268

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. augusta 1996 bola v Haagu prijatá Dohoda o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s dohodou súhlas uznesením č. 938 z 20. júna 2000 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 19. marca 2001. Listina o prístupe bola 23. apríla 2001 uložená na Ministerstve zahraničných vecí Holandského kráľovstva.

V súlade s článkom 14 ods. 2 dohoda nadobudla platnosť pre Slovenskú republiku 1. júla 2001.

Slovenská republika urobila pri prístupe k dohode výhradu k ustanoveniu článku 4.1.4 Plánu aktivít:

Slovenská republika nie je viazaná článkom 4.1.4 Plánu aktivít v tom zmysle, že neobmedzí používanie toxického streliva obsahujúceho olovo pri love v mokradiach.

DOHODA

o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva

Zmluvné strany,

odvolávajúc sa na skutočnosť, že Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov z roku 1979 podporuje aktivity medzinárodnej spolupráce zameranej na ochranu sťahovavých druhov,

odvolávajúc sa ďalej na to, že na prvom zasadnutí Konferencie zmluvných strán dohovoru, ktoré sa konalo v októbri 1985 v Bonne, bol sekretariát dohovoru poverený prijatím vhodných opatrení na vypracovanie Dohody o západopalearktických druhoch čeľade Anatidae,

uvedomujúc si, že sťahovavé vodné vtáctvo je dôležitou súčasťou globálnej biologickej diverzity, ktorá by mala byť podľa Dohovoru o biologickej diverzite z roku 1992 a Agendy 21 chránená v prospech súčasnej generácie a budúcich generácií,

uvedomujúc si ekonomický, spoločenský, kultúrny a rekreačný význam lovu niektorých druhov sťahovavého vodného vtáctva a environmentálnej, ekologickej, genetickej, vedeckej, estetickej, rekreačnej, kultúrnej, vzdelávacej, spoločenskej a ekonomickej hodnoty vodného vtáctva vo všeobecnosti,

súc presvedčené, že akýkoľvek lov sťahovavého vodného vtáctva musí byť v súlade s princípmi trvale udržateľného vývoja, pričom treba brať do úvahy ochranný štatút jednotlivých druhov vo všetkých oblastiach ich výskytu, ako aj ich biologické vlastnosti,

berúc do úvahy skutočnosť, že sťahovavé vodné vtáctvo je obzvlášť zraniteľné, keďže migruje na dlhé vzdialenosti, a je závislé od sústavy mokradí, ktorých rozloha sa stále zmenšuje a ktoré degradujú v dôsledku činností človeka, čo nie je v súlade s trvale udržateľným vývojom, ako je to vyjadrené v Dohovore o mokradiach majúcich medzinárodný význam najmä ako biotopy vodného vtáctva z roku 1971,

uznávajúc potrebu okamžite konať, aby sa zastavil pokles počtu druhov sťahovavého vodného vtáctva a ich prirodzených stanovíšť v zemepisnej oblasti systému africko-euroázijských migračných trás,

súc presvedčené o tom, že uzavretie mnohostrannej dohody a jej vykonávanie prostredníctvom koordinovanej alebo spoločnej akcie významnou mierou prispeje k ochrane sťahovavého vodného vtáctva a jeho prirodzených stanovíšť, a to tým najúčinnejším spôsobom, a že súčasne bude prospešné pre mnohé ďalšie druhy živočíchov a rastlín,

uznávajúc, že účinné plnenie tejto dohody si vyžiada, aby sa niektorým areálovým štátom poskytla pomoc určená na výskum, vzdelávacie aktivity a monitorovanie druhov sťahovavého vodného vtáctva a ich prirodzených stanovíšť, na manažment takých prirodzených stanovíšť, ako aj na zriadenie alebo skvalitnenie činnosti vedeckých a správnych inštitúcií potrebných na implementáciu tejto dohody,

dohodli sa takto:

Článok I

Rozsah pôsobnosti, definície a interpretácia

1. Pôsobnosť tejto dohody sa geograficky vzťahuje na oblasť, ktorou prechádzajú migračné trasy africko-euroázijského vodného vtáctva podľa vymedzenia uvedeného v prílohe č. 1 k tejto dohode (ďalej len „oblasť pôsobnosti dohody“).

2. Na účely tejto dohody pojem

a) „dohovor“ znamená Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov z roku 1979,

b) „sekretariát dohovoru“ je označením pre orgán založený podľa článku IX dohovoru,

c) „vodné vtáctvo“ je označením pre také druhy vtáctva, ktoré sú aspoň v časti svojho ročného cyklu ekologicky závislé od mokradí, pričom areál ich výskytu sa úplne alebo sčasti nachádza v oblasti pôsobnosti dohody a sú uvedené v prílohe č. 2 k tejto dohode,

d) „sekretariát dohody“ označuje orgán založený podľa článku VI ods. 7 písm. b) tejto dohody,

e) „zmluvné strany“, ak nie je v texte uvedené inak, označuje zmluvné strany tejto dohody,

f) „prítomné a hlasujúce zmluvné strany“ sa vzťahuje na zmluvné strany, ktoré sú prítomné a hlasujú záporne alebo kladne; tie zmluvné strany, ktoré sa hlasovania zdržia, nerátajú sa medzi strany prítomné a hlasujúce.

Navyše pojmy definované v článku I ods. 1 písm. a) až k) dohovoru majú v tejto dohode rovnaký význam mutatis mutandis.

3. Táto dohoda je dohodou podľa článku IV ods. 3 dohovoru.

4. Prílohy k tejto dohode sú jej integrálnou súčasťou. Každý odkaz na dohodu zahŕňa aj odkaz na jej prílohy.

Článok II

Základné princípy

1. Zmluvné strany podniknú koordinovane opatrenia, aby zachovali alebo obnovili uspokojivý ochranný štatút pre druhy sťahovavého vodného vtáctva. Na tento účel v rámci národnej jurisdikcie uplatnia opatrenia uvedené v článku III spolu so špecifickými akciami určenými v Pláne aktivít podľa článku IV tejto dohody.

2. Pri uskutočnení opatrení uvedených v predchádzajúcom odseku by zmluvné strany mali vziať do úvahy zásadu prevencie.

Článok III

Všeobecné opatrenia na uskutočňovanie ochrany

1. Zmluvné strany podniknú opatrenia na ochranu sťahovavých druhov vodného vtáctva, pričom venujú osobitnú pozornosť ohrozeným druhom, ako aj druhom s neuspokojivým ochranným štatútom.

2. Na tento účel zmluvné strany

a) uskutočnia rovnako prísnu ochranu ohrozených druhov sťahovavého vodného vtáctva v celej oblasti pôsobnosti dohody vymedzenej článkom III ods. 4 a 5 dohovoru,

b) zabezpečia, aby akékoľvek využívanie sťahovavého vodného vtáctva vychádzalo z najlepších dostupných vedomostí o ich ekológii a aby bolo trvale udržateľné tak z hľadiska druhov, ako aj z hľadiska ekologických systémov, ktoré ich podporujú,

c) určia miesta výskytu a prirodzené stanovištia sťahovavých druhov vodného vtáctva na svojom území a podporia ochranu, riadenie, revitalizáciu a obnovu týchto stanovíšť v spolupráci s orgánmi uvedenými v článku IX písm. a) a b) tejto dohody, ktoré sa zaoberajú ochranou prirodzených stanovíšť,

d) skoordinujú úsilie zamerané na to, aby sa zachovala či podľa potreby obnovila sústava vhodných prirodzených stanovíšť v celom areáli výskytu všetkých druhov sťahovavého vodného vtáctva predovšetkým tam, kde mokrade zasahujú do územia viacerých zmluvných strán,

e) vyriešia problémy, ktoré sú alebo by mohli byť dôsledkom ľudských aktivít, a podporia realizáciu nápravných opatrení vrátane revitalizácie a obnovy prirodzených stanovíšť, ako aj kompenzačných opatrení pri strate stanovíšť,

f) budú spolupracovať v mimoriadnych situáciách, ktoré si vyžadujú medzinárodne koordinovanú akciu, a pri zisťovaní druhov vodného vtáctva, ktoré sú v daných situáciách najzraniteľnejšie, ako aj pri vypracovávaní vhodných postupov v mimoriadnych situáciách, aby sa týmto druhom poskytla v takom prípade zvýšená ochrana, ako aj pri príprave smerníc, ktoré pomôžu jednotlivým zmluvným stranám tieto situácie riešiť,

g) zakážu zámerné zavedenie nepôvodných druhov vodného vtáctva do prirodzených stanovíšť a vykonajú všetky vhodné opatrenia, aby sa zabránilo neúmyselnému vypúšťaniu takých druhov, ak by ich zavedenie či vypustenie poškodilo ochranný štatút voľne žijúcej fauny či flóry; v prípade, že sa nepôvodné druhy už zaviedli, zmluvné strany vykonajú všetky vhodné opatrenia, aby sa nestali potenciálnym nebezpečenstvom pre pôvodné druhy,

h) budú iniciovať a podporia výskum biologických a ekologických aspektov života sťahovavého vodného vtáctva vrátane zosúladenia výskumných a monitorovacích metód, a tam, kde je to účelné, zavedú spoločné alebo koordinované výskumné a monitorovacie programy,

i) posúdia požiadavky na vzdelanie, pokiaľ ide o výskum sťahovavého vodného vtáctva, monitorovanie, krúžkovanie a obhospodarovanie mokradí, aby sa určili prioritné témy a oblasti vzdelávania a aby sa spolupracovalo pri vypracovávaní a uskutočňovaní vhodných vzdelávacích programov,

j) vypracujú a uskutočnia programy zamerané na skvalitnenie poznatkov a lepšie pochopenie problematiky súvisiacej s ochranou sťahovavého vodného vtáctva vo všeobecnosti i jednotlivých cieľov a ustanovení tejto dohody,

k) vymenia si informácie a výsledky výskumu, monitorovania, ako aj výsledky ochranných a vzdelávacích programov,

l) budú spolupracovať s cieľom navzájom si pomáhať pri uplatňovaní tejto dohody, najmä v oblasti výskumu a monitoringu.

Článok IV

Plán aktivít a smernice na ochranu

1. Plán aktivít je prílohou č. 3 k tejto dohode. Špecifikuje aktivity, ktoré podniknú zmluvné strany v oblasti ďalej uvedených prioritných druhov a problémov v súlade so všeobecnými ochrannými opatreniami podľa článku III tejto dohody, a to

a) ochranu druhov,

b) ochranu prirodzených stanovíšť,

c) usmerňovanie ľudských aktivít,

d) výskum a monitoring,

e) vzdelávanie a informovanosť,

f) vykonávanie.

2. Plán aktivít sa reviduje na každom riadnom zasadnutí zmluvných strán podľa smernice na zabezpečenie ochrany.

3. Každú zmenu v Pláne aktivít schváli zasadnutie zmluvných strán s prihliadnutím na ustanovenia článku III tejto dohody.

4. Smernice na zabezpečenie ochrany sa predložia na prijatie na prvom zasadnutí zmluvných strán a pravidelne sa budú posudzovať.

Článok V

Plnenie dohody a financovanie

1. Každá zmluvná strana

a) určí na vykonávanie tejto dohody inštitúciu či inštitúcie, ktoré budú okrem iného monitorovať aktivity, ktoré môžu mať vplyv na ochranu tých druhov sťahovavého vodného vtáctva, pre ktoré je zmluvná strana areálovým štátom,

b) určí kontaktný bod pre ostatné zmluvné strany a bezodkladne oznámi jeho názov a adresu sekretariátu dohody, aby sa tieto údaje mohli oznámiť ostatným zmluvným stranám, a

c) pripraví správu o plnení dohody pre každé riadne zasadnutie zmluvných strán, počnúc druhým zasadnutím, v ktorej venuje osobitnú pozornosť podniknutým ochranným opatreniam. Štruktúra takých správ sa určí na prvom zasadnutí zmluvných strán a podľa potreby sa reviduje na ktoromkoľvek nasledujúcom zasadnutí zmluvných strán. Každá správa sa postúpi sekretariátu dohody najmenej 120 dní pred riadnym zasadnutím zmluvných strán a sekretariát dohody ju okamžite postúpi ostatným zmluvným stranám.

2.

a) Každá zmluvná strana prispieva do rozpočtu dohody podľa hodnotiacej stupnice OSN. Členský príspevok zmluvnej strany, ktorá je areálovým štátom, nemôže presiahnuť 25 % z celkového rozpočtu. Od žiadnej regionálnej organizácie ekonomickej integrácie sa nevyžaduje príspevok vyšší než 2,5 % prevádzkových nákladov.

b) Rozhodnutia spojené s rozpočtom, ako aj všetky zmeny v hodnotiacej stupnici, ktoré sa ukážu ako nevyhnutné, prijme zasadnutie zmluvných strán na základe konsenzu.

3. Zasadnutie zmluvných strán môže z dobrovoľných príspevkov zmluvných strán alebo z akéhokoľvek iného zdroja založiť fond na zabezpečenie ochrany, ktorý bude slúžiť na financovanie monitoringu, výskumu, vzdelávacích aktivít a projektov týkajúcich sa ochrany vrátane zabezpečenia a usmernenia životných podmienok sťahovavého vodného vtáctva.

4. Zmluvné strany sa vyzývajú, aby na multilaterálnej alebo bilaterálnej báze poskytli ostatným stranám školenie, technickú i finančnú podporu, a tak im pomohli plniť ustanovenia tejto dohody.

Článok VI

Zasadnutie zmluvných strán

1. Zasadnutie zmluvných strán je rozhodovacím orgánom dohody.

2. Depozitár po konzultácii so sekretariátom dohovoru zvolá najneskôr do jedného roka odo dňa nadobudnutia platnosti dohody zasadnutie zmluvných strán. Potom bude sekretariát dohody po konzultácii so sekretariátom dohovoru zvolávať riadne zasadnutia zmluvných strán v časovom intervale troch rokov, ak sa na zasadnutí zmluvných strán nerozhodne inak. Tieto zasadnutia by sa podľa možnosti mali konať spolu s pravidelnými zasadnutiami Konferencie zmluvných strán dohovoru.

3. Mimoriadne zasadnutie zmluvných strán zvolá sekretariát dohody na základe písomnej žiadosti minimálne jednej tretiny zmluvných strán.

4. Organizácia Spojených národov, jej špecializované agentúry, Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu, každý štát, ktorý nie je zmluvnou stranou dohody, ako aj sekretariáty medzinárodných dohovorov zaoberajúcich sa okrem iného aj ochranárskymi aktivitami vrátane ochrany a manažmentu stanovíšť sťahovavého vodného vtáctva môžu byť zastúpené na zasadnutiach zmluvných strán ako pozorovatelia. Akákoľvek agentúra či úrad s technickou kvalifikáciou, pokiaľ ide o ochranu sťahovavého vodného vtáctva, môže sa taktiež zúčastniť na zasadnutí zmluvných strán ako pozorovateľ, ak viac ako tretina prítomných zmluvných strán nevyjadrí proti takejto účasti námietku.

5. Právo hlasovať majú len zmluvné strany. Každá zmluvná strana disponuje jedným hlasom, ale regionálne organizácie ekonomickej integrácie, ktoré sú zmluvnými stranami dohody, môžu v otázkach, ktoré patria do ich kompetencie, hlasovať takým počtom hlasov, ktorý zodpovedá počtu ich členských štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohody. Regionálna organizácia ekonomickej integrácie nevykoná hlasovacie právo, ak jej členské štáty využijú svoje hlasovacie právo, a naopak.

6. Ak sa v dohode neuvádza inak, rozhodnutia zasadnutia zmluvných strán sa prijmú konsenzom alebo ak sa konsenzus nedá dosiahnuť, dvojtretinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich zmluvných strán.

7. Na prvom zasadnutí zmluvné strany

a) prijmú konsenzom rokovací poriadok,

b) vytvoria sekretariát dohody v rámci sekretariátu dohovoru, ktorý bude plniť funkcie sekretariátu podľa článku VIII dohody,

c) zriadia technický výbor podľa článku VII dohody,

d) schvália štruktúru správ vypracovávaných podľa článku V ods. 1 písm. c) tejto dohody,

e) schvália kritériá na vyhlásenie mimoriadnej situácie, ktorá si vyžaduje okamžité opatrenia na zabezpečenie ochrany, a určia spôsob, ako stanoviť zodpovednosť za plánované aktivity.

8. Na každom riadnom zasadnutí zmluvné strany

a) posúdia súčasné i potenciálne zmeny v stave ochrany sťahovavého vodného vtáctva a prirodzených stanovíšť nevyhnutných na jeho prežitie, ako aj faktory, ktoré by mohli na ne pôsobiť,

b) posúdia doterajší vývoj a všetky problémy, ktoré sa vyskytli pri uplatňovaní dohody,

c) schvália rozpočet a posúdia všetky otázky spojené s finančným zabezpečením plnenia dohody,

d) prerokujú všetky otázky týkajúce sa sekretariátu dohody, ako aj členstva v technickom výbore,

e) schvália správu, ktorá sa postúpi všetkým zmluvným stranám dohody a Konferencii zmluvných strán dohovoru,

f) určia termín a miesto konania ďalšieho zasadnutia.

9. Na každom zasadnutí sú zmluvné strany oprávnené

a) adresovať odporúčania zmluvným stranám podľa potreby, alebo ak je to vhodné,

b) prijať špecifické kroky na zabezpečenie väčšej účinnosti dohody, prípadne mimoriadne opatrenia podľa článku VII ods. 4 dohody,

c) prerokovať a prijať pozmeňujúce návrhy k tejto dohode,

d) pozmeniť Plán aktivít podľa článku IV ods. 3 dohody,

e) zriadiť tie pomocné orgány, ktoré sa ukážu ako potrebné pri uplatňovaní dohody, najmä pokiaľ ide o koordináciu s orgánmi zriadenými na základe ďalších medzinárodných zmlúv, dohovorov a dohôd, ktoré presahujú geografické alebo taxonomické hranice, a

f) rozhodnúť o všetkých ostatných otázkach týkajúcich sa plnenia dohody.

Článok VII

Technický výbor

1. Technický výbor je zložený

a) z deviatich expertov reprezentujúcich jednotlivé regióny v oblasti pôsobnosti dohody v súlade so zásadou vyrovnaného geografického zastúpenia,

b) z jedného zástupcu Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources – IUCN), z jedného zástupcu Medzinárodného výboru pre výskum vodného vtáctva a mokradí (International Waterfowl and Wetlands Research Bureau – IWRB) a z jedného zástupcu Medzinárodnej rady na ochranu poľovnej zveri a voľne žijúcich organizmov (International Council for Game and Wildlife Conservation – CIC) a

c) z jedného experta z každého z týchto odvetví: poľnohospodárska ekonomika, hospodárenie s poľovnou zverou a environmentálne právo.

Postup pri vymenúvaní expertov, ich funkčné obdobie a postup pri vymenúvaní predsedu technického výboru určí zasadnutie zmluvných strán. Predseda môže pripustiť účasť maximálne štyroch pozorovateľov zo špecializovaných medzinárodných medzivládnych a mimovládnych organizácií.

2. Ak sa na zasadnutí zmluvných strán nerozhodne inak, zasadnutia technického výboru zvolá sekretariát dohody spolu s každým pravidelným zasadnutím zmluvných strán a najmenej raz medzi dvoma pravidelnými zasadnutiami zmluvných strán.

3. Technický výbor

a) poskytne vedecké i technické rady a informácie zasadnutiu zmluvných strán a prostredníctvom sekretariátu dohody zmluvným stranám,

b) vypracuje odporúčanie pre zasadnutie zmluvných strán v súvislosti s Plánom aktivít, plnením dohody a realizáciou ďalšieho výskumu,

c) pripraví správu o činnosti pre každé riadne zasadnutie zmluvných strán, ktorá sa predloží sekretariátu dohody najmenej 120 dní pred zasadnutím zmluvných strán, a sekretariát dohody ju doručí zmluvným stranám, a

d) vykoná všetky ďalšie úlohy, ktorými ho poverí zasadnutie zmluvných strán.

4. Ak podľa názoru technického výboru vznikne mimoriadna situácia, ktorá si vyžiada okamžite prijať opatrenia, aby sa nezhoršil stav ochrany jedného druhu alebo viacerých druhov sťahovavého vodného vtáctva, technický výbor môže požiadať sekretariát dohody, aby okamžite zvolal zasadnutie zainteresovaných zmluvných strán. Tie sa stretnú čo najskôr, aby urýchlene vytvorili mechanizmus na ochranu mimoriadne ohrozených druhov. Ak sa na danom zasadnutí prijme odporúčanie, zainteresované zmluvné strany sa budú navzájom informovať o opatreniach, ktoré podnikli na jeho implementáciu, alebo o dôvodoch, pre ktoré ho nemohli realizovať, a oznámia to aj sekretariátu dohody.

5. Technický výbor môže podľa potreby zostaviť na riešenie špecifických úloh pracovné skupiny.

Článok VIII

Sekretariát dohody

Funkciou sekretariátu dohody je

a) organizovať a technicky zabezpečovať zasadnutia zmluvných strán, ako aj zasadnutia technického výboru,

b) realizovať rozhodnutia, ktoré mu uloží zasadnutie zmluvných strán,

c) podporovať a koordinovať aktivity uskutočňované na základe dohody vrátane Plánu aktivít, a to v súlade s rozhodnutiami zasadnutia zmluvných strán,

d) udržiavať kontakt s areálovými štátmi, ktoré nie sú zmluvnými stranami dohody, a uľahčovať koordináciu medzi zmluvnými stranami, medzinárodnými a národnými organizáciami, ktorých aktivity sú v priamom alebo nepriamom vzťahu k ochrane vrátane priamej ochrany a manažmentu sťahovavého vodného vtáctva,

e) zhromažďovať a vyhodnocovať informácie, ktoré podporia ciele a plnenie dohody, a zabezpečovať vhodné šírenie daných informácií,

f) sústrediť pozornosť zasadnutia zmluvných strán na otázky, ktoré súvisia s cieľmi dohody,

g) rozosielať správy vypracované inštitúciami zriadenými podľa článku V ods. 1. písm. a) tejto dohody, ako aj technickým výborom spoločne so správou, ktorá musí byť vypracovaná podľa písmena h) tohto článku, všetkým zmluvným stranám, a to minimálne 60 dní pred začiatkom každého riadneho zasadnutia zmluvných strán,

h) pripravovať správy o činnosti sekretariátu a o plnení dohody pre každé riadne zasadnutie zmluvných strán, ako aj výročné správy,

i) spravovať rozpočet dohody a fondu na zabezpečenie ochrany, ak je vytvorený,

j) poskytovať informácie o dohode a o jej cieľoch širokej verejnosti, a

k) plniť všetky ďalšie funkcie, ktorými je poverený na základe dohody alebo zasadnutím zmluvných strán.

Článok IX

Vzťahy s medzinárodnými inštitúciami, ktoré sa zaoberajú problematikou sťahovavého vodného vtáctva a jeho prirodzenými stanovišťami

Sekretariát dohody uskutočňuje konzultácie

a) pravidelne so sekretariátom dohovoru a podľa potreby aj s inštitúciami zodpovednými za výkon funkcií sekretariátu na základe dohôd uzatvorených podľa článku IV ods. 3 a 4 dohovoru, ktoré sa týkajú sťahovavého vodného vtáctva, v súlade s Dohovorom o mokradiach majúcich medzinárodný význam najmä ako biotopy vodného vtáctva z roku 1971, s Dohovorom o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchoch a rastlín z roku 1973, s Africkým dohovorom o ochrane prírody a prírodných zdrojov z roku 1968, s Dohovorom o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť z roku 1979 a v súlade s Dohovorom o biologickej diverzite z roku 1992 s cieľom, aby zasadnutie zmluvných strán spolupracovalo so zmluvnými stranami uvedených dohovorov vo všetkých otázkach spoločného záujmu, najmä pri tvorbe a plnení Plánu aktivít,

b) so sekretariátmi ostatných relevantných medzinárodných dohovorov o otázkach spoločného záujmu,

c) s inými kompetentnými organizáciami v oblasti ochrany vrátane priamej ochrany a manažmentu sťahovavého vodného vtáctva a jeho prirodzených stanovíšť, ako aj v oblasti výskumu, vzdelávania a zvýšenia povedomia.

Článok X

Zmeny a doplnky k dohode

1. Túto dohodu možno meniť alebo dopĺňať na každom riadnom alebo mimoriadnom zasadnutí zmluvných strán.

2. Návrhy na zmeny a doplnky môže predložiť každá zmluvná strana.

3. Text navrhovanej zmeny alebo doplnku, ako aj príslušné zdôvodnenie sa oznámi sekretariátu dohody najmenej 150 dní pred otvorením zasadnutia. Sekretariát dohody zašle kópie zmluvným stranám. Všetky pripomienky k textu vypracované zmluvnými stranami sa predložia sekretariátu dohody najmenej 60 dní pred otvorením zasadnutia. Sekretariát oboznámi zmluvné strany čo najskôr po poslednom termíne na predloženie pripomienok spolu so všetkými pripomienkami, ktoré boli predložené do daného termínu.

4. Zmeny a doplnky k dohode, ktoré sú iné ako zmeny a doplnky k jej prílohám, sa prijmú dvojtretinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich strán a pre tie zmluvné strany, ktoré ich prijali, nadobudnú platnosť 30. deň po termíne, keď dve tretiny zmluvných strán dohody pri prijatí zmeny alebo doplnku uložili listinu o prijatí u depozitára. Pre každú zmluvnú stranu, ktorá uloží listinu o prijatí u depozitára po dátume uloženia listiny o prijatí dvomi tretinami zmluvných strán, nadobudne novela platnosť 30. deň po jej uložení a prijatí.

5. Akékoľvek ďalšie prílohy alebo zmeny a doplnky k prílohe sa schvália dvojtretinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich zmluvných strán a pre všetky zmluvné strany nadobudnú platnosť 90. deň po ich prijatí zasadnutím zmluvných strán s výnimkou zmluvných strán, ktoré podľa odseku 6 tohto článku vyjadrili výhrady.

6. V priebehu deväťdesiatdňovej lehoty podľa odseku 5 tohto článku môže ktorákoľvek zmluvná strana písomnou formou vyjadriť svoju výhradu k dodatočným prílohám alebo k zmene alebo doplnku k prílohám. Na základe písomného oznámenia depozitárovi možno výhradu kedykoľvek odvolať a potom dodatočná príloha či zmena alebo dodatok k prílohe nadobudnú pre príslušnú zmluvnú stranu platnosť 30. deň odo dňa odvolania výhrady.

Článok XI

Vplyv dohody na medzinárodné dohovory a legislatívu

1. Ustanovenia tejto dohody nemajú vplyv na práva a povinnosti ktorejkoľvek zmluvnej strany, ktoré vyplývajú z existujúcich medzinárodných zmlúv, dohovorov alebo dohôd.

2. Ustanovenia tejto dohody nijako neovplyvňujú právo každej zmluvnej strany dodržiavať alebo prijímať prísnejšie opatrenia na ochranu sťahovavého vodného vtáctva a jeho prirodzených stanovíšť.

Článok XII

Riešenie sporov

1. Každý spor, ktorý môže vzniknúť medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami pri výklade či vykonávaní ustanovení tejto dohody, bude predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami, ktoré sú účastníkmi tohto sporu.

2. Ak nemožno spor vyriešiť podľa odseku 1 tohto článku, zmluvné strany môžu po vzájomnej dohode predložiť spor arbitráži, najmä arbitráži na Stálom arbitrážnom súde v Haagu, a pre zmluvné strany, ktoré tento spor predložia, bude arbitrážne rozhodnutie záväzné.

Článok XIII

Podpis, ratifikácia, prijatie, schválenie, prístup

1. Táto dohoda bude otvorená na podpis všetkým areálovým štátom bez ohľadu na to, či oblasti pod ich jurisdikciou sú alebo nie sú zahrnuté do oblasti pôsobnosti dohody, alebo regionálnej organizácii hospodárskej integrácie, ktorej aspoň jeden člen je areálovým štátom, a to buď

a) na podpis bez výhrady ratifikácie, prijatia alebo schválenia, alebo

b) na podpis s výhradou ratifikácie, prijatia alebo schválenia s následnou ratifikáciou, následným prijatím alebo schválením.

2. Táto dohoda bude otvorená na podpis v Haagu až do dňa nadobudnutia jej platnosti.

3. Táto dohoda bude otvorená na prístup každému areálovému štátu alebo regionálnej organizácii ekonomickej integrácie uvedeným v odseku 1 v deň a po dni nadobudnutia jej platnosti.

4. Ratifikačné listiny, listiny o prijatí, schválení alebo prístupe budú uložené u depozitára.

Článok XIV

Nadobudnutie platnosti

1. Dohoda nadobudne platnosť prvý deň tretieho mesiaca po tom, čo ju podpísalo bez výhrady ratifikácie, prijatia alebo schválenia alebo uložilo listiny o ratifikácii, prijatí alebo schválení podľa článku XIII dohody aspoň 14 areálových štátov alebo regionálnych organizácií ekonomickej integrácie, z ktorých aspoň sedem je z Afriky a sedem z Euroázie.

2. Pre každý z areálových štátov alebo pre každú regionálnu organizáciu ekonomickej integrácie, ktorý

a) podpísal dohodu bez výhrady jej ratifikácie, prijatia alebo schválenia,

b) ratifikoval, prijal alebo schválil dohodu, alebo

c) pristúpil k dohode

po dátume, keď príslušný počet areálových štátov alebo regionálnych organizácií ekonomickej integrácie potrebný na to, aby dohoda nadobudla platnosť, podpísal dohodu bez výhrady alebo ju ratifikoval, prijal či schválil, nadobudne táto dohoda platnosť v prvý deň tretieho mesiaca po jej podpise bez výhrady alebo po uložení ratifikačných listín, listín o prijatí, schválení alebo o prístupe k dohode tohto štátu alebo organizácie.

Článok XV

Výhrady

Všeobecné výhrady sa nevzťahujú na ustanovenia tejto dohody. Ale špecifické výhrady v súvislosti s každým druhom, na ktorý sa vzťahuje dohoda, alebo ku každému špecifickému ustanoveniu Plánu aktivít môže predložiť každý štát alebo regionálna organizácia ekonomickej integrácie pri podpise bez výhrady jej ratifikácie, prijatia alebo schválenia alebo pri uložení ratifikačných listín, listín o prijatí, schválení alebo o prístupe. Štát alebo regionálna organizácia ekonomickej integrácie, ktorý danú výhradu vzniesol, ju môže kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením depozitárovi; daný štát či organizácia nebude viazaný ustanoveniami, ktoré sú predmetom výhrady, až 30 dní od dátumu odvolania uvedenej výhrady.

Článok XVI

Výpoveď

Každá zmluvná strana môže túto dohodu kedykoľvek vypovedať na základe písomného oznámenia adresovaného depozitárovi. Výpoveď nadobudne platnosť 12 mesiacov odo dňa prijatia oznámenia depozitárom.

Článok XVII

Depozitár

1. Originál tejto dohody vyhotovený v arabskom, anglickom, francúzskom a ruskom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť, bude uložený pri vláde Holandského kráľovstva, ktorá je depozitárom. Depozitár pošle overené kópie týchto znení všetkým štátom a regionálnym organizáciám ekonomickej integrácie uvedeným v článku XII ods. 1 tejto dohody a zároveň sekretariátu dohody po jeho ustanovení.

2. Po nadobudnutí platnosti tejto dohody depozitár zašle jej overenú kópiu sekretariátu Organizácie Spojených národov na zaregistrovanie a uverejnenie podľa článku 102 Charty Organizácie Spojených národov.

3. Depozitár informuje všetky areálové štáty a regionálne organizácie ekonomickej integrácie, ktoré dohodu podpísali alebo ktoré k nej pristúpili, rovnako aj sekretariát dohody o každom

a) podpise,

b) uložení ratifikačných listín, listiny o prijatí, schválení alebo prístupe,

c) dátume nadobudnutia platnosti tejto dohody, dodatočnej prílohy, ako aj o zmene či doplnku k dohode alebo k jej prílohám,

d) predložení výhrady k dodatočným prílohám alebo k zmenám či doplnkom k prílohám,

e) oznámení o stiahnutí výhrad, a

f) oznámení o vypovedaní dohody.

Depozitár zašle text každej výhrady, dodatočnej prílohy a každej zmeny či doplnku k dohode a k jej prílohám všetkým areálovým štátom a regionálnym organizáciám ekonomickej integrácie, ktoré dohodu podpísali alebo ktoré k nej pristúpili, ako aj sekretariátu dohody.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali túto dohodu.

PRÍLOHA č. 1

Územie, na ktoré sa dohoda vzťahuje, je vymedzené takto: od Severného pólu južne pozdĺž 130. stupňa západnej dĺžky k 75. stupňu severnej šírky; ďalej východne a juhovýchodne cez Viscount Melville Sound, záliv Prince Regent, záliv Boothia, Foxe Basin, Foxe Channel a Hudsonský záliv až po bod v severozápadnej časti Atlantického oceána na 60. stupni severnej šírky a 60. stupni západnej dĺžky; odtiaľ vedie ďalej juhovýchodne cez severozápadnú časť Atlantického oceána až po bod na 50. stupni severnej šírky a 30. stupni západnej dĺžky, ďalej vedie južne pozdĺž 30. stupňa západnej dĺžky k 10. stupňu severnej šírky; potom juhovýchodne smerom k rovníku, ďalej vedie južne pozdĺž 20. stupňa západnej zemepisnej dĺžky až po 40. stupeň južnej zemepisnej šírky; ďalej pozdĺž 40. stupňa južnej šírky až po 60. stupeň východnej zemepisnej dĺžky; pokračuje smerom na sever pozdĺž 60. stupňa východnej dĺžky až po 35. stupeň severnej zemepisnej šírky; potom hranica vedie východo-severovýchodne na veľký kruh k bodu na západnom Altaji na 49. stupni severnej šírky a 87. stupni a 27. minúte východnej zemepisnej dĺžky, odtiaľ vedie severovýchodne smerom k veľkému kruhu k pobrežiu Severného ľadového oceána na 130. stupeň východnej dĺžky; odtiaľ vedie severne pozdĺž 130. stupňa východnej dĺžky až k Severnému pólu. Hranice územia sú znázornené v prílohe č. 1a.

PRÍLOHA č. 1a

HRANICE ÚZEMIA, NA KTORÉ SA DOHODA VZŤAHUJE

Obrázok 01a-1

PRÍLOHA č. 2

VTÁČIE DRUHY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE DOHODA

GAVIDAE

Gavia stellata – potáplica štíhlozobá

Gavia arctica – potáplica severská

Gavia immer – potáplica ľadová

Gavia adamsii – potáplica bledozobá

PODICIPEDIDAE

Podiceps grisegena – potápka červenokrká

Podiceps auritus – potápka ušatá

PELECANIDAE

Pelecanus onocrotalus – pelikán ružový

Pelecanus crispus – pelikán kučeravý

PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax pygmaeus – kormorán malý

Phalacrocorax nigrogularis – kormorán čiernohrdlý

ARDEIDAE

Egretta vinaceigula – volavka červenohrdlá

Ardea purpurea – volavka purpurová

Casmerodius albus – volavka biela

Ardeola idae – volavka hrubozobá

Ardeola rufiventris – volavka hrdzavobruchá

Ixobrychus minutus – bučiačik močiarny

Ixobrychus sturmii – bučiačik bridlicový

Botaurus stellaris – bučiak trsťový

CICONIIDAE

Mycteria ibis – bocian nenásytný

Ciconia nigra – bocian čierny

Ciconia episcopus – bocian bielokrký

Ciconia ciconia – bocian biely

THRESKIORNITHIDAE

Plegadis falcinellus – ibis hnedý

Geronticus eremita – ibis skalný

Threskiornis aethiopicus – ibis posvätný

Platalea leucorodia – lyžičiar biely

Platalea alba – lyžičiar ružovonohý

PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus ruber – plameniak ružový

Phoenicopterus minor – plameniak červenozobý

ANATIDAE

Dendrocygna bicolor – stromárka dvojfarebná

Dendrocygna viduata – stromárka vdovská

Thalassornis leuconotus – stromárka jarabá

Oxyura leucocephala – potápnica bielohlavá

Cygnus olor – labuť hrbozobá

Cygnus cygnus – labuť spevavá

Cygnus columbianus – labuť tundrová

Anser brachyrhynchus – hus krátkozobá

Anser fabalis – hus siatinná

Anser albifrons – hus bieločelá

Anser erythropus – hus piskľavá

Anser anser – hus divá

Branta leucopsis – bernikla bielolíca

Branta bernicla – bernikla tmavá

Branta ruficollis – bernikla červenokrká

Alopochen aegyptiacus – húska štíhla

Tadorna ferruginea – kazarka hrdzavá

Tadorna cana – kazarka sovohlavá

Tadorna tadorna – kazarka pestrá

Plectropterus gambensis – ostrožiarka strakatá

Sarkidiornis melanotos – kačica hrebenatá

Nettapus auritus – kačica hnedooká

Anas penelope – kačica hvízdavá

Anas strepera – kačica chripľavá

Anas crecca – kačica chrapkavá

Anas capensis – kačica ružovozobá

Anas platyrhynchos – kačica divá

Anas undulata – kačica šupinatá

Anas acuta – kačica ostrochvostá

Anas erythrorhyncha – kačica červenozobá

Anas hottentota – kačica bodkovaná

Anas querquedula – kačica chrapľavá

Anas clypeata – kačica lyžičiarka

Marmaronetta angustirostris – kačica úzkozobá

Netta rufina – hrdzavka potápavá

Netta erythrophthalma – hrdzavka červenooká

Aythya ferina – chochlačka sivá

Aythya nyroca – chochlačka bielooká

Aythya fuligula – chochlačka vrkočatá

Aythya marila – chochlačka morská

Somateria mollissima – kajka morská

Somateria spectabilis – kajka kráľovská

Polysticta stelleri – kajka malá

Clangula hyemalis – kačica ľadová

Melanitta nigra – turpan čierny

Melanitta fusca – turpan tmavý

Bucephala clangula – hlaholka severská

Mergus albellus – potápač biely

Mergus serrator – potápač dlhozobý

Mergus merganser – potápač veľký

GRUIDAE

Grus leucogeranus – žeriav biely

Grus virgo – žeriav stepný

Grus paradisea – žeriav rajský

Grus carunculatus – žeriav príveskový

Grus grus – žeriav popolavý

RALLIDAE

Sarothrura boehmi – chriašteľ Böhmov

Porzana parva – chriašteľ malý

Porzana pusilla – chriašteľ najmenší

Porzana porzana – chriašteľ bodkovaný

Aenigmatolimnas marginalis – chriašteľ dlhoprstý

Fulica atra (Čierne more/Stredozemné more) – lyska čierna

DROMADIDAE

Dromas ardeola – čapľovec strakatý

RECURVIROSTRIDAE

Himantopus himantopus – šišila bocianovitá

Recurvirostra avosetta – šabliarka modronohá

GLAREOLIDAE

Glareola pratincola – prieložník stepný

Glareola nordmanni – prieložník čiernokrídly

CHARADRIIDAE

Pluvialis apricaria – kulík zlatý

Pluvialis squatarola – kulík bledý

Charadrius hiaticula – kulík piesočný

Charadrius dubius – kulík riečny

Charadrius pecuarius – kulík pastiersky

Charadrius tricollaris – kulík trojpásy

Charadrius forbesi – kulík hnedočelý

Charadrius pallidus – kulík hrdzavopásy

Charadrius alexandrinus – kulík morský

Charadrius marginatus – kulík bieločelý

Charadrius mongolus – kulík krátkozobý

Charadrius leschenaultii – kulík veľkozobý

Charadrius asiaticus – kulík žltohrvoľový

Eudromias morinellus – kulík vrchovský

Vanellus vanellus – cíbik chochlatý

Vanellus spinosus – cíbik tŕňokrídly

Vanellus albiceps – cíbik bielokorunkatý

Vanellus senegallus – cíbik žltonohý

Vanellus lugurbis – cíbik smútočný

Vanellus melanopterus – cíbik čiernokrídly

Vanellus coronatus – cíbik korunkatý

Vanellus superciliosus – cíbik červenoprstý

Vanellus gregarius – cíbik stepný

Vanellus leucurus – cíbik bielochvostý

SCOLOPACIDAE

Gallinago media – močiarnica lúčna

Gallinago gallinago – močiarnica mekotavá

Lymnocryptes minimus – močiarnica tichá

Limosa limosa – brehár čiernochvostý

Limosa lapponica – brehár hrdzavý

Numenius phaeopus – hvizdák pásavohlavý

Numenius tenuirostris – hvizdák tenkozobý

Numenius arquata – hvizdák veľký

Tringa erythropus – kalužiak tmavý

Tringa totanus – kalužiak červenonohý

Tringa stagnatilis – kalužiak štíhly

Tringa nebularia – kalužiak sivý

Tringa ochropus – kalužiak perlavý

Tringa glareola – kalužiak močiarny

Tringa (Xenus) cinerea – kalužiak obrátenozobý

Tringa (Actitis) hypoleucos – kalužiak riečny

Arenaria interpres – kamenár strakatý

Calidris tenuirostris – pobrežník tenkozobý

Calidris canutus – pobrežník hrdzavý

Calidris alba – pobrežník belavý

Calidris minuta – pobrežník malý

Calidris temminckii – pobrežník sivý

Calidris maritima – pobrežník morský

Calidris alpina – pobrežník čiernozobý

Calidris ferruginea – pobrežník krivozobý

Limicola falcinellus – pobrežník ploskozobý

Philomachus pugna – pobrežník bojovný

Phalaropus lobatus – lyskonoh úzkozobý

Phalaropus fulicarius – lyskonoh ploskozobý

LARIDAE

Larus leucopthalmus – čajka bielooká

Larus hemprichii – čajka Hemprichova

Larus audouinii – čajka ostrovná

Larus armenicus (Larus argentatus armenicus) – čajka striebristá arménska

Larus ichtyaetus – čajka orlia

Larus genei – čajka tenkozobá

Larus melanocephalus – čajka čiernohlavá

Sterna nilotica – rybár krátkozobý

Sterna caspia – rybár veľkozobý

Sterna maxima – rybár kráľovský

Sterna bengalensis – rybár čiapočkatý

Sterna bergii – rybár rýchly

Sterna sandvicensis – rybár sivý

Sterna dougalii – rybár štíhlozobý

Sterna hirundo – rybár riečny

Sterna paradisaea – rybár dlhochvostý

Sterna albifrons – rybár bieločelý

Sterna saundersi – rybár Saundersov

Sterna balaenarum – rybár pobrežný

Sterna repressa – rybár bielolíci

Chlidonias leucopterus – rybár bielokrídly

Chlidonias niger – rybár čierny

Poznámka:

Hrubo zvýraznené druhy sú druhy prirodzene sa vyskytujúce na území Slovenskej republiky.

PRÍLOHA č. 3

PLÁN AKTIVÍT

1. Sféra aplikácie

1.1 Tento Plán aktivít sa vzťahuje na populácie sťahovavých druhov vodného vtáctva uvedených v tabuľke č. 1 tejto prílohy (ďalej len „tabuľka č. 1“).

1.2 Akýkoľvek odkaz na Plán aktivít zahŕňa odkaz na priloženú tabuľku č. 1. Tabuľka č. 1 je integrálnou súčasťou tejto prílohy.

2. Druhová ochrana

2.1 Legislatívne opatrenia

2.1.1 Zmluvné strany, ktoré sú areálovými štátmi populácií zaradených do tabuľky č. 1 stĺpca A, im poskytnú ochranu podľa článku III ods. 2 písm. a) tejto dohody. Zmluvné strany s prihliadnutím na odsek 2.1.3 predovšetkým

a) zakážu lov vtákov a vyberanie vajec z hniezd populácií týchto druhov na svojom území,

b) zakážu ich zámerné vyrušovanie, a to najmä v takých prípadoch, ak je vyrušovanie dôležitým faktorom pri záchrane ohrozených druhov,

c) zakážu držbu alebo využívanie a obchodovanie s jedincami alebo vajcami populácií týchto druhov, čo sa bude považovať za porušovanie zákazov ustanovených v písmene a), ako aj držbu alebo využívanie a obchodovanie s akýmikoľvek ľahko rozpoznateľnými časťami alebo derivátmi tiel jedincov a vajec týchto druhov vtákov.

Výnimkou sú populácie, ktoré sú zaradené do tabuľky č. 1 stĺpca A kategórie 2, resp. 3, alebo populácie, ktoré sú označené hviezdičkou; tieto populácie možno loviť pomocou povoľovania výnimiek pri dodržaní zásad trvale udržateľného využívania, a to predovšetkým v takých prípadoch, ak je ich lov súčasťou národných tradícií. Toto trvale udržateľné využívanie bude riadené prostredníctvom špeciálnych opatrení stanovených v Pláne aktivít pre tieto druhy na primeranej medzinárodnej úrovni.

2.1.2 Zmluvné strany, ktoré sú areálovými štátmi populácií druhov zaradených do tabuľky č. 1 stĺpca B, budú regulovať odchyt dospelých jedincov a odber ich vajec z hniezd. Cieľom takých právnych opatrení bude zaistenie priaznivého ochranného štatútu pre tieto populácie a zabezpečenie stavu, keď akýkoľvek ich odchyt alebo ich iné využívanie bude trvale udržateľné a vždy založené na najkvalitnejších získaných informáciách o ich populačnej dynamike. S prihliadnutím na odsek 2.1.3 sa prijmú predovšetkým tieto právne opatrenia:

a) zakázať lov vtáctva populácií týchto druhov v rôznych štádiách reprodukcie, počas odchovávania potomstva a pri návrate na hniezdiská, ak ich lov má negatívny vplyv na ochranný štatút populácie,

b) regulovať metódy lovu,

c) stanoviť limity úlovkov tam, kde je vhodné realizovať vhodnú kontrolu zameranú na dodržiavanie uvedených limitov,

d) zakázať držbu vtákov a vajec uvedených populácií, ich využívanie a obchodovanie s nimi, čo sa bude posudzovať podľa ustanovenia tohto odseku ako porušenie zákazu; tento postup sa vzťahuje aj na držbu akejkoľvek časti tela týchto vtákov alebo ich vajec, ich využívanie a obchodovanie s nimi.

2.1.3 Zmluvné strany sú oprávnené udeľovať výnimky zo zákazov ustanovených v odsekoch 2.1.1 a 2.1.2 bez ohľadu na ustanovenia článku III ods. 5 dohovoru, ak nie je možné žiadne iné uspokojivé riešenie, v týchto prípadoch:

a) pri predchádzaní vážnym škodám na úrode, vodnom a rybnom hospodárstve,

b) pri zabezpečovaní bezpečnosti letísk a iných verejných záujmov,

c) na vedecké a výchovné účely, prípadne s cieľom zlepšiť stanovištné a hniezdne podmienky populácií,

d) lov, chov alebo iné rozumné využívanie určitých druhov vtákov povoľovať len v obmedzenom množstve, na výberovej báze a za dodržania prísne kontrolovaných podmienok,

e) na účely rozšírenia propagácie a možností prežívania ohrozených populácií.

Tieto výnimky sú, pokiaľ ide o obsah, presne určené, priestorovo a časovo obmedzené a nespôsobia populáciám zaradeným do tabuľky č. 1 vážnu ujmu. Zmluvné strany budú o výnimkách udeľovaných podľa tohto opatrenia informovať sekretariát dohody v čo najkratšom čase.

2.2 Plán aktivít pre jednotlivé druhy

2.2.1 Zmluvné strany budú spolupracovať pri vypracovávaní a realizácii medzinárodných plánov aktivít pre jednotlivé druhy zameraných na ochranu populácií druhov zaradených do tabuľky č. 1 stĺpca A kategórie 1 a pre tie populácie druhov, ktoré sú v tabuľke č. 1 stĺpci A označené hviezdičkou. Sekretariát dohody bude koordinovať vypracovávanie, zosúladenie a realizovanie uvedených plánov.

2.2.2 Zmluvné strany vypracujú a budú realizovať národné plány aktivít zamerané na ochranu populácií druhov v tabuľke č. 1 zaradených do stĺpca A s dôrazom na zlepšenie celkového ochranného štatútu. Národné plány budú obsahovať opatrenia pre tie populácie, ktoré sú v tabuľke č. 1 označené hviezdičkou. Ak to bude vhodné, do úvahy sa budú brať aj prípady náhodného odlovenia vtákov v dôsledku nesprávnej identifikácie druhu.

2.3 Opatrenia pre stavy ohrozenia

Tam, kde to bude možné a užitočné z hľadiska vzájomnej spolupráce, budú zmluvné strany vypracovávať a uskutočňovať opatrenia pre naliehavé prípady pre populácie zaradené do tabuľky č. 1. Tieto opatrenia sa budú realizovať v prípade výskytu mimoriadne nepriaznivých alebo kritických podmienok v ktorejkoľvek oblasti pôsobnosti dohody.

2.4 Obnova populácií

Zmluvné strany budú venovať maximálnu pozornosť obnove populácií druhov zaradených do tabuľky č. 1 na miestach ich tradičného výskytu, na ktorých sa už nevyskytujú. Budú sa usilovať vypracovať a realizovať podrobný plán obnovy pôvodných populácií založených na vedeckých poznatkoch. Tieto plány na obnovu by mali byť integrálnou súčasťou národných plánov, a tam, kde je to vhodné, aj medzinárodných plánov aktivít na ochranu jednotlivých druhov. Súčasťou plánu na obnovu populácií by malo byť posudzovanie vplyvu na životné prostredie, ktorého výsledky by mali byť dostupné širokej verejnosti. Zmluvné strany budú v predstihu informovať sekretariát dohody o všetkých programoch obnovy populácií uvedených v tabuľke č. 1.

2.5 Introdukcie

2.5.1 Ak to zmluvné strany budú považovať za potrebné, zakážu introdukciu (zavádzanie) nepôvodných druhov živočíchov a rastlín, ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na populácie druhov vtáctva zaradených do tabuľky č. 1.

2.5.2 Ak to zmluvné strany budú považovať za potrebné, budú vyžadovať realizáciu vhodných opatrení, aby nedochádzalo k náhodnému úniku chovaného vtáctva patriaceho k nepôvodným druhom do voľnej prírody.

2.5.3 Zmluvné strany v rozsahu, ktorý uznajú za vhodný a primeraný, podniknú opatrenia vrátane lovu, ktoré zabezpečia, aby nepôvodné druhy, respektíve krížence, ktoré už na území boli zavedené, nepredstavovali potenciálne nebezpečenstvo pre populácie druhov zaradených do tabuľky č. 1.

3. Ochrana prirodzených stanovíšť

3.1 Katalógy prirodzených stanovíšť

3.1.1 Zmluvné strany, a ak to bude potrebné, aj v spolupráci s kompetentnými medzinárodnými organizáciami vypracujú a zverejnia národné katalógy stanovíšť nachádzajúcich sa na ich území, ktoré sú významné z hľadiska populácií zaradených do tabuľky č. 1.

3.1.2 Zmluvné strany sa budú snažiť ako svoj prvoradý cieľ označiť všetky medzinárodne a národne významné stanovištia populácií zaradených do tabuľky č. 1.

3.2 Ochrana oblastí

3.2.1 Zmluvné strany sa budú usilovať o vytvorenie chránených oblastí s cieľom chrániť stanovištia populácií druhov zaradených do tabuľky č. 1. Taktiež sa budú usilovať vypracovať a uplatňovať programy starostlivosti pre tieto stanovištia.

3.2.2 Osobitnú ochranu zmluvné strany poskytnú tým mokradiam, ktoré spĺňajú medzinárodne uznávané kritériá pre mokrade medzinárodného významu.

3.2.3 Zmluvné strany sa budú usilovať múdro a trvale udržateľne využívať mokrade nachádzajúce sa na ich území. Predovšetkým sa budú usilovať zabrániť degradácii a úbytku stanovíšť populácií druhov zaradených do tabuľky č. 1 realizovaním vhodných regulačných a kontrolných opatrení, ako aj zavádzaním vhodných noriem. Budú sa usilovať najmä

a) prijímať regulačné opatrenia, ktoré sú v súlade s medzinárodne schválenými normami na používanie chemikálií v poľnohospodárstve, na používanie pesticídov a na likvidáciu odpadových vôd s cieľom minimalizovať ich nepriaznivý vplyv na populácie druhov zaradených do tabuľky č. 1,

b) pripraviť a distribuovať informačné materiály publikované v príslušných jazykoch, kde budú uvedené regulačné, normatívne a kontrolné opatrenia spolu s prínosom týchto opatrení pre obyvateľstvo a živé organizmy.

3.2.4 Zmluvné strany sa budú usilovať vypracovať strategické postupy pri ochrane prirodzených stanovíšť všetkých populácií zahrnutých do tabuľky č. 1. vrátane stanovíšť druhov s rozptýlenejším rozšírením populácie.

3.3 Rehabilitácia a obnovenie populácie

Zmluvné strany sa budú usilovať, ak to bude vhodné a uskutočniteľné, revitalizovať alebo obnovovať oblasti, ktoré boli v minulosti významné pre populáciu druhov zaradených do tabuľky č. 1.

4. Riadenie ľudských aktivít

4.1 Lov

4.1.1 Zmluvné strany budú spolupracovať v snahe dosiahnuť, aby ich právne predpisy regulujúce lov obsahovali zásady trvale udržateľného využívania v zmysle tohto Plánu aktivít, pričom budú zohľadňovať celé geografické územie rozšírenia populácií vodného vtáctva, ako aj obdobia ich individuálneho vývoja.

4.1.2 Zmluvné strany budú informovať sekretariát dohody o právnych opatreniach týkajúcich sa lovu druhov zaradených do tabuľky č. 1.

4.1.3 Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu zameranú na vypracovanie spoľahlivého a zharmonizovaného systému zberu štatistických údajov o úlovkoch s cieľom posúdiť ročné úlovky druhov zaradených do tabuľky č. 1. Sekretariátu dohody sa budú zasielať odhady celkového ročného úlovku jednotlivých populácií, ak to bude potrebné.

4.1.4 Zmluvné strany budú pri love v mokradiach postupne do roku 2000 obmedzovať používanie toxického streliva obsahujúceho olovo.

4.1.5 Zmluvné strany rozpracujú a budú realizovať opatrenia na obmedzenie, prípadne úplné zakázanie používania otrávených návnad.

4.1.6 Zmluvné strany rozpracujú a budú realizovať opatrenia na obmedzenie, prípadne úplné zamedzenie ilegálneho lovu.

4.1.7 Tam, kde to bude vhodné, zmluvné strany budú pôsobiť na poľovníkov na národnej úrovni, a ak to bude možné, aj na medzinárodnej úrovni, aby vytvárali poľovné združenia, kluby a organizácie, ktorých poslaním bude usmerňovať ich činnosť smerom k trvalej udržateľnosti.

4.1.8 Zmluvné strany vypracujú požiadavky na overovanie kvalifikácie poľovníkov, ktoré bude zahŕňať aj identifikáciu vtáčích druhov.

4.2 Ekoturizmus

4.2.1 Na miestach, kde to bude vhodné, zmluvné strany sa budú usilovať podporiť spoluprácu medzi ochranárskymi a turistickými organizáciami s cieľom rozvíjať citlivú a vhodnú ekoturistiku na území mokradí, v ktorých sa sústreďujú populácie druhov zaradených do tabuľky č. 1.

4.2.2 Zmluvné strany v spolupráci s kompetentnými medzinárodnými organizáciami sa budú usilovať o posúdenie nákladov a prínosov súvisiacich s ekoturistikou v mokradiach, v ktorých sú sústredené populácie druhov zaradených do tabuľky č. 1. Výsledky posudkov budú konzultovať so sekretariátom dohody.

4.3 Iné ľudské aktivity

4.3.1 Zmluvné strany budú realizovať proces posudzovania vplyvov na životné prostredie predovšetkým takých navrhovaných činností, ktoré môžu viesť ku konfliktom medzi záujmami človeka a populáciami druhov zaradených do tabuľky č. 1, a to hlavne v oblastiach spomenutých v odseku 3.2. Výsledky procesu posudzovania by mali byť dostupné širokej verejnosti.

4.3.2 Zmluvné strany sa budú usilovať zhromažďovať informácie o škodách na úrode poľnohospodárskych plodín spôsobených populáciami druhov zaradených do tabuľky č. 1 a správy o výsledkoch budú zasielať na sekretariát dohody.

4.3.3 Zmluvné strany budú spolupracovať s cieľom zosúladiť vhodné postupy minimalizácie škôd na poľnohospodárskych plodinách a ďalších možných konfliktov, pričom budú brať do úvahy aj skúsenosti zaznamenané kdekoľvek na svete.

4.3.4 Zmluvné strany budú spolupracovať pri rozvíjaní plánov aktivít orientovaných na populácie druhov, ktoré môžu spôsobiť vážne škody predovšetkým na poľnohospodárskych plodinách. Sekretariát dohody bude koordinovať vývoj, harmonizáciu a realizáciu týchto plánov.

4.3.5 Zmluvné strany budú pri plánovaní výstavby a konštrukcií zariadení, ako to len bude možné, brať do úvahy environmentálne riešenia s cieľom minimalizovať nepriaznivé vplyvy na populácie druhov zaradených do tabuľky č. 1, podniknú kroky na minimalizáciu vplyvov už existujúcich stavieb a konštrukcií s viditeľným negatívnym vplyvom na populácie druhov zaradených do tabuľky č. 1.

4.3.6 Zmluvné strany sa budú usilovať o realizáciu opatrení na minimalizáciu rušivých vplyvov aktivít človeka, ktoré by mohli mať vplyv na ohrozenie ochranného štatútu druhov vodného vtáctva. Prípadné opatrenia môžu zahrňovať okrem iného vytvorenie zón pokoja v chránených územiach, kam nebude povolený vstup.

5. Výskum a monitoring

5.1 Zmluvné strany budú realizovať výskum predovšetkým v málo známych územiach, v ktorých sa môžu podstatnou mierou sústreďovať populácie druhov zaradených do tabuľky č. 1. Výsledky týchto prieskumov sa budú zverejňovať.

5.2 Zmluvné strany budú priebežne monitorovať populácie druhov zaradených do tabuľky č. 1. Výsledky týchto monitorovaní sa budú zverejňovať alebo zasielať príslušným medzinárodným organizáciám, aby mohli zabezpečiť sumarizáciu reálnych stavov populácií.

5.3 Zmluvné strany budú spolupracovať pri zdokonaľovaní metód zisťovania populačných trendov ako jedného z kritérií určovania stupňa ochrany populácií.

5.4 Zmluvné strany budú rozvíjať vzájomnú spoluprácu s cieľom určiť migračné trasy všetkých populácií druhov zaradených do tabuľky č. 1, pritom budú využívať poznatky o hniezdnom a mimohniezdnom období týchto druhov, rovnako aj výsledky sčítania, a budú sa podieľať na koordinovaných programoch krúžkovania vtáctva.

5.5 Zmluvné strany sa budú usilovať o realizáciu spoločných výskumných projektov v oblasti ekológie, populačnej dynamiky druhov z tabuľky č. 1, ich prirodzených stanovíšť s cieľom zistiť ich špecifické požiadavky, ako aj najvhodnejšie postupy na ich ochranu a manažment.

5.6 Zmluvné strany sa budú snažiť vypracovávať štúdie o dôsledkoch úbytku mokradí, o ich narúšaní a degradácii zamerané na únosnosť mokradí využívaných populáciami druhov zaradených do tabuľky č. 1.

5.7 Zmluvné strany sa budú snažiť vypracovať štúdie zamerané na hodnotenie vplyvu lovu a obchodu s populáciami druhov zaradených do tabuľky č. 1 a na posúdenie významu týchto foriem využívania pre miestnu a národnú ekonomiku.

5.8 Zmluvné strany sa budú snažiť spolupracovať s relevantnými medzinárodnými organizáciami, budú podporovať výskum a monitoring.

6. Výchova a informácie

6.1 Zmluvné strany vypracujú vzdelávacie programy, ktoré zaistia, ak to bude potrebné, aby pracovníci zodpovední za plnenie tohto Plánu aktivít mali dostatok znalostí pre účinnú realizáciu Plánu aktivít.

6.2 V snahe rozvíjať vzdelávacie programy a zabezpečiť ich vzdelávacími materiálmi budú zmluvné strany navzájom spolupracovať a rovnako aj so sekretariátom dohody.

6.3 Zmluvné strany sa budú usilovať o vypracovávanie programov, informačných materiálov a mechanizmov potrebných na zvyšovanie úrovne vedomostí širokej verejnosti o cieľoch, ustanoveniach a o obsahu Plánu aktivít. Osobitná pozornosť bude zameraná na obyvateľstvo žijúce vo vnútri, prípadne v okolí významných mokradí (poľovníkov, rybárov, turistov atď.), miestne úrady a osoby s rozhodovacími právomocami.

6.4 Zmluvné strany zrealizujú špecifické informačné kampane medzi verejnosťou o ochrane populácií druhov zaradených do tabuľky č. 1.

7. Plnenie Plánu aktivít

7.1 Pri plnení tohto Plánu aktivít budú zmluvné strany venovať najväčšiu pozornosť populáciám, ktoré sú zaradené do tabuľky č. 1 stĺpca A.

7.2 V prípade, že sa na území zmluvnej strany vyskytuje viac populácií ako jedna populácia rovnakého druhu z tabuľky č. 1, táto zmluvná strana bude zabezpečovať ochranárske opatrenia vhodné pre populáciu či populácie s najmenej priaznivým ochranným štatútom.

7.3 Sekretariát dohody v spolupráci s technickým výborom a za účasti expertov z areálových štátov spoločne vypracujú smernice pre ochranu podľa článku IV ods. 4 tejto dohody, ktoré pomôžu zmluvným stranám pri naplňovaní Plánu aktivít. Sekretariát dohody bude zaisťovať, ak to bude možné, zosúladenie so smernicami prijatými inými medzinárodnými dohovormi. Tieto ochranárske smernice sa zamerajú hlavne na zavádzanie princípov trvale udržateľného využívania. Okrem iného budú obsahovať

a) plán aktivít pre jednotlivé druhy,

b) opatrenia použiteľné v prípade výnimočných situácií,

c) metódy manažmentu stanovíšť, metódy inventarizačných prieskumov,

d) postupy pre vyvážený lov,

e) obchod s vodným vtáctvom,

f) turistiku,

g) opatrenia na znižovanie hospodárskych strát,

h) metodiky monitorovania vodného vtáctva.

7.4 Sekretariát dohody v spolupráci s technickým výborom a so zmluvnými stranami bude koordinovať prípravu sérií medzinárodných správ potrebných na realizáciu Plánu aktivít. Správy budú obsahovať

a) správy o stavoch a vývojových trendoch populácií,

b) posudzovanie nedostatkov v informáciách získavaných z prieskumov,

c) prehľad o sieťach stanovíšť využívaných jednotlivými populáciami vrátane správy o stave každého z týchto stanovíšť a o opatreniach podniknutých na ich využívanie,

d) prehľad legislatívnych opatrení regulujúcich v jednotlivých štátoch lov a obchod s druhmi z prílohy č. 2 tejto dohody,

e) prehľad o stave príprav a realizácii Plánu aktivít pre jednotlivé druhy,

f) prehľad o revitalizačných projektoch a

g) prehľad o stave populácií nepôvodných druhov a krížencov.

7.5 Sekretariát dohody vyvinie maximálne úsilie na to, aby takéto prehľady boli doplňované novými informáciami v obdobiach nie dlhších ako tri roky.

7.6 Technický výbor bude posudzovať smernice a prehľady pripravované podľa odsekov 7.3 a 7.4, bude formulovať návrhy odporúčaní a rezolúcií viažucich sa na ich vypracovávanie, obsah a realizáciu. Tieto smernice a prehľady budú na posúdenie a na rozhodnutie predkladané Zhromaždeniu zmluvných strán.

7.7 Sekretariát dohody bude pravidelne posudzovať potencionálne mechanizmy potrebné na uvoľňovanie dodatočných zdrojov (finančných prostriedkov a technickej pomoci) potrebných na realizáciu tohto Plánu aktivít, ďalej bude o nich informovať na každom riadnom zasadaní zmluvných strán.

TABUĽKA č. 1

ŠTATÚT POPULÁCIÍ SŤAHOVAVÉHO VODNÉHO VTÁCTVA

Kľúč na klasifikáciu druhov

Základom na realizovanie Plánu aktivít je tento kľúč:

Stĺpec A

Kategória 1: do kategórie 1 sa zaraďujú:

a) druhy zaradené do prílohy č. 1 dohovoru,

b) druhy označené ako ohrozené (T) v Červenom zozname ohrozených živočíchov IUCN 1996 alebo

c) populácie, ktorých stavy sú nižšie ako 10 000 jedincov.

Kategória 2: Populácie, ktorých stavy sú od 10 000 do 25 000 jedincov.

Kategória 3: Populácie, ktorých stavy sú od 25 000 do 100 000 jedincov a môžu byť ohrozené z dôvodov

a) sústreďovania sa populácií na malom počte stanovíšť v ktoromkoľvek zo štádií svojho ročného cyklu,

b) závislosti od stanovíšť, ktoré sú ohrozené,

c) dlhodobého poklesu stavu populácií,

d) extrémnych fluktuácií v populačnej hustote alebo ich vývojových trendov.

Stĺpec B

Kategória 1: Populácie, ktorých stavy sú od 25 000 do 100 000 jedincov a nespĺňajú podmienky na zaradenie do stĺpca A.

Kategória 2: Populácie, ktorých stavy sú vyššie ako 100 000 jedincov a môžu byť ohrozené z dôvodov

a) sústreďovania sa populácií na malom počte stanovíšť v ktoromkoľvek zo štádií svojho ročného cyklu,

b) závislosti od stanovíšť, ktoré sú ohrozené,

c) dlhodobého poklesu stavu populácií,

d) extrémnych fluktuácií v populačnej hustote alebo ich vývojových trendov.

Stĺpec C

Kategória 1: Populácie, ktorých stavy sú vyššie ako 100 000 jedincov a ktoré by mohli významne prospievať vďaka medzinárodnej spolupráci, ale nespĺňajú podmienky na zaradenie do stĺpcov A alebo B.

REVÍZIA TABUĽKY č. 1

Túto tabuľku bude

a) pravidelne dopĺňať Technický výbor podľa článku VII ods. 3 písm. b) tejto dohody a

b) pozmeňovať, ak to bude nutné, na Zhromaždení zmluvných strán podľa článku VI ods. 9 písm. d) tejto dohody.

Vysvetlivky:

hniez: hniezdna populácia
zim: zimujúca populácia
S: severná
J: južná
V: východná
Z: západná
SV: severovýchodná
SZ: severozápadná
JV: juhovýchodná
JZ: juhozápadná

1) Populácia, ktorej početnosť nie je známa. Ochranný status je stanovený.
*) Pozri odsek 2.1.1.

Tabuľka 03-1

Anglické znenie textu