Oznámenie č. 265/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úhrade výdavkov spojených s činnosťou colnej únie

Čiastka 115/2002
Platnosť od 25.05.2002
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť 8. apríla 2002 na základe článku 4 ods. 1.

265

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. mája 2001 bola v Prahe podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úhrade výdavkov spojených s činnosťou colnej únie.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas so zmluvou svojím uznesením č. 1923 z 19. februára 2002 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 22. marca 2002.

Zmluva nadobudla platnosť 8. apríla 2002 na základe článku 4 ods. 1.

ZMLUVA

medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úhrade výdavkov spojených s činnosťou colnej únie

Slovenská republika a Česká republika (ďalej len „zmluvné strany") vedené želaním zabezpečiť riadnu činnosť colnej únie vytvorenej Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vytvorení colnej únie (ďalej len „zmluva") podpísanou v Prahe 29. októbra 1992 a naplňujúc ustanovenie jej článku 39,

dohodli sa takto:

Článok 1

1. Zmluvné strany hradia výdavky spojené s činnosťou colnej únie Slovenskej republiky a Českej republiky prostredníctvom rozpočtu Stáleho sekretariátu Rady colnej únie (ďalej len „Sekretariát"). Zmluvné strany prispievajú finančnými prostriedkami do rozpočtu Sekretariátu rovnakým dielom.

2. Návrh rozpočtu predkladá Sekretariát na prerokovanie ministerstvám financií zmluvných strán najneskôr do konca februára roka predchádzajúcemu rozpočtovému roku. Návrh rozpočtu Sekretariátu na každý kalendárny rok a ročnú správu o čerpaní rozpočtu a hospodárení Sekretariátu schvaľuje Rada colnej únie Slovenskej republiky a Českej republiky (ďalej len „Rada"). Ročnú správu o čerpaní rozpočtu a výsledkoch hospodárenia za uplynulý rozpočtový rok schválenú Radou predloží Sekretariát ministerstvám financií zmluvných strán v nimi určených termínoch.

3. Svoj podiel na rozpočte poukáže Ministerstvo financií Českej republiky na samostatný účet Sekretariátu v troch rovnakých zálohách v termínoch najneskôr do 31. januára, 31. mája a 30. septembra príslušného rozpočtového roku a Ministerstvo financií Slovenskej republiky v štyroch rovnakých zálohách najneskôr do 15. januára, 15. apríla, 15. júla a 15. októbra príslušného rozpočtového roku.

4. Ministerstvo financií Slovenskej republiky poukáže Sekretariátu podiel Slovenskej republiky formou bežného transferu a kapitálového transferu.

5. Prostriedky rozpočtu Sekretariátu sa môžu použiť iba v príslušnom rozpočtovom roku na účely, na ktoré ich schválila Rada. Výdavky sa vyúčtujú najneskôr do konca februára nasledujúceho roka. Do tohto termínu sa nevyčerpané podiely finančných prostriedkov vrátia na príjmové účty štátnych rozpočtov zmluvných strán.

6. Vo vzťahu k Sekretariátu sa neuplatňuje viazanie rozpočtových prostriedkov okrem viazania rozpočtových prostriedkov za porušenie rozpočtovej disciplíny.

Článok 2

1. Sekretariát môže nadobúdať a scudzovať hnuteľný majetok. Prevod vlastníctva majetku Sekretariátu sa musí vykonať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi Slovenskej republiky a podlieha predchádzajúcemu súhlasu Rady. Príjmy z predaja majetku Sekretariátu sa rozdelia medzi zmluvné strany rovnakým dielom. Spôsob vyrovnania stanoví Rada svojím rozhodnutím.

2. Sekretariát vedie účtovníctvo v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky.

Článok 3

Táto zmluva sa môže dopĺňať alebo meniť po vzájomnej dohode zmluvných strán. Zmeny a doplnky sa musia vykonať písomnou formou.

Článok 4

1. Táto zmluva podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán, nadobudne platnosť dňom výmeny diplomatických nót o tomto vnútroštátnom schválení a bude platná počas platnosti Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vytvorení colnej únie podpísanej v Prahe 29. októbra 1992.

2. Táto zmluva sa bude predbežne vykonávať odo dňa jej podpisu.

Dané v Prahe 28. mája 2001 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé z nich v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za Slovenskú republiku:

Ľubomír Harach v. r.

Za Českú republiku:

Miroslav Grégr v. r.