Oznámenie č. 272/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Doplnkového protokolu č. 6 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode

Čiastka 120/2002
Platnosť od 06.06.2002
Redakčná poznámka

Doplnkový protokol sa predbežne vykonával od 1. apríla 1998 podľa článku 3 ods. 3 a platnosť nadobudol 20. decembra 2001 podľa článku 3 ods. 1.

272

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministersvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. decembra 1997 bol vo Varšave podpísaný Doplnkový protokol č. 6 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s doplnkovým protokolom svojím uznesením č. 1006 z 26. marca 1998 a v mene Slovenskej republiky ho ratifikoval predseda vlády Slovenskej republiky 24. apríla 1998, ktorý vykonával právomoci prezidenta Slovenskej republiky v súlade s čl. 105 Ústavy Slovenskej republiky.

Doplnkový protokol sa predbežne vykonával od 1. apríla 1998 podľa článku 3 ods. 3 a platnosť nadobudol 20. decembra 2001 podľa článku 3 ods. 1.

DOPLNKOVÝ PROTOKOL č. 6

k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode

Predstavitelia Českej republiky, Maďarskej republiky, Poľskej republiky, Rumunska, Slovenskej republiky a Slovinskej republiky (ďalej len „strany"),

majúc na zreteli Dohodu o prístupe Slovinskej republiky k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode, predovšetkým ustanovenia článku 5, a Dohodu o prístupe Rumunska k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode, predovšetkým ustanovenia článku 21,

majúc na mysli Deklaráciu predsedov vlád podpísanú 12. septembra 1997 v Portoroži v Slovinskej republike,

znovu potvrdzujúc svoj záväzok k zásadám trhovej ekonomiky, ktorá vytvára základ ich vzťahov,

pevne presvedčení, že tento doplnkový protokol podporí intenzifikáciu vzájomne prospešných obchodných vzťahov medzi nimi a prispeje k procesu integrácie v Európe,

v súlade s ustanoveniami článkov 34, 35, 37 a 39 Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode,

rozhodli takto:

Článok 1

Protokoly 11, 12, 13 a 21 Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode a prílohy k nim sa rušia a nahrádzajú sa novými Protokolmi 11, 12, 13 a 21 a prílohami k nim, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto doplnkového protokolu.

Článok 2

Tento doplnkový protokol tvorí neoddeliteľnú súčasť Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode.

Článok 3

1. Tento doplnkový protokol nadobudne platnosť tridsiaty deň od dátumu, keď depozitár prijme posledné oznámenie strán o skončení postupov nevyhnutných na tento účel.

2. Depozitár oznámi všetkým stranám skončenie postupov nevyhnutných na nadobudnutie platnosti tohto doplnkového protokolu.

3. Ak tento doplnkový protokol nenadobudne platnosť k 1. aprílu 1998, bude sa uplatňovať dočasne od tohto dátumu.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci, riadne na to poverení, podpísali tento doplnkový protokol.

Podpísané vo Varšave 19. decembra 1997 v jednom pôvodnom vyhotovení v anglickom jazyku, ktoré bude uložené u vlády Poľskej republiky. Depozitár odovzdá všetkým stranám overené kópie.

Za Českú republiku:

Pavel Dvořák v. r.

Za Maďarskú republiku:

Szabolcz Fazakas v. r.

Za Poľskú republiku:

Janusz Steinhoff v. r.

Za Rumunsko:

Liviu Hagea v. r.

Za Slovenskú republiku:

Karol Česnek v. r.

Za Slovinskú republiku:

Marjan Senjur v. r.

PROTOKOL 11
(k článku 12)

VÝMENA POĽNOHOSPODÁRSKYCH KONCESIÍ MEDZI ČESKOU REPUBLIKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKOU NA JEDNEJ STRANE A SLOVINSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE

1. Dovozné clá uplatňované v Českej republike a v Slovenskej republike na výrobky pochádzajúce zo Slovinskej republiky a dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike na výrobky pochádzajúce z Českej republiky alebo zo Slovenskej republiky, uvedené v Prílohe A k tomuto protokolu sa zrušia od 1. apríla 1998. V prípade položiek označených hviezdičkou nulové colné sadzby sa budú uplatňovať v rámci limitov kvót uvedených v Prílohe A1. Kvóty v Prílohe A1 sa zrušia od 1. januára 2000.

2. Dovozné clá uplatňované v Českej republike a v Slovenskej republike na výrobky pochádzajúce zo Slovinskej republiky a dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike na výrobky pochádzajúce z Českej republiky alebo zo Slovenskej republiky, uvedené v Prílohe B k tomuto protokolu sa znížia na úroveň uvedenú v tejto prílohe od 1. apríla 1998 s výnimkou položiek označených hviezdičkou. V týchto prípadoch obe strany colné sadzby postupne znížia v rámci limitov kvót uvedených v Prílohe B1 v súlade s týmto časovým harmonogramom:

- k 1. aprílu 1998 na 40 % základného cla, ale maximálne na úroveň stanovenú v Prílohe B,

- k 1. januáru 1999 na úroveň stanovenú v Prílohe B.

Kvóty uvedené v Prílohe B1 sa zrušia k 1. januáru 2000.

3. Dovozné clá uplatňované v Českej republike a v Slovenskej republike na výrobky pochádzajúce zo Slovinskej republiky, uvedené v Prílohe C k tomuto protokolu sa znížia bez kvantitatívnych obmedzení alebo v rámci limitov kvót uvedených v tejto prílohe na úroveň stanovenú v tejto prílohe od 1. apríla 1998.

4. Dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike na výrobky pochádzajúce z Českej republiky alebo zo Slovenskej republiky, uvedené v Prílohe D k tomuto protokolu budú znížené bez kvantitatívnych obmedzení alebo v rámci limitov kvót uvedených v tejto prílohe na úroveň stanovenú v tejto prílohe od 1. apríla 1998.

5. Základné clá dohodnuté podľa tohto protokolu sú MFN colné sadzby uplatňované v čase realizovaného dovozu. Colné sadzby zahŕňajú ad valorem a špecifické colné sadzby a špecifické poplatky výrobkov.

Příloha 01

Príloha A k Protokolu 11

HS KÓD '96

01.01
0102.10
0103.10
01.04
01.06
02.04*
02.05
02.06
02.08
0301.10
0301.91
0301.92
0301.99
03.02
03.03
03.04
03.05
03.06
03.07
05.01
05.02
05.03
05.04
05.05
05.06
05.07
05.08
05.09
05.10
05.11
06.01
06.02
06.04
0701.10
0709.10
0709.30
0709.40
0709.52
07.11
0712.30
0712.90.11
0712.90.19
0712.90.30
0712.90.50
0712.90.90
07.13
07.14
08.01
08.02
08.03
08.04
08.05
0806.20
0807.20
0808.20
0810.40
0810.50
0810.90
08.12
08.13
08.14
09.01
09.02
09.03
09.04
09.05
09.06
09.07
09.08
0909.10
0909.20
0909.50
09.10
1001.10
1005.10
10.06
10.07
10.08
1102.30
1103.14
11.06
12.01
12.02
12.03
12.04
1205.00.10
1206.00.10
1207.10
1207.20
1207.30
1207.40
1207.50
1207.60
1207.92
1207.99
12.08
12.09
12.11
1212.10
1212.20
1212.30
1212.92
1212.99
12.13
12.14
13.01
13.02
14.01
14.02
14.03
14.04
15.01
15.02
15.03
15.04
15.05
15.06
15.07
15.08
15.09
15.10
15.11
1512.21
1512.29
15.13
15.15
15.18
15.20
15.21
15.22
16.03
16.04
16.05
1702.20
18.01
18.02
18.03
18.04
18.05
1902.40
19.03
1905.30
1905.40
1905.90
2003.20
2005.70
2008.11
2008.19
2008.20
2008.30
2009.11
2009.19
2009.20
2009.30
2009.40
2101.11
2101.12
2101.20
2103.10
22.01
23.01
23.02
23.03
23.04
23.05
23.06
23.07
23.08
23.09

Příloha 02

Príloha A1 k Protokolu 11

Česká republika

HS kód Kvóta (t)
1998 1999
02.04 10 10

Slovenská republika

HS kód Kvóta (t)
1998 1999
02.04 20 35

Příloha 03

Príloha B k Protokolu 11

HS kód Maximálna úroveň uplatňovaných colných sadzieb (%) HS kód Maximálna úroveň uplatňovaných colných sadzieb (%)
0102.90* 15 0210.19* 20
0103.91* 10 0210.20* 20
0103.92* 15 0210.90* 20
0105.11* 9 0301.93 5
0105.12* 9 0402.10* 37
0105.19* 9 0402.21* 37
0105.92* 10 0402.91* 37
0105.93* 10 0402.99* 37
0105.99* 10 0404.10 14
02.01* 25 0404.90 14
02.02* 25 0704.20 10
02.03* 25 0704.90 10
0207.12 28 0705.19 10
0207.14.10 28 0705.21 10
0207.14.20 28 0705.29 10
0207.14.30 28 0706.10 10
0207.14.40 28 0708.20 10
0207.14.50 28 0708.90 10
0207.14.60 28 0709.20 5
0207.14.70 28 0709.70 10
0207.14.91 10 0710.22 7
0207.14.99 28 0710.29 7
0207.27.91 10 0710.30 7
0207.36.81 10 0710.40 7
0207.36.85 10 0710.90 7
0207.36.89 10 0807.11.00 9
02.09 20 0807.19.00 9
0210.11* 20 0809.10 8
0210.12* 20 0809.30 9
0810.30 9
0811.10 9 1602.31* 15
0909.30 4 1602.32* 15
0909.40 4 1602.39* 15
1001.90 15 1602.42* 15
10.02 15 1602.49* 15
10.03 18 1602.50* 18
10.04 15 1702.11.00 20
11.01 15 1702.19.00 20
1102.10 15 1702.60 30
1102.20 15 17.03 14
1102.90 15 17.04 12
1103.12 15 1806.10 12
1103.13 15 1806.20 10
1103.19 15 1902.11 20
1103.21 15 1902.19 20
1103.29 15 1904.20.10 6
1104.11 15 1904.90 7
1104.12 15 1905.10 7
1104.19 15 1905.20 7
1104.21 15 2001.10 15
1104.22 15 2001.20 15
1104.23 15 2002.10 11
1104.29 15 2002.90 11
1104.30 15 2005.10 15
1105.10 15 2005.20 20
1108.14 14 2005.40 15
1108.19 14 2005.51 7
1108.20 14 2005.59 7
11.09 14 2005.60 5
12.10 5 2005.80 15
15.17 20 2005.90.75 17
1602.10 15 2008.40 4
1602.20 15 2008.50 6
2008.60 6 2102.30 7
2008.70 6 2104.10 4
2008.80 6 2104.20 4
2008.91 7 2106.10 7
2008.92 6 2202.10 19
2008.99 4 2202.90 10
2009.60 4
2009.70 12
2101.30 14

Příloha 04

Príloha B1 k Protokolu 11

Česká republika

HS kód Kvóta (t)
1998 1999
0102.90 1 250 1 500
01.03 650 800
0103.91
0103.92
01.05 65 80
0105.11
0105.12
0105.19
0105.92
0105.93
0105.99
02.01 125 150
02.02 spoločná s kvótou 02.01
02.03 650 800
02.10 60 70
04.02 50 60
0402.10
0402.21
0402.91
0402.99
16.02 200 350
1602.31
1602.32
1602.39
1602.42
1602.49
1602.50

Slovenská republika

HS kód Kvóta (t)
1998 1999
0102.90 1 100 1 200
01.03 500 500
0103.91
0103.92
01.05 70 100
0105.11
0105.12
0105.19
0105.92
0105.93
0105.99
02.01 100 100
02.02 spoločná s kvótou 02.01
02.03 500 500
02.10 70 85
04.02 55 80
0402.10
0402.21
0402.91
0402.99
16.02 100 150
1602.31
1602.32
1602.39
1602.42
1602.49
1602.50

Příloha 05

Príloha C k Protokolu 11

Česká republika Slovenská republika
HS kód Colná sadzba (%) Kvóta (t) Kvóta (t)
02.07 50 50
0207.11 28
0207.13.10 28
0207.13.20 28
0207.13.30 28
0207.13.40 28
0207.13.50 28
0207.13.60 28
0207.13.70 28
0207.13.91 10
0207.13.99 28
04.06 8 150 150
0407.00 neobmedzená neobmedzená
0407.00.11 0
0407.00.19 0
0407.00.30 18
0407.00.90 18
04.10 10 neobmedzená neobmedzená
0701.90.51 0 neobmedzená neobmedzená
0701.90.90 30 6 000 3 000
0808.10 3 000 1 000
0808.10.51 5
0808.10.53 5
0808.10.59 5
0808.10.92 5
0808.10.94 5
0808.10.98 5
1005.90 5 neobmedzená neobmedzená
1105.20 5 neobmedzená neobmedzená
11.07 5 neobmedzená neobmedzená
1205.00.90 0 neobmedzená neobmedzená
1206.00 neobmedzená neobmedzená
1206.00.91 0
1206.00.99 0
1212.91.20 0 neobmedzená neobmedzená
1512.11 5 neobmedzená neobmedzená
1514.10 5 neobmedzená neobmedzená
16.01 15 200 200
16.02 200 200
1602.41 15
1602.90 15
1702.50 0 neobmedzená neobmedzená
18.06 neobmedzená neobmedzená
1806.31 10
1806.32 10
1806.90 10
1901.10 8 100 100
1901.20 8 neobmedzená neobmedzená
1901.90 8 neobmedzená neobmedzená
19.02 neobmedzená neobmedzená
1902.20 20
1902.30 20
19.04 neobmedzená neobmedzená
1904.10 6
1904.20.91 6
1904.20.95 0
1904.20.99 6
2004.90 neobmedzená neobmedzená
2004.90.10 15
2004.90.50 15
2004.90.91 15
2004.90.98 15
2005.90 neobmedzená len ČR
2005.90.10 10 len ČR
2005.90.30 0 len ČR
2005.90.50 0 len ČR
2005.90.60 10 len ČR
2005.90.70 10 len ČR
2005.90.80 10 len ČR
2006.00 neobmedzená neobmedzená
2006.00.10 0
2006.00.31 15
2006.00.35 15
2006.00.38 15
2006.00.91 15
2006.00.99 15
20.07 neobmedzená neobmedzená
2007.10 20
2007.91 0
2007.99.10 4
2007.99.20 0
2007.99.31 10
2007.99.33 20
2007.99.51 0
2007.99.93 20
2009.50 10 500 len ČR
2009.80 0 neobmedzená neobmedzená
2009.90 neobmedzená neobmedzená
2009.90.11 10
2009.90.19 10
2009.90.21 0
2009.90.29 0
2009.90.31 10
2009.90.39 10
2009.90.41 0
2009.90.49 0
2009.90.51 0
2009.90.59 0
2009.90.71 0
2009.90.73 0
2009.90.79 0
2009.90.92 0
2009.90.94 0
2009.90.95 0
2009.90.96 0
2009.90.97 0
2009.90.98 0
21.03 neobmedzená neobmedzená
2103.20 9
2103.30.10 5
2103.30.90 5
2103.90.10 0
2103.90.30 0
2103.90.90 5
21.05 15 500 50
2106.90 5 neobmedzená neobmedzená
22.03 12 4 000 hl 2 000 hl
22.04 25 4 000 hl 2 000 hl
22.05 10 5 000 hl len ČR
22.06 13 neobmedzená neobmedzená
22.08 500 hl 500 hl
2208.20 10
2208.40 10
2208.50 10
2208.60 20
2208.70 20
2208.90 20
22.09 5 250 250
2402.90 30 100 100

Příloha 06

Príloha D k Protokolu 11

Česká republika Slovenská republika
HS kód Colná sadzba (%) Kvóta (t) Kvóta (t)
02.07 50 50
0207.11 28
0207.13.10 28
0207.13.20 28
0207.13.30 28
0207.13.40 28
0207.13.50 28
0207.13.60 28
0207.13.70 28
0207.13.91 10
0207.13.99 28
04.06 8 len SR 50
0407.00 neobmedzená neobmedzená
0407.00.11 0
0407.00.19 0
0407.00.30 18
0407.00.90 18
04.10 10 neobmedzená neobmedzená
0701.90.51 0 neobmedzená neobmedzená
0701.90.90 30 len SR 250
0808.10.10 5 3 000 2 000
1005.90 5 neobmedzená neobmedzená
1105.20 5 neobmedzená neobmedzená
11.07 5 neobmedzená neobmedzená
11.08 2000 1 500
1108.11 0
1108.12 0
1108.13 0
1205.00.90 0 neobmedzená neobmedzená
1206.00 neobmedzená neobmedzená
1206.00.91 0
1206.00.99 0
12.12 neobmedzená neobmedzená
1212.91.20 0
1212.99 0
1512.11 5 neobmedzená neobmedzená
1514.10 5 neobmedzená neobmedzená
1514.90 10 1 000 len ČR
16.01 15 200 200
16.02 100 100
1602.41 15
1602.90 15
1702.50 0 neobmedzená neobmedzená
08.06 neobmedzená neobmedzená
1806.31 10
1806.32 10
1806.90 10
1901.10 8 100 100
1901.20 8 neobmedzená neobmedzená
1901.90 8 neobmedzená neobmedzená
19.02 neobmedzená neobmedzená
1902.20 20
1902.30 20
19.04 neobmedzená neobmedzená
1904.10 6
1904.20.91 6
1904.20.95 0
1904.20.99 6
2004.90 neobmedzená neobmedzená
2004.90.10 15
2004.90.50 15
2004.90.91 15
2004.90.98 15
2006.00 neobmedzená neobmedzená
2006.00.10 0
2006.00.31 15
2006.00.35 15
2006.00.38 15
2006.00.91 15
2006.00.99 15
20.07 neobmedzená neobmedzená
2007.10 20
2007.91 0
2007.99.10 4
2007.99.20 0
2007.99.31 10
2007.99.33 20
2007.99.51 0
2007.99.93 20
2009.50 10 500 len ČR
2009.80 0 neobmedzená neobmedzená
2009.90 neobmedzená neobmedzená
2009.90.11 10
2009.90.19 10
2009.90.21 0
2009.90.29 0
2009.90.31 10
2009.90.39 10
2009.90.41 0
2009.90.49 0
2009.90.51 0
2009.90.59 0
2009.90.71 0
2009.90.73 0
2009.90.79 0
2009.90.92 0
2009.90.94 0
2009.90.95 0
2009.90.96 0
2009.90.97 0
2009.90.98 0
21.03 neobmedzená neobmedzená
2103.20 9
2103.30.10 5
2103.30.90 5
2103.90.10 0
2103.90.30 0
2103.90.90 5
21.05 15 500 50
2106.90 5 neobmedzená neobmedzená
22.03 10 4 000 hl 2 000 hl
22.04 25 500 hl 1 500 hl
22.05 10 5 000 hl len ČR
22.08 500 hl 500 hl
2208.20 10
2208.40 10
2208.50 10
2208.60 20
2208.70 20
2208.90 20
22.09 5 250 250
2402.90 30 100 100

PROTOKOL 12
(k článku 12)

VÝMENA POĽNOHOSPODÁRSKYCH KONCESIÍ MEDZI MAĎARSKOU REPUBLIKOU NA JEDNEJ STRANE A SLOVINSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE

1. Dovozné clá uplatňované v Maďarskej republike na výrobky pochádzajúce zo Slovinskej republiky a dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike na výrobky pochádzajúce z Maďarskej republiky, uvedené v listine A k tomuto protokolu sa zrušia od 1. apríla 1998. Pri položkách označených hviezdičkou sa budú nulové colné sadzby uplatňovať v rámci limitov kvót špecifikovaných v Prílohe A1. Kvóty v Prílohe A1 sa zrušia od 1. januára 2000.

2. Dovozné clá uplatňované v Maďarskej republike na výrobky pochádzajúce zo Slovinskej republiky a dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike na výrobky pochádzajúce z Maďarskej republiky, uvedené v Prílohe B k tomuto protokolu sa znížia na úroveň uvedenú v tejto prílohe od 1. apríla 1998 s výnimkou položiek označených hviezdičkou. V týchto prípadoch colné sadzby postupne znížia obe strany v rámci limitov kvót špecifikovaných v Prílohe B1 v súlade s týmto časovým harmonogramom:

- k 1. aprílu 1998 na 40 % základného cla, ale maximálne na úroveň stanovenú v Prílohe B,

- k 1. januáru 1999 na úroveň stanovenú v Prílohe B.

Kvóty uvedené v Prílohe B1 sa zrušia k 1. januáru 2000.

3. Dovozné clá uplatňované v Maďarskej republike na výrobky pochádzajúce zo Slovinskej republiky, uvedené v Prílohe C k tomuto protokolu sa znížia o 50 % bez kvantitatívnych obmedzení alebo v rámci limitov kvót uvedených v tejto prílohe od 1. apríla 1998.

4. Dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike na výrobky pochádzajúce z Maďarskej republiky, uvedené v Prílohe D k tomuto protokolu sa znížia o 50 % bez kvantitatívnych obmedzení alebo v rámci limitov kvót uvedených v tejto prílohe od 1. apríla 1998.

5. Základné clá dohodnuté podľa tohto protokolu sú MFN colné sadzby uplatňované v čase realizovaného dovozu. Colné sadzby zahŕňajú ad valorem a špecifické colné sadzby a špecifické poplatky výrobkov.

Příloha 07

Príloha A k Protokolu 12

HS KÓD '96

01.01
0102.10
0103.10
01.04
01.06
02.04*
02.05
02.06
02.08
0301.10
0301.91
0301.92
0301.99
03.02
03.03
03.04
03.05
03.06
03.07
05.01
05.02
05.03
05.04
05.05
05.06
05.07
05.08
05.09
05.10
05.11
06.01
06.02
06.04
0701.10
0709.10
0709.30
0709.40
0709.52
07.11
0712.30
0712.90.11
0712.90.19
0712.90.30
0712.90.50
0712.90.90
07.13
07.14
08.01
08.02
08.03
08.04
08.05
0806.20
0807.20
0808.20
0810.40
0810.50
0810.90
08.12
08.13
08.14
09.01
09.02
09.03
09.04
09.05
09.06
09.07
09.08
0909.10
0909.20
0909.50
09.10
1001.10
1005.10
10.06
10.07
10.08
1102.30
1103.14
11.06
12.01
12.02
12.03
12.04
1205.00.10
1206.00.10
1207.10
1207.20
1207.30
1207.40
1207.50
1207.60
1207.92
1207.99
12.08
12.09
12.11
1212.10
1212.20
1212.30
1212.92
1212.99
12.13
12.14
13.01
13.02
14.01
14.02
14.03
14.04
15.01
15.02
15.03
15.04
15.05
15.06
15.07
15.08
15.09
15.10
15.11
1512.21
1512.29
15.13
15.15
15.18
15.20
15.21
15.22
16.03
16.04
16.05
1702.20
18.01
18.02
18.03
18.04
18.05
1902.40
19.03
1905.30
1905.40
1905.90
2003.20
2005.70
2008.11
2008.19
2008.20
2008.30
2009.11
2009.19
2009.20
2009.30
2009.40
2101.11
2101.12
2101.20
2103.10
22.01
23.01
23.02
23.03
23.04
23.05
23.06
23.07
23.08
23.09

Příloha 08

Príloha A1 k Protokolu 12

HS kód Kvóta (t)
1998 1999
02.04 10 10

Příloha 09

Príloha B k Protokolu 12

HS kód Maximálna úroveň uplatňovaných colných sadzieb (%) HS kód Maximálna úroveň uplatňovaných colných sadzieb (%)
0102.90* 15 0210.19* 20
0103.91* 10 0210.20* 20
0103.92* 15 0210.90* 20
0105.11* 9 0301.93 5
0105.12* 9 0402.10* 37
0105.19* 9 9,0402.21* 37
0105.92* 10 0402.91* 37
0105.93* 10 0402.99* 37
0105.99* 10 0404.10 14
02.01* 25 0404.90 14
02.02* 25 0704.20 10
02.03* 25 0704.90 10
0207.12 28 0705.19 10
0207.14.10 28 0705.21 10
0207.14.20 28 0705.29 10
0207.14.30 28 0706.10 10
0207.14.40 28 0708.20 10
0207.14.50 28 0708.90 10
0207.14.60 28 0709.20 5
0207.14.70 28 0709.70 10
0207.14.91 10 0710.22 7
0207.14.99 28 0710.29 7
0207.27.91 10 0710.30 7
0207.36.81 10 0710.40 7
0207.36.85 10 0710.90 7
0207.36.89 10 0807.11.00 9
02.09 20 0807.19.00 9
0210.11* 20 0809.10 8
0210.12* 20 0809.30 9
0810.30 9
0811.10 9 1602.31* 15
0909.30 4 1602.32* 15
0909.40 4 1602.39* 15
1001.90 15 1602.42* 15
10.02 15 1602.49* 15
10.03 18 1602.50* 18
10.04 15 1702.11.00 20
11.01 15 1702.19.00 20
1102.10 15 1702.60 30
1102.20 15 17.03 14
1102.90 15 17.04 12
1103.12 15 1806.10 12
1103.13 15 1806.20 10
1103.19 15 1902.11 20
1103.21 15 1902.19 20
1103.29 15 1904.20.10 6
1104.11 15 1904.90 7
1104.12 15 1905.10 7
1104.19 15 1905.20 7
1104.21 15 2001.10 15
1104.22 15 2001.20 15
1104.23 15 2002.10 11
1104.29 15 2002.90 11
1104.30 15 2005.10 15
1105.10 15 2005.20 20
1108.14 14 2005.40 15
1108.19 14 2005.51 7
1108.20 14 2005.59 7
11.09 14 2005.60 5
12.10 5 2005.80 15
15.17 20 2005.90.75 17
1602.10 15 2008.40 4
1602.20 15 2008.50 6
2008.60 6 2102.30 7
2008.70 6 2104.10 4
2008.80 6 2104.20 4
2008.91 7 2106.10 7
2008.92 6 2202.10 19
2008.99 4 2202.90 10
2009.60 4
2009.70 12
2101.30 14

Příloha 10

Príloha B1 k Protokolu 12

HS kód Kvóta (t)
1998 1999 +
MR* SLO* MR* SLO*
0102.90 1 000 1 550 1 000 2 500
01.03 200 450 200 700
0103.91
0103.92
01.05 50 50 50 50
0105.11
0105.12
0105.19
0105.92
0105.93
0105.99
02.01 100 150 100 250
02.02
02.03 2 900 3 500 2 900 7 500
02.10 300 20 500 20
04.02 40 40 40 40
0402.10
0402.21
0402.91
0402.99
16.02 250 100 600 100
1602.31
1602.32
1602.39
1602.42
1602.49
1602.50

* MR - Kvóty platné pre výrobky pochádzajúce zo Slovinskej republiky, ktoré sa dovážajú do Maďarskej republiky.
* SLO - Kvóty platné pre výrobky pochádzajúce z Maďarskej republiky, ktoré sa dovážajú do Slovinskej republiky.

Příloha 11

Príloha C k Protokolu 12

HS kód Kvóta (t)
02.07 100
0207.11
0207.13
0207.24
0207.25
0207.26
0207.27
ex. 0207.27.91*)
0207.32
0207.33
0207.34
0207.35
0207.36.11 - 79, 90
04.06 480
ex 0406.10 len syr z kravského mlieka
ex 0406.20 len syr z kravského mlieka
ex 0406.30 len syr z kravského mlieka
ex 0406.90 len syr z kravského mlieka
0701.90 5 000
0808.10 2 000
16.01 400
1602.41, 90 200
2009.50, 80 - 90 700
2105 500
22.03 3 500 hl
22.04 7 500 hl
22.08 500 hl

*) Okrem; pozri Prílohu B.

Příloha 12

Príloha D k Protokolu 12

HS kód Kvóta (t)
02.07 20
0207.11
0207.13
0207.24
0207.25
0207.26
0207.27
ex. 0207.27.91*)
0207.32
0207.33
0207.35
0207.36.11 - 79, 90
04.06 400
0406.40
0406.90.31
0406.90.50
07.02 500
0709.60 30
0807.11.19 500
1005.90 50 000
1107 7 500
1212.91 25 000
1512.11 10 000
2105 500
2106.90.98 - 99 50
2203 4 000 hl
2204.21 5 000 hl
2204.21.38 - 83
2204.21.93 - 97
2204.29.18 - 83
2204.29.93 - 97

*) Okrem; pozri Prílohu B.

PROTOKOL 13
(k článku 12)

VÝMENA POĽNOHOSPODÁRSKYCH KONCESIÍ MEDZI POĽSKOU REPUBLIKOU NA JEDNEJ STRANE A SLOVINSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE

1. Dovozné clá uplatňované v Poľskej republike na výrobky pochádzajúce zo Slovinskej republiky a dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike na výrobky pochádzajúce z Poľskej republiky, uvedené v listine A k tomuto protokolu sa zrušia od 1. apríla 1998. Pri položkách označených hviezdičkou sa budú nulové colné sadzby uplatňovať v rámci limitov kvót špecifikovaných v Prílohe A1. Kvóty v Prílohe A1 sa zrušia od 1. januára 2000.

2. Dovozné clá uplatňované v Poľskej republike na výrobky pochádzajúce zo Slovinskej republiky a dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike na výrobky pochádzajúce z Poľskej republiky, uvedené v Prílohe B k tomuto protokolu sa znížia na úroveň uvedenú v tejto prílohe od 1. apríla 1998 s výnimkou položiek označených hviezdičkou. V týchto prípadoch colné sadzby postupne znížia obe strany v rámci limitov kvót špecifikovaných v Prílohe B1 v súlade s týmto časovým harmonogramom:

- k 1. aprílu 1998 na 40 % základného cla, ale maximálne na úroveň stanovenú v Prílohe B,

- k 1. januáru 1999 na úroveň stanovenú v Prílohe B.

Kvóty uvedené v Prílohe B1 sa zrušia k 1. januáru 2000.

Pri položkách označených dvoma hviezdičkami Poľská republika neuplatní preferenčné clá, ako je to stanovené v tejto prílohe, pokiaľ uplatňuje mimoriadne opatrenia na základe článku 14 Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode na dovoz týchto výrobkov z Českej republiky, Maďarskej republiky, Rumunska a zo Slovenskej republiky.

3. Dovozné clá uplatňované v Poľskej republike na výrobky pochádzajúce zo Slovinskej republiky, uvedené v Prílohe C k tomuto protokolu sa znížia o 50 % bez kvantitatívnych obmedzení alebo v rámci limitov kvót uvedených v tejto prílohe od 1. apríla 1998.

4. Dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike na výrobky pochádzajúce z Poľskej republiky, uvedené v Prílohe D k tomuto protokolu sa znížia o 50 % bez kvantitatívnych obmedzení alebo v rámci limitov kvót uvedených v tejto prílohe od 1. apríla 1998.

5. Základné clá dohodnuté podľa tohto protokolu sú MFN colné sadzby uplatňované v čase realizovaného dovozu. Colné sadzby zahŕňajú ad valorem a špecifické colné sadzby a špecifické poplatky výrobkov.

6. Poľská republika a Slovinská republika posúdia v druhej polovici roka 1998 vývoj ich obchodu pri výrobkoch zahrnutých do tohto protokolu. V zmysle tohto posudku Poľská republika a Slovinská republika zvážia pokrok ustanovení tohto protokolu.

Příloha 13

Príloha A k Protokolu 13

HS KÓD '96

01.01 0712.90.50 1206.00.10 15.21
0102.10 0712.90.90 1207.10 15.22
0103.10 07.13 1207.20 16.03
01.04 07.14 1207.30 16.04
01.06 08.01 1207.40 16.05
02.04* 08.02 1207.50 1702.20
02.05 08.03 1207.60 18.01
02.06 08.04 1207.92 18.02
02.08 08.05 1207.99 18.03
0301.10 0806.20 12.08 18.04
0301.91 0807.20 12.09 18.05
0301.92 0808.20 12.11 1902.40
0301.99 0810.40 1212.10 19.03
03.02 0810.50 1212.20 1905.30
03.03 0810.90 1212.30 1905.40
03.04 08.12 1212.92 1905.90
03.05 08.13 1212.99 2003.20
03.06 08.14 12.13 2005.70
03.07 09.01 12.14 2008.11
05.01 09.02 13.01 2008.19
05.02 09.03 13.02 2008.20
05.03 09.04 14.01 2008.30
05.04 09.05 14.02 2009.11
05.05 09.06 14.03 2009.19
05.06 09.07 14.04 2009.20
05.07 09.08 15.01 2009.30
05.08 0909.10 15.02 2009.40
05.09 0909.20 15.03 2101.11
05.10 0909.50 15.04 2101.12
05.11 09.10 15.05 2101.20
06.01 1001.10 15.06 2103.10
06.02 1005.10 15.07 22.01
06.04 10.06 15.08 23.01
0701.10 10.07 15.09 23.02
0709.10 10.08 15.10 23.03
0709.30 1102.30 15.11 23.04
0709.40 1103.14 1512.21 23.05
0709.52 11.06 1512.29 23.06
07.11 12.01 15.13 23.07
0712.30 12.02 15.15 23.08
0712.90.11 12.03 15.18 23.09
0712.90.19 12.04 15.20
0712.90.30 1205.00.10

Příloha 14

Príloha A1 k Protokolu 13

HS kód Kvóta (t)
1998 1999
02.04 12 20

Příloha 15

Príloha B k Protokolu 13

HS kód Maximálna úroveň uplatňovaných colných sadzieb (%) HS kód Maximálna úroveň uplatňovaných colných sadzieb (%)
0102.90* 15 0210.19* 20
0103.91* 10 0210.20* 20
0103.92* 15 0210.90* 20
0105.11* 9 0301.93 5
0105.12* 9 0402.10* 37
0105.19* 9 0402.21* 37
0105.92* 10 0402.91* 37
0105.93* 10 0402.99* 37
0105.99* 10 0404.10 14
02.01* 25 0404.90 14
02.02* 25 0704.20 10
02.03* 25 0704.90 10
0207.12 28 0705.19 10
0207.14.10 28 0705.21 10
0207.14.20 28 0705.29 10
0207.14.30 28 0706.10 10
0207.14.40 28 0708.20 10
0207.14.50 28 0708.90 10
0207.14.60 28 0709.20 5
0207.14.70 28 0709.70 10
0207.14.91 10 0710.22 7
0207.14.99 28 0710.29 7
0207.27.91 10 0710.30 7
0207.36.81 10 0710.40 7
0207.36.85 10 0710.90 7
0207.36.89 10 0807.11.00 9
02.09 20 0807.19.00 9
0210.11* 20 0809.10 8
0210.12* 20 0809.30 9
0810.30 9
0811.10 9 1602.31* 15
0909.30 4 1602.32* 15
0909.40 4 1602.39* 15
1001.90 15 1602.42* 15
10.02 15 1602.49* 15
10.03 18 1602.50* 18
10.04 15 1702.11.00 20
11.01 15 1702.19.00 20
1102.10 15 1702.60 30
1102.20 15 17.03 14
1102.90 15 17.04 12
1103.12 15 1806.10 12
1103.13 15 1806.20 10
1103.19 15 1902.11 20
1103.21 15 1902.19 20
1103.29 15 1904.20.10 6
1104.11 15 1904.90 7
1104.12 15 1905.10 7
1104.19 15 1905.20 7
1104.21 15 2001.10 15
1104.22 15 2001.20 15
1104.23 15 2002.10 11
1104.29 15 2002.90 11
1104.30 15 2005.10 15
1105.10** 15 2005.20 20
1108.14** 14 2005.40 15
1108.19** 14 2005.51 7
1108.20** 14 2005.59 7
11.09 14 2005.60 5
12.10 5 2005.80 15
15.17 20 2005.90.75 17
1602.10 15 2008.40 4
1602.20 15 2008.50 6
2008.60 6 2102.30 7
2008.70 6 2104.10 4
2008.80 6 2104.20 4
2008.91 7 2106.10 7
2008.92 6 2202.10 19
2008.99 4 2202.90 10
2009.60 4
2009.70 12
2101.30 14

Příloha 16

Príloha B1 k Protokolu 13

HS kód Kvóta (t)
1998 1999
0102.90 1 000 1 000
01.03 800 800
0103.91
0103.92
01.05 50 50
0105.11
0105.12
0105.19
0105.92
0105.93
0105.99
02.01 70 100
02.02 spoločná s kvótou 02.01
02.03 150 500
02.10 70 100
04.02 40 40
0402.10
0402.21
0402.91
0402.99
16.02 75 100
1602.31
1602.32
1602.39
1602.42
1602.49
1602.50

Příloha 17

Príloha C k Protokolu 13

HS kód Kvóta (t)
02.07 500
0207.11
0207.13
0207.24
0207.27
ex. 0207.27.91*)
0207.32
0402.29 60
0406.90 200
0406.90.13
0406.90.23
0406.90.78
0407.00 60
0808.10 400
1601.00 80
1602.41.90 1 000
1806.90.60 200
2005.90.10 60
20.09 200
2009.80
2009.90
21.03 300
2103.20
2103.30
2103.90
2106.90 200
2106.90.10
2106.90.20
2106.90.51
2106.90.59 - 98
22.03 5 000 hl
22.04 17 000 hl
2204.10.111
2204.10.191
2204.10.910 - 990
2204.21.101
2204.21.110 - 950
2204.29.101
2204.29.12 - 43
2204.29.44
2204.29.46 - 75
2204.29.81 - 84
2204.29.89 - 94
22.05 5 000 hl
2205.10.10
2205.90.10

*) Okrem; pozri Prílohu B.

Příloha 18

Príloha D k Protokolu 13

HS kód Kvóta (t)
02.07 500
0207.32
0207.33
0207.34
0207.35.11 - 79
0207.35.91 - 99
0207.36.11 - 79
0207.36.90
02.09 100
04.06 200
0406.40
0406.90.9
0703.10 500
0710.21.000 200
0809.20 100
08.11 100
0811.20.11
0811.20.19
0811.20.31
0811.20.39 - 59
0811.20.90 100
10.04 400
1514.10 4 000
16.01 80
18.06 200
1806.31
1806.32
1806.90
2001.90.50 100
22.03 5 000 hl
22.07 5 000 hl
22.08 2 000 hl

PROTOKOL 21
(k článku 12)

VÝMENA POĽNOHOSPODÁRSKYCH KONCESIÍ MEDZI RUMUNSKOM NA JEDNEJ STRANE A SLOVINSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE

1. Dovozné clá uplatňované v Rumunsku na výrobky pochádzajúce zo Slovinskej republiky a dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike na výrobky pochádzajúce z Rumunska, uvedené v Prílohe A k tomuto protokolu budú zrušené od 1. apríla 1998 s výnimkou položiek označených hviezdičkou.

V prípade položiek označených jednou hviezdičkou sa nulové colné sadzby uplatnia v rámci limitov kvót uvedených v Prílohe A1. Kvóty v Prílohe A1 budú zrušené od 1. januára 2000.

V prípade položiek označených dvoma hviezdičkami colné sadzby postupne znížia obe strany v súlade s nasledujúcim časovým harmonogramom:

- k 1. aprílu 1998 na 30 % základného cla,
- k 1. januáru 1999 zostávajúce clá sa budú eliminovať.

2. Dovozné clá uplatňované v Rumunsku na výrobky pochádzajúce zo Slovinskej republiky a dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike na výrobky pochádzajúce z Rumunska, uvedené v Prílohe B k tomuto protokolu sa znížia na úroveň uvedenú v tejto prílohe od 1. apríla 1998 s výnimkou položiek označených hviezdičkou.

V prípade položiek označených jednou hviezdičkou colné sadzby postupne znížia obe strany v rámci limitov kvót uvedených v Prílohe B1 v súlade s nasledujúcim časovým harmonogramom:

- k 1. aprílu 1998 na 40 % základného cla, ale maximálne na úroveň stanovenú v Prílohe B,
- k 1. januáru 1999 na úroveň stanovenú v Prílohe B.

Kvóty uvedené v Prílohe B1 budú zrušené k 1. januáru 2000.

V prípade položiek označených dvoma hviezdičkami colné sadzby postupne znížia obe strany na úroveň stanovenú v tejto prílohe v súlade s nasledujúcim časovým harmonogramom:

- k 1. aprílu 1998 na 30 % základného cla, ale maximálne na úroveň stanovenú v Prílohe B,
- k 1. januáru 1999 na úroveň stanovenú v Prílohe B.

3. Dovozné clá uplatňované v Rumunsku na výrobky pochádzajúce zo Slovinskej republiky, uvedené v Prílohe C k tomuto protokolu sa znížia bez kvantitatívnych obmedzení alebo v rámci limitov kvót uvedených v tejto prílohe na úroveň stanovenú v tejto prílohe od 1. apríla 1998.

4. Dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike na výrobky pochádzajúce z Rumunska, uvedené v Prílohe D k tomuto protokolu sa znížia bez kvantitatívnych obmedzení alebo v rámci limitov kvót uvedených v tejto prílohe na úroveň stanovenú v tejto prílohe od 1. apríla 1998.

5. Základné clá dohodnuté podľa tohto protokolu sú MFN colné sadzby uplatňované v čase realizovaného dovozu. Colné sadzby zahŕňajú ad valorem a špecifické colné sadzby a špecifické poplatky výrobkov.

Příloha 19

Príloha A k Protokolu 21

HS KÓD '96

01.01 0712.90.50 1206.00.10 15.21
0102.10 0712.90.90 1207.10 15.22
0103.10 07.13 1207.20 16.03
01.04 07.14 1207.30 16.04
01.06 08.01 1207.40 16.05
02.04* 08.02 1207.50 1702.20
02.05 08.03 1207.60 18.01
02.06 08.04 1207.92 18.02
02.08 08.05 1207.99 18.03
0301.10 0806.20 12.08 18.04
0301.91 0807.20 12.09 18.05
0301.92 0808.20 12.11 1902.40
0301.99 0810.40 1212.10 19.03
03.02 0810.50 1212.20 1905.30
03.03 0810.90 1212.30 1905.40
03.04 08.12 1212.92 1905.90
03.05 08.13 1212.99 2003.20
03.06 08.14 12.13 2005.70
03.07 09.01 12.14 2008.11
05.01 09.02 13.01 2008.19
05.02 09.03 13.02 2008.20
05.03 09.04 14.01 2008.30
05.04 09.05 14.02 2009.11**
05.05 09.06 14.03 2009.19**
05.06 09.07 14.04 2009.20**
05.07 09.08 15.01 2009.30**
05.08 0909.10 15.02 2009.40**
05.09 0909.20 15.03 2101.11
05.10 0909.50 15.04 2101.12
05.11 09.10 15.05 2101.20
06.01 1001.10 15.06 2103.10
06.02 1005.10 15.07 22.01
06.04 10.06 15.08 23.01
0701.10 10.07 15.09 23.02
0709.10 10.08 15.10 23.03
0709.30 1102.30 15.11 23.04
0709.40 1103.14 1512.21 23.05
0709.52 11.06 1512.29 23.06
07.11 12.01 15.13 23.07
0712.30 12.02 15.15 23.08
0712.90.11 12.03 15.18 23.09
0712.90.19 12.04 15.20
0712.90.30 1205.00.10

Příloha 20

Príloha A1 k Protokolu 21

HS kód Kvóta (t)
1998 1999
02.04 20 25

Příloha 21

Príloha B k Protokolu 21

HS kód Maximálna úroveň uplatňovaných colných sadzieb (%) HS kód Maximálna úroveň uplatňovaných colných sadzieb (%)
0102.90* 15 0210.19* 20
0103.91* 10 0210.20* 20
0103.92* 15 0210.90* 20
0105.11* 9 0301.93 5
0105.12* 9 0402.10* 37
0105.19* 9 0402.21* 37
0105.92* 10 0402.91* 37
0105.93* 10 0402.99* 37
0105.99* 10 0404.10 14
02.01* 25 0404.90 14
02.02* 25 0704.20 10
02.03* 25 0704.90 10
0207.12 28 0705.19 10
0207.14.10** 28 0705.21 10
0207.14.20** 28 0705.29 10
0207.14.30 28 0706.10 10
0207.14.40 28 0708.20 10
0207.14.50 28 0708.90 10
0207.14.60** 28 0709.20 5
0207.14.70 28 0709.70 10
0207.14.91 10 0710.22 7
0207.14.99 28 0710.29 7
0207.27.91 10 0710.30 7
0207.36.81 10 0710.40 7
0207.36.85 10 0710.90 7
0207.36.89 10 0807.11.00 9
02.09 20 0807.19.00 9
0210.11* 20 0809.10 8
0210.12* 20 0809.30 9
0810.30 9
0811.10 9 1602.31* 15
0909.30 4 1602.32* 15
0909.40 4 1602.39* 15
1001.90 15 1602.42* 15
10.02 15 1602.49* 15
10.03 18 1602.50* 18
10.04 15 1702.11.00 20
11.01 15 1702.19.00 20
1102.10 15 1702.60 30
1102.20 15 17.03 14
1102.90 15 17.04 12
1103.12 15 1806.10 12
1103.13 15 1806.20 10
1103.19 15 1902.11 20
1103.21 15 1902.19 20
1103.29 15 1904.20.10 6
1104.11 15 1904.90 7
1104.12 15 1905.10 7
1104.19 15 1905.20 7
1104.21 15 2001.10 15
1104.22 15 2001.20 15
1104.23 15 2002.10 11
1104.29 15 2002.90** 11
1104.30 15 2005.10 15
1105.10 15 2005.20 20
1108.14 14 2005.40 15
1108.19 14 2005.51 7
1108.20 14 2005.59 7
11.09 14 2005.60 5
12.10 5 2005.80 15
15.17 20 2005.90.75 17
1602.10 15 2008.40 4
1602.20 15 2008.50 6
2008.60 6 2102.30 7
2008.70 6 2104.10 4
2008.80 6 2104.20 4
2008.91 7 2106.10 7
2008.92 6 2202.10 19
2008.99 4 2202.90 10
2009.60 4
2009.70 12
2101.30 14

Příloha 22

Príloha B1 k Protokolu 21

HS kód Maximálna úroveň uplatňovaných colných sadzieb (%) HS kód Maximálna úroveň uplatňovaných colných sadzieb (%)
0102.90* 15 0210.19* 20
0103.91* 10 0210.20* 20
0103.92* 15 0210.90* 20
0105.11* 9 0301.93 5
0105.12* 9 0402.10* 37
0105.19* 9 0402.21* 37
0105.92* 10 0402.91* 37
0105.93* 10 0402.99* 37
0105.99* 10 0404.10 14
02.01* 25 0404.90 14
02.02* 25 0704.20 10
02.03* 25 0704.90 10
0207.12 28 0705.19 10
0207.14.10** 28 0705.21 10
0207.14.20** 28 0705.29 10
0207.14.30 28 0706.10 10
0207.14.40 28 0708.20 10
0207.14.50 28 0708.90 10
0207.14.60** 28 0709.20 5
0207.14.70 28 0709.70 10
0207.14.91 10 0710.22 7
0207.14.99 28 0710.29 7
0207.27.91 10 0710.30 7
0207.36.81 10 0710.40 7
0207.36.85 10 0710.90 7
0207.36.89 10 0807.11.00 9
02.09 20 0807.19.00 9
0210.11* 20 0809.10 8
0210.12* 20 0809.30 9
0810.30 9
0811.10 9 1602.31* 15
0909.30 4 1602.32* 15
0909.40 4 1602.39* 15
1001.90 15 1602.42* 15
10.02 15 1602.49* 15
10.03 18 1602.50* 18
10.04 15 1702.11.00 20
11.01 15 1702.19.00 20
1102.10 15 1702.60 30
1102.20 15 17.03 14
1102.90 15 17.04 12
1103.12 15 1806.10 12
1103.13 15 1806.20 10
1103.19 15 1902.11 20
1103.21 15 1902.19 20
1103.29 15 1904.20.10 6
1104.11 15 1904.90 7
1104.12 15 1905.10 7
1104.19 15 1905.20 7
1104.21 15 2001.10 15
1104.22 15 2001.20 15
1104.23 15 2002.10 11
1104.29 15 2002.90** 11
1104.30 15 2005.10 15
1105.10 15 2005.20 20
1108.14 14 2005.40 15
1108.19 14 2005.51 7
1108.20 14 2005.59 7
11.09 14 2005.60 5
12.10 5 2005.80 15
15.17 20 2005.90.75 17
1602.10 15 2008.40 4
1602.20 15 2008.50 6
2008.60 6 2102.30 7
2008.70 6 2104.10 4
2008.80 6 2104.20 4
2008.91 7 2106.10 7
2008.92 6 2202.10 19
2008.99 4 2202.90 10
2009.60 4
2009.70 12
2101.30 14

Příloha 23

Príloha B1 k Protokolu 21

HS kód Kvóta (t)
1998 1999
0102.90 20 20
01.03 110 125
0130.91
0103.92
01.05 50 75
0105.11
0105.12
0105.19
0105.92
0105.93
0105.99
02.01 20 50
02.02 spoločná s kvótou 02.01
02.03 40 55
02.10 40 80
04.02 30 45
0402.10
0402.21
0402.91
0402.99
16.02 100 150
1602.31
1602.32
1602.39
1602.42
1602.49
1602.50

Příloha 24

Príloha C k Protokolu 21

HS kód Colná sadzba (%) Kvóta (t)
0207 okrem: 70 150
0207.12
0207.14
0207.27.91
0207.36.81
0207.36.85
0207.36.89
0401.20 30 100
1601 28 100
1602.90 28 100
20.04.90 25 30

Příloha 25

Príloha D k Protokolu 21

HS kód Colná sadzba (%) Kvóta (t)
0603.10 15 neobmedzená
0705.11.80 10 50
0806.10 0 neobmedzená
0810.20 15 neobmedzená
1005.90.00 0 15 000
1512.11.91 0 150
1601 28 100
1602.90 28 100

Anglická verzia