonmi, pravidlami a inými zákonnými nástrojmi dožiadanej strany.

3. Riadne splnomocnení úradníci jednej strany môžu so súhlasom druhej strany a za podmienok, ktoré táto strana stanovila, získať od úradov dožiadaného úradu alebo iného úradu, ktorému je dožiadaný úrad nadriadený, informácie týkajúce sa porušenia colnej legislatívy, ktoré dožadujúci úrad potrebuje na účely tohto protokolu.

4. Úradníci jednej strany môžu byť so súhlasom druhej strany prítomní pri vyšetrovaniach vykonávaných na jej území.

Článok 8 Forma, v akej sa má informácia oznámiť

1. Dožiadaný úrad oznámi dožadujúcemu úradu výsledky vyšetrovania vo forme dokumentov, overených kópií dokumentov, správ a podobne.

2. Dokumenty uvedené v odseku 1 sa môžu nahradiť počítačovou informáciou vytvorenou na ten istý účel v akejkoľvek forme.

Článok 9 Výnimky z povinnosti poskytnúť pomoc

1. Zmluvné strany môžu odmietnuť poskytnúť asistenciu podľa tohto protokolu, ak by to

(a) mohlo narušiť suverenitu Slovinskej republiky alebo Bulharskej republiky alebo

(b) mohlo narušiť verejný poriadok, bezpečnosť alebo iné zásadné záujmy,

(c) zaviedlo menové alebo daňové obmedzenia iné ako obmedzenia týkajúce sa colných sadzieb, alebo

(d) spôsobilo porušenie priemyselného, obchodného alebo profesijného tajomstva.

2. Ak dožadujúci úrad žiada o pomoc, ktorú by sám nebol schopný na požiadanie poskytnúť, zameria sa na tento fakt vo svojej žiadosti. Potom sa bude musieť dožiadaný úrad rozhodnúť, akým spôsobom bude reagovať na túto žiadosť.

3. Ak sa pomoc odoprie alebo odmietne, rozhodnutie alebo dôvody sa musia oznámiť bezodkladne dožadujúcemu úradu.

Článok 10 Povinnosť utajenia

1. Každá informácia v akejkoľvek forme podľa tohto protokolu bude utajená. Protokol bude dôvernej povahy. Vzťahujú sa naň predpisy o utajovaní skutočností a požíva ochranu, ktorá sa poskytuje v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v strane, ktorá informáciu získala.

2. Osobné dáta sa môžu prenášať len vtedy, ak úroveň osobnej ochrany, ktorú umožňuje právna úprava v stranách, je rovnocenná. Strany napokon zabezpečia úroveň ochrany založenej na princípoch stanovených v Prílohe k tomuto protokolu.

Článok 11 Použitie informácií

1. Získané informácie sa použijú výhradne na účely tohto protokolu a na iné účely ich môže použiť každá strana len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu colného úradu, ktorý informácie poskytol, a s obmedzeniami, ktoré tento úrad stanovil. Tieto ustanovenia sa nevzťahujú na informácie, ktoré sa týkajú deliktov vo vzťahu k drogám a psychotropným látkam. Takéto informácie sa môžu poskytnúť iným úradom priamo činným v boji proti drogám podľa obmedzení uvedených v článku 2.

2. Odsek 1 nebráni tomu, aby sa informácie využili v akomkoľvek súdnom alebo správnom konaní, ktoré vyvolalo porušenie colnej legislatívy.

3. Strany môžu vo svojich svedeckých výpovediach, protokoloch a zápisoch, v konaniach a v obvineniach predložených súdom použiť ako dôkaz získané informácie a dokumenty v súlade s ustanoveniami tohto protokolu.

Článok 12 Experti a svedkovia

Úradník dožiadaného úradu môže byť splnomocnený vystúpiť v rámci poskytnutého splnomocnenia ako expert alebo svedok v súdnom alebo správnom konaní, ktoré sa týka záležitostí obsiahnutých v tomto protokole, pred súdom druhej strany a predložiť také predmety, dokumenty alebo ich overené kópie, ktoré môžu byť na účely tohto konania potrebné. V žiadosti o vystúpenie pred súdom sa musí špeciálne uviesť, o akú záležitosť ide a aká funkcia alebo kvalifikácia úradníka sa požaduje.

Článok 13 Náklady na pomoc

Strany sa vzdávajú všetkých nárokov, pokiaľ ide o úhradu nákladov vzniknutých podľa tohto protokolu, okrem nákladov na expertov a svedkov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorí nepracujú vo verejných službách, ak je to vhodné.

Článok 14 Implementácia

1. Vykonávaním tohto protokolu sú poverené colné úrady strán. Rozhodujú o všetkých praktických opatreniach a úpravách potrebných na jeho použitie, pričom berú do úvahy pravidlá v oblasti ochrany údajov.

2. Strany navzájom konzultujú a následne sa informujú o podrobných pravidlách implementácie, ktoré sa prijímajú v súlade s ustanoveniami tohto článku.

3. Colné úrady strán sa môžu navzájom dohodnúť na priamom styku vyšetrovacích orgánov.

Příloha 05

Príloha k Protokolu

ZÁKLADNE PRINCÍPY O OCHRANE DAT

1. Osobné dáta podliehajúce automatickému spracovaniu budú

(a) získané a spracované čestne a zákonne,

(b) uchované na špeciálne a oprávnené dôvody a nezneužité spôsobom nezlučiteľným s týmito účelmi,

(c) adekvátne, relevantné a presahujúce účel, na ktorý boli zhromažďované,

(d) presné a kde je to nutné, aj obnovované,

(e) uchovávané vo forme, ktorá dovoľuje identifikáciu subjektov dát nie dlhšie, ako sa to vyžaduje z dôvodov, pre ktoré sa dáta zhromažďovali.

2. Osobné dáta o rasovom pôvode, politických názoroch alebo náboženských alebo ostatných vierovyznaniach, ako aj osobné dáta týkajúce sa zdravia alebo sexuálneho života sa nesmú spracovávať automaticky, ak domáce zákony neumožňujú ich vhodnú ochranu. To isté sa uplatní pri osobných dátach týkajúcich sa kriminálnych skutkov.

3. Prijmú sa vhodné ochranné opatrenia z dôvodu ochrany uložených osobných dát v automatických dátových súboroch proti neoprávnenému zničeniu alebo náhodnej strate, ako aj proti neoprávnenému prístupu, zmene alebo distribúcii.

4. Ktokoľvek môže byť oprávnený

(a) založiť automatický osobný dátový súbor, vytýčiť jeho hlavné účely, ako aj určiť totožnosť a obvyklé sídlo alebo miesto výkonu podnikania kontrolóra súboru,

(b) získať v rozumných intervaloch a bez veľkého oneskorenia alebo výdavkov potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa naňho vzťahujú, sa uchovávajú v automatických dátových súboroch, ako aj komunikovať s ním o týchto údajoch v zrozumiteľnej forme,

(c) získať v možných prípadoch opravu alebo vymazanie dát, ak boli spracované protizákonne, ak majú dosah na základné princípy stanovené v odsekoch 1 a 2 tejto prílohy,

(d) robiť nápravu, ak bol požiadaný o komunikáciu, alebo kedykolVek ide o komunikáciu, opravu alebo vymazanie, ak nie je v súlade s písmenami bac tohto odseku.

5. Žiadna výnimka z ustanovení podľa odsekov 1, 2 a 4 tejto prílohy, okrem limitov stanovených v tomto odseku, sa neumožní.

6. Neumožnia sa výnimky z ustanovení podľa odsekov 1, 2 a 4 tejto prílohy, ak takúto výnimku umožňuje zákon strany a ak tvorí potrebné opatrenie v demokratickej spoločnosti, pokiaľ ide o záujem o

(a) ochranu štátnej bezpečnosti, verejnej ochrany a menových záujmov štátu alebo potlačenia kriminálnych činov,

(b) ochranu subjektov dát alebo práv a slobôd ostatných.

7. Zákazy uplatnenia práv špecifikovaných v odseku 4 písm. b, c a d tejto prílohy môže umožniť zákon, ak ide o automatizované osobné súbory používané na štatistické alebo vedeckovýskumné účely, kde nie je zrejmé riziko porušenia súkromia subjektov dát.

8. Žiadne z ustanovení tejto prílohy sa nemôže vykladať ako obmedzujúce alebo inak ovplyvňujúce strany garantovať subjektom dát rozsiahlejšiu ochranu, ako je vymedzené v tejto prílohe.

PROTOKOL 22
(k článku 3 ods. 2)

ZRUŠENIE CIEL MEDZI ČESKOU REPUBLIKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKOU NA JEDNEJ STRANE A BULHARSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE

1. Dovozné clá uplatňované v Českej republike a Slovenskej republike na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky sa zrušia od dátumu vykonávania tejto dohody.

2. Dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce z Českej republiky a Slovenskej republiky sa zrušia od dátumu vykonávania tejto dohody.

PROTOKOL 23
(k článku 3 ods. 2)

ZRUŠENIE CIEL MEDZI MAĎARSKOU REPUBLIKOU NA JEDNEJ STRANE A BULHARSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE

1. Dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce z Maďarskej republiky, uvedené v Prílohe A k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým rozvrhom:

- od dátumu vykonávania dohody - na 30 % základného cla,
- k 1. januáru 2000 - na 15 % základného cla,
- k 1. januáru 2001 - zostávajúce clá sa zrušia.

2. Na výrobky pochádzajúce z Maďarskej republiky, dovážané do Bulharskej republika a neuvedené v Prílohe A k tomuto protokolu sa budú uplatňovať nulové clá od dátumu vykonávania dohody.

3. Dovozné clá uplatňované v Maďarskej republike na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky, uvedené v Prílohe B k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým rozvrhom:

- od dátumu vykonávania dohody - na 30 % základného cla,
- k 1. januáru 2000 - na 15 % základného cla,
- k 1. januáru 2001 - zostávajúce clá sa zrušia.

4. Na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky, dovážané do Maďarskej republiky a neuvedené v Prílohe B k tomuto protokolu sa budú uplatňovať nulové clá od dátumu vykonávania dohody.

Příloha 06

Príloha A k Protokolu 23

250840
252020
252321
252329
252330
253090
271000
280430
281310
281410
281511
281512
282810
282890
283010
283410
283531
283620
283630
283650
284210
284290
284910
290315
290531
290941
290950
291411
291735
291813
292610
293340
293371
300410
300510
300590
310210
310221
310230
310250
310280
320810
320910
320990
330410
330420
330430
330491
330499
330510
330520
330530
330590
330610
340111
340119
340120
340220
340290
340410
340420
340510
340520
340530
360200
360410
360490
360500
380820
381900
382000
390110
390810
391721
391722
391723
391810
391890
391990
392010
392020
392041
392042
392051
392059
392061
392062
392063
392069
392071
392072
392073
392091
392092
392093
392094
392099
392210
392220
392290
392310
392321
392329
392330
392340
392390
392410
392490
392510
392520
392530
392590
392610
392620
392630
392640
392690
400241
400300
400400
400599
400610
400690
400700
400811
400819
400821
400829
400910
400920
400930
400940
400950
401011
401012
401013
401019
401021
401022
401023
401024
401029
401110
401120
401140
401150
401191
401199
401210
401220
401290
401310
401320
401390
401610
401691
401692
401693
401694
401695
401699
401700
410511
410520
410611
410620
420100
420211
420212
420219
420221
420222
420229
420231
420232
420239
420291
420292
420299
420310
420321
440920
441011
441019
441090
441111
441119
441121
441129
441131
441139
441191
441199
441213
441214
441219
441222
441223
441229
441292
441293
441299
441300
441510
441520
441600
441810
441820
441830
441840
441850
441890
442110
442190
480251
480252
480253
480300
480411
480431
480439
480441
480449
480459
480510
480521
480522
480523
480529
480560
480820
480830
481011
481029
481031
481420
481430
481490
481500
481610
481710
481720
481730
481810
481820
481830
481850
481890
481910
481920
481930
481940
481950
481960
500400
500600
500710
500720
500790
510610
510620
510710
510720
511000
511111
511119
511120
511130
511190
511211
511219
511220
511230
511290
511300
520411
520419
520521
520522
520523
520524
520526
520541
520542
520543
520544
520546
520611
520612
520613
520614
520621
520623
520624
520632
520633
520634
520641
520642
520643
520644
520710
520911
520912
520921
520922
520929
520931
520932
520941
520943
520949
520951
520952
521011
521012
521019
521021
521022
521029
521031
521032
521039
521041
521042
521049
521051
521052
521059
521111
521112
521121
521122
521129
521131
521132
521139
521141
521142
521143
521149
521151
521152
521159
521211
521212
521213
521214
521215
521221
521222
521223
521224
521225
530919
530921
530929
531010
531090
531100
540110
540231
540232
540233
540241
540261
540269
540620
540710
540730
540752
540753
540781
540782
540783
540784
540791
540792
540793
540794
540822
540823
540824
540831
540832
540833
540834
550320
550330
550510
550610
550820
550911
550912
550921
550922
550931
550941
550942
550962
550969
551011
551012
551020
551030
551090
551110
551120
551130
551211
551219
551221
551229
551291
551299
551311
551312
551313
551319
551321
551322
551323
551329
551331
551332
551333
551339
551341
551342
551343
551349
551411
551412
551413
551419
551421
551422
551423
551429
551431
551432
551433
551439
551441
551442
551443
551449
551511
551512
551513
551519
551521
551522
551591
551592
551599
551611
551612
551613
551614
551621
551622
551623
551624
551631
551632
551633
551634
551641
551642
551643
551644
551691
551692
551693
551694
560121
560122
560221
560229
560311
560312
560313
560314
560391
560392
560393
560394
560710
560721
560729
560730
560741
560749
560750
560790
560811
560819
570110
570190
570210
570220
570231
570232
570241
570242
570249
570251
570252
570291
570292
570310
570320
570330
570390
570410
570490
570500
580121
580122
580123
580124
580125
580126
580131
580132
580133
580134
580135
580136
580190
580211
580219
580220
580230
580310
580390
580410
580421
580429
580430
580810
580890
581100
590110
590190
590410
590491
590492
590700
590800
590900
600110
600121
600122
600129
600191
600192
600199
600210
600220
600230
600241
600242
600243
600249
600291
600292
600293
610110
610120
610130
610190
610210
610220
610230
610290
610311
610312
610319
610321
610322
610323
610329
610331
610332
610333
610339
610341
610342
610343
610349
610411
610412
610413
610419
610421
610422
610423
610429
610431
610432
610433
610439
610441
610442
610443
610444
610449
610451
610452
610453
610459
610461
610462
610463
610469
610510
610520
610590
610610
610620
610690
610711
610712
610719
610721
610722
610729
610791
610792
610799
610811
610819
610821
610822
610829
610831
610832
610839
610891
610892
610899
610910
610990
611010
611020
611030
611090
611110
611120
611130
611190
611211
611212
611219
611220
611231
611239
611241
611249
611300
611410
611420
611430
611490
611511
611512
611519
611520
611591
611592
611593
611599
611610
611691
611692
611693
611699
611710
611720
611780
611790
620111
620112
620113
620119
620191
620192
620193
620199
620211
620212
620213
620219
620291
620292
620293
620299
620311
620312
620319
620321
620322
620323
620329
620331
620332
620333
620339
620341
620342
620343
620349
620411
620412
620413
620419
620421
620422
620423
620429
620431
620432
620433
620439
620441
620442
620443
620444
620449
620451
620452
620453
620459
620461
620462
620463
620469
620510
620520
620530
620590
620610
620620
620630
620640
620690
620711
620719
620721
620722
620729
620791
620792
620799
620811
620819
620821
620822
620829
620891
620892
620899
620910
620920
620930
620990
621010
621020
621030
621040
621050
621111
621112
621120
621131
621132
621133
621139
621141
621142
621143
621149
621210
621220
621230
621290
621310
621320
621390
621410
621420
621430
621440
621490
621510
621520
621590
621600
621710
621790
630120
630130
630140
630190
630210
630221
630222
630229
630231
630232
630239
630240
630251
630252
630253
630259
630260
630291
630292
630293
630299
630311
630312
630319
630391
630392
630399
630411
630419
630491
630492
630493
630499
630510
630520
630532
630533
630539
630590
630611
630612
630619
630621
630622
630629
630631
630639
630641
630649
630691
630699
630710
630790
640191
640192
640199
640212
640219
640220
640291
640299
640312
640319
640320
640330
640340
640351
640359
640391
640399
640411
640419
640420
640510
640520
640590
680410
680422
680430
680790
680800
680911
680919
680990
681019
681091
681099
681110
681120
681130
681190
681250
681270
681290
681310
681390
681510
690100
690410
690490
690510
690590
690600
690710
690790
690810
690890
690990
691010
691090
691110
691190
691200
691310
691390
691410
691490
700319
700320
700330
700490
701010
701321
701329
701331
701332
701339
701391
701610
701690
701810
701890
701932
701939
702000
720810
720825
720826
720827
720836
720837
720838
720839
720840
720851
720852
720853
720854
720890
720915
720916
720917
720918
720925
720926
720927
720928
720990
721011
721012
721041
721049
721061
721070
721090
721113
721114
721119
721123
721129
721190
721210
721220
721230
721240
721310
721320
721391
721410
721420
721491
721499
721610
721621
721622
721650
721691
721699
721710
721720
721730
721790
722990
730110
730120
730290
730300
730410
730429
730451
730459
730490
730511
730512
730519
730520
730531
730539
730590
730610
730620
730630
730640
730650
730660
730690
730711
730719
730721
730722
730723
730729
730791
730792
730793
730799
730830
730840
730890
730900
731010
731029
731100
731210
731290
731300
731420
731441
731449
731600
731700
731813
731815
731816
731819
731821
731822
731823
731824
731829
732090
732111
732112
732113
732181
732183
732219
732290
732392
732393
732394
732399
732410
732490
732591
732599
732611
732619
732620
732690
740710
740829
740911
740919
740921
740929
740931
740939
741110
741999
760410
760421
760429
760611
760612
760692
760711
761010
761090
761691
761699
780300
780419
780420
790310
790390
790500
820210
820240
820291
820299
820310
820340
820411
820412
820520
820530
820540
820551
820559
820570
820580
820590
820600
820720
820730
820740
820750
820760
820770
820780
820790
820810
820820
820830
820840
820890
821110
821191
821192
821193
821194
830110
830120
830150
830170
830300
830910
830990
831110
831120
831130
831190
840211
840212
840219
840220
840290
840310
840390
840410
840510
840734
840790
841319
841320
841330
841340
841350
841360
841381
841382
841410
841420
841440
841451
841459
841510
841581
841582
841590
841610
841690
841710
841720
841780
841911
841919
841932
841939
841940
841950
841981
841990
842111
842112
842119
842121
842122
842123
842129
842131
842191
842211
842219
842220
842230
842240
842290
842330
842381
842389
842390
842410
842481
842489
842490
842511
842519
842539
842542
842611
842619
842630
842649
842699
842720
842790
842832
842833
842839
843210
843221
843229
843230
843240
843280
843290
843311
843319
843320
843330
843360
843420
843510
843610
843699
843710
843780
843810
843840
843850
843860
843880
843890
845011
845019
845819
845891
845910
845921
845931
845939
845940
845951
845961
845969
845970
846011
846019
846021
846029
846120
846150
846190
846231
846239
846241
846249
846410
846591
846592
846593
846594
846595
846596
846599
846610
846620
846630
846692
846711
846719
846799
846810
846820
846880
847021
847029
847040
847050
847090
847110
847810
847890
847910
847930
847989
848020
848030
848041
848049
848110
848120
848130
848180
848190
848210
848220
848230
848240
848250
848299
848310
848320
848360
848390
848590
850110
850120
850131
850140
850151
850152
850211
850212
850213
850220
850410
850421
850422
850431
850432
850433
850434
850440
850450
850511
850710
850780
850810
850820
850880
851130
851140
851150
851220
851230
851440
851519
851521
851539
851590
851610
851621
851632
851633
851660
851671
851672
851679
851680
851730
851821
851830
851921
851929
852110
852190
852311
852320
852390
852510
852520
852719
852729
852732
852739
852790
852812
852813
852821
852822
852830
852910
852990
853010
853080
853110
853180
853210
853222
853223
853224
853225
853229
853310
853329
853510
853521
853529
853530
853590
853610
853620
853630
853641
853649
853650
853661
853669
853690
853710
853720
853810
853890
854411
854419
854420
854430
854441
854449
854451
854459
854460
854520
854620
854690
854710
854720
854790
860500
860719
860730
860799
860900
870110
870120
870130
870190
870210
870290
870310
870321
870322
870323
870324
870331
870332
870333
870390
870410
870421
870422
870423
870431
870432
870540
870911
870919
870990
871110
871200
871491
871492
871610
871620
871631
871639
871640
871680
890391
890392
890399
900140
900150
900211
900490
900580
900590
900610
900651
900653
900659
900691
900719
900792
901600
901730
901780
901790
902480
902580
902590
902620
902680
902690
902710
902720
902730
902750
902810
902820
902890
902910
902990
903010
903031
903210
903220
903281
903289
903290
903300
910112
910191
910211
910221
910390
910400
910511
910519
910521
910610
910690
910700
910919
910990
911390
930100
930200
930700
940120
940130
940140
940161
940169
940171
940179
940180
940310
940320
940330
940340
940350
940360
940370
940380
940410
940429
940430
940490
940510
940520
940540
940550
940560
940591
940592
940599
940600
950100
950210
950291
950320
950330
950341
950349
950350
950370
950380
950390
950410
950420
950430
950440
950490
950510
950590
950612
950619
950632
950651
950659
950661
950662
950669
950670
950691
950699
960719

Příloha 07

Príloha B k Protokolu 23

2514 00
2516 11
2516 12
2516 90
2701 12
2701 19
2701 20
2702 10
2702 20
2703 00
2710 00 81 00
2710 00 83 00
2710 00 85 00
2710 00 87 00
2710 00 88 00
2710 00 89 00
2710 00 92 00
2710 00 94 00
2710 00 96 00
2710 00 98 01
2710 00 98 99
2807 00
2844 40 40 00
2848 00
2903 11
2903 12
2903 13
2903 14
2903 15
2903 16
2903 21
2903 23
2903 30
2903 41
2903 42
2903 43
2903 44
2903 45
2903 46
2903 47
2903 49
2903 51 90 00
2903 59
2903 61
2903 62
2904 20 10 00
2905 45
2909 11
2909 19
2909 20
2909 30
2909 42
2909 44
2909 49
2909 50
2912 11
2915 24
2915 31
2915 33
2916 19
2916 20
2916 39
2917 11
2917 12
2917 13
2917 14
2917 20
2917 31
2917 32
2917 33
2917 34
2917 35
2917 36
2917 37
2918 11
2918 12
2918 13
2918 14
2918 15
2918 16
2918 17
2918 19
2918 21
2918 22
2918 23
2918 29
2918 30
2918 90
2919 00
2920 10
2920 90
2921 11
2921 12
2921 22
2921 29
2921 41 00 99
2921 43
2921 44
2921 45
2921 49
2921 59
2922 11
2922 19
2922 21
2922 22
2922 29
2922 30
2922 41
2922 42
2922 50
2925 19
2925 20
2926 20
2930 10
2930 20
2930 30
2930 40
2933 11
2933 19
2933 21
2933 40 10 00
2933 40 30 00
2933 40 90 01
2933 40 90 99
2933 51
2933 90 20 00
2933 90 40 01
2933 90 95 02
2933 90 95 03
2933 90 95 04
2936 10
2936 21
2936 22
2936 23
2936 24
2936 25
2936 26
2936 27
2936 28
2936 90
2937 10
2937 21
2937 22
2937 29
2937 92
2937 99 00 01
2939 10
2939 21
2939 29
2939 30
2939 41
2939 42
2939 49
2939 50
2939 61
2939 62
2939 63
2939 69
2939 70
2939 90
3002 10 10 01
3002 10 91 01
3002 10 95 00
3002 90
3006 10
3006 20
3006 30
3006 40
3006 50
3006 60 11 99
3006 60 19 99
3006 60 90 99
3101 00 00 01
3101 00 00 99
3102 10
3102 21
3102 29
3102 30
3102 40
3102 50
3102 60
3102 70
3102 80
3102 90
3103 10
3103 20
3103 90
3105 10
3105 20
3105 30
3105 40
3105 51
3105 59
3105 60
3105 90
3203 00 19 99
3203 00 90 00
3206 11
3206 19
3206 20
3206 30
3206 41
3206 43
3206 50
3302 10 10 00
3302 10 21 00
3302 10 29 00
3304 10
3304 20
3304 30
3304 91
3304 99
3306 20 00 01
3401 11
3401 19
3401 20
3402 11
3402 12
3402 13
3402 19
3402 20
3402 90
3601 00
3602 00
3603 00
3604 10
3604 90 00 01
3604 90 00 99
3605 00
3606 10
3606 90
3804 00
3808 20
3808 30
3808 40
3808 90
3822 00 00 04
3823 11
3823 12
3823 13
3823 19
3823 70
3916 10
3917 21 10 99
3917 21 91 00
3917 21 99 99
3917 22 10 99
3917 22 91 00
3917 22 99 99
3917 31 90 01
3918 10
3918 90
3926 10
3926 20
3926 30
3926 40
3926 90 10 00
3926 90 50 00
3926 90 91 00
3926 90 99 01
3926 90 99 99
4001 10
4001 21
4001 22
4001 29
4001 30
4008 11
4009 10
4009 20
4009 30
4009 40
4009 50
4010 11
4010 12
4010 13
4010 19
4010 21
4010 22
4010 23
4010 24
4010 29
4011 10
4011 20 10 02
4011 20 90 02
4011 30
4011 40
4011 50
4011 91
4011 99
4012 10
4012 20
4012 90
4013 10 90 02
4013 20
4013 90
4016 99 52 00
4016 99 58 00
4016 99 82 01
4016 99 88 01
4102 10
4102 21
4102 29
4103 10
4103 20
4103 90
4109 00
4110 00
4202 11
4202 12
4202 19 10 00
4202 19 90 01
4202 19 90 02
4202 19 90 03
4202 21
4202 22
4202 29
4202 31
4202 32
4202 39 00 01
4202 39 00 02
4202 39 00 03
4202 91
4202 92
4202 99 00 01
4202 99 00 02
4202 99 00 03
4203 10
4203 21
4203 29
4203 30
4203 40
4204 00
4205 00
4302 20 00 01
4401 10
4401 22
4402 00 00 01
4403 91 00 99
4403 92 00 99
4407 26 31 00
4407 26 39 00
4407 26 50 00
4407 29 20 00
4407 29 31 00
4407 29 50 00
4407 91 10 01
4407 91 10 99
4407 91 31 00
4407 91 39 00
4407 91 50 00
4407 91 90 99
4407 92 10 01
4407 92 10 99
4407 92 30 00
4407 92 50 00
4407 92 90 99
4407 99 30 00
4407 99 50 00
4408 39 70 01
4408 39 81 01
4408 39 89 01
4408 90 11 01
4408 90 11 02
4408 90 21 00
4408 90 25 00
4408 90 35 01
4408 90 81 01
4408 90 89 01
4418 10
4418 20
4418 30
4418 40
4418 50
4418 90
4419 00
4601 10
4601 20
4601 91
4601 99
4602 10
4602 90
4801 00 10 00
4802 20
4802 30
4802 40
4802 51
4802 52
4802 53
4802 60
4803 00
4804 11
4804 19
4804 21
4804 29
4804 31
4804 39
4804 41
4804 42
4804 49
4804 51
4804 52
4804 59
4805 21
4805 22
4805 29
4805 30
4805 40
4805 50
4805 60 10 00
4805 60 40 00
4805 60 60 00
4805 60 90 02
4805 60 90 99
4805 70 11 00
4805 70 19 99
4805 70 90 02
4805 70 90 99
4805 80 11 00
4805 80 19 03
4805 80 19 99
4805 80 90 03
4805 80 90 99
4806 10
4806 30
4806 40
4810 11 91 01
4810 11 91 02
4810 11 99 01
4810 11 99 02
4810 12 00 01
4811 31 00 01
4811 39 00 01
4814 20 00 99
4820 10
4820 20
4820 30
4820 40
4820 50
4820 90
4907 00 30 00
4907 00 91 00
4907 00 99 00
5001 00
5007 10
5007 20
5007 90
5101 11
5101 19
5101 21
5101 29
5101 30
5102 10
5102 20
5106 10
5106 20
5107 10
5107 20
5111 11
5111 19
5111 20
5111 30
5111 90
5112 11
5112 19
5112 20
5112 30
5112 90
5113 00
5205 11
5205 12
5205 13
5205 14
5205 15
5205 21
5205 22
5205 23
5205 24
5205 26
5205 27
5205 28
5205 31
5205 32
5205 33
5205 34
5205 35
5205 41
5205 42
5205 43
5205 44
5205 46
5205 47
5205 48
5208 11 10 99
5208 11 90 99
5208 13 00 99
5208 19 00 99
5208 21 10 99
5208 21 90 99
5208 22
5208 23 00 99
5208 29 00 99
5208 31 00 99
5208 32
5208 33 00 99
5208 39 00 99
5208 41 00 99
5208 42
5208 43 00 99
5208 49 00 99
5208 51 00 99
5208 52
5208 53 00 99
5208 59 00 99
5209 11
5209 12
5209 19
5209 21
5209 22
5209 29
5209 31
5209 32
5209 39
5209 41
5209 42
5209 43
5209 49
5209 51
5209 52
5209 59
5210 11 10 99
5210 11 90 99
5210 12 00 99
5210 19 00 99
5210 21 10 99
5210 21 90 99
5210 22 00 99
5210 29 00 99
5210 31 10 99
5210 31 90 99
5210 32 00 99
5210 39 00 99
5210 41 00 99
5210 42 00 99
5210 49 00 99
5210 51 00 99
5210 52 00 99
5210 59 00 99
5211 11
5211 12
5211 19
5211 21
5211 22
5211 29
5211 31
5211 32
5211 39
5211 41
5211 42
5211 43
5211 49
5211 51
5211 52
5211 59
5212 11 10 99
5212 11 90 99
5212 12 10 99
5212 12 90 99
5212 13 10 99
5212 13 90 99
5212 14 10 99
5212 14 90 99
5212 15 10 99
5212 15 90 99
5212 21
5212 22
5212 23
5212 24
5212 25
5306 10 90 00
5306 20 90 00
5309 11
5309 19
5309 21
5309 29
5311 00 90 01
5401 10 11 00
5401 10 19 00
5402 10 90 01
5402 31 00 01
5402 32 00 01
5402 41 00 01
5402 51 00 01
5402 61 00 01
5404 10
5404 90
5407 10
5407 20
5407 30
5407 41
5407 42
5407 43
5407 44
5407 51
5407 52
5407 53
5407 54
5407 61
5407 69
5407 71
5407 72
5407 73
5508 10 11 00
5508 10 19 00
5509 11
5509 12
5509 21
5509 22
5509 31
5509 41
5509 42
5509 51
5509 52
5509 53
5509 59
5509 62
5509 69
5509 91
5509 92
5509 99
5602 10
5602 21
5602 29
5602 90
5603 11
5603 12
5603 13
5603 14
5603 91
5603 92
5603 93
5603 94
5701 10
5701 90
5702 10
5702 20
5702 31
5702 32
5702 39
5702 41
5702 42
5702 49
5702 51
5702 52
5702 59
5702 91
5702 92
5702 99
5805 00
5806 10
5806 20
5806 31
5806 32
5806 39
5806 40
5810 10
5810 91
5810 92
5810 99
5811 00
5901 10
5901 90
5903 10
5903 20
5903 90
5907 00 90 01
5907 00 90 02
5907 00 90 99
6101 10
6101 20
6101 30
6101 90
6102 10
6102 20
6102 30
6102 90
6103 11
6103 12
6103 19
6103 21
6103 22
6103 23
6103 29
6103 31
6103 32
6103 33
6103 39
6103 41
6103 42
6103 43
6103 49
6104 11
6104 12
6104 13
6104 19
6104 21
6104 22
6104 23
6104 29
6104 31
6104 32
6104 33
6104 39
6104 41
6104 42
6104 43
6104 44
6104 49
6104 51
6104 52
6104 53
6104 59
6104 61
6104 62
6104 63
6104 69
6105 10
6105 20
6105 90
6106 10
6106 20
6106 90
6107 11
6107 12
6107 19
6107 21
6107 22
6107 29
6107 91
6107 92
6107 99
6108 11
6108 19
6108 21
6108 22
6108 29
6108 31
6108 32
6108 39
6108 91
6108 92
6108 99
6109 10
6109 90
6110 10
6110 20
6110 30
6110 90
6111 10
6111 20
6111 30
6111 90
6112 11
6112 12
6112 19
6112 20
6112 31
6112 39
6112 41
6112 49
6113 00
6114 10
6114 20
6114 30
6114 90
6115 11
6115 12
6115 19
6115 20
6115 91
6115 92
6115 93
6115 99
6116 10
6116 91
6116 92
6116 93
6116 99
6117 10
6117 20
6117 80
6117 90
6201 11
6201 12
6201 13
6201 19
6201 91
6201 92
6201 93
6201 99
6202 11
6202 12
6202 13
6202 19
6202 91
6202 92
6202 93
6202 99
6203 11
6203 12
6203 19
6203 21
6203 22
6203 23
6203 29
6203 31
6203 32
6203 33
6203 39
6203 41
6203 42
6203 43
6203 49
6204 11
6204 12
6204 13
6204 19
6204 21
6204 22
6204 23
6204 29
6204 31
6204 32
6204 33
6204 39
6204 41
6204 42
6204 43
6204 44
6204 49
6204 51
6204 52
6204 53
6204 59
6204 61
6204 62
6204 63
6204 69
6205 10
6205 20
6205 30
6205 90
6206 10
6206 20
6206 30
6206 40
6206 90
6207 11
6207 19
6207 21
6207 22
6207 29
6207 91
6207 92
6207 99
6208 11
6208 19
6208 21
6208 22
6208 29
6208 91
6208 92
6208 99
6209 10
6209 20
6209 30
6209 90
6210 10
6210 20
6210 30
6210 40
6210 50
6211 11
6211 12
6211 20
6211 31
6211 32
6211 33
6211 39
6211 41
6211 42
6211 43
6211 49
6212 10
6212 20
6212 30
6212 90
6213 10
6213 20
6213 90
6214 10
6214 20
6214 30
6214 40
6214 90
6215 10
6215 20
6215 90
6216 00
6217 10
6217 90
6302 10
6302 21
6302 22
6302 29
6302 31
6302 32
6302 39
6302 40
6302 51
6302 52
6302 53
6302 59
6302 60
6302 91
6302 92
6302 93
6302 99
6303 11
6303 12
6303 19
6303 91
6303 92
6303 99
6306 11
6306 12
6306 19
6306 21
6306 22
6306 29
6306 31
6306 39
6306 41
6306 49
6306 91
6306 99
6309 00 00 99
6310 10
6310 90
6401 10
6401 91
6401 92
6401 99
6402 12
6402 19
6402 20
6402 30
6402 91
6402 99
6403 12
6403 19
6403 20
6403 30
6403 40
6403 51
6403 59
6403 91
6403 99
6404 11
6404 19
6404 20
6405 10
6405 20
6405 90
6406 10
6406 20
6406 91
6406 99
6506 99
6908 10 10 99
6908 10 90 99
6908 90 11 99
6908 90 21 99
6908 90 29 99
6908 90 31 99
6908 90 51 99
6908 90 91 99
6908 90 93 99
6908 90 99 99
6911 10
6911 90
6912 00
6914 10
6914 90
7003 20
7013 10
7013 21
7013 29
7013 31
7013 32
7013 39
7013 91
7013 99
7102 39 00 99
7103 91 00 99
7103 99 00 99
7107 00
7108 13 10 01
7108 13 10 99
7108 13 30 01
7108 13 30 99
7108 13 50 02
7108 13 90 00
7108 20
7109 00
7110 19 10 99
7110 19 30 99
7110 19 50 99
7110 19 90 99
7110 29 00 99
7110 39 00 99
7110 49 00 99
7113 11
7113 19
7113 20
7114 11
7114 19
7114 20
7117 11
7117 19
7117 90
7118 10
7118 90
7202 21
7202 29
7202 30
7202 60
7202 70
7202 80
7202 92
7202 93
7202 99
7204 50
7205 10
7205 21
7205 29
7206 10
7206 90
7207 20 11 00
7207 20 32 01
7207 20 51 00
7207 20 71 01
7207 20 90 01
7208 10
7208 25
7208 26
7208 27
7208 36
7208 37
7208 38
7208 39
7208 40
7208 51
7208 52
7208 53
7208 54
7208 90
7209 15
7209 16 10 01
7209 16 10 99
7209 16 90 01
7209 16 90 99
7209 17
7209 18
7209 25
7209 26 10 01
7209 26 10 99
7209 26 90 01
7209 26 90 99
7209 27
7209 28
7209 90 10 01
7209 90 10 99
7209 90 90 01
7209 90 90 99
7210 11 10 01
7210 11 90 01
7210 12 11 01
7210 12 19 01
7210 12 90 01
7210 20
7210 30
7210 41
7210 49
7210 50
7210 61
7210 69
7210 70
7210 90
7211 13
7211 14
7211 19
7211 23
7211 29
7211 90
7212 10 10 01
7212 10 10 99
7212 10 91 01
7212 10 91 99
7212 10 93 01
7212 10 93 99
7212 10 99 01
7212 10 99 99
7212 20
7212 30
7212 40
7212 50
7212 60
7213 10 00 01
7213 10 00 99
7213 20
7213 91
7213 99
7214 10
7214 20 00 99
7214 30
7214 91
7214 99
7215 10
7215 50
7215 90
7216 10
7216 21
7216 22
7216 31
7216 32
7216 33
7216 40
7216 50
7216 61
7216 69
7216 91
7216 99
7217 10
7217 20
7217 30
7217 90
7218 10
7218 91
7218 99
7223 00
7224 10
7224 90
7225 11
7225 19
7225 20
7225 30
7225 40
7225 50
7225 91
7225 92
7225 99
7226 11
7226 19
7226 20
7226 91
7226 92
7226 93
7226 94
7226 99
7227 10
7227 20
7227 90
7228 10
7228 20
7228 30
7228 40
7228 50
7228 60
7228 70
7228 80
7229 10
7229 20
7229 90
7301 10
7301 20
7302 10
7302 20
7302 30
7302 40
7302 90
7303 00
7304 21
7304 31 10 01
7304 31 91 01
7304 31 99 01
7304 39 10 01
7304 39 20 01
7304 39 30 01
7304 39 51 01
7304 39 59 01
7304 39 91 01
7304 39 93 01
7304 39 99 01
7304 41 10 01
7304 41 90 01
7304 49 10 01
7304 49 30 01
7304 49 91 01
7304 49 99 01
7304 51 11 01
7304 51 19 01
7304 51 30 01
7304 51 91 01
7304 51 99 01
7304 59 10 01
7304 59 31 01
7304 59 39 01
7304 59 50 01
7304 59 91 01
7304 59 93 01
7304 59 99 01
7304 90 10 01
7304 90 90 01
7305 11
7305 12
7305 19
7305 20
7305 31
7305 39
7305 90
7306 10
7306 20
7306 30 10 01
7306 30 10 02
7306 30 10 03
7306 30 21 00
7306 30 29 00
7306 30 51 01
7306 30 59 01
7306 30 71 01
7306 30 71 02
7306 30 78 01
7306 30 78 02
7306 30 90 01
7306 30 90 02
7306 40 10 01
7306 40 10 02
7306 40 10 03
7306 40 91 01
7306 40 91 02
7306 40 91 03
7306 40 99 01
7306 40 99 02
7306 40 99 03
7306 50 10 01
7306 50 10 02
7306 50 10 03
7306 50 91 00
7306 50 99 01
7306 50 99 02
7306 60 10 01
7306 60 31 01
7306 60 39 01
7306 60 90 01
7306 90 00 01
7307 11
7307 19
7307 21
7307 22
7307 23
7307 29
7307 91
7307 92
7307 93
7307 99
7308 10
7308 20
7308 30
7308 40
7308 90
7309 00
7310 10
7310 21
7310 29
7311 00
7312 10
7312 90
7313 00
7314 12
7314 13
7314 14
7314 19
7314 20
7314 31
7314 39
7314 41
7314 42
7314 49
7314 50
7316 00
7317 00
7318 11
7318 12
7318 13
7318 14
7318 15
7318 16
7318 19
7318 21
7318 22
7318 23
7318 24
7318 29
7320 10
7320 20
7320 90
7321 11
7321 12
7321 13
7321 81
7321 82
7321 83
7321 90
7322 11
7322 19
7322 90
7323 10
7323 91
7323 92
7323 93
7323 94
7323 99
7324 10
7324 21
7324 29
7324 90
7325 10
7325 91
7325 99
7326 11
7326 19
7326 20
7326 90
7614 10
7614 90
7616 10
7616 91
7616 99
8202 10
8306 30
8310 00
8407 10
8409 99 00 99
8413 30
8413 40 00 99
8413 50
8413 60
8413 70 10 99
8413 70 21 99
8413 70 29 99
8413 70 30 99
8413 70 40 99
8413 70 50 99
8413 70 61 99
8413 70 69 99
8413 70 70 99
8413 70 80 99
8413 70 91 99
8413 81 90 99
8413 82
8413 91 10 99
8413 91 90 99
8413 92
8414 20
8414 30
8414 40
8414 80 10 99
8414 80 21 99
8414 80 29 99
8414 80 31 99
8414 80 39 99
8414 80 41 99
8414 80 49 99
8414 80 60 99
8414 80 71 99
8414 80 79 99
8414 80 90 99
8414 90 10 99
8414 90 90 99
8422 11
8422 19
8422 20
8422 40
8422 90 90 99
8426 20 00 01
8426 41 00 01
8426 49 00 01
8428 31 00 01
8428 32 00 01
8428 33 10 01
8428 33 90 01
8428 90 10 01
8428 90 30 01
8428 90 71 01
8428 90 79 01
8428 90 91 01
8428 90 98 01
8429 11
8429 19
8429 40 90 00
8429 51 10 02
8429 51 91 02
8429 51 99 02
8429 52 10 02
8429 52 90 02
8429 59 00 02
8433 11
8433 19
8433 20
8433 30
8433 40
8433 52
8433 53
8433 59
8433 60
8433 90
8435 10
8435 90
8442 50 21 01
8442 50 23 01
8442 50 29 01
8442 50 80 01
8443 11 00 01
8443 12 00 01
8443 19 10 01
8443 19 31 01
8443 19 35 01
8443 19 39 01
8443 19 90 01
8443 21 00 01
8443 29 00 01
8443 30 00 01
8443 59 20 00
8443 59 40 01
8443 59 70 01
8443 90 10 01
8443 90 80 01
8458 11 41 99
8458 11 49 99
8458 11 80 99
8458 19 20 99
8458 19 40 99
8458 19 80 99
8458 91 80 99
8458 99 00 99
8470 50
8481 20
8481 30
8481 40
8481 80
8481 90
8482 10 10 99
8482 10 90 99
8482 20 00 99
8482 30 00 99
8482 50 00 99
8482 80
8483 20
8483 30
8483 40
8483 50
8483 60
8483 90
8508 10
8508 20
8508 80
8509 10
8509 20
8509 30
8509 40
8509 80
8510 30
8511 10
8511 20
8511 30
8511 40
8511 50
8511 80
8511 90
8517 11
8517 19 10 01
8517 19 10 02
8517 19 10 99
8517 19 90 00
8517 21
8517 22
8517 30
8517 50
8517 80
8517 90
8521 10 10 00
8521 10 30 01
8521 10 30 99
8521 10 80 01
8521 10 80 99
8521 90
8524 10
8524 40
8524 51
8524 52
8525 10
8525 20
8525 30
8525 40
8526 10
8526 91
8526 92 10 00
8526 92 90 99
8527 12
8527 13
8527 19
8528 12
8528 13
8528 21 14 01
8528 21 16 01
8528 21 18 01
8528 21 90 01
8528 22 00 01
8528 30 05 01
8528 30 20 01
8528 30 99 01
8529 10
8529 90
8534 00
8535 10
8536 10
8536 20
8536 30
8536 41
8536 49
8536 50
8536 61
8536 69
8536 90
8537 10
8537 20
8542 14 91 00
8542 19 05 01
8542 19 98 00
8542 30 10 00
8544 11 10 00
8544 11 90 99
8544 19 10 00
8544 19 90 99
8544 20
8544 30
8544 41
8544 49
8544 51
8544 59
8544 60
8544 70
8545 11
8545 19
8545 90 90 01
8601 10
8601 20
8602 10
8602 90
8604 00 00 99
8605 00
8702 10
8702 90
8703 10
8703 21
8703 22
8703 23
8703 24
8703 31
8703 32
8703 33
8703 90
8704 10
8704 21 10 02
8704 21 10 03
8704 21 31 02
8704 21 39 00
8704 21 91 02
8704 21 99 00
8704 22 10 01
8704 22 10 99
8704 22 91 01
8704 22 91 99
8704 22 99 01
8704 22 99 99
8704 23
8704 31 10 99
8704 31 31 00
8704 31 39 00
8704 31 91 99
8704 31 99 00
8704 32
8704 90
8705 30
8705 90 10 00
8705 90 90 03
8706 00
8707 10
8707 90
8708 10 10 99
8708 10 90 99
8708 21
8708 29 10 99
8708 29 90 99
8708 31
8708 39 10 99
8708 39 90 99
8708 40 10 99
8708 40 90 99
8708 50 10 99
8708 50 90 99
8708 60 10 99
8708 60 91 99
8708 60 99 99
8708 70 10 99
8708 70 50 99
8708 70 91 99
8708 70 99 99
8708 80 10 99
8708 80 90 99
8708 91 10 99
8708 91 90 99
8708 92 10 99
8708 92 90 99
8708 93 10 99
8708 93 90 99
8708 94 10 99
8708 94 90 99
8708 99 10 99
8708 99 30 99
8708 99 50 99
8708 99 92 99
8708 99 98 99
8801 10
8801 90
8802 20
8802 30
8802 40
8802 60
8803 90
8901 10
8901 20
8901 30
8901 90
8903 10
8903 91
8903 92
8903 99
8904 00
8905 10
8905 20
8905 90
8906 00
8907 10
8907 90
9004 90
9007 11
9007 19
9007 20
9007 91
9007 92
9018 41
9018 49 10 00
9018 49 90 99
9018 50
9018 90 10 00
9018 90 20 00
9018 90 30 00
9018 90 41 00
9018 90 49 00
9018 90 50 00
9018 90 60 00
9018 90 70 00
9018 90 85 01
9018 90 85 99
9026 10 10 02
9026 10 91 01
9026 10 99 01
9027 10 90 00
9027 90 50 99
9027 90 80 99
9302 00
9303 10
9303 20
9303 30
9303 90
9304 00
9305 10
9305 21
9305 29
9305 90
9306 10
9306 21
9306 29
9306 30
9306 90
9307 00
9401 10
9401 20
9401 30
9401 40
9401 50
9401 61
9401 69
9401 71
9401 79
9401 80 00 01
9401 90
9402 10
9402 90
9403 10
9403 20
9403 30
9403 40
9403 50
9403 60
9403 70
9403 80
9403 90
9405 10
9405 20
9405 40
9405 50
9406 00
9502 10
9502 91
9502 99
9601 10
9601 90
9602 00
9603 10
9603 30
9603 40
9603 50
9603 90
9608 10
9608 20
9608 31
9608 39
9608 40
9608 50
9608 60
9609 10
9609 20
9609 90 10 00

PROTOKOL 24
(k článku 3 ods. 2)

ZRUŠENIE CIEL MEDZI POĽSKOU REPUBLIKU NA JEDNEJ STRANE A BULHARSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE

1. Dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce z Poľskej republiky, uvedené v Prílohe A k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým harmonogramom:

- od dátumu vykonávania dohody - na 60 % základného cla,
- k 1. januáru 2000 - na 40 % základného cla,
- k 1. januáru 2001 - na 20 % základného cla,
- k 1. januáru 2002 - zostávajúce clá sa zrušia.

2. Dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce z Poľskej republiky, neuvedené v Prílohe A k tomuto protokolu sa zrušia od dátumu vykonávania dohody.

3. Dovozné clá uplatňované v Poľskej republike na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky, uvedené v Prílohe B k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým harmonogramom:

- od dátumu vykonávania dohody - na tri sedminy základného cla,
- k 1. januáru 2000 - na dve sedminy základného cla,
- k 1. januáru 2001 - na jednu sedminu základného cla,
- k 1. januáru 2002 - zostávajúce clá sa zrušia.

4. Dovozné clá uplatňované v Poľskej republike na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky, uvedené v Prílohe C k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým harmonogramom:

- od dátumu vykonávania dohody - na štyri sedminy základného cla,
- k 1. januáru 2000 - na tri sedminy základného cla,
- k 1. januáru 2001 - na dve sedminy základného cla,
- k 1. januáru 2002 - zostávajúce clá sa zrušia.

5. Dovozné clá uplatňované v Poľskej republike na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky, uvedené v Prílohe D k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým harmonogramom:

- od dátumu vykonávania dohody - na 17 % hodnoty ad valorem,
- k 1. januáru 2000 - na 4 % hodnoty ad valorem,
- k 1. januáru 2001 - zostávajúce clá sa zrušia.

6. Dovozné clá uplatňované v Poľskej republike na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky, uvedené v Prílohe E k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým harmonogramom:

- od dátumu vykonávania dohody - na 9 % hodnoty ad valorem,
- k 1. januáru 2000 - na 3 % hodnoty ad valorem,
- k 1. januáru 2001 - zostávajúce clá sa zrušia.

7. Dovozné clá uplatňované v Poľskej republike na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky, uvedené v Prílohe F k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým harmonogramom:

- od dátumu vykonávania dohody - na 6 % hodnoty ad valorem,
- k 1. januáru 2000 - na 3 % hodnoty ad valorem,
- k 1. januáru 2001 - zostávajúce clá sa zrušia.

8. Dovozné clá uplatňované v Poľskej republike na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky, neuvedené v Prílohách B až F k tomuto protokolu sa zrušia od dátumu vykonávania dohody.

Příloha 08

Príloha A k Protokolu 24

252310
252321
252329
252330
252390
271000
310210
310230
401110
401120
401140
401220
540231
540241
540410
72092690
721011
721610
721621
841821
841829
870110
870120
870130
870190
870210
870290

Příloha 09

Príloha B k Protokolu 24

870321
870322
870323
870324
870331
870332
870333
870390
870600 91 5
870600 91 6
870710 90 0

Příloha 10

Príloha C k Protokolu 24

3505
8701 20
8702 10
8702 90
8704 10
8704 21
8704 22
8704 23
8704 31
8704 32
8704 90
8705 10
8705 20
8705 30
8705 40
8705 90
8706 00 11 5
8706 00 11 6
8706 00 19 5
8706 00 19 6
8706 00 99 5
8706 00 99 6
8707 90 90 9

Příloha 11

Príloha D k Protokolu 24

271000 61 0
271000 65 0
271000 66
271000 67
271000 68

Příloha 12

Príloha E k Protokolu 24

2710 00 11 0
2710 00 15 0
2710 00 21 0
2710 00 25 0
2710 00 26 0
2710 00 27 0
2710 00 29 0
2710 00 32 0
2710 00 34 0
2710 00 36 0
2710 00 37 0
2710 00 39 0
2710 00 41 0
2710 00 45 0
2710 00 51 0
2710 00 55 0
2710 00 59 0

Příloha 13

Príloha F k Protokolu 24

7202 11
7202 19
7202 21
7202 30
7202 41
7202 49
7206 10
7206 90
7207
7208 okrem 7208 40 90
7209 okrem 7209 15, 7209 18 99, 7209 25
7210 okrem 7210 12 19 1, 7210 12 90 1, 7210 20, 7210 50, 7210 61, 7210 69
7211
7212
7213
7214
7215
7216
7217
7218
7219 okrem 7219 31, 7219 32, 7219 34, 7219 35, 7219 90
7220
7221
7222
7223
7224
7225 okrem 7225 40 80, 7225 91, 7225 92, 7225 99
7226 okrem 7226 93, 7226 94, 7226 99 20
7227
7228 okrem 7228 70
7229
7301
7302
7303
7304 okrem 7304 49 10
7305
7306
7307
7308 okrem 7308 10, 7308 20, 7308 30, 7308 40 90, 7308 90 10, 7308 90 51, 7308 90 59

PROTOKOL 25
(k článku 3 ods. 2)

ZRUŠENIE CIEL MEDZI RUMUNSKOM NA JEDNEJ STRANE A BULHARSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE

1. Dovozné clá uplatňované v Rumunsku na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky, uvedené v Prílohe A k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým harmonogramom:

- od dátumu vykonávania dohody - na 25 % základného cla,
- k 1. januáru 2000 - zostávajúce clá sa zrušia.

2. Dovozné clá uplatňované v Rumunsku na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky, uvedené v Prílohe B k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým harmonogramom:

- od dátumu vykonávania dohody - na 60 % základného cla,
- k 1. januáru 2000 - na 40 % základného cla,
- k 1. januáru 2001 - na 20 % základného cla,
- k 1. januáru 2002 - zostávajúce clá sa zrušia.

3. Dovozné clá uplatňované v Rumunsku na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky, neuvedené v Prílohách A a B k tomuto protokolu sa zrušia od dátumu vykonávania dohody.

4. Dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce z Rumunska, uvedené v Prílohe C k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým harmonogramom:

- od dátumu vykonávania dohody - na 25 % základného cla,
- k 1. januáru 2000 - zostávajúce clá sa zrušia.

5. Dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce z Rumunska, uvedené v Prílohe D k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým harmonogramom:

- od dátumu vykonávania dohody - na 45 % základného cla,
- k 1. januáru 2000 - na 30 % základného cla,
- k 1. januáru 2001 - na 15 % základného cla,
- k 1. januáru 2002 - zostávajúce clá sa zrušia.

6. Dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce z Rumunska, uvedené v Prílohe E k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým harmonogramom:

- od dátumu vykonávania dohody - na 10 % základného cla,
- k 1. januáru 2000 - zostávajúce clá sa zrušia.

7. Dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce z Rumunska, neuvedené v Prílohách C, D a E k tomuto protokolu sa zrušia od dátumu vykonávania dohody.

Příloha 14

Príloha A k Protokolu 25

28181010
28181090
28182000
28263000
32041100
32041200
32041300
32041400
32041600
32041700
32041900
32049000
32071000
32074010
32074020
32074030
32074080
32081010
32081090
32082010
32082090
32089011
32089013
32089019
32089091
32089099
32091000
32099000
33041000
33042000
33043000
33049100
33049900
33051000
33052000
33053000
33059010
33059090
34021110
34021190
34021200
34021300
34021900
34022010
34022090
34029010
34029090
38081010
38081040
38081090
38082010
38082015
38082040
38082050
38082060
38082080
38083011
38083013
38083015
38083017
38083021
38083023
38083027
38083090
38084090
38089010
39011010
39011090
39012010
39012090
39019010
39019020
39019090
39021000
39023000
39029010
39029020
39029090
39041000
39042200
39049000
39094000
39095010
39095090
40091000
40092000
40093000
40094000
40095030
40095050
40095070
40095090
40101200
40101300
40101900
40102100
40102200
40102300
40102400
40102900
40111000
40112010
40112090
40119130
40119190
40119910
40119990
40121030
40121050
40121080
40122090
40129010
40129090
40161090
40169100
40169200
40169390
40169500
40169930
40169952
40169958
40169982
40169988
44101190
44101910
44101930
44101950
44101990
44111100
44111900
44112900
44113900
44119900
52081110
52081190
52081211
52081213
52081215
52081219
52081291
52081293
52081295
52081299
52081300
52081900
52082110
52082190
52082211
52082213
52082215
52082219
52082291
52082293
52082295
52082299
52082300
52083100
52083211
52083213
52083215
52083219
52083291
52083293
52083295
52083299
52083300
52083900
52084100
52084300
52084900
52085100
52085210
52085300
52085900
52091100
52091200
52092100
52092200
52092900
52093100
52093200
52093900
52094100
52094200
52094300
52094910
52095100
52095200
52101110
52101190
52101200
52102190
52102200
52102900
52103110
52103190
52103200
52104100
52104200
52104900
52105100
52105200
52111100
52111200
52112100
52112200
52112900
52113100
52113200
52114100
52114200
52114300
52114910
52114990
52115100
52115200
52115900
52121110
52121190
52121210
52121290
52121310
52121390
52121410
52121490
52121510
52121590
52122110
52122190
52122210
52122290
52122310
52122390
52122410
52122490
52122510
53091111
53091119
53091190
53091990
53092190
53092990
53101010
53101090
53109000
53110010
53110090
54011011
54011019
54011090
54012010
54072019
54073000
54074100
54074200
54074300
54074400
54075100
54075200
54075300
54076110
54076130
54076150
54076190
54076910
54076990
54077100
54077200
54077300
54077400
54078100
54078300
54078400
54079100
54079200
54079300
54082100
54082310
54082390
54082400
54083100
54083400
55121100
55121990
55122910
55122990
55129100
55129910
55129990
55131130
55131190
55131200
55131300
55131900
55132110
55132130
55132190
55132200
55132300
55132900
55133100
55133200
55133300
55134100
55134200
55134300
55134900
55141100
55141200
55141300
55142200
55142300
55142900
55143100
55143200
55143300
55143900
55144100
55144200
55144300
55151311
55151319
55151391
55151399
55151930
55151990
55152110
55152130
55152190
55152211
55152219
55152291
55152299
55152910
55152930
55152990
55159110
55159130
55159190
55159211
55159219
55159291
55159299
55159910
55159930
55161100
55161300
55161400
55162310
55163100
55163200
55163300
55163400
55164100
55164200
55164300
55169100
55169300
55169400
56011090
56012110
56012190
56012210
56012291
56013000
56041000
56042000
56049000
56060010
56060091
56060099
56071000
56072910
56072990
56073000
56074100
56074990
56075030
57011010
57011091
57011093
57011099
57019010
57019090
57021000
57022000
57023110
57023130
57023190
57023210
57023290
57023910
57023990
57024110
57024190
57024210
57024290
57024910
57024990
57025100
57025200
57025900
57029100
57029900
57031010
57031090
57032011
57032091
57032099
57033011
57033051
57033059
57033091
57033099
57039010
57039090
57041000
57049000
57050010
57050031
57050090
58011000
58012200
58012300
58012400
58012500
58012600
58013100
58013200
58013300
58013400
58013500
58013600
58019010
58019090
58021100
58022000
58023000
58039010
58039030
58039050
58041011
58041019
58041090
58042110
58042190
58042910
58043000
58050000
58061000
58063900
58079010
58081000
58101010
58101090
58109110
58109190
58109210
58109290
58109910
58109990
59011000
59021010
59021090
59022010
59022090
59029010
59029090
59032090
59039091
59049110
59049190
59049200
59050010
59050050
59050070
59050090
60011000
60012910
60012990
60019110
60019130
60019150
60019190
60019210
60019230
60019250
60019290
60019910
60019990
60022010
60022031
60022039
60023010
60023090
60024100
60024210
60024250
60024290
60024311
60024319
60024331
60024333
60024339
60024350
60024393
60024395
60024399
60024900
60029100
60029210
60029250
60029290
60029310
60029331
60029333
60029339
60029391
60029399
61011010
61011090
61012010
61012090
61013010
61013090
61019010
61019090
61021010
61021090
61023010
61023090
61029010
61029090
61031100
61031200
61031900
61032100
61032900
61033100
61033200
61033300
61033900
61034110
61034190
61034210
61034310
61034390
61034910
61034991
61034999
61041100
61041200
61041300
61041900
61042100
61042200
61042300
61042900
61043100
61043200
61043300
61044100
61044200
61044300
61044400
61045100
61045300
61045900
61046190
61046290
61046310
61046390
61046910
61046991
61046999
61052010
61052090
61059010
61062000
61069010
61069030
61069050
61071200
61071900
61072200
61072900
61079110
61079190
61079200
61079900
61081110
61081190
61081910
61082200
61083110
61083190
61083211
61083219
61083290
61083900
61089110
61089200
61089910
61089990
61099010
61099030
61099090
61101010
61101031
61101035
61101038
61101091
61101095
61101098
61102010
61102099
61103010
61103091
61103099
61109010
61109090
61111010
61111090
61112010
61112090
61113010
61113090
61119000
61121100
61121200
61121900
61122000
61123110
61123190
61123910
61123990
61124110
61124190
61124910
61124990
61130010
61130090
61141000
61142000
61143000
61151100
61151200
61151910
61151990
61152011
61152019
61159100
61159200
61159310
61159330
61159399
61159900
61161020
61161080
61169100
61169200
61169300
61169900
61172000
61178010
62011100
62011210
62011290
62011310
62011390
62019100
62019200
62019300
62019900
62021100
62021210
62021290
62021310
62021390
62021900
62029100
62029200
62029300
62031100
62031200
62031910
62031930
62032100
62032210
62032280
62032310
62032380
62032911
62032918
62032990
62033100
62033210
62033310
62033911
62033919
62033990
62034110
62034130
62034190
62034211
62034233
62034251
62034259
62034290
62034319
62034331
62034339
62034390
62034911
62034919
62034931
62034939
62034950
62034990
62041100
62041200
62041300
62041910
62041990
62042100
62042210
62042310
62042380
62042918
62042990
62043100
62043310
62043390
62043911
62043919
62044100
62044200
62044300
62044400
62044910
62044990
62045100
62045200
62045300
62045910
62046110
62046180
62046190
62046211
62046231
62046233
62046239
62046251
62046259
62046290
62046311
62046331
62046339
62046390
62046911
62046931
62046939
62046950
62046990
62051000
62059010
62061000
62062000
62069010
62071900
62072200
62072900
62079110
62079200
62081100
62081910
62081990
62082200
62082900
62089111
62089210
62089900
62091000
62093000
62101010
62101091
62101099
62102000
62103000
62104000
62111100
62111200
62113100
62113231
62113241
62113310
62113331
62113341
62113342
62113390
62113900
62114100
62114210
62114231
62114241
62114242
62114331
62114341
62114342
62114390
62121000
62122000
62123000
62129000
62131000
62132000
62139000
62141000
62142000
62143000
62144000
62149090
62151000
62159000
62160000
62171000
62179000
63011000
63012010
63012091
63012099
63013010
63013090
63014010
63014090
63019010
63019090
63021010
63021090
63022100
63022210
63022290
63022910
63022990
63023110
63023190
63023210
63023290
63023910
63023930
63023990
63024000
63025110
63025190
63025200
63025310
63025390
63025900
63026000
63029190
63029200
63029310
63029390
63031100
63031900
63039100
63039210
63039290
63039910
63039990
63041100
63041910
63041930
63041990
63049100
63049200
63049300
63049900
63052000
63053900
63059000
63061100
63062100
63062200
63063100
63063900
63064100
63064900
63069100
63071010
63071030
63071090
63072000
63079010
63079091
63080000
63101010
63101030
64011010
64011090
64019110
64019190
64019290
64019910
64019990
64022000
64023000
64029100
64029910
64029939
64029996
64032000
64033000
64035911
64035931
64035935
64035950
64035995
64035999
64039111
64039116
64039193
64039911
64039931
64041100
64051010
64052010
64059010
64059090
70051025
70051030
70051080
70052130
70052180
70052925
70052935
70052980
72084010
72091690
72092690
72092790
72092890
72172010
72172030
72173019
72173031
72179030
72179090
73041030
73043199
73043951
73043959
73043991
73043993
73044190
73044991
73063021
73063051
73063059
73063071
73063078
73064099
73065099
73066031
73066039
73069000
76041010
76041090
76042100
76042910
76042990
76061110
76061191
76061193
76061199
76061210
76061250
76061291
76061293
76061299
76069100
76069200
76071110
76071190
76071910
76071991
76071999
76072010
76072091
76072099
84031010
84031090
84039090
84081011
84081019
84082010
84082055
84082057
84089029
84089033
84132090
84133091
84133099
84135030
84135050
84135071
84135090
84136041
84136059
84137021
84137029
84137030
84137080
84137091
84138190
84139190
84141050
84141090
84142099
84145930
84145990
84146000
84148031
84148060
84148071
84148090
84149090
84161010
84161090
84162010
84162090
84169000
84171000
84172090
84178090
84179000
84181091
84181099
84182900
84183091
84183099
84184091
84184099
84185011
84185019
84185091
84185099
84189100
84221100
84221900
84222000
84223000
84224000
84229090
84241099
84242000
84243001
84243010
84243090
84248110
84248199
84248920
84248980
84294010
84294090
84295110
84295191
84295199
84329010
84331159
84331951
84332051
84332059
84333010
84333090
84334090
84335100
84335390
84336090
84339000
84342000
84381010
84381090
84382000
84384000
84385000
84386000
84388091
84388099
84389000
84425023
84432900
84433000
84435100
84435920
84435980
84436000
84439010
84439090
84513010
84513030
84513080
84514000
84515000
84518080
84519000
84581120
84601900
84602111
84602115
84602119
84609090
84651010
84651090
84659110
84659120
84659190
84659200
84659300
84659400
84659500
84659600
84659910
84659990
84701010
84701090
84702100
84702900
84703000
84705000
84742000
84743100
84748000
84749010
84749090
84774000
84775990
84778010
84778090
84779090
84802000
84804100
84804900
84807100
84807900
84811019
84812090
84813010
84813099
84814010
84814090
84818011
84818019
84818031
84818039
84818051
84818079
84818081
84818099
84821010
84821090
84822000
84824000
84825000
84828000
84829190
84831041
84831051
84831057
84831060
84831080
84833090
84834082
84834083
84834084
84834085
84834092
84834094
84834096
84834098
84835099
84836099
84839098
86073099
86079930
87021011
87021019
87021099
87029019
87029039
87041090
87042139
87042191
87042199
87042291
87042299
87043139
87043199
87043299
87081010
87081090
87082990
87083110
87083191
87083199
87084090
87085010
87085090
87087010
87087099
87088010
87088090
87089190
87089290
87089390
87089490
87089998
87141900
87149110
87149130
87149430
87149500
87149610
87149630
87149910
87149930
87149950
87149990
87161099
87162090
87163100
87163980
87164000
87169090
94031051
94031059
94031091
94031093
94032099
94033011
94033099
94034090
94035000
94036010
94036030
94036090
94037090
94039010
94039030
94039090
94051021
94051029
94051050
94051091
94051099
94052011
94052019
94052050
94052091
94052099
94054010
94054031
94054035
94054091
94054095
94054099
94056091
94056099
94059190
94059290
94059990
94060010
94060039
94060090

Příloha 15

Príloha B k Protokolu 25

87032110
87032190
87032211
87032219
87032290
87032311
87032319
87032390
87032490
87033110
87033190
87033211
87033219
87033290
87033319
87033390
87039010
87039090

Příloha 16

Príloha C k Protokolu 25

250510
250590
250840
252020
252321
252329
252330
253090
271000
280430
281310
281410
281512
282810
282890
283010
283410
283620
283630
283650
284290
284910
290315
290531
291411
291813
292610
293340
293371
293623
293624
293626
293629
300410
300431
300440
300450
300510
300590
310250
310280
320810
320910
320990
330300
330410
330420
330430
330491
330499
330510
330520
330530
330590
330610
330710
330720
330730
330741
330790
340111
340119
340120
340540
340590
340600
360200
360410
360490
360500
360610
360690
380810
381900
382000
382100
390110
390220
390230
390810
391190
391310
391810
391890
392210
392220
392290
392310
392321
392329
392330
392350
392410
392490
392510
392520
392530
392590
392620
392630
392640
392690
400300
400400
400910
400920
401012
401110
401140
401191
401199
401210
401290
401310
401320
420100
420211
420212
420219
420221
420222
420229
420231
420232
420239
420291
420292
420299
420321
440920
441011
441019
441090
441111
441121
441129
441131
441139
441191
441199
441219
441229
441299
441300
441510
441520
441600
441810
441820
441830
441840
441850
441890
442110
442190
480431
480439
480449
480510
480521
480523
480529
480820
480830
480910
480990
481121
481129
481131
481140
481420
481430
481500
481810
481820
481830
481850
481890
481910
481920
481930
481940
481950
481960
500710
500790
511111
511119
511120
511130
511190
511211
511220
511230
511290
511300
520411
520419
520621
520632
520642
520643
520710
521111
521112
521121
521122
521129
521131
521132
521139
521141
521143
521149
521151
521152
521159
521211
521212
521213
521214
521215
521221
521222
521223
521224
521225
530921
530929
531090
531100
540233
540710
540752
540822
540832
540833
540834
550820
550962
550969
551110
551120
551130
551211
551221
551229
551291
551299
551311
551312
551313
551319
551322
551323
551329
551331
551332
551333
551339
551341
551342
551343
551349
551411
551412
551413
551419
551421
551422
551423
551429
551431
551432
551433
551439
551441
551442
551443
551449
551511
551512
551513
551522
551591
551592
551599
551611
551612
551613
551614
551621
551622
551623
551624
551631
551632
551633
551634
551641
551642
551643
551644
551691
551693
551694
560122
560311
560312
560314
560391
560392
560394
570110
570190
570210
570231
570232
570241
570242
570249
570251
570252
570291
570292
570310
570320
570330
570390
570410
570490
570500
580121
580122
580123
580124
580125
580126
580131
580132
580133
580134
580135
580136
580190
580211
580219
580220
580230
580310
580390
580410
580421
580429
580430
580810
580890
590410
590491
590492
600121
600122
600129
600191
600192
600199
600210
600220
600242
600243
600292
600293
610110
610120
610130
610190
610210
610220
610230
610290
610311
610312
610319
610321
610322
610329
610331
610332
610333
610339
610341
610342
610343
610349
610411
610412
610413
610419
610421
610422
610423
610429
610431
610432
610433
610441
610442
610443
610444
610449
610451
610452
610453
610459
610461
610462
610463
610469
610510
610520
610590
610610
610620
610690
610711
610712
610719
610721
610722
610791
610799
610811
610821
610822
610829
610831
610832
610839
610891
610892
610910
610990
611010
611020
611030
611090
611110
611120
611130
611190
611211
611212
611219
611231
611239
611241
611249
611300
611410
611420
611430
611490
611511
611512
611519
611520
611591
611593
611599
611610
611691
611692
611693
611699
611710
611720
611780
611790
620111
620112
620113
620119
620191
620192
620193
620199
620211
620212
620213
620219
620291
620292
620293
620311
620312
620319
620321
620322
620323
620329
620331
620332
620333
620339
620341
620342
620343
620349
620411
620412
620413
620419
620421
620422
620423
620429
620431
620432
620433
620439
620441
620442
620443
620444
620449
620451
620452
620453
620459
620461
620462
620463
620469
620510
620520
620530
620590
620610
620620
620630
620640
620690
620711
620719
620721
620722
620791
620799
620811
620819
620821
620822
620829
620891
620892
620899
620920
620930
621010
621020
621030
621040
621050
621111
621120
621131
621132
621133
621139
621141
621142
621143
621149
621210
621220
621310
621320
621390
621410
621420
621510
621520
621590
621710
621790
630120
630130
630140
630190
630210
630221
630231
630232
630251
630252
630253
630259
630260
630291
630292
630299
630311
630312
630319
630391
630392
630399
630411
630419
630491
630492
630493
630499
630510
630520
630621
630622
630629
640191
640192
640199
640219
640220
640291
640299
640319
640320
640330
640340
640351
640359
640391
640399
640411
640419
640420
640510
640520
640590
680410
680423
680430
680790
680800
680911
680919
680990
681019
681091
681099
681110
681120
681130
681190
681270
681290
681310
681390
681510
690100
690210
690410
690490
690510
690590
690600
690710
690790
690810
690890
690990
691010
691090
691110
691190
691200
691310
691390
691410
691490
700100
700319
700320
700330
700490
701010
701094
701321
701329
701331
701332
701339
701391
701610
701690
701810
701931
701932
701939
720990
721041
721049
721070
721090
721119
721190
721210
721220
721230
721240
721310
721410
721420
721590
721691
721699
721730
730120
730410
730511
730512
730519
730520
730531
730539
730610
730630
730690
730711
730719
730721
730722
730723
730729
730791
730792
730793
730799
730810
730830
730840
730890
731300
731511
731700
731813
731815
731816
731819
731821
731822
731823
731824
731829
732010
732111
732112
732113
732181
732183
732219
732290
732393
732394
732399
732490
732591
732599
732611
732619
732620
732690
740710
740811
740829
740911
740919
740921
740929
740931
740939
741110
741121
741999
760410
760421
760611
760612
760692
760711
761010
761090
761691
761699
780110
780191
780199
780419
780420
790112
790120
790310
790390
790500
820210
820240
820291
820299
820310
820340
820412
820551
820570
820580
820600
820720
820730
820740
820750
820760
820770
820780
820790
820810
820820
820830
820840
820890
821110
821191
821192
821193
821194
830110
830120
830150
830170
830300
830910
830990
831110
840140
840211
840212
840219
840290
840310
840390
840410
840420
840510
840790
840890
841319
841320
841350
841360
841381
841382
841410
841420
841440
841451
841459
841610
841690
841710
841780
841810
841821
841829
841830
841840
841850
841861
841869
841891
841911
841919
841932
841939
841940
841950
841981
842111
842112
842119
842121
842122
842123
842129
842131
842191
842199
842211
842219
842220
842230
842240
842290
842330
842381
842389
842390
842410
842481
842489
842490
842511
842519
842539
842542
842549
842611
842619
842630
842649
842699
842832
842833
842839
843210
843221
843229
843230
843240
843280
843311
843319
843320
843330
843360
843420
843510
843610
843699
843710
843780
843790
843810
843840
843850
843860
843890
845011
845019
845819
845891
845910
845921
845931
845939
845951
845961
845969
845970
846011
846019
846021
846029
846120
846150
846190
846231
846239
846241
846249
846410
846591
846592
846593
846594
846596
846599
846610
846620
846630
846693
846711
846719
846810
847021
847029
847040
847050
847090
847810
847890
847910
847930
848020
848030
848041
848049
848110
848120
848130
848180
848190
848210
848220
848230
848240
848299
848310
848320
848360
848390
850110
850120
850131
850132
850140
850151
850152
850161
850211
850212
850213
850220
850410
850421
850422
850431
850432
850433
850434
850440
850450
850511
850710
850780
850810
850820
850880
851130
851140
851150
851220
851230
851440
851519
851521
851539
851590
851610
851621
851632
851633
851660
851671
851672
851679
851680
851730
851821
851830
851921
851929
852110
852190
852311
852320
852390
852510
852520
852610
852691
852692
852719
852729
852732
852739
852790
852812
852813
852821
852822
852910
852990
853010
853080
853110
853180
853210
853222
853223
853224
853225
853229
853310
853329
853331
853339
853340
853400
853510
853521
853529
853530
853590
853610
853620
853630
853641
853649
853650
853661
853669
853690
853710
853720
853810
853890
853910
853921
853922
853929
853931
853939
854411
854419
854420
854430
854441
854449
854451
854459
854460
854620
854690
854710
854720
854790
860500
860730
870110
870130
870190
870210
870290
87032190
87032219
87032290
87032319
87032390
87032490
87033190
87033219
87033290
87033319
87033390
870390
87042139
87042191
87042199
87042291
87042299
87043139
87043199
87043299
870540
870911
870919
870990
871000
871110
871200
871491
871492
871610
871620
871631
871639
871640
871680
890120
890130
890200
890391
890392
890399
890400
890590
900140
900580
900590
901600
901790
902580
902620
902680
902710
902910
902920
903010
903031
903210
903220
903281
903289
911390
930100
930700
940120
940130
940140
940161
940169
940171
940179
940180
940320
940330
940340
940350
940360
940370
940380
940410
940429
940430
940510
940520
940540
940550
940560
940591
940592
940599
940600
950291
950632
950651
950661

Příloha 17

Príloha D k Protokolu 25

310210
310230
401120
401220
720926
721011
721610
721621

Příloha 18

Príloha E k Protokolu 25

8703 22 19
8703 23 19
8703 24 10
8703 32 19
8703 33 19

V prípade, že národná produkcia niektorých z výrobkov klasifikovaných uvedenými položkami sa začne v Bulharskej republike do dátumu uplatňovania tejto dohody, dovozy pochádzajúce z Rumunska sa budú liberalizovať ihneď okrem tých, ktorých národná produkcia sa už začala. Colné sadzby na tieto výrobky sa budú postupne znižovať, ako je uvedené v odseku 6 tohto protokolu, a tieto výrobky budú profitovať zo zrušenia dovozných ciel v rámci limitov preferenčnej colnej kvóty – 500 kusov osobných áut na rok 1999.

V prípade, že národná produkcia výrobkov klasifikovaných uvedenými položkami sa nezačne v Bulharskej republike do dátumu uplatňovania tejto dohody, ich dovozy sa budú liberalizovať ihneď.

PROTOKOL 26
(k článku 3 ods. 2)

ZRUŠENIE CIEL MEDZI SLOVINSKOU REPUBLIKOU NA JEDNEJ STRANE A BULHARSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE

1. Dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky a dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce zo Slovinskej republiky, neuvedené v Prílohách A, B a C k tomuto protokolu sa zrušia od dátumu vykonávania tejto dohody.

2. Dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky, uvedené v Prílohe A k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým rozvrhom:

- od dátumu vykonávania dohody - na 10 % základného cla,
- k 1. januáru 2000 - zostávajúce clá sa zrušia.

3. Dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce zo Slovinskej republiky, uvedené v Prílohe B k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým rozvrhom:

- od dátumu vykonávania dohody - na 10 % základného cla,
- k 1. januáru 2000 - zostávajúce clá sa zrušia.

4. Dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce zo Slovinskej republiky, uvedené v Prílohe C k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým rozvrhom:

- od dátumu vykonávania dohody - na 30 % základného cla,
- k 1. januáru 2000 - zostávajúce clá sa zrušia.

Příloha 19

Príloha A k Protokolu 26

250810
250840
250870
252020
252310
252329
253090
271000
280430
281512
282890
283322
283531
284210
284910
291211
291732
291735
300410
300431
300440
300450
320740
320810
320910
330210
330290
330620
340220
360200
382200
390910
390940
391810
391910
392010
392210
392310
392321
392330
392510
401110
401150
401310
441121
441129
441131
441139
441191
441199
441229
441299
441400
441510
441520
441700
441810
441820
441830
441850
441890
441900
442010
442090
442110
442190
480100
480210
480220
480251
480252
480253
480300
480419
480421
480429
480431
480439
480449
480459
480510
480521
480523
480529
480610
480630
480710
480820
480830
480910
480990
481011
481012
481110
481121
481129
481131
481139
481140
481420
481430
481500
481610
481710
481720
481730
481810
481820
481830
481840
481850
481890
481910
481920
481930
481940
481950
481960
482010
482020
482030
482040
482050
482090
482110
482190
482210
482290
482311
482319
482320
482359
482360
482370
482390
500400
500720
500790
510610
510620
510710
510720
510810
510820
510910
511111
511119
511120
511130
511190
511211
511220
511230
511290
511300
520411
520419
520420
520531
520532
520533
520541
520542
520543
520544
520546
520631
520632
520633
520634
520641
520642
520643
520644
520710
521031
521032
521039
521041
521042
521049
521051
521052
521059
521111
521112
521121
521122
521129
521131
521132
521139
521141
521142
521143
521149
521151
521152
521159
521211
521212
521213
521214
521215
521221
521222
521223
521224
521225
530921
530929
531090
531100
540110
540220
540232
540233
540241
540261
540269
540410
540490
540500
540620
540710
540730
540752
540753
540761
540822
540823
540824
540831
540832
540833
540834
550110
550120
550190
550200
550310
550320
550340
550410
550490
550510
550610
550620
550630
550690
550700
550810
550820
550911
550912
550921
550922
550931
550932
550941
550942
550951
550952
550953
550959
550961
550962
550969
550991
550992
550999
551011
551012
551020
551030
551090
551110
551120
551130
551211
551219
551221
551229
551291
551299
551311
551312
551313
551319
551321
551322
551323
551329
551331
551332
551333
551339
551341
551342
551343
551349
551411
551412
551413
551419
551421
551422
551423
551429
551431
551432
551433
551439
551441
551442
551443
551449
551511
551512
551513
551519
551521
551522
551529
551591
551592
551599
551611
551612
551613
551614
551621
551622
551623
551624
551631
551632
551633
551634
551641
551642
551643
551644
551691
551692
551693
551694
560110
560121
560122
560221
560229
560311
560312
560313
560314
560391
560392
560393
560394
560500
560710
560721
560729
560730
560741
560749
560750
560790
560811
560819
570110
570190
570210
570220
570231
570232
570239
570241
570242
570249
570251
570252
570259
570291
570292
570299
570310
570320
570330
570390
570410
570490
570500
580110
580121
580122
580123
580124
580125
580126
580131
580132
580133
580134
580135
580136
580190
580211
580219
580220
580230
580310
580390
580410
580421
580429
580430
580500
580610
580620
580631
580632
580639
580640
580810
580890
581100
590110
590190
590210
590220
590310
590320
590390
590410
590491
590492
590610
590691
590699
590700
590800
590900
591110
591131
591132
591140
591190
600121
600129
600191
600192
600199
600210
600220
600230
600242
600243
600292
600293
610110
610120
610130
610190
610210
610220
610230
610290
610311
610312
610319
610321
610322
610323
610329
610331
610332
610333
610339
610341
610342
610343
610349
610411
610412
610413
610419
610421
610422
610423
610429
610431
610432
610433
610439
610441
610442
610443
610444
610449
610451
610452
610453
610459
610461
610462
610463
610469
610510
610520
610590
610610
610620
610690
610711
610712
610719
610721
610722
610729
610791
610792
610799
610811
610821
610822
610831
610832
610839
610891
610892
610910
610990
611010
611020
611030
611090
611110
611120
611130
611190
611211
611212
611219
611231
611239
611241
611249
611300
611410
611420
611430
611490
611511
611512
611519
611520
611591
611592
611593
611599
611610
611691
611692
611693
611699
611710
611720
611780
611790
620111
620112
620113
620119
620191
620192
620193
620199
620211
620212
620213
620219
620291
620292
620293
620299
620311
620312
620319
620321
620322
620323
620329
620331
620332
620333
620339
620341
620342
620343
620349
620411
620412
620413
620419
620421
620422
620423
620429
620431
620432
620433
620439
620441
620442
620443
620444
620449
620451
620452
620453
620459
620461
620462
620463
620469
620510
620520
620530
620590
620610
620620
620630
620640
620690
620711
620719
620721
620722
620729
620791
620792
620799
620811
620819
620821
620822
620829
620891
620892
620899
620910
620920
620930
620990
621010
621020
621030
621040
621050
621111
621120
621131
621132
621133
621139
621141
621142
621143
621149
621220
621290
621310
621320
621390
621410
621420
621510
621520
621710
621790
630120
630130
630140
630190
630210
630221
630222
630229
630231
630232
630239
630240
630251
630252
630253
630259
630260
630291
630292
630293
630299
630311
630312
630319
630391
630392
630399
630411
630419
630491
630492
630493
630499
630510
630520
630532
630533
630539
630590
630621
630622
630629
630699
630710
630790
630900
631010
631090
640110
640191
640192
640199
640212
640219
640220
640230
640291
640299
640312
640319
640320
640330
640340
640351
640359
640391
640399
640411
640419
640420
640510
640520
640590
640610
640620
640699
650300
650400
650691
650699
660110
660199
670100
670210
670290
680421
680422
690410
690490
690510
690590
690890
690911
690990
691200
691390
700719
700729
701010
701020
701091
701092
701093
701094
701321
701329
701331
701339
701391
701399
701939
702000
710510
711311
711319
711320
711610
711620
711790
720221
720825
720826
720827
720836
720837
720838
720839
720840
720851
720852
720853
720854
720890
720916
720917
720918
720926
720927
720928
720990
721113
721114
721119
721220
721230
721240
721310
721410
721420
721550
721710
721720
721730
730120
730711
730719
730721
730723
730791
730792
730793
730799
730830
730840
730890
730900
731010
731029
731300
731420
731431
731439
731441
731449
731511
731519
731582
731589
731700
731813
731815
731816
731819
731821
731822
731823
731824
731829
732020
732090
732290
732392
732394
732394
732399
732490
732599
732611
732619
732620
732690
740710
740721
741121
741999
761010
761691
761699
780300
820713
820719
820720
820730
820740
820750
820760
820770
820780
820790
830230
830242
830249
830260
830990
831110
840490
841319
841320
841330
841340
841382
841720
841861
841869
842710
842720
842790
843120
843240
843510
848110
848120
848130
848180
848190
848210
850410
850421
850422
850440
850710
851610
852510
852812
852813
852821
852822
852830
852910
853210
853222
853340
853510
853529
853530
853610
853620
853630
853650
854620
854810
901600
903031
940120
940130
940140
940161
940169
940171
940179
940180
940310
940320
940330
940340
940350
940360
940370
940380
940410
940429
940430
940490
940510
940591
940592
940599
940600
950632

Příloha 20

Príloha B k Protokolu 26

250840
250870
251710
252020
252321
252329
252330
253090
262100
270119
270740
270820
271000
271320
271390
280430
281310
281410
281512
282420
282720
282810
282890
283010
283322
283410
283531
283620
283630
283650
284210
284290
284450
284910
290121
290122
290230
290250
290315
290531
290711
290941
291010
291211
291411
291613
291732
291735
291813
292610
293319
293339
293340
293371
293623
293624
293626
293629
300410
300431
300440
300450
300510
300590
310210
310230
310250
310280
320740
320810
320910
320990
330300
330510
330610
330710
340211
340212
340213
340219
340290
340510
350699
360200
360410
360490
360500
360610
360690
380120
380840
380890
381900
382000
382100
390230
390610
390810
390910
390940
391710
391721
391722
391723
391810
391890
391910
392010
392020
392041
392042
392051
392112
392210
392220
392290
392310
392321
392329
392330
392340
392350
392410
392490
392510
392520
392530
392590
392610
392620
392630
392640
392690
400610
400690
400811
400819
400821
400829
400910
400920
400930
400940
400950
401110
401120
401140
401150
401191
401199
401210
401220
401290
401310
401320
401390
401610
401691
401692
401693
401699
401700
410429
410511
410512
410519
410520
410611
410612
410619
410620
410710
420100
420211
420212
420219
420221
420222
420229
420231
420232
420239
420291
420292
420299
420310
420321
420329
420330
420340
420400
420500
430230
430310
430390
430400
440200
440500
440610
440690
440810
440890
440910
440920
441111
441121
441129
441131
441139
441191
441199
441219
441229
441299
441300
441400
441510
441520
441600
441700
441810
441820
441830
441840
441850
441890
441900
442010
442090
442110
442190
480210
480220
480251
480252
480253
480300
480419
480421
480429
480431
480439
480449
480459
480510
480521
480523
480529
480610
480630
480710
480820
480830
480910
480990
481011
481012
481110
481121
481129
481131
481139
481140
481420
481430
481500
481610
481710
481720
481730
481810
481820
481830
481840
481850
481890
481910
481920
481930
481940
481950
481960
482010
482020
482030
482040
482050
482090
482110
482190
482210
482290
482311
482319
482320
482359
482360
482370
482390
500400
500500
500600
500710
500720
500790
510610
510620
510710
510720
510810
510820
510910
511000
511111
511119
511120
511130
511190
511211
511220
511230
511290
511300
520411
520419
520521
520522
520523
520524
520526
520541
520542
520543
520544
520546
520611
520612
520613
520614
520621
520623
520624
520632
520633
520634
520641
520642
520643
520644
520710
521031
521032
521039
521041
521042
521049
521051
521052
521059
521111
521112
521121
521122
521129
521131
521132
521139
521141
521142
521143
521149
521151
521152
521159
521211
521212
521213
521214
521215
521221
521222
521223
521224
521225
530490
530921
530929
531090
531100
540110
540232
540233
540241
540261
540269
540410
540490
540500
540620
540710
540730
540752
540753
540822
540823
540824
540831
540832
540833
540834
550320
550340
550410
550490
550510
550610
550700
550810
550820
550911
550912
550921
550922
550931
550932
550941
550942
550951
550952
550953
550959
550961
550962
550969
550991
550992
550999
551011
551012
551020
551030
551090
551110
551120
551130
551211
551219
551221
551229
551291
551299
551311
551312
551313
551319
551321
551322
551323
551329
551331
551332
551333
551339
551341
551342
551343
551349
551411
551412
551413
551419
551421
551422
551423
551429
551431
551432
551433
551439
551441
551442
551443
551449
551511
551512
551513
551519
551521
551522
551591
551592
551599
551611
551612
551613
551614
551621
551622
551623
551624
551631
551632
551633
551634
551641
551642
551643
551644
551691
551692
551693
551694
560110
560121
560122
560221
560229
560311
560312
560313
560314
560391
560392
560393
560394
560420
560500
560710
560721
560729
560730
560741
560749
560750
560790
560811
560819
570110
570190
570210
570220
570231
570232
570239
570241
570242
570249
570251
570252
570259
570291
570292
570299
570310
570320
570330
570390
570410
570490
570500
580110
580121
580122
580123
580124
580125
580126
580131
580132
580133
580134
580135
580136
580190
580211
580219
580220
580230
580310
580390
580410
580421
580429
580430
580500
580610
580620
580631
580632
580639
580640
580810
580890
581100
590110
590190
590210
590220
590310
590320
590390
590410
590491
590492
590610
590691
590699
590700
590800
590900
591131
591132
591140
591190
600121
600129
600191
600192
600199
600210
600220
600230
600242
600243
600292
600293
610110
610130
610190
610210
610230
610290
610311
610312
610319
610321
610329
610331
610332
610333
610339
610341
610342
610343
610349
610411
610412
610413
610419
610421
610422
610423
610429
610431
610432
610433
610439
610441
610443
610444
610449
610451
610452
610453
610459
610461
610463
610469
610510
610520
610590
610610
610620
610690
610711
610712
610719
610721
610722
610791
610799
610811
610821
610831
610832
610839
610891
610892
610910
610990
611010
611020
611030
611090
611110
611120
611130
611190
611211
611212
611219
611231
611239
611249
611300
611410
611420
611430
611490
611511
611512
611519
611520
611591
611592
611593
611599
611691
611692
611693
611699
611710
611720
611780
611790
620111
620113
620119
620191
620192
620193
620199
620211
620213
620219
620291
620292
620293
620311
620312
620319
620321
620322
620323
620331
620332
620333
620339
620341
620342
620343
620411
620413
620419
620421
620422
620423
620429
620431
620432
620433
620439
620441
620442
620443
620444
620449
620451
620452
620453
620459
620461
620463
620469
620510
620520
620530
620590
620610
620620
620630
620640
620690
620711
620719
620721
620722
620729
620791
620799
620811
620819
620821
620822
620829
620891
620892
620899
620920
620930
620990
621010
621020
621030
621040
621050
621111
621120
621131
621132
621133
621139
621141
621142
621143
621149
621220
621290
621310
621320
621390
621410
621420
621510
621520
621710
621790
630120
630130
630140
630190
630210
630221
630231
630232
630240
630251
630252
630253
630259
630260
630291
630292
630299
630311
630312
630319
630391
630392
630399
630411
630419
630491
630492
630493
630499
630510
630520
630539
630590
630621
630622
630629
630699
630710
630790
630900
631010
631090
640110
640191
640192
640199
640212
640219
640220
640230
640291
640299
640319
640320
640330
640340
640351
640359
640391
640399
640411
640419
640420
640510
640520
640590
640610
640620
640699
650300
650400
650691
650699
660110
660199
670100
670210
670290
680410
680421
680422
680423
680430
680790
680800
680911
680919
680990
681019
681091
681099
681110
681120
681130
681190
681250
681270
681290
681310
681390
681510
690100
690210
690410
690490
690510
690590
690600
690710
690790
690810
690890
690911
690990
691010
691090
691110
691190
691200
691310
691390
691410
691490
700100
700239
700319
700320
700330
700490
700721
701010
701321
701329
701331
701332
701339
701391
701400
701610
701690
701810
701890
701931
701932
701939
702000
710510
711311
711320
711610
711620
711790
720221
720825
720826
720827
720836
720837
720838
720839
720840
720851
720852
720853
720854
720890
720916
720917
720918
720926
720927
720928
720990
721049
721070
721090
721113
721114
721119
721129
721220
721230
721240
721310
721410
721420
721550
721710
721720
721730
730120
730410
730439
730511
730512
730519
730531
730539
730590
730610
730630
730650
730690
730711
730719
730721
730723
730791
730792
730793
730799
730830
730840
730890
730900
731010
731029
731100
731210
731290
731300
731420
731441
731449
731511
731519
731582
731589
731600
731700
731813
731815
731816
731819
731821
731822
731823
731824
731829
732020
732090
732111
732112
732113
732181
732183
732219
732290
732392
732394
732399
732410
732490
732591
732599
732611
732619
732620
732690
740311
740710
740721
740811
740829
740911
740919
740921
740929
741110
741121
741999
760611
760612
760692
760711
761010
761090
761691
761699
780110
780191
780199
780300
780419
780420
790111
790112
790120
790200
790310
790390
790400
790500
810192
810199
810420
810430
820110
820130
820140
820150
820160
820190
820210
820240
820291
820299
820310
820320
820330
820340
820411
820412
820420
820510
820520
820530
820540
820551
820559
820560
820570
820580
820590
820600
820720
820730
820740
820750
820760
820770
820780
820790
820820
820830
820840
820890
820900
821000
821110
821191
821192
821193
821194
821210
821220
821290
821410
821420
821490
821510
821520
821591
821599
830110
830120
830130
830140
830150
830170
830210
830230
830242
830249
830260
830300
830400
830510
830520
830590
830629
830790
830820
830890
830910
830990
831000
831110
831120
831130
831190
840140
840211
840212
840219
840220
840290
840310
840390
840410
840490
840510
840729
840732
840733
840734
840790
840890
841221
841229
841231
841239
841280
841290
841319
841320
841330
841340
841350
841360
841381
841382
841410
841420
841440
841451
841459
841490
841510
841581
841582
841590
841610
841690
841710
841720
841780
841810
841821
841829
841830
841840
841850
841861
841869
841891
841911
841919
841932
841939
841940
841950
841981
841990
842111
842112
842119
842121
842122
842123
842129
842131
842191
842199
842211
842219
842220
842230
842240
842290
842330
842381
842389
842390
842410
842481
842489
842490
842511
842519
842539
842542
842549
842611
842619
842630
842649
842699
842720
842790
842832
842833
842839
842890
843120
843210
843221
843229
843230
843240
843280
843290
843311
843319
843320
843330
843360
843420
843510
843610
843699
843710
843780
843790
843810
843840
843850
843860
843880
843890
845011
845019
845819
845891
845910
845931
845939
845969
845970
846011
846019
846021
846029
846120
846150
846190
846231
846239
846241
846249
846410
846591
846592
846593
846594
846595
846596
846599
846610
846620
846630
846691
846692
846693
846711
846719
846799
846810
846890
847021
847029
847040
847050
847090
847110
847290
847810
847890
847910
848020
848030
848041
848049
848110
848120
848130
848180
848190
848210
848220
848310
848320
848330
848340
848360
848390
848590
850110
850120
850131
850132
850140
850152
850161
850410
850421
850422
850431
850432
850433
850434
850440
850450
850511
850590
850710
850810
851539
851610
851660
851671
851672
851679
851730
851821
851830
851921
851929
852311
852320
852390
852510
852520
852610
852691
852692
852719
852729
852732
852739
852790
852812
852813
852821
852822
852830
852910
852990
853010
853080
853110
853180
853210
853221
853222
853223
853224
853225
853229
853230
853310
853329
853331
853339
853340
853400
853510
853529
853530
853590
853610
853620
853630
853641
853649
853650
853661
853669
853690
853710
853720
853810
853890
853922
853929
854411
854419
854420
854430
854441
854449
854451
854459
854460
854520
854620
854720
854790
860500
860719
860730
860799
860900
870110
870120
870190
870210
870290
870310
870321
870322
870323
870324
870331
870332
870333
870390
870421
870422
870431
870432
870540
870911
870919
870990
871000
871110
871120
871200
871491
871500
871620
871631
871639
871640
871680
880220
880230
880320
880330
880400
890110
890120
890130
890190
890200
890391
890392
890399
890400
890590
890600
900140
900150
900211
900490
900580
900590
900610
900651
900653
900659
900691
900719
900792
900911
900912
900990
901600
901730
901780
901790
902480
902580
902590
902620
902680
902690
902710
902720
902730
902750
902810
902820
902890
902910
902920
902990
903010
903031
903120
903210
903220
903281
903289
903290
903300
910112
910191
910211
910221
910390
910400
910511
910519
910521
910610
910690
910700
910919
910990
911390
930100
930200
930700
940120
940130
940140
940161
940169
940171
940179
940180
940310
940320
940330
940340
940350
940360
940370
940380
940410
940429
940430
940490
940510
940520
940540
940550
940560
940591
940592
940599
940600
950100
950210
950291
950320
950330
950341
950349
950350
950370
950380
950390
950410
950420
950430
950440
950490
950510
950590
950612
950619
950632
950651
950659
950661
950662
950669
950670
950691
950699

Příloha 21

Príloha C k Protokolu 26

721011
721210
721610
721621
721650

PROTOKOL 27
(k článku 12)

VÝMENA POĽNOHOSPODÁRSKYCH KONCESIÍ MEDZI ČESKOU REPUBLIKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKOU NA JEDNEJ STRANE A BULHARSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE

1. Dovozné clá uplatňované v Českej republike a Slovenskej republike na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky a dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce z Českej republiky alebo Slovenskej republiky, uvedené v Prílohe A k tomuto protokolu sa zrušia od dátumu vykonávania tejto dohody.

2. Dovozné clá uplatňované v Českej republike a Slovenskej republike na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky a dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce z Českej republiky alebo Slovenskej republiky, uvedené v Prílohe B k tomuto protokolu sa znížia na úroveň uvedenú v tejto prílohe od dátumu vykonávania tejto dohody.

3. Dovozné clá uplatňované v Českej republike a Slovenskej republike na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky, uvedené v Prílohe C k tomuto protokolu sa znížia bez kvantitatívnych obmedzení alebo v rámci limitov kvót špecifikovaných v tejto prílohe na úroveň stanovenú v tejto prílohe od dátumu vykonávania tejto dohody.

4. Dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce z Českej republiky alebo Slovenskej republiky, uvedené v Prílohe D k tomuto protokolu sa znížia bez kvantitatívnych obmedzení alebo v rámci limitov kvót špecifikovaných v tejto prílohe na úroveň stanovenú v tejto prílohe od dátumu vykonávania tejto dohody.

5. Základné clá dohodnuté v tomto protokole sa vzťahujú na colnú sadzbu podľa doložky najvyšších výhod používanej v čase skutočného dovozu. Colné sadzby uvedené v tomto protokole zahŕňajú clá ad valorem a špecifické clá a špecifické colné poplatky.

Příloha 22

Príloha A k Protokolu 27

0101
0102 10
0103 10
0104
0106
0204
0205
0206
0208
0301 10
0301 91
0301 92
0301 99
0302
0303
0304
0305
0306
0307
0501
0502
0503
0504
0505
0506
0507
0508
0509
0510
0511
0601
0602
0604
0701 10
0709 10
0709 30
0709 40
0709 52
0711
0712 30
0712 90 11
0712 90 19
0712 90 30
0712 90 50
0712 90 90
0713
0714
0801
0802
0803
0804
0805
0806 20
0807 20
0808 20
0810 40
0810 50
0810 90
0812
0813
0814
0901
0902
0903
0904
0905
0906
0907
0908
0909 10
0909 20
0909 50
0910
1001 10
1005 10
1006
1007
1008
1102 30
1103 14
1106
1201
1202
1203
1204
1205 00 10
1206 00 10
1207 10
1207 20
1207 30
1207 40
1207 50
1207 60
1207 92
1207 99
1208
1209
1211
1212 10
1212 20
1212 30
1212 92
1212 99
1213
1214
1301
1302
1401
1402
1403
1404
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512 21
1512 29
1513
1515
1518
1520
1521
1522
1603
1604
1605
1702 20
1801
1802
1803
1804
1805
1902 40
1903
1905 30
1905 40
1905 90
2003 20
2005 70
2008 11
2008 19
2008 20
2008 30
2009 11
2009 19
2009 20
2009 30
2009 40
2101 11
2101 12
2101 20
2103 10
2201
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309

Příloha 23

Príloha B k Protokolu 27

HS KÓD MAXIMÁLNA VÝŠKA UPLATŇOVANIA COLNÝCH SADZIEB V (%)
0102 90 15
0103 91 10
0103 92 15
0105 11 9
0105 12 9
0105 19 9
0105 92 10
0105 93 10
0105 99 10
0201 25
0202 25
0203 25
0207 12 28
0207 14 10 28
0207 14 20 28
0207 14 30 28
0207 14 40 28
0207 14 50 28
0207 14 60 28
0207 14 70 28
0207 14 91 10
0207 14 99 28
0207 27 91 10
0207 36 81 10
0207 36 85 10
0207 36 89 10
0209 20
0210 11 20
0210 12 20
0210 19 20
0210 20 20
0210 90 20
0301 93 5
0402 10 37
0402 21 37
0402 91 37
0402 99 37
0404 10 14
0404 90 14
0704 20 10
0704 90 10
0705 19 10
0705 21 10
0705 29 10
0706 10 10
0708 20 10
0708 90 10
0709 20 5
0709 70 10
0710 22 7
0710 29 7
0710 30 7
0710 40 7
0710 90 7
0807 11 9
0807 19 9
0809 10 8
0809 30 9
0810 30 9
0811 10 9
0909 30 4
0909 40 4
1001 90 15
1002 15
1003 18
1004 15
1101 15
1102 10 15
1102 20 15
1102 90 15
1103 12 15
1103 13 15
1103 19 15
1103 21 15
1103 29 15
1104 11 15
1104 12 15
1104 19 15
1104 21 15
1104 22 15
1104 23 15
1104 29 15
1104 30 15
1105 10 15
1108 14 14
1108 19 14
1108 20 14
1109 14
1210 5
1517 10 20
1517 90 20
1602 10 15
1602 20 15
1602 31 15
1602 32 15
1602 39 15
1602 42 15
1602 49 15
1602 50 18
1702 11 20
1702 19 20
1702 60 30
1703 14
1704 12
1806 10 12
1806 20 10
1902 11 20
1902 19 20
1904 20 10 6
1904 90 7
1905 10 7
1905 20 7
2001 10 15
2001 20 15
2002 10 11
2002 90 11
2005 10 15
2005 20 20
2005 40 15
2005 51 7
2005 59 7
2005 60 5
2005 80 15
2005 90 75 17
2008 40 4
2008 50 6
2008 60 6
2008 70 6
2008 80 6
2008 91 7
2008 92 6
2008 99 4
2009 60 4
2009 70 12
2101 30 14
2102 30 7
2104 10 4
2104 20 4
2106 10 7
2202 10 19
2202 90 10

Příloha 24

Príloha C k Protokolu 27

HS KÓD COLNÁ SADZBA V (%) KVÓTA KVÓTA
ČESKÁ REPUBLIKA SLOVENSKÁ REPUBLIKA
0207 33 9 100 t neobmedzená
0207 34 9 neobmedzená
0207 35 9 neobmedzená
0207 36 11 9 neobmedzená
0207 36 15 9 neobmedzená
0207 36 21 9 neobmedzená
0207 36 23 9 neobmedzená
0207 36 25 9 neobmedzená
0207 36 31 9 neobmedzená
0207 36 41 9 neobmedzená
0207 36 51 9 neobmedzená
0207 36 53 9 neobmedzená
0207 36 61 9 neobmedzená
0207 36 63 9 neobmedzená
0207 36 71 9 neobmedzená
0207 36 79 9 neobmedzená
0207 36 90 9 neobmedzená
0403 10 10 100 t 100 t
0403 90 20 neobmedzená neobmedzená
0406 5 100 t 100 t
0407 00 11 0 neobmedzená neobmedzená
0407 00 19 0 neobmedzená neobmedzená
0603 10 11 do 10 29 10 0 t 100 t
0603 10 51 do 90 00 2,5 neobmedzená neobmedzená
0701 90 90 50 500 t 500 t
0702 00 30 do 40 5 1 000 t 100 t
0703 10 11 2,5 neobmedzená neobmedzená
0703 10 19 6 100 t 100 t
0703 10 90
0707 00 25 9 1 000 t 300 t
0707 00 30
0707 00 90
0708 10 10 neobmedzená neobmedzená
0709 51 10 5 100 t 100 t
0709 60 10 5 1 000 t 200 t
0709 60 99
0710 80 0 neobmedzená neobmedzená
0806 10 2 0 500 t 100 t
0806 10 3-4 11,5
0806 10 5-6 0
0806 10 9 11,5
0809 20 11 2 450 t 150 t
0809 20 19 2
0809 20 21 5
0809 20 29 2
0809 20 31 5
0809 20 39 2
0809 20 41 5
0809 20 49 2
0809 20 51 2
0809 20 59 2
0809 20 61 2
0809 20 69 2
0809 20 71 2
0809 20 79 2
0809 40 10 0
0809 40 20 0
0809 40 30 0
0809 40 40 0
0809 40 90 0
1206 00 91 10 3 000 t 100 t
1206 00 99
1601 10 100 t 100 t
1602 41 10 100 t 100 t
1602 90 10 10
1602 90 31 2,5
1602 90 51 10
1602 90 61 15
1602 90 69 15
1806 31 7,5 200 t 100 t
1806 32
1806 90
1902 20 12 200 t 100 t
1902 30
2001 90 20 6 100 t 100 t
2001 90 30 6
2001 90 50 2,5
2001 90 65 6
2001 90 70 6
2001 90 75 6
2001 90 85 6
2001 90 91 6
2001 90 96 6
2005 90 10 100 t 100 t
2007 10 12 150 t 100 t
2007 99 10 2,5
2007 99 20 12
2007 99 31 12
2007 99 33 12
2007 99 35 2,5
2007 99 39 2,5
2007 99 51 12
2007 99 55 12
2007 99 58 12
2007 99 91 12
2007 99 93 12
2007 99 98 12
2203 12 neobmedzená neobmedzená
2204 21 25 3 000 hl 500 hl
2204 29 25 12 000 hl 5 000 hl
2208 20 12 500 hl 500 hl
2208 30 5
2208 40 7,5
2208 50 7,5
2208 60 56 1 000 hl 1 000 hl
2208 70
2208 90
2401 10 4,5 200 t 100 t
2401 20 4,5
2401 30 2

Příloha 25

Príloha D k Protokolu 27

HS KÓD COLNÁ SADZBA V (%) KVÓTA KVÓTA
ČESKÁ REPUBLIKA SLOVENSKÁ REPUBLIKA
0207 11 25 neobmedzená neobmedzená
0207 13 25 neobmedzená neobmedzená
0207 24 18 neobmedzená neobmedzená
0207 25 18 100 t 100 t
0207 26 18 neobmedzená neobmedzená
0207 27 10 18 100 t 100 t
0207 27 20
0207 27 30
0207 27 40
0207 27 50
0207 27 60
0207 27 70
0207 27 80
0207 27 99
0207 32 18 neobmedzená neobmedzená
0207 33 9 100 t 100 t
0207 34 18 neobmedzená
0207 35 9 neobmedzená
0207 36 11 9 neobmedzená
0207 36 15 9 neobmedzená
0207 36 21 9 neobmedzená
0207 36 23 9 neobmedzená
0207 36 25 9 neobmedzená
0207 36 31 9 neobmedzená
0207 36 41 9 neobmedzená
0207 36 51 9 neobmedzená
0207 36 53 9 neobmedzená
0207 36 61 9 neobmedzená
0207 36 63 9 neobmedzená
0207 36 71 9 neobmedzená
0207 36 79 9 neobmedzená
0207 36 90 9 neobmedzená
0401 20 110 t 210 t
0402 29 15 100 t 100 t
0403 10 10 100 t 100 t
0403 90 20 neobmedzená neobmedzená
0406 5 100 t 100 t
0407 00 00 1 0 neobmedzená neobmedzená
0408 12,5 neobmedzená neobmedzená
0701 90 20 8 000 t 2 000 t
0708 10 10 neobmedzená neobmedzená
1105 20 18 neobmedzená neobmedzená
1107 0 2 000 t 4 000 t
1108 11 15 neobmedzená neobmedzená
1108 12 15 neobmedzená neobmedzená
1108 13 15 neobmedzená neobmedzená
1601 10 100 t 100 t
1602 41 10 100 t 100 t
1602 90 15
1702 30 12,5 neobmedzená neobmedzená
1702 40 12,5 neobmedzená neobmedzená
1702 50 12,5 neobmedzená neobmedzená
1806 31 28 200 t 100 t
1806 32
1806 90
1901 10 17,5 100 t 100 t
1901 20 28 neobmedzená neobmedzená
1901 90 28 neobmedzená neobmedzená
1902 20 12 200 t 100 t
1902 30
1904 10 28 100 t 100 t
1904 20
2004 20 neobmedzená neobmedzená
2007 10 20 100 t 100 t
2007 91 20 neobmedzená neobmedzená
2007 99 20 neobmedzená neobmedzená
2102 10 12,5 neobmedzená neobmedzená
2102 20 8 neobmedzená neobmedzená
2103 20 20 neobmedzená neobmedzená
2103 30 20 neobmedzená neobmedzená
2103 90 35 neobmedzená neobmedzená
2105 40 neobmedzená neobmedzená
2106 90 00 1 12,5 neobmedzená neobmedzená
2203 25 12 000 hl 6 000 hl
2206 20 100 hl 100 hl
2208 20 40 500 hl 500 hl
2208 30 20
2208 40 30
2208 50 30
2208 60 40 1 000 hl 1 000 hl
2208 70 40
2208 90 40

PROTOKOL 28
(k článku 12)

VÝMENA POĽNOHOSPODÁRSKYCH KONCESIÍ MEDZI MAĎARSKOU REPUBLIKOU NA JEDNEJ STRANE A BULHARSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE

1. Dovozné clá uplatňované v Maďarskej republike na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky a dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce z Maďarskej republiky, uvedené v Prílohe A k tomuto protokolu sa zrušia od dátumu vykonávania tejto dohody.

2. Dovozné clá uplatňované v Maďarskej republike na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky a dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce z Maďarskej republiky, uvedené v Prílohe B k tomuto protokolu sa od dátumu vykonávania dohody znížia na úroveň stanovenú v tejto prílohe.

3. Dovozné clá uplatňované v Maďarskej republike na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky, uvedené v Prílohe C k tomuto protokolu sa od dátumu vykonávania tejto dohody znížia bez kvantitatívnych obmedzení alebo v rámci kvót špecifikovaných v tejto prílohe na úroveň stanovenú v tejto prílohe.

4. Dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce z Maďarskej republiky, uvedené v Prílohe D k tomuto protokolu sa od dátumu vykonávania tejto dohody znížia bez kvantitatívnych obmedzení alebo v rámci kvót špecifikovaných v tejto prílohe na úroveň stanovenú v tejto prílohe.

5. Základné clá dohodnuté v tomto protokole sa vzťahujú na colnú sadzbu podľa doložky najvyšších výhod používanej v čase skutočného dovozu. Colné sadzby uvedené v tomto protokole zahŕňajú clá ad valorem a špecifické clá a špecifické colné poplatky.

Příloha 26

Príloha A k Protokolu 28

Tabuľka 26

Příloha 27

Príloha B k Protokolu 28

HS KÓD MAXIMÁLNA VÝŠKA UPLATŇOVANIA COLNÝCH SADZIEB V (%)
0102 90 15
0103 91 10
0103 92 15
0105 11 9
0105 12 9
0105 19 9
0105 92 10
0105 93 10
0105 99 10
0201 25
0202 25
0203 25
0207 12 28
0207 14 10 28
0207 14 20 28
0207 14 30 28
0207 14 40 28
0207 14 50 28
0207 14 60 28
0207 14 70 28
0207 14 91 10
0207 14 99 28
0207 27 91 10
0207 36 81 10
0207 36 85 10
0207 36 89 10
0209 20
0210 11 20
0210 12 20
0210 19 20
0210 20 20
0210 90 20
0301 93 5
0402 10 37
0402 21 37
0402 91 37
0402 99 37
0404 10 14
0404 90 14
0704 20 10
0704 90 10
0705 19 10
0705 21 10
0705 29 10
0706 10 10
0708 20 10
0708 90 10
0709 20 5
0709 70 10
0710 22 7
0710 29 7
0710 30 7
0710 40 7
0710 90 7
0807 11 9
0807 19 9
0809 10 8
0809 30 9
0810 30 9
0811 10 9
0909 30 4
0909 40 4
1001 90 15
1002 15
1003 18
1004 15
1101 15
1102 10 15
1102 20 15
1102 90 15
1103 12 15
1103 13 15
1103 19 15
1103 21 15
1103 29 15
1104 11 15
1104 12 15
1104 19 15
1104 21 15
1104 22 15
1104 23 15
1104 29 15
1104 30 15
1105 10 15
1108 14 14
1108 19 14
1108 20 14
1109 14
1210 5
1517 10 20
1517 90 20
1602 10 15
1602 20 15
1602 31 15
1602 32 15
1602 39 15
1602 42 15
1602 49 15
1602 50 18
1702 11 20
1702 19 20
1702 60 30
1703 14
1704 12
1806 10 12
1806 20 10
1902 11 20
1902 19 20
1904 20 10 6
1904 90 7
1905 10 7
1905 20 7
2001 10 15
2001 20 15
2002 10 11
2002 90 11
2005 10 15
2005 20 20
2005 40 15
2005 51 7
2005 59 7
2005 60 5
2005 80 15
2005 90 75 17
2008 40 4
2008 50 6
2008 60 6
2008 70 6
2008 80 6
2008 91 7
2008 92 6
2008 99 4
2009 60 4
2009 70 12
2101 30 14
2102 30 7
2104 10 4
2104 20 4
2106 10 7
2202 10 19
2202 90 10

Příloha 28

Príloha C k Protokolu 28

HS KÓD COLNÁ SADZBA V (%) KVÓTA
0207 13
0207 26 25 750 t
0207 35
0406 10 0 150 t
0406 90
0407 00 20 3 000 000 ks
0701 10 5 000 t
0702 12 200 t
0706 90 12 neobmedzená
0707 00 05 01 (01.12.-31.01.) 10
0707 00 05 02 (01.02.-31.03.) 12
0707 00 05 03 (01.04.-30.1l.) 12 300 t
0707 00 90 01 (01.12.-31.01.) 10
0707 00 90 02 (01.02.-31.03.) 12
0707 00 90 03 (01.04.-30.1l.) 12
0709 90 50 00 23 neobmedzená
0808 25 1 000 t
1512 11 8 500 t
1512 19
1601 25 150 t
1702 40 40 100 t
1806 90 31 01 10 neobmedzená
1806 90 31 99 20 neobmedzená
2003 10 30 200 t
2005 20 170 t
2006 15 neobmedzená
2007 ex2007 (pre diabetikov) 30 150 t
10
2009 50 25 neobmedzená
2009 80
2009 90
2103 20
2103 30 30 200 t
2103 90
2105 30 100 t
2106 90 25 100 t
2203 30 50 000 hl
2204 40 50 000 hl
2401 10 60 16 1 000 t
2401 20 60 16

Příloha 29

Príloha D k Protokolu 28

HS KÓD COLNÁ SADZBA V (%) KVÓTA
0207 13 15 500 t
0207 24 10 15
0207 24 90 15
0207 25 10 15
0207 25 90 15
0207 26 15
0207 27 15
0207 32 15
0207 33 15
0207 35 15
0403 10 20 50 t
0406 10 0 150 t
0406 90 0
0603 30 50 t
1005 90 15 2 000 t
1107 15 500 t
1512 11 7 500 t
1512 19 10
1702 30 10 100 t
1702 40 10
1806 31 40 neobmedzená
1806 32 40 neobmedzená
1806 90 35 neobmedzená
1901 90 30 100 t
2009 50 00 0 20 200 t
2009 80 00 0 20
2009 90 00 0 20
2103 20 40 200 t
2103 30 30
2103 90 30
2105 30 100 t
2106 90 20 1 15 50 t
2106 90 10 15 50 t
2106 90 20 9
2106 90 30
2106 90 51
2106 90 55
2106 90 59
2106 90 92
2106 90 98
2203 35 50 000 hl
2204 35 50 000 hl
2401 10 10 0 5 1 000 t
2401 10 20 0 5
2401 20 10 0 5
2401 20 20 0 5

PROTOKOL 29
(k článku 12)

VÝMENA POĽNOHOSPODÁRSKYCH KONCESIÍ MEDZI POĽSKOU REPUBLIKOU NA JEDNEJ STRANE A BULHARSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE

1. Dovozné clá uplatňované v Poľskej republike na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky a dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce z Poľskej republiky, uvedené v Prílohe A k tomuto protokolu sa zrušia od dátumu vykonávania tejto dohody.

2. Dovozné clá uplatňované v Poľskej republike na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky a dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce z Poľskej republiky, uvedené v Prílohe B k tomuto protokolu sa od dátumu vykonávania tejto dohody znížia na úroveň stanovenú v tejto prílohe okrem položiek označených hviezdičkou. V týchto prípadoch sa clá uvedené v Prílohe B budú uplatňovať obidvoma stranami v rámci kvót špecifikovaných v Prílohe B1. Kvóty v Prílohe B1 sa zrušia k 1. januáru 2001.

V prípade položiek označených dvoma hviezdičkami nebude Poľská republika uplatňovať preferenčné clá stanovené v tejto prílohe, pokým bude uplatňovať mimoriadne opatrenia na základe článku 14 Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode týkajúceho sa dovozu daných výrobkov z ostatných zmluvných strán v rámci CEFTA.

3. Dovozné clá uplatňované v Poľskej republike na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky, uvedené v Prílohe C k tomuto protokolu sa od dátumu vykonávania tejto dohody znížia bez kvantitatívnych obmedzení alebo v rámci kvót špecifikovaných v tejto prílohe na úroveň stanovenú v tejto prílohe.

4. Dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce z Poľskej republiky, uvedené v Prílohe D k tomuto protokolu sa od dátumu vykonávania tejto dohody znížia bez kvantitatívnych obmedzení alebo v rámci kvót špecifikovaných v tejto prílohe na úroveň stanovenú v tejto prílohe.

5. Základné clá dohodnuté v tomto protokole sa vzťahujú na colnú sadzbu podľa doložky najvyšších výhod používanej v čase skutočného dovozu. Colné sadzby uvedené v tomto protokole zahŕňajú clá ad valorem a špecifické clá a špecifické colné poplatky.

Příloha 30

Príloha A k Protokolu 29

Tabuľka 30

Příloha 31

Príloha B k Protokolu 29

HS KÓD MAXIMÁLNA VÝŠKA UPLATŇOVANIA COLNEJ SADZBY V (%)
0102 90 15
0103 91 10
0103 92 15
0105 11 9
0105 12 9
0105 19 9
0105 92 10
0105 93 10
0105 99 10
0201*) 25
0202*) 25
0203 25
0207 12*) 28
0207 14 10*) 28
0207 14 20*) 28
0207 14 30*) 28
0207 14 40*) 28
0207 14 50*) 28
0207 14 60*) 28
0207 14 70*) 28
0207 14 91*) 10
0207 14 99*) 28
0207 27 91 10
0207 36 81 10
0207 36 85 10
0207 36 89 10
0209 20
0210 11 20
0210 12 20
0210 19 20
0210 20 20
0210 90 20
0301 93 5
0402 10 37
0402 21 37
0402 91 37
0402 99 37
0404 10 14
0404 90 14
0704 20 10
0704 90 10
0705 19 10
0705 21 10
0705 29 10
0706 10 10
0708 20 10
0708 90 10
0709 20 5
0709 70 10
0710 22 7
0710 29 7
0710 30 7
0710 40 7
0710 90 7
0807 11 9
0807 19 9
0809 10 8
0809 30 9
0810 30 9
0811 10 9
0909 30 4
0909 40 4
1001 90 15
1002 15
1003 18
1004 15
1101 15
1102 10 15
1102 20 15
1102 90 15
1103 12 15
1103 13 15
1103 19 15
1103 21 15
1103 29 15
1104 11 15
1104 12 15
1104 19 15
1104 21 15
1104 22 15
1104 23 15
1104 29 15
1104 30 15
1105 10**) 15
1108 14**) 14
1108 19**) 14
1108 20**) 14
1109 14
1210 5
1517 10 20
1517 90 20
1602 10 15
1602 20 15
1602 31 15
1602 32 15
1602 39 15
1602 42 15
1602 49 15
1602 50 18
1702 11 20
1702 19 20
1702 60 30
1703 14
1704 12
1806 10 12
1806 20 10
1902 11 20
1902 19 20
1904 20 10 6
1904 90 7
1905 10 7
1905 20 7
2001 10*) 15
2001 20 15
2002 10 11
2002 90**) 11
2005 10 15
2005 20 20
2005 40 15
2005 51 7
2005 59 7
2005 60 5
2005 80 15
2005 90 75 17
2008 40 4
2008 50 6
2008 60 6
2008 70 6
2008 80 6
2008 91 7
2008 92 6
2008 99 4
2009 60 4
2009 70*) 12
2101 30 14
2102 30 7
2104 10 4
2104 20 4
2106 10 7
2202 10 19
2202 90 10

Příloha 32

Príloha B1 k Protokolu 29

HS KÓD KVÓTA 1999 KVÓTA 2000 MAXIMÁLNA VÝŠKA UPLATŇOVANIA COLNEJ SADZBY V (%)
0201 120 t 140 t 25
0202 25
0207 12 240 t 280 t 28
0207 14 10 28
0207 14 20 28
0207 14 30 28
0207 14 40 28
0207 14 50 28
0207 14 60 28
0207 14 70 28
0207 14 91 10
0207 14 99 28
2001 10 48 t 56 t 15
2009 70 48 t 56 t 12

Příloha 33

Príloha C k Protokolu 29

HS KÓD KVÓTA COLNÁ SADZBA V (%)
0406 90 50 t 50 % zníženie MFN
0702 00 00 1 1 000 t 50 % zníženie MFN
0702 00 00 9 100 t 50 % zníženie MFN
0707 00 05 1 150 t 50 % zníženie MFN
0707 00 05 9 200 t 50 % zníženie MFN
0709 60 neobmedzená 50 % zníženie MFN
0709 90 neobmedzená 50 % zníženie MFN
0710 80 neobmedzená 50 % zníženie MFN
0712 20 30 t 50 % zníženie MFN
0806 10 neobmedzená 50 % zníženie MFN
1206 00 91 neobmedzená 50 % zníženie MFN
1206 00 99
1806 90 neobmedzená 50 % zníženie MFN
2001 90 neobmedzená 50 % zníženie MFN
2004 90 100 t 50 % zníženie MFN
2005 90 10 50 t 50 % zníženie MFN
2005 90 30
2005 90 50
2005 90 60
2005 90 70
2005 90 80
2203 00 2 000 hl 50 % zníženie MFN
2204 85 000 hl 50 % zníženie MFN
2205 10 35 000 hl 50 % zníženie MFN
2401 10 200 t 50 % zníženie MFN

Příloha 34

Príloha D k Protokolu 29

HS KÓD KVÓTA COLNÁ SADZBA V (%)
0207 24 200 t 50 % zníženie MFN
0207 25
0207 26
0207 27 10
0207 27 20
0207 27 30
0207 27 40
0207 27 50
0207 27 60
0207 27 70
0207 27 80
0207 27 99
0401 50 t 50 % zníženie MFN
0402 29 50 t 50 % zníženie MFN
0403 50 t 50 % zníženie MFN
0406 20 100 t 5 %
0406 90
0603 10 t 50 % zníženie MFN
0701 90 400 t 50 % zníženie MFN
0703 10 100 t 50 % zníženie MFN
0703 20
0703 90
0704 10 neobmedzená 50 % zníženie MFN
0706 90 neobmedzená 50 % zníženie MFN
0710 10 100 t 50 % zníženie MFN
0710 21
0710 80
0712 20 neobmedzená 50 % zníženie MFN
0712 90 05
0811 20 neobmedzená 50 % zníženie MFN
0811 90
1107 200 t 50 % zníženie MFN
1108 11 10 t 50 % zníženie MFN
1108 12
1108 13
1601 100 t 10 %
1602 41 neobmedzená 50 % zníženie MFN
1602 90
1806 32 200 t 50 % zníženie MFN
1806 90
1901 10 100 t 17,50 %
1901 20 neobmedzená 28 %
1901 90 neobmedzená 28 %
1902 20 50 t 50 % zníženie MFN
1902 30
1904 10 neobmedzená 50 % zníženie MFN
1904 20 91
1904 20 95
1904 20 99
2001 90 neobmedzená 50 % zníženie MFN
2005 90 10 100 t 50 % zníženie MFN
2005 90 30
2005 90 50
2005 90 60
2005 90 70
2005 90 80
2009 50 200 t 50 % zníženie MFN
2009 80
2009 90
2103 20 200 t 50 % zníženie MFN
2203 2 000 hl 50 % zníženie MFN
2207 10 1 000 hl 50 % zníženie MFN
2207 20
2208 60 30 000 hl 50 % zníženie MFN

PROTOKOL 30
(k článku 12)

VÝMENA POĽNOHOSPODÁRSKYCH KONCESIÍ MEDZI RUMUNSKOM NA JEDNEJ STRANE A BULHARSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE

1 Dovozné clá uplatňované v Rumunsku na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky a dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce z Rumunska, uvedené v Prílohe A k tomuto protokolu sa zrušia od dátumu vykonávania tejto dohody.

2. Dovozné clá uplatňované v Rumunsku na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky a dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce z Rumunska, uvedené v Prílohe B k tomuto protokolu sa od dátumu vykonávania tejto dohody znížia na úroveň stanovenú v tejto prílohe.

3. Dovozné clá uplatňované v Rumunsku na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky, uvedené v Prílohe C k tomuto protokolu sa od dátumu vykonávania tejto dohody znížia bez kvantitatívnych obmedzení alebo v rámci kvót špecifikovaných v tejto prílohe na úroveň stanovenú v tejto prílohe.

4. Dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce z Rumunska, uvedené v Prílohe D k tomuto protokolu sa od dátumu vykonávania tejto dohody znížia bez kvantitatívnych obmedzení alebo v rámci kvót špecifikovaných v tejto prílohe na úroveň stanovenú v tejto prílohe.

5. Základné clá dohodnuté v tomto protokole sa vzťahujú na colnú sadzbu podľa doložky najvyšších výhod používanej v čase skutočného dovozu. Colné sadzby uvedené v tomto protokole zahŕňajú clá ad valorem a špecifické clá a špecifické colné poplatky.

Příloha 35

Príloha A k Protokolu 30

Tabuľka 35

Příloha 36

Príloha B k Protokolu 30

HS KÓD MAXIMÁLNA VÝŠKA UPLATŇOVANIA COLNEJ SADZBY V (%)
0102 90 15
0103 91 10
0103 92 15
0105 11 9
0105 12 9
0105 19 9
0105 92 10
0105 93 10
0105 99 10
0201 25
0202 25
0203 25
0207 12 28
0207 14 10 28
0207 14 20 28
0207 14 30 28
0207 14 40 28
0207 14 50 28
0207 14 60 28
0207 14 70 28
0207 14 91 10
0207 14 99 28
0207 27 91 10
0207 36 81 10
0207 36 85 10
0207 36 89 10
0209 20
0210 11 20
0210 12 20
0210 19 20
0210 20 20
0210 90 20
0301 93 5
0402 10 37
0402 21 37
0402 91 37
0402 99 37
0404 10 14
0404 90 14
0704 20 10
0704 90 10
0705 19 10
0705 21 10
0705 29 10
0706 10 10
0708 20 10
0708 90 10
0709 20 5
0709 70 10
0710 22 7
0710 29 7
0710 30 7
0710 40 7
0710 90 7
0807 11 9
0807 19 9
0809 10 8
0809 30 9
0810 30 9
0811 10 9
0909 30 4
0909 40 4
1001 90 15
1002 15
1003 18
1004 15
1101 15
1102 10 15
1102 20 15
1102 90 15
1103 12 15
1103 13 15
1103 19 15
1103 21 15
1103 29 15
1104 11 15
1104 12 15
1104 19 15
1104 21 15
1104 22 15
1104 23 15
1104 29 15
1104 30 15
1105 10 15
1108 14 14
1108 19 14
1108 20 14
1109 14
1210 5
1517 10 20
1517 90 20
1602 10 15
1602 20 15
1602 31 15
1602 32 15
1602 39 15
1602 42 15
1602 49 15
1602 50 18
1702 11 20
1702 19 20
1702 60 30
1703 14
1704 12
1806 10 12
1806 20 10
1902 11 20
1902 19 20
1904 20 10 6
1904 90 7
1905 10 7
1905 20 7
2001 10 15
2001 20 15
2002 10 11
2002 90 11
2005 10 15
2005 20 20
2005 40 15
2005 51 7
2005 59 7
2005 60 5
2005 80 15
2005 90 75 17
2008 40 4
2008 50 6
2008 60 6
2008 70 6
2008 80 6
2008 91 7
2008 92 6
2008 99 4
2009 60 4
2009 70 12
2101 30 14
2102 30 7
2104 10 4
2104 20 4
2106 10 7
2202 10 19
2202 90 10

Příloha 37

Príloha C k Protokolu 30

HS KÓD COLNÁ SADZBA V (%) KVÓTA
0703 10 20 % zníženie MFN colnej sadzby 150 t
0709 51 20 % zníženie MFN colnej sadzby neobmedzená
1107 10 20 neobmedzená
1701 99 20 % zníženie MFN colnej sadzby 200 t
2001 90 15 100 t
2005 90 15 neobmedzená
2007 10 15 50 t
2007 99 15
2009 80 20 % zníženie MFN colnej sadzby 50 t
2009 90 20 % zníženie MFN colnej sadzby 80 t
2103 20 45 150 t
2203 30 % zníženie MFN colnej sadzby 50 hl
2401 25% 250 t

Příloha 38

Príloha D k Protokolu 30

HS KÓD COLNÁ SADZBA V (%) KVÓTA
0409 30 100 t
0703 10 20 % zníženie MFN colnej sadzby 150 t
0709 51 20 % zníženie MFN colnej sadzby neobmedzená
1107 10 20 neobmedzená
1512 11 5 450 t
1512 19 7
2001 90 20 100 t
2003 10 20 50 t
2005 90 25 neobmedzená
2007 10 25 50 t
2007 99 25
2009 80 20 % zníženie MFN colnej sadzby 50 t
2009 90 20 % zníženie MFN colnej sadzby 80 t
2203 30 % zníženie MFN colnej sadzby 50 hl

PROTOKOL 31
(k článku 12)

VÝMENA POĽNOHOSPODÁRSKYCH KONCESIÍ MEDZI SLOVINSKOU REPUBLIKOU NA JEDNEJ STRANE A BULHARSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE

1. Dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky a dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce zo Slovinskej republiky, uvedené v Prílohe A k tomuto protokolu sa zrušia od dátumu vykonávania tejto dohody. V prípade položiek označených hviezdičkou sa budú uplatňovať nulové clá v rámci kvót špecifikovaných v Prílohe A1. Kvóty v Prílohe A1 sa zrušia k 1. januáru 2000.

2. Dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky a dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce zo Slovinskej republiky, uvedené v Prílohe B k tomuto protokolu sa od dátumu vykonávania tejto dohody znížia na úroveň stanovenú v tejto prílohe.

V prípade položiek označených hviezdičkou takto znížené clá sa budú uplatňovať v rámci kvót špecifikovaných v Prílohe B1. Kvóty v Prílohe B1 sa zrušia k 1. januáru 2000.

3. Dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike na výrobky pochádzajúce z Bulharskej republiky, uvedené v prílohe C k tomuto protokolu sa od dátumu vykonávania tejto dohody znížia o 50 % bez kvantitatívnych obmedzení alebo v rámci kvót špecifikovaných v tejto prílohe.

4. Dovozné clá uplatňované v Bulharskej republike na výrobky pochádzajúce zo Slovinskej republiky, uvedené v prílohe D k tomuto protokolu sa od dátumu vykonávania tejto dohody znížia o 50 % bez kvantitatívnych obmedzení alebo v rámci kvót špecifikovaných v tejto prílohe.

7. Základné clá dohodnuté v tomto protokole sa vzťahujú na colnú sadzbu podľa doložky najvyšších výhod používanej v čase skutočného dovozu. Colné sadzby uvedené v tomto protokole zahŕňajú clá ad valorem a špecifické clá a špecifické colné poplatky.

Příloha 39

Príloha A k Protokolu 31

Tabuľka 39

Příloha 40

Príloha A1 k Protokolu 31

HS KÓD 1999 KVÓTA (t)
0204 10

Příloha 41

Príloha B k Protokolu 31

HS KÓD MAXIMÁLNA VÝŠKA UPLATŇOVANIA COLNEJ SADZBY V (%)
0102 90*) 15
0103 91*) 10
0103 92*) 15
0105 11*) 9
0105 12*) 9
0105 19*) 9
0105 92*) 10
0105 93*) 10
0105 99*) 10
0201*) 25
0202*) 25
0203*) 25
0207 12 28
0207 14 10 28
0207 14 20 28
0207 14 30 28
0207 14 40 28
0207 14 50 28
0207 14 60 28
0207 14 70 28
0207 14 91 10
0207 14 99 28
0207 27 91 10
0207 36 81 10
0207 36 85 10
0207 36 89 10
0209 20
0210 11*) 20
0210 12*) 20
0210 19*) 20
0210 20*) 20
0210 90*) 20
0301 93 5
0402 10*) 37
0402 21*) 37
0402 91*) 37
0402 99*) 37
0404 10 14
0404 90 14
0704 20 10
0704 90 10
0705 19 10
0705 21 10
0705 29 10
0706 10 10
0708 20 10
0708 90 10
0709 20 5
0709 70 10
0710 22 7
0710 29 7
0710 30 7
0710 40 7
0710 90 7
0807 11 9
0807 19 9
0809 10 8
0809 30 9
0810 30 9
0811 10 9
0909 30 4
0909 40 4
1001 90 15
1002 15
1003 18
1004 15
1101 15
1102 10 15
1102 20 15
1102 90 15
1103 12 15
1103 13 15
1103 19 15
1103 21 15
1103 29 15
1104 11 15
1104 12 15
1104 19 15
1104 21 15
1104 22 15
1104 23 15
1104 29 15
1104 30 15
1105 10 15
1108 14 14
1108 19 14
1108 20 14
1109 14
1210 5
1517 10 20
1517 90 20
1602 10 15
1602 20 15
1602 31*) 15
1602 32*) 15
1602 39*) 15
1602 42*) 15
1602 49*) 15
1602 50*) 18
1702 11 20
1702 19 20
1702 60 30
1703 14
1704 12
1806 10 12
1806 20 10
1902 11 20
1902 19 20
1904 20 10 6
1904 90 7
1905 10 7
1905 20 7
2001 10 15
2001 20 15
2002 10 11
2002 90 11
2005 10 15
2005 20 20
2005 40 15
2005 51 7
2005 59 7
2005 60 5
2005 80 15
2005 90 75 17
2008 40 4
2008 50 6
2008 60 6
2008 70 6
2008 80 6
2008 91 7
2008 92 6
2008 99 4
2009 60 4
2009 70 12
2101 30 14
2102 30 7
2104 10 4
2104 20 4
2106 10 7
2202 10 19
2202 90 10

Příloha 42

Príloha B1 k Protokolu 31

HS KÓD 1999 KVÓTA (t) MAXIMÁLNA VÝŠKA UPLATŇOVANIA COLNEJ SADZBY V (%)
0102 90 20 15
0103 50
0103 91 10
0103 92 10
0105 25
0105 11 9
0105 12 9
0105 19 9
0105 92 10
0105 93 10
0105 99 10
0201 20 25
0202 25
0203 40 25
0210 50
0210 11 20
0210 12 20
0210 19 20
0210 20 20
0210 90 10 20
0210 90 19 20
0210 90 21 20
0210 90 29 20
0210 90 31 20
0210 90 39 20
0210 90 41 20
0210 90 49 20
0210 90 60 20
0210 90 71 20
0210 90 79 20
0210 90 80 20
0210 90 90 20
0402 10
0402 10 37
0402 21 37
0402 91 37
0402 99 37
1602 50
1602 31 15
1602 32 15
1602 39 15
1602 42 15
1602 49 15
1602 50 18

Příloha 43

Príloha C k Protokolu 31

HS KÓD KVÓTA
0406 90 50 t
0603 00 10 t
0702 00 001 100 t
0707 00 200 t
0709 60 10 700 t
0806 10 40 t
0809 40 10 t
1108 12 50 t
1806 31, 32 50 t
1806 90 11, 90 50 t
1901 10 50 t
2001 90 96 20 t
2003 10 25 t
2004 90 50 t
2005 90 40 t
2007 99 50 t
2009 90 50 t
2103 30 40 t
2203 5 000 hl
2208 90 500 hl
2402 20 30 t

Príloha 44

Príloha D k Protokolu 31

HS KÓD KVÓTA
0401 20, 30 50 t
0406 90 50 t
0808 10 500 t
0810 10 50 t
1601 50 t
1806 31, 32 50 t
1806 90 11, 90 50 t
1901 10 50 t
1904 10 15 t
2003 10 25 t
2004 90 50 t
2007 99 40 t
2009 80 50 t
2009 90 50 t
2103 30 40 t
2103 90 30 t
2106 90 20 t
2203 00 5 000 hl
2208 90 500 hl
2402 20 30 t

Anglická verzia

Poznámky pod čiarou

*) Slovenská republika Ich uplatňuje len na výrobky, ktoré obsahujú prvky poškodzujúce ozónovú vrstvu Zeme.