Zákon č. 275/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Čiastka 122/2002
Platnosť od 08.06.2002
Účinnosť od 01.07.2002 do31.12.2015
Zrušený 400/2015 Z. z.

275

ZÁKON

zo 17. mája 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona č. 44/1998 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa za slová „ak tak ustanovuje osobitný zákon," vkladajú slová „Národnej banky Slovenska,".

2. V § 1 ods. 2 písm. a) sa slová „do Národnej rady Slovenskej republiky a volieb do orgánov samosprávy obcí,2)" nahrádzajú slovami „do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb do orgánov územnej samosprávy,2) voľby prezidenta Slovenskej republiky a ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky,".

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) § 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí.
§ 23 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku.".

4. V § 1 ods. 2 písm. b) sa za slová „výnimočného stavu" dopĺňajú slová „a o prenesení právomoci dojednávať medzinárodné zmluvy".

5. V § 1 ods. 2 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na ich označenie nemožno použiť názov všeobecne záväzného právneho predpisu uvedeného v odseku 1,".

6. V § 1 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

e) rozhodnutia medzinárodných orgánov a medzinárodných organizácií, o ktorých Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky rozhodlo, že sa majú uverejniť v Zbierke zákonov,".

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).

7. V § 3 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Medzinárodná zmluva nadobúda platnosť spôsobom a dňom určeným v jej ustanoveniach alebo iným spôsobom podľa pravidiel medzinárodného práva.2a) Medzinárodná zmluva sa vyhlasuje v Zbierke zákonov bezodkladne po jej odovzdaní na uverejnenie (§ 10 ods. 3), najneskôr v deň nadobudnutia jej platnosti pre Slovenskú republiku; týmto vyhlásením je záväzná pre fyzické osoby a právnické osoby, ak v medzinárodnej zmluve nie je ustanovený neskorší deň nadobudnutia jej platnosti.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

2a) Napríklad článok 24 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 15/1988 Zb.).".

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

8. V § 4 ods. 2 sa slová: „Slovenskej republiky a iných orgánov štátnej správy" nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky, iných orgánov štátnej správy a Národnej banky Slovenska".

9. V § 4 odsek 3 znie:

(3) Medzinárodné zmluvy sa vyhlasujú tak, že sa v Zbierke zákonov uverejní oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí medzinárodnej zmluvy obsahujúce jej úplné znenie alebo údaj o tom, kde možno do nej nazrieť, ako aj údaje dôležité na jej vykonávanie, najmä deň nadobudnutia platnosti zmluvy pre Slovenskú republiku.".

10. V § 4 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Rozhodnutie medzinárodného orgánu a medzinárodnej organizácie sa uverejňuje oznámením Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí rozhodnutia obsahujúcim údaje dôležité na jeho vykonávanie a údaj o tom, kde možno do rozhodnutia nazrieť, ak Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky neodovzdá na uverejnenie aj úplné znenie rozhodnutia.".

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

11. V § 5 ods. 1 sa slová „Slovenskej republiky a iné orgány štátnej správy," nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky, iné orgány štátnej správy a Národná banka Slovenska,".

12. V § 5 ods. 2 sa slová „štátnej správy alebo iného orgánu štátnej správy" nahrádzajú slovami „štátnej správy, iného orgánu štátnej správy alebo Národnej banky Slovenska".

13. V § 5 ods. 3 sa slová „Slovenskej republiky a iné orgány štátnej správy" nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky, iné orgány štátnej správy a Národná banka Slovenska".

14. V § 6 odsek 2 znie:

(2) Ak má medzinárodná zmluva prednosť pred zákonmi,3c) súčasťou oznámenia o uzavretí medzinárodnej zmluvy je rozhodnutie Národnej rady Slovenskej republiky o tejto skutočnosti;3d) prílohou oznámenia je doložka prednosti tejto medzinárodnej zmluvy pred zákonmi; zároveň sa uverejní aj úplné znenie takej medzinárodnej zmluvy. V úplnom znení sa uverejní tiež medzinárodná zmluva, pri ktorej sa vyžaduje pred ratifikáciou súhlas Národnej rady Slovenskej republiky.3e) Pri ostatných medzinárodných zmluvách oznámenie o uzavretí medzinárodnej zmluvy obsahuje údaj o tom, kde možno do medzinárodnej zmluvy nazrieť, ak Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky nevyhlási aj úplné znenie medzinárodnej zmluvy.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 3c, 3d a 3e znejú:

3c) Čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z.

3d) Čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

3e) Čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z.".

15. § 6 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Oznámením Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky sa uverejňuje zánik platnosti vyhlásenej medzinárodnej zmluvy pre Slovenskú republiku, vyhlásenie výhrady k medzinárodnej zmluve a iné skutočnosti týkajúce sa vyhlásenej medzinárodnej zmluvy.

(4) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky a Národná banka Slovenska zabezpečia, aby medzinárodné zmluvy a rozhodnutia medzinárodných orgánov a medzinárodných organizácií, ktorých úplné znenie sa neuverejnilo, boli odo dňa uverejnenia oznámenia o ich uzavretí alebo prijatí každému prístupné na nazretie na všetkých miestach uvedených v tomto oznámení, a to aj v slovenskom jazyku.3f)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 3f znie:

3f) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.".

16. V § 7 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Úplné znenie medzinárodnej zmluvy a rozhodnutia medzinárodného orgánu a medzinárodnej organizácie sa stránkujú osobitne.".

17. V § 8 odsek 2 znie:

(2) Úplné znenie medzinárodnej zmluvy sa v Zbierke zákonov vyhlasuje v autentickom jazyku zmluvy a zároveň v preklade do slovenského jazyka,3f) ak slovenský jazyk nie je autentickým jazykom zmluvy. Ak je medzinárodná zmluva uzavretá vo viacerých cudzích autentických jazykoch, vyhlasuje sa len v jednom z nich. Úplné znenie medzinárodnej zmluvy v slovenskom jazyku a v cudzom jazyku sa vyhlasuje v samostatnej prílohe tej čiastky Zbierky zákonov, v ktorej je uverejnené oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí medzinárodnej zmluvy. Rovnako sa postupuje pri uverejňovaní úplného znenia rozhodnutia medzinárodného orgánu a medzinárodnej organizácie.".

18. V § 9 ods. 2 sa za slovo „odstraňujú" vkladá slovo „bezodkladne".

19. Doterajší text § 10 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

(2) Nariadenia vlády Slovenskej republiky, vyhlášky, výnosy a opatrenia sa odovzdávajú na uverejnenie v Zbierke zákonov najneskôr 15 dní pred dňom nadobudnutia ich účinnosti.

(3) Medzinárodné zmluvy odovzdá Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky na uverejnenie v Zbierke zákonov najneskôr 15 dní pred dňom nadobudnutia ich platnosti pre Slovenskú republiku.".

20. Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 4 znejú:

1) Čl. 125 ods. 6 Ústavy Slovenskej republiky.

4) Napríklad čl. 87 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.".

21. V poznámke pod čiarou k odkazu 3a sa citácia „zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov" nahrádza citáciou „zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov".


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 44/1998 Z. z., zákonom č. 276/2001 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2002.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.