Oznámenie č. 276/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o zjednodušení vydávania víz slovenským a ruským občanom

Čiastka 122/2002
Platnosť od 08.06.2002
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 31. októbra 2001.

276

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že formou výmeny diplomatických nót z 22. augusta 2001 a 1. októbra 2001 bola uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o zjednodušení vydávania víz slovenským a ruským občanom.

Dohoda nadobudla platnosť 31. októbra 2001.

Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie prejavuje úctu Veľvyslanectvu Slovenskej republiky a vychádzajúc z dohody dosiahnutej na konzultáciách o konzulárnych otázkach v októbri roku 2000, má česť navrhnúť tento obojstranný spôsob vydávania víz občanom Slovenskej republiky pri uskutočňovaní ciest na územie Ruskej federácie a občanom Ruskej federácie pri uskutočňovaní ciest na územie Slovenskej republiky:

1. Víza sa vydávajú občanom na konzulárnych úradoch po vyplnení vízového formulára a predložení dokladu potvrdzujúceho totožnosť, pričom taký doklad musia uznávať obidve strany ako doklad platný pri cestách občanov do zahraničia. Pracovník konzulárneho úradu má právo v prípade potreby uložiť doplňujúce požiadavky.

2. Právo na získanie viacnásobného víza zjednodušeným spôsobom na základe žiadosti príslušných ministerstiev a iných štátnych orgánov majú členovia vlakových čiat, posádky lietadiel, morských a riečnych plavidiel, vodiči motorových vozidiel, ktorí vykonávajú medzinárodnú osobnú a nákladnú prepravu v súvislosti s plnením ich služobných povinností.

3. Pracovníci ruských a slovenských ministerstiev a iných štátnych orgánov, ktorí sú vyslaní na služobnú cestu na základe medzinárodných dohôd, dostávajú víza zjednodušeným spôsobom a sú oslobodení od platenia konzulárnych poplatkov.

4. Účastníkom medzištátnych vedeckých, vzdelávacích, športových, kultúrnych a iných výmen, ktoré sa realizujú na základe príslušných dohôd, vydávajú sa víza bezplatne.

5. Deťom do 15 rokov sa vydávajú víza bezplatne.

O zmenách a doplnkoch k stanovenému spôsobu vydávania víz sa strany vzájomne informujú formou výmeny nót.

Ministerstvo vychádza z toho, že v prípade súhlasu slovenskej strany s uvedeným táto nóta a odpovedná nóta veľvyslanectva budú tvoriť Dohodu medzi vládou Ruskej federácie a vládou Slovenskej republiky o zjednodušení vydávania víz ruským a slovenským občanom, ktorá nadobudne platnosť 30 dní po doručení odpovednej nóty, a bude platná do uplynutia 90 dní odo dňa, keď jedna zo zmluvných strán písomne oznámi druhej zmluvnej strane svoj zámer skončiť jej platnosť.

Ministerstvo využíva túto príležitosť, aby opätovne ubezpečilo veľvyslanectvo o svojej hlbokej úcte.

Moskva 22. augusta 2001

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Moskve prejavuje úctu Ministerstvu zahraničných vecí Ruskej federácie a má česť potvrdiť príjem nóty Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie č. 22 809 z 22. augusta 2001 tohto znenia:

„Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie prejavuje úctu Veľvyslanectvu Slovenskej republiky a vychádzajúc z dohody dosiahnutej na konzultáciách o konzulárnych otázkach v októbri roku 2000, má česť navrhnúť tento obojstranný spôsob vydávania víz občanom Slovenskej republiky pri uskutočňovaní ciest na územie Ruskej federácie a občanom Ruskej federácie pri uskutočňovaní ciest na územie Slovenskej republiky:

1. Víza sa vydávajú občanom na konzulárnych úradoch po vyplnení vízového formulára a predložení dokladu potvrdzujúceho totožnosť, pričom taký doklad musia uznávať obidve strany ako doklad platný pri cestách občanov do zahraničia. Pracovník konzulárneho úradu má právo v prípade potreby uložiť doplňujúce požiadavky.

2. Právo na získanie viacnásobného víza zjednodušeným spôsobom na základe žiadosti príslušných ministerstiev a iných štátnych orgánov majú členovia vlakových čiat, posádky lietadiel, morských a riečnych plavidiel, vodiči motorových vozidiel, ktorí vykonávajú medzinárodnú osobnú a nákladnú prepravu v súvislosti s plnením ich služobných povinností.

3. Pracovníci ruských a slovenských ministerstiev a iných štátnych orgánov, ktorí sú vyslaní na služobné cesty na základe medzinárodných dohôd, dostávajú víza zjednodušeným spôsobom a sú oslobodení od platenia konzulárnych poplatkov.

4. Účastníkom medzištátnych vedeckých, vzdelávacích, športových, kultúrnych a iných výmen, ktoré sa realizujú na základe príslušných dohôd, vydávajú sa víza bezplatne.

5. Deťom do 15 rokov sa vydávajú víza bezplatne.

O zmenách a doplnkoch k stanovenému spôsobu vydávania víz sa strany vzájomne informujú formou výmeny nót.

Ministerstvo vychádza z toho, že v prípade súhlasu slovenskej strany s uvedeným táto nóta a odpovedná nóta veľvyslanectva budú tvoriť Dohodu medzi vládou Ruskej federácie a vládou Slovenskej republiky o zjednodušení vydávania víz ruským a slovenským občanom, ktorá nadobudne platnosť 30 dní po doručení odpovednej nóty, a bude platná do uplynutia 90 dní odo dňa, keď jedna zo zmluvných strán písomne oznámi druhej zmluvnej strane svoj zámer skončiť jej platnosť.

Ministerstvo využíva túto príležitosť, aby opätovne ubezpečilo veľvyslanectvo o svojej hlbokej úcte.“.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky má česť potvrdiť, že uvedené je prijateľné pre vládu Slovenskej republiky a že uvedená nóta Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie a táto odpovedná nóta tvoria Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o zjednodušení vydávania víz slovenským a ruským občanom, ktorá nadobudne platnosť 30 (tridsať) dní po doručení tejto nóty, a bude platná do uplynutia 90 (deväťdesiatich) dní odo dňa, keď jedna zo strán písomne oznámi druhej strane svoj úmysel skončiť jej platnosť.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky si dovoľuje spresniť, že na konzultáciách sa dohodlo, že pojem „konzulárny úrad“ podľa bodu 1 nóty znamená „diplomatickú misiu“ a konzulárny úrad v zmysle medzinárodného práva.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky využíva túto príležitosť, aby opätovne ubezpečilo Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie o svojej hlbokej úcte.

Moskva 1. októbra 2001