Oznámenie č. 249/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre štátnych občanov Japonska a štátnych občanov Slovenskej republiky

Čiastka 107/2002
Platnosť od 17.05.2002

249

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že formou výmeny diplomatických nót z 22. januára 2002 v Bratislave bola od 22. marca 2002 zrušená vízová povinnosť pre štátnych občanov Japonska a štátnych občanov Slovenskej republiky.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vyjadruje úctu Veľvyslanectvu Japonska v Slovenskej republike a má česť informovať, že vláda Slovenskej republiky s cieľom uľahčiť cestovanie, ako aj kultúrne a obchodné vzťahy medzi Slovenskou republikou a Japonskom prijíma od 22. marca 2002 na základe reciprocity tieto opatrenia týkajúce sa zrušenia víz a vízových poplatkov pre japonských štátnych občanov, ktorí chcú vstúpiť na územie Slovenskej republiky:

1. Štátni občania Japonska, držitelia platných japonských cestovných pasov, ktorí chcú vstúpiť na územie Slovenskej republiky na účel pobytu, ktorého čas nepresiahne deväťdesiat (90) za sebou nasledujúcich dní, môžu vstúpiť na územie Slovenskej republiky bez víz.

2. Zrušenie vízovej povinnosti podľa odseku 1 sa nevzťahuje na štátnych občanov Japonska, ktorí chcú vstúpiť na územie Slovenskej republiky s úmyslom hľadať zamestnanie alebo vykonávať zamestnanie alebo iné povolanie (vrátane verejných zábavných predstavení a športu za odmenu).

3. Za požadované a udelené víza nebudú príslušné diplomatické a konzulárne úrady Slovenskej republiky účtovať žiadne poplatky.

4. Štátni občania Japonska, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky, sú povinní dodržiavať zákony a predpisy Slovenskej republiky.

5. Vláda Slovenskej republiky si vyhradzuje právo dočasne pozastaviť vykonávanie všetkých alebo niektorých predtým uvedených opatrení z dôvodu verejného záujmu, ako aj z dôvodov týkajúcich sa verejnej bezpečnosti, poriadku a zdravia. Každé také pozastavenie sa okamžite oznámi vláde Japonska.

6. Vláda Slovenskej republiky si vyhradzuje právo nepovoliť vstup na územie Slovenskej republiky alebo zakázať pobyt na ňom tým štátnym občanom Japonska, ktorých považuje za nežiaducich.

7. Vláda Slovenskej republiky oznámi vláde Japonska ukončenie uplatňovania prv uvedených opatrení písomnou výpoveďou jeden (1) mesiac vopred.

8. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky poskytne Veľvyslanectvu Japonska v Slovenskej republike vzory platných víz a pasov Slovenskej republiky.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky využíva túto príležitosť, aby ubezpečilo Veľvyslanectvo Japonska o svojej hlbokej úcte.

Bratislava 22. január 2002

Veľvyslanectvo Japonska
Bratislava

Veľvyslanectvo Japonska v Slovenskej republike vyjadruje úctu Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky a má česť informovať ho, že vláda Japonska s cieľom uľahčiť cestovanie, ako aj kultúrne a obchodné vzťahy medzi Japonskom a Slovenskou republikou prijíma od 22. marca 2002 na základe reciprocity tieto opatrenia týkajúce sa zrušenia víz a vízových poplatkov pre štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí chcú vstúpiť na územie Japonska:

1. Štátni občania Slovenskej republiky, držitelia platných pasov Slovenskej republiky, ktorí chcú vstúpiť na územie Japonska na účel pobytu, ktorého čas nepresiahne deväťdesiat (90) za sebou nasledujúcich dní, môžu vstúpiť na územie Japonska bez víz.

2. Zrušenie vízovej povinnosti podľa odseku 1 sa nevzťahuje na štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí chcú vstúpiť na územie Japonska s úmyslom hľadať zamestnanie alebo vykonávať zamestnanie alebo iné povolanie (vrátane verejných zábavných predstavení a športu za odmenu).

3. Za požadované a udelené víza nebudú príslušné japonské diplomatické a konzulárne úrady účtovať žiadne poplatky.

4. Štátni občania Slovenskej republiky, ktorí chcú vstúpiť na územie Japonska, sú povinní dodržiavať zákony a predpisy Japonska.

5. Vláda Japonska si vyhradzuje právo dočasne pozastaviť uplatňovanie všetkých alebo niektorých predtým uvedených opatrení z dôvodu verejného záujmu, ako aj z dôvodov týkajúcich sa verejnej bezpečnosti, poriadku a zdravia. Každé také pozastavenie sa okamžite oznámi vláde Slovenskej republiky.

6. Vláda Japonska si vyhradzuje právo zamietnuť vstup alebo pobyt na území Japonska štátnym občanom Slovenskej republiky, ktorých považuje za nežiaducich.

7. Vláda Japonska oznámi vláde Slovenskej republiky ukončenie uplatňovania prv uvedených opatrení písomnou výpoveďou jeden (1) mesiac vopred.

8. Veľvyslanectvo Japonska v Slovenskej republike poskytne Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky vzory platných víz a pasov Japonska.

Veľvyslanectvo Japonska v Slovenskej republike využíva túto príležitosť, aby ubezpečilo Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky o svojej hlbokej úcte.

Bratislava 22. január 2002

Ministerstvo zahraničných vecí
Slovenskej republiky
Bratislava