Oznámenie č. 277/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Litovskej republiky o zrušení vízovej povinnosti

Čiastka 122/2002
Platnosť od 08.06.2002
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 12 dohoda nadobudla platnosť 2. mája 2002.

277

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. marca 2001 bola vo Vilniuse podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Litovskej republiky o zrušení vízovej povinnosti.

V súlade s článkom 12 dohoda nadobudla platnosť 2. mája 2002.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody vo vzťahu medzi zmluvnými stranami sa skončila platnosť Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Litovskej republiky o dvojstrannom zrušení vízovej povinnosti, podpísanej 20. októbra 1992 (oznámenie č. 577/1992 Zb.).

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Litovskej republiky

o zrušení vízovej povinnosti

Vláda Slovenskej republiky a vláda Litovskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

vedené snahou uľahčiť vzájomné cestovanie občanom obidvoch štátov a tým napomáhať rozvoj priateľských vzťahov medzi obidvoma štátmi,

dohodli sa takto:

Článok 1

Občania štátu jednej zmluvnej strany, ktorí sú držiteľmi platných cestovných dokladov uvedených v prílohe k tejto dohode, môžu vstupovať na účel krátkodobého pobytu, ktorý neslúži na zárobkovú činnosť, na územie štátu druhej zmluvnej strany, tranzitovať cezeň a zdržiavať sa na ňom deväťdesiat (90) dní bez víz.

Článok 2

Občania štátu jednej zmluvnej strany môžu vstupovať na územie štátu druhej zmluvnej strany a zdržiavať sa na ňom na účel dlhodobého pobytu, trvalého pobytu alebo zárobkovej činnosti v súlade s jej platným vnútroštátnym právnym poriadkom.

Článok 3

(1) Občania štátu jednej zmluvnej strany, ktorí sú držiteľmi platných diplomatických alebo služobných pasov a sú pracovníkmi diplomatickej misie, konzulárneho úradu, predstaviteľmi alebo pracovníkmi medzinárodných organizácií, ktoré sídlia na území štátu druhej zmluvnej strany, môžu vstupovať na územie štátu druhej zmluvnej strany a zdržiavať sa na ňom počas výkonu svojich povinností bez víz.

(2) Počas výkonu povinností týchto osôb sa ustanovenie odseku 1 vzťahuje aj na ich rodinných príslušníkov, ak s nimi žijú v spoločnej domácnosti a sú držiteľmi platných diplomatických alebo služobných pasov.

Článok 4

Občania štátu jednej zmluvnej strany môžu vstupovať na územie štátu druhej zmluvnej strany cez hraničné priechody určené na medzinárodný cestovný styk.

Článok 5

Zmluvné strany sa budú navzájom informovať diplomatickou cestou najneskôr tridsať (30) dní pred zavedením zmien o podmienkach vstupu, pobytu a vycestovania.

Článok 6

Občania štátu jednej zmluvnej strany sú povinní počas pobytu na území štátu druhej zmluvnej strany dodržiavať vnútroštátny právny poriadok.

Článok 7

Ustanovenia tejto dohody sa nedotýkajú práva oboch zmluvných strán odoprieť vstup na územie svojho štátu alebo zakázať pobyt na ňom občanom štátu druhej zmluvnej strany, ktorí boli označení za nežiaducich.

Článok 8

Zmluvné strany sa zaväzujú prijímať kedykoľvek na územie svojho štátu vlastných štátnych občanov bez osobitných formalít.

Článok 9

Občania štátu jednej zmluvnej strany, ktorí stratili cestovný doklad na území štátu druhej zmluvnej strany, vycestujú zo štátu pobytu na náhradný cestovný doklad vydaný diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom svojho štátu.

Článok 10

(1) Každá zmluvná strana môže pozastaviť vykonávanie tejto dohody ako celku alebo jej časti z dôvodov bezpečnosti štátu, ochrany verejného poriadku alebo z iných závažných dôvodov s výnimkou článku 8 tejto dohody.

(2) O zavedení a zrušení týchto opatrení sa zmluvné strany navzájom bezodkladne informujú diplomatickou cestou.

Článok 11

(1) Zmluvné strany si diplomatickou cestou vymenia vzory cestovných dokladov uvedených v prílohe k tejto dohode najneskôr tridsať (30) dní pred nadobudnutím jej platnosti.

(2) Pri zmenách platných cestovných dokladov uvedených v prílohe k tejto dohode alebo zavedení nových cestovných dokladov sa zmluvné strany o tom informujú diplomatickou cestou a poskytnú si vzory zmenených alebo nových cestovných dokladov a nevyhnutné údaje o ich používaní najneskôr tridsať (30) dní pred ich zavedením.

Článok 12

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť tridsiatym (30.) dňom odo dňa doručenia neskoršej nóty o tom, že boli splnené podmienky ustanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre nadobudnutie platnosti tejto dohody.

Článok 13

(1) Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas, pričom každá zo zmluvných strán ju môže písomne vypovedať diplomatickou cestou. Platnosť dohody sa skončí uplynutím deväťdesiatich (90) dní odo dňa prijatia výpovede druhou zmluvnou stranou.

(2) Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody vo vzťahu medzi zmluvnými stranami sa skončí platnosť Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Litovskej republiky o dvojstrannom zrušení vízovej povinnosti, podpísanej 20. októbra 1992.

Dané vo Vilniuse 15. marca 2001 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, litovskom a anglickom jazyku, pričom všetky texty sú rovnako autentické. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúci text v anglickom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Za vládu

Litovskej republiky:

Autanas Valionis v. r.

Príloha k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Litovskej republiky o zrušení vízovej povinnosti

Platnými cestovnými dokladmi podľa tejto dohody sú:

1. pre občanov Slovenskej republiky

a) diplomatický pas,

b) služobný pas,

c) cestovný pas,

d) cestovný preukaz,

2. pre občanov Litovskej republiky

a) diplomatický pas,

b) služobný pas,

c) cestovný pas,

d) detský cestovný doklad,

e) osvedčenie o repatriácii (doklad pre návrat občana),

f) námornícka knižka.