Oznámenie č. 266/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Európskym spoločenstvom o účasti Slovenskej republiky v Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti

Čiastka 116/2002
Platnosť od 28.05.2002
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť 1. augusta 2001 na základe článku 18.

266

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. októbra 2000 bola v Bruseli uzavretá Zmluva medzi Slovenskou republikou a Európskym spoločenstvom o účasti Slovenskej republiky v Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s uzavretím zmluvy uznesením č. 1180 z 5. decembra 2000 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 18. januára 2001.

Zmluva nadobudla platnosť 1. augusta 2001 na základe článku 18.

ZMLUVA

medzi Slovenskou republikou a Európskym spoločenstvom o účasti Slovenskej republiky v Európskej environmentálnej agentúre
a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti

Slovenská republika na jednej strane

a Európske spoločenstvo (ďalej len „spoločenstvo“) na druhej strane,

berúc do úvahy žiadosť Slovenskej republiky o účasť v Európskej environmentálnej agentúre ešte pred prijatím za člena,

odvolávajúc sa na to, že Európska rada (ďalej len „rada“) v Luxemburgu (december 1997) vytvorila na základe účasti v programoch a agentúrach spoločenstva spôsob zintenzívnenia predvstupovej stratégie pre krajiny strednej a východnej Európy,

berúc do úvahy nariadenie rady (EHS) č. 1210/90 novelizované nariadením rady (ES) č. 933/1999 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete,

uznávajúc skutočnosť, že konečným cieľom Slovenskej republiky je stať sa členom Európskej únie a že účasť v Európskej environmentálnej agentúre pomôže Slovenskej republike dosiahnuť tento cieľ,

dohodli sa takto:

Článok 1

Slovenská republika sa v plnej miere zapojí do Európskej environmentálnej agentúry (ďalej len „agentúra“) a do Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (ďalej len „EIONET“) zriadených nariadením rady (EHS) č. 1210/90, ktoré bolo novelizované nariadením rady (ES) č. 933/1999.

Článok 2

Slovenská republika bude finančne prispievať na činnosti uvedené v článku 1 (agentúra a EIONET) takto:

Príspevok sa postupne zvýši v priebehu troch rokov, počas ktorých Slovenská republika tieto činnosti postupne zavedie. Požadované finančné príspevky budú

v prvom roku - 208 000 EUR,
v druhom roku - 263 000 EUR,
v treťom roku - 318 000 EUR.

Od štvrtého roka po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy musí Slovenská republika niesť plné náklady svojej finančnej účasti, t. j. 318 000 EUR.

V prvom trojročnom období môže Slovenská republika čiastočne využiť pomoc spoločenstva na zaplatenie príspevku agentúre s maximálnym príspevkom z fondu Phare vo výške 75 % v prvom roku, 60 % v druhom roku a 50 % v treťom roku.

Od štvrtého roka bude celkové náklady spojené s finančnou účasťou v agentúre plne hradiť Slovenská republika.

Ďalšie termíny a podmienky finančnej účasti Slovenskej republiky sú uvedené v prílohe I k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

Článok 3

Slovenská republika sa plne zapojí do riadiacej rady agentúry bez práva hlasovať a do činnosti vedeckého výboru agentúry.

Článok 4

Slovenská republika bude do troch mesiacov od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy informovať agentúru o hlavných zložkách svojich národných informačných sietí, ako je to uvedené v článku 4 ods. 2 nariadenia rady (EHS) č. 1210/90, ktoré bolo novelizované nariadením rady (ES) č. 933/1999.

Článok 5

Slovenská republika vymenuje spomedzi inštitúcií určených na základe článku 4 alebo spomedzi iných organizácií zriadených na jej území „národné stredisko“ na koordináciu a prenos informácií poskytovaných na národnej úrovni agentúre a inštitúciám alebo orgánom tvoriacim časť EIONETu vrátane tematických stredísk uvedených v článku 6.

Článok 6

Slovenská republika tiež môže v rámci lehoty uvedenej v článku 4 určiť inštitúcie alebo iné organizácie zriadené na jej území, ktoré by mohli byť konkrétne poverené spolupracovať s agentúrou vzhľadom na určité témy konkrétneho záujmu. Takto určená inštitúcia by mala byť schopná uzavrieť zmluvu s agentúrou, aby pôsobila ako tematické stredisko siete na špecifické úlohy. Tieto strediská budú spolupracovať s ostatnými inštitúciami, ktoré tvoria časť siete.

Článok 7

Do troch mesiacov od prijatia oznámenia podľa článkov 4, 5 a 6 riadiaca rada agentúry posúdi hlavné zložky siete, aby sa prihliadlo na účasť Slovenskej republiky.

Článok 8

Slovenská republika by mala poskytovať údaje v súlade s povinnosťami a praxou zaužívanou v práci agentúry.

Článok 9

Agentúra sa môže dohodnúť s inštitúciami alebo orgánmi menovanými Slovenskou republikou, ktoré sú súčasťou siete podľa článkov 4, 5 a 6, na nevyhnutných úpravách v osobitných zmluvách s cieľom úspešne vykonať úlohy, ktorými ich poverí.

Článok 10

Údaje o životnom prostredí dodané agentúre alebo pochádzajúce od nej sa môžu zverejniť a sprístupniť verejnosti za predpokladu, že dôverným informáciám sa poskytne rovnaký stupeň ochrany v Slovenskej republike, ako sa im poskytuje v rámci spoločenstva.

Článok 11

Agentúra bude mať právnu subjektivitu v Slovenskej republike a bude mať v Slovenskej republike najširšiu spôsobilosť na právne úkony, aká je udelená právnickým osobám podľa jej zákonov.

Článok 12

Slovenská republika bude vo vzťahu k agentúre uplatňovať Protokol o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev, ktorý bude ako príloha II k tejto zmluve tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť.

Článok 13

Na základe výnimky z článku 12 ods. 2 písm. a) nariadenia rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 o personálnych predpisoch úradníkov a podmienkach zamestnávania iných zamestnancov Európskych spoločenstiev môžu byť štátni príslušníci Slovenskej republiky, užívajúci plné práva ako občania, zamestnaní na základe zmluvy výkonným riaditeľom agentúry.

Článok 14

Zmluvné strany prijmú akékoľvek všeobecné alebo špecifické opatrenia potrebné na splnenie ich povinností podľa tejto zmluvy. Budú dohliadať na to, aby sa dosiahli ciele stanovené v tejto zmluve.

Článok 15

Táto zmluva sa uzaviera na neurčitý čas, až kým sa Slovenská republika nestane členom Európskej únie. Každá zmluvná strana môže vypovedať túto zmluvu notifikáciou druhej strane. Platnosť tejto zmluvy sa skončí šesť mesiacov odo dňa tejto notifikácie.

Článok 16

Táto zmluva sa bude vykonávať na jednej strane na územiach, na ktorých sú platné zmluvy o zriadení Európskeho spoločenstva, Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ, podľa podmienok stanovených v týchto zmluvách, a na druhej strane na území Slovenskej republiky.

Článok 17

Táto zmluva sa vypracováva v dvoch vyhotoveniach, v dánskom, holandskom, anglickom, fínskom, francúzskom, nemeckom, talianskom, španielskom, švédskom, gréckom, portugalskom a slovenskom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť.

Článok 18

Túto zmluvu schvália zmluvné strany v súlade s ich vlastnými postupmi. Táto zmluva nadobudne platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po dni, keď posledná zmluvná strana oznámila prvej zmluvnej strane ukončenie postupu.

Příloha 01

PRÍLOHA I

FINANČNÝ PRÍSPEVOK SLOVENSKEJ REPUBLIKY
EURÓPSKEJ ENVIRONMENTÁLNEJ AGENTÚRE

1. Finančný príspevok, ktorý má Slovenská republika platiť do rozpočtu Európskej únie z dôvodu účasti v Európskej environmentálnej agentúre (ďalej len „agentúra“), bude

v prvom roku – 208 000 EUR,

v druhom roku – 263 000 EUR,

v treťom roku – 318 000 EUR.

Od štvrtého roka musí Slovenská republika v plnej miere hradiť náklady svojej finančnej účasti, t. j. 318 000 EUR.

2. V prvom trojročnom období môže Slovenská republika čiastočne využiť pomoc spoločenstva na zaplatenie príspevku agentúre s maximálnym príspevkom z fondu Phare vo výške 75 % v prvom roku, 60 % v druhom roku a 50 % v treťom roku. Podľa samostatného programového postupu fondu Phare budú požadované finančné prostriedky z fondu Phare prevedené do Slovenskej republiky pomocou osobitného finančného memoranda.

Zostávajúcu časť príspevku pokryje Slovenská republika. Od štvrtého roka bude celkové náklady účasti v agentúre plne hradiť Slovenská republika.

3. Príspevok Slovenskej republiky sa bude spravovať v súlade s finančným nariadením platným pre všeobecný rozpočet Európskej únie.

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie a stravu vynaložené predstaviteľmi a expertmi Slovenskej republiky v súvislosti s účasťou na činnosti alebo stretnutiach agentúry súvisiacich s realizáciou pracovného programu bude agentúra uhrádzať na rovnakom základe a v súlade s aktuálne platnými postupmi pre členské štáty Európskej únie.

4. Po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy a na začiatku každého nasledujúceho roka zašle komisia Slovenskej republike žiadosť o finančné príspevky zodpovedajúce jej príspevku Európskej environmentálnej agentúre podľa tejto zmluvy. Za prvý kalendárny rok účasti Slovenská republika zaplatí alikvotnú časť príspevku vypočítanú od dátumu účasti do konca kalendárneho roka na pomernom základe. Pre nasledujúce roky bude príspevok v súlade s touto zmluvou.

5. Tento príspevok vyjadrený v eure sa poukáže na bankový euroúčet Komisie Európskych spoločenstiev.

6. Slovenská republika bude platiť príspevok v súlade so žiadosťou o finančné príspevky:

Svoju časť zaplatí do 1. mája za predpokladu, že komisia pošle žiadosť o finančné príspevky pred 1. aprílom alebo najneskôr do 30 dní po tom, ako bola žiadosť o finančné príspevky zaslaná.

Časť finančných prostriedkov z fondu Phare zaplatí do 1. mája za predpokladu, že príslušné sumy boli poukázané Slovenskej republike do tohto termínu alebo najneskôr v 30-dňovej lehote po tom, ako boli tieto finančné prostriedky vyplatené Slovenskej republike.

7. Akékoľvek omeškanie platby príspevku spôsobí platenie úrokov zo strany Slovenskej republiky z neuhradenej sumy za obdobie od dátumu splatnosti. Úroková sadzba bude zodpovedať sadzbe uplatňovanej Európskou centrálnou bankou k dátumu splatnosti pri operáciách v eure zvýšenej o 1,5 percentuálneho bodu.

Příloha 02

PRÍLOHA II

PROTOKOL O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Vysoké zmluvné strany,

s prihliadnutím na to, že v súlade s článkom 28 zmluvy ustanovujúcej jednu radu a jednu Komisiu Európskych spoločenstiev budú tieto spoločenstvá a Európska investičná banka mať na územiach členských štátov také výsady a takú imunitu, aké sú potrebné na výkon ich funkcie,

odsúhlasili ustanovenia, ktoré budú pripojené k tejto zmluve.

PRVÁ KAPITOLA

MAJETOK, FINANČNÉ PROSTRIEDKY, AKTÍVA A OPERÁCIE
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Článok 1

Priestory a budovy spoločenstiev budú nedotknuteľné. Nebudú podliehať prehliadke, rekvirovaniu, konfiškácii alebo vyvlastneniu. Majetok a aktíva spoločenstiev nebudú podliehať žiadnemu administratívnemu alebo zákonnému obmedzujúcemu opatreniu bez splnomocnenia Súdneho dvora.

Článok 2

Archív spoločenstiev bude nedotknuteľný.

Článok 3

Spoločenstvá, ich aktíva, príjmy a iný majetok budú oslobodené od všetkých priamych daní.

Vlády členských štátov, všade tam, kde je to možné, prijmú príslušné opatrenia na úhradu alebo vrátenie sumy nepriamych daní alebo daní z obratu zahrnutých v cene hnuteľného alebo nehnuteľného majetku vtedy, keď spoločenstvá uskutočnia významné nákupy predmetov na oficiálne použitie, ktorých cena obsahuje dane tohto druhu. Tieto ustanovenia sa však neaplikujú tak, aby spôsobili deformáciu hospodárskej súťaže v rámci spoločenstiev.

Neposkytne sa žiadna výnimka ohľadne daní a poplatkov, ktorých suma tvorí len výdavky za služby verejného záujmu.

Článok 4

Spoločenstvá budú oslobodené od všetkých colných poplatkov, zákazov alebo obmedzení na dovoz alebo vývoz predmetov určených na svoje oficiálne použitie: pri predmetoch takto dovezených sa nebude prevádzať vlastníctvo, či už za úhradu alebo bez úhrady, na území krajiny, do ktorej boli dovezené, s výnimkou prípadov za podmienok schválených vládou danej krajiny.

Spoločenstvá budú takisto oslobodené od akýchkoľvek colných poplatkov a akýchkoľvek zákazov a obmedzení na dovoz alebo vývoz svojich publikácií.

Článok 5

Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ môže vlastniť menu akéhokoľvek druhu a viesť účtovníctvo v akejkoľvek mene.

DRUHÁ KAPITOLA

OZNÁMENIA A PRIEPUSTKY

Článok 6

V prípade oficiálnych oznámení a prenosu všetkých dokumentov sa s inštitúciami spoločenstiev bude na území každého členského štátu zaobchádzať rovnako, ako sa v danom štáte zaobchádza s diplomatickými misiami.

Oficiálna korešpondencia a iné oficiálne oznámenia inštitúcií spoločenstiev nebudú podliehať cenzúre.

Článok 7

1. Priepustky (laissez-passer) vo forme stanovenej radou, ktoré budú orgány členských štátov uznávať ako platné cestovné doklady, môžu predsedovia inštitúcií spoločenstiev vystaviť členom a zamestnancom týchto inštitúcií. Tieto priepustky budú vystavené úradníkom a iným zamestnancom podľa podmienok stanovených v personálnych predpisoch pre úradníkov a podľa podmienok zamestnávania iných zamestnancov spoločenstiev.

Komisia môže uzavrieť dohody, aby sa tieto priepustky uznávali ako platné cestovné doklady na území tretích krajín.

2. Ustanovenia článku 6 Protokolu o výsadách a imunitách Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ budú platiť pre členov a zamestnancov inštitúcií, ktorí v deň nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vlastnia priepustky v súlade s uvedeným článkom, ak sa budú uplatňovať ustanovenia odseku 1 tohto článku.

TRETIA KAPITOLA

ČLENOVIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Článok 8

Na voľný pohyb členov Európskeho parlamentu cestujúcich na miesto zasadania Európskeho parlamentu alebo z neho sa nebude vzťahovať žiadne administratívne alebo iné obmedzenie.

Členom Európskeho parlamentu v súvislosti s colnou a devízovou kontrolou poskytne

a) vlastná vláda rovnaké výhody, aké poskytuje najvyšším činiteľom cestujúcim do zahraničia na dočasné oficiálne misie,

b) vláda iných členských štátov rovnaké výhody, aké poskytuje predstaviteľom zahraničných štátov na dočasných oficiálnych misiách.

Článok 9

Členovia Európskeho parlamentu nebudú podliehať žiadnej forme vyšetrovania, zadržania alebo súdneho konania, ak pôjde o vyjadrenie názorov alebo hlasovanie pri výkone povinností.

Článok 10

Počas zasadaní Európskeho parlamentu budú jeho členovia požívať

a) na území vlastného štátu imunitu poskytovanú členom ich parlamentu,

b) na území akéhokoľvek iného členského štátu imunitu voči akejkoľvek forme zadržania a voči súdnemu konaniu.

Imunita sa rovnako vzťahuje na členov, ak cestujú na miesto zasadania Európskeho parlamentu alebo z neho.

Imunitu si nemožno nárokovať, keď je člen pristihnutý pri páchaní trestného činu, a Európskemu parlamentu nemožno zabrániť, aby uplatnil právo zbavenia imunity niektorého zo svojich členov.

ŠTVRTÁ KAPITOLA

PREDSTAVITELIA ČLENSKÝCH ŠTÁTOV ZÚČASTŇUJÚCI SA
NA PRÁCI INŠTITÚCIÍ EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Článok 11

Predstavitelia členských štátov zúčastňujúci sa na práci inštitúcií spoločenstiev, ich poradcovia a technickí experti budú pri výkone svojich povinností a počas cesty na miesto zasadania alebo z neho mať colné výsady, imunitu a výhody.

Tento článok sa bude vzťahovať aj na členov poradných orgánov spoločenstiev.

PIATA KAPITOLA

ÚRADNÍCI A INÍ ZAMESTNANCI EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Článok 12

Na území každého členského štátu bez rozdielu štátnej príslušnosti úradníci a iní zamestnanci spoločenstiev

a) budú podliehať ustanoveniam zmlúv, pokiaľ ide o predpisy týkajúce sa zodpovednosti úradníkov a iných zamestnancov voči spoločenstvám, a jurisdikcii súdu v sporoch medzi spoločenstvami a ich úradníkmi a inými zamestnancami; imunitu budú využívať v prípade súdnych konaní v súvislosti so skutkami, ktoré vykonali počas funkcie, vrátane slov, ktoré povedali alebo napísali. Táto imunita sa na nich bude vzťahovať aj vtedy, keď prestanú zastávať funkciu,

b) spolu s manželskými partnermi a závislými rodinnými príslušníkmi nebudú podliehať imigračným obmedzeniam ani formalitám na registráciu cudzích štátnych príslušníkov,

c) pri uplatňovaní menových a devízových predpisov budú mať rovnaké výhody, aké sa obvykle poskytujú úradníkom medzinárodných organizácií,

d) budú mať právo doviezť si bez cla nábytok a hnuteľný majetok pri prvom nastúpení do zamestnania v príslušnej krajine a právo znovu ich vyviezť bez cla pri ukončení práce v tejto krajine, v obidvoch prípadoch podľa podmienok ustanovených vládou krajiny, v ktorej sa toto právo uplatňuje,

e) budú mať právo doviezť si bez cla motorové vozidlo na svoje osobné použitie nadobudnuté buď v krajine posledného pobytu, alebo v krajine, ktorej sú štátnymi príslušníkmi, za podmienok platných na domácom trhu v danej krajine, a znovu ich vyviezť bez cla, v obidvoch prípadoch podľa podmienok ustanovených vládou príslušnej krajiny.

Článok 13

Úradníci a iní zamestnanci spoločenstiev budú podliehať v prospech spoločenstiev dani z platov, miezd a príjmov, ktoré im vyplatili spoločenstvá, v súlade s podmienkami a postupmi stanovenými radou konajúcou na základe návrhu komisie.

Úradníci a iní zamestnanci spoločenstiev budú oslobodení od národných daní z platov, miezd a príjmov, ktoré im vyplatili spoločenstvá.

Článok 14

Pri uplatňovaní dane z príjmu, dane z majetku a dedičských poplatkov a pri uplatňovaní dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia uzavretých medzi členskými štátmi spoločenstiev budú sa úradníci a iní zamestnanci spoločenstiev, ktorí si len z dôvodu výkonu svojich povinností v zamestnaní spoločenstiev zriadia bydlisko na území iného členského štátu, ako je ich krajina trvalého bydliska, považovať na daňové účely v čase nástupu do zamestnania v spoločenstvách, v krajine prechodného bydliska aj v krajine trvalého bydliska, akoby mali trvalé bydlisko v pôvodnej krajine za predpokladu, že táto krajina je členom spoločenstiev. Toto ustanovenie sa bude vzťahovať aj na manželského partnera, pokiaľ nie je samostatne zárobkovo činný, a na deti závislé od osôb a v starostlivosti osôb, na ktoré sa vzťahuje tento článok.

Hnuteľný majetok patriaci osobám uvedeným v predchádzajúcom odseku, nachádzajúci sa na území krajiny, kde majú prechodný pobyt, bude v tejto krajine oslobodený od dedičských poplatkov; tento majetok sa bude na vymeranie uvedeného poplatku na daňové účely považovať za majetok v krajine trvalého bydliska s prihliadnutím na práva tretích krajín a možnú aplikáciu ustanovení medzinárodných dohôd o dvojitom zdanení.

Akékoľvek bydlisko získané iba z dôvodu výkonu povinností v zamestnaní iných medzinárodných organizácií sa nebude pri uplatňovaní tohto článku brať do úvahy.

Článok 15

Rada, konajúc jednomyseľne na základe návrhu komisie, stanoví systém dávok zo sociálneho zabezpečenia pre úradníkov a iných zamestnancov spoločenstiev.

Článok 16

Rada, konajúc na základe návrhu komisie a po konzultácii s inými príslušnými inštitúciami, určí kategórie úradníkov a iných zamestnancov spoločenstiev, na ktorých sa budú vzťahovať ustanovenia článku 12, článku 13 ods. 2 a článku 14 úplne alebo čiastočne.

Mená, hodnosti a adresy úradníkov a iných zamestnancov zaradených do týchto kategórií sa budú pravidelne oznamovať vládam členských štátov.

ŠIESTA KAPITOLA

VÝSADY A IMUNITA MISIÍ TRETÍCH KRAJÍN
AKREDITOVANÝCH V EURÓPSKYCH SPOLOČENSTVÁCH

Článok 17

Členské štáty, na ktorých území majú spoločenstvá svoje sídlo, poskytnú obvyklú diplomatickú imunitu a výsady misiám tretích krajín akreditovaných v spoločenstvách.

SIEDMA KAPITOLA

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 18

Výsady, imunita a výhody budú priznané úradníkom a iným zamestnancom spoločenstiev iba v záujme spoločenstiev.

Každá inštitúcia spoločenstiev bude povinná zrušiť imunitu poskytnutú úradníkovi alebo inému zamestnancovi vždy, keď podľa inštitúcie zrušenie takejto imunity nie je v rozpore so záujmami spoločenstiev.

Článok 19

Na účel aplikovania tohto protokolu budú inštitúcie spoločenstiev spolupracovať so zodpovednými orgánmi príslušných členských štátov.

Článok 20

Články 12 až 15 a článok 18 sa budú týkať členov komisie.

Článok 21

Články 12 až 15 a článok 18 sa budú týkať sudcov, generálnych advokátov, registračného úradníka a asistentov zapisovateľov Súdneho dvora bez prejudície týkajúcej sa ustanovení článku 3 Protokolov o štatúte Súdneho dvora týkajúcich sa imunity sudcov a generálnych advokátov voči súdnemu konaniu.

Článok 22

Tento protokol sa bude vzťahovať aj na Európsku investičnú banku, členov jej orgánov, zamestnancov a predstaviteľov členských štátov podieľajúcich sa na jej činnosti bez ujmy na ustanoveniach Protokolu o štatúte banky.

Pri akomkoľvek navýšení kapitálu bude Európska investičná banka v štáte, kde má svoje sídlo, navyše oslobodená od akejkoľvek formy zdanenia alebo poplatku podobnej povahy a od rôznych formalít, ktoré s tým môžu súvisieť. Podobne jej zánik alebo likvidácia nebudú spoplatnené. Napokon, činnosti banky a jej orgánov vykonávané v súlade s jej štatútom nebudú podliehať žiadnej dani z obratu.

Článok 23

Protokol sa vzťahuje aj na Európsku centrálnu banku, na členov jej orgánov a zamestnancov, bez prejudície týkajúcej sa ustanovení Protokolu o štatúte európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.

Pri akomkoľvek navýšení svojho kapitálu bude Európska centrálna banka v štáte, kde má svoje sídlo, navyše oslobodená od akéhokoľvek zdanenia alebo spoplatnenia podobného charakteru i od rôznych formalít, ktoré s tým môžu súvisieť. Činnosť banky a jej orgánov, vykonávaná v súlade so Štatútom európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, nebude podliehať dani z obratu.

Uvedené ustanovenia sa budú vzťahovať aj na Európsky menový inštitút. Jeho rozpustenie alebo likvidácia nebudú podliehať spoplatneniu.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali tento protokol.

Vyhotovené v Bruseli 8. apríla 1965.