Oznámenie č. 246/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Doplnkového protokolu č. 7 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode

Čiastka 106/2002
Platnosť od 15.05.2002
Redakčná poznámka

Doplnkový protokol sa predbežne vykonával od 1. januára 1999 podľa článku 3 ods. 3 a platnosť nadobudol 30. decembra 2002 podľa článku 3 ods. 1.

246

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. decembra 1998 bol v Prahe podpísaný Doplnkový protokol č. 7 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s doplnkovým protokolom uznesením č. 209 z 22. marca 1999 a v mene Slovenskej republiky bol ratifikovaný predsedom vlády 20. mája 1999, ktorý vykonával právomoci prezidenta Slovenskej republiky v súlade s článkom 105 Ústavy Slovenskej republiky.

Doplnkový protokol sa predbežne vykonával od 1. januára 1999 podľa článku 3 ods. 3 a platnosť nadobudol 30. decembra 2002 podľa článku 3 ods. 1.

DOPLNKOVÝ PROTOKOL č. 7

K STREDOEURÓPSKEJ DOHODE O VOĽNOM OBCHODE

Predstavitelia Českej republiky, Maďarskej republiky, Poľskej republiky, Rumunska, Slovenskej republiky a Slovinskej republiky,

majúc na zreteli Deklaráciu predsedov vlád z 11. septembra 1998 v Prahe,

uznávajúc, že tento doplnkový protokol, konkrétne úprava pravidiel pôvodu tovaru umožní širšiu kumuláciu pôvodu a zároveň podporí intenzifikáciu vzájomne prospešných obchodných vzťahov medzi nimi a prispeje k procesu integrácie v Európe,

v súlade s ustanoveniami článkov 34, 35, 37 a 39 Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode,

rozhodli sa takto:

Článok 1

Ustanovenia uvedené v prílohe k tomuto doplnkovému protokolu nahradia zodpovedajúce ustanovenia Protokolu 7 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode.

Článok 2

Tento doplnkový protokol tvorí neoddeliteľnú súčasť Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode.

Článok 3

1. Tento doplnkový protokol nadobúda platnosť 30. deň od dátumu prijatia depozitárom posledného oznámenia strán Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode o ukončení postupov nevyhnutných na tento účel.

2. Depozitár oznámi všetkým stranám ukončenie postupov nevyhnutných na nadobudnutie platnosti tohto doplnkového protokolu.

3. Ak tento doplnkový protokol nenadobudne platnosť k 1. januáru 1999, bude sa predbežne vykonávať od tohto dátumu. V prípade, že niektorá zmluvná strana nebude schopná ho vykonávať od 1. januára 1999, potom táto strana bude čo najskôr informovať o danej skutočnosti ostatné strany, ale nie neskôr ako 21. decembra 1998. Vo vzťahu k tejto strane sa doplnkový protokol bude vykonávať 10. dňom od dátumu prijatia oznámenia ostatnými stranami o ukončení vnútroštátnych postupov nevyhnutných na vykonávanie tohto doplnkového protokolu.

Článok 4

Zmluvné strany Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode berú na vedomie Deklaráciu Bulharskej republiky priloženú k tomuto doplnkovému protokolu.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to poverení splnomocnenci podpísali tento doplnkový protokol.

Dané v Prahe 10. decembra 1998 v jednom pôvodnom vyhotovení v anglickom jazyku, ktoré sa uloží pri vláde Poľskej republiky. Depozitár doručí overené kópie všetkým stranám Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode.

Za Českú republiku: Jiří Maceška v. r.

Za Maďarskú republiku: Gábor Gulácsi v. r.

Za Poľskú republiku: Bernard Blaszczyk v. r.

Za Rumunsko: Nicolae Vulpasin v. r.

Za Slovenskú republiku: Peter Brňo v. r.

Za Slovinskú republiku: Damjan Prelovšek v. r.

DEKLARÁCIA

BULHARSKEJ REPUBLIKY

Bulharská republika v nadväznosti na ustanovenia článku 2 Dohody o prístupe Bulharskej republiky k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode týmto vyhlasuje, že súhlasí s Doplnkovým protokolom č. 7 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode a bude vykonávať tento doplnkový protokol od dátumu vykonávania Dohody o prístupe Bulharskej republiky k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode.

Dané v Prahe 10. decembra 1998.

Za Bulharskú republiku: Valentin Vassilev v. r.

Příloha 01

PRÍLOHA K DOPLNKOVÉMU PROTOKOLU č. 7

Protokol č. 7 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce sa mení takto:

1. Článok 1 písm. i) znie:

i) „pridanou hodnotou" sa rozumie cena zo závodu znížená o colnú hodnotu všetkých použitých materiálov pôvodných v ostatných krajinách, uvedených v článku 4, alebo ak colná hodnota nie je známa, alebo sa nedá zistiť, znížená o prvú cenu preukázateľne zaplatenú za tieto výrobky zmluvnej strane,“.

2. Článok 3 sa vypúšťa.

3. Článok 4 vrátane nadpisu znie:

„Článok 4

Kumulácia pôvodu

1. S výnimkou ustanovení článku 2 sa výrobky považujú za pôvodné v zmluvnej strane, ak tam boli získané, ktoré obsahujú materiály majúce pôvod v Európskom spoločenstve, Bulharsku, Poľsku, Maďarsku, Českej republike, Slovenskej republike, Rumunsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, Slovinsku, Islande, Nórsku, vo Švajčiarsku (vrátane Lichtenštajnska1) alebo v Turecku, v súlade s ustanoveniami protokolu o pravidlách pôvodu, ktorý tvorí prílohu k dohodám medzi zmluvnou stranou a každou z týchto krajín, za predpokladu, že opracovanie alebo spracovanie vykonané v tejto zmluvnej krajine presahuje operácie uvedené v článku 7 tohto protokolu. Nie je nevyhnutné, aby tieto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu.

2. Ak opracovanie alebo spracovanie vykonané v zmluvnej strane nepresahuje operácie uvedené v článku 7, získaný výrobok sa považuje za pôvodný v tejto zmluvnej strane len vtedy, ak hodnota tam pridaná je vyššia ako hodnota použitých materiálov pôvodných v ktorejkoľvek z krajín uvedených v odseku 1. Ak tomu tak nie je, získaný výrobok sa považuje za pôvodný v tej krajine, ktorej pôvodné materiály použité vo výrobe v tejto zmluvnej krajine predstavujú najvyššiu hodnotu.

3. Výrobky pôvodné v jednej z krajín uvedených v odseku 1, ktoré neboli podrobené žiadnemu opracovaniu alebo spracovaniu v zmluvnej strane, si zachovajú pôvod, ak sú vyvezené do niektorej z uvedených krajín.

4. Kumulácia uvedená v tomto článku sa smie uplatniť len na materiály a výrobky, ktoré získali štatút pôvodu uplatnením pravidiel pôvodu identických s pravidlami v tomto protokole.“.

4. Článok 12 vrátane nadpisu znie:

„Článok 12

Územný princíp

1. Podmienky na získanie štatútu pôvodu ustanovené v hlave II musia byť v zmluvných stranách splnené po celý čas bez prerušenia s výnimkou ustanovení článku 4 a odseku 3 tohto článku.

2. Ak sa pôvodný tovar vyvezený z jednej zo zmluvných strán do inej krajiny vracia späť, musí sa považovať, s výnimkou ustanovení článku 4, za nepôvodný, ak nie je možné uspokojivo preukázať colným orgánom, že

a) tovar, ktorý sa vracia späť, je totožný s vyvezeným a

b) nebol podrobený inej operácii ako operácii nevyhnutnej na jeho uchovanie v dobrom stave v danej krajine alebo pri vývoze.

3. Získanie štatútu pôvodu podľa podmienok uvedených v hlave II nie je dotknuté opracovaním alebo spracovaním vykonaným mimo územia zmluvných strán na materiáloch vyvezených z jednej zo zmluvných strán a následne tam späť dovezených za predpokladu, že

a) uvedené materiály sú úplne získané v jednej zo zmluvných strán alebo boli podrobené opracovaniu alebo spracovaniu nad rámec nedostatočných operácií uvedených v článku 7 pred tým, ako boli vyvezené, a

b) možno uspokojivo preukázať colným orgánom, že

i) späť dovezený tovar bol získaný opracovaním alebo spracovaním vyvezených materiálov a

ii) celková hodnota pridaná mimo zmluvnej strany uplatnením ustanovení tohto článku nepresahuje 10 % ceny zo závodu konečného výrobku, pre ktorý sa štatút pôvodu požaduje.

4. Na účely odseku 3 sa podmienky na získanie štatútu pôvodu podľa hlavy II neuplatnia na opracovanie alebo spracovanie vykonané mimo územia zmluvných strán. Ak však pravidlo v prílohe II ustanovuje najvyššiu hodnotu všetkých použitých nepôvodných materiálov pri určení štatútu pôvodu konečného výrobku, celková hodnota nepôvodných materiálov použitých na území príslušnej zmluvnej strany spolu s celkovou pridanou hodnotou získanou mimo územia zmluvnej strany podľa ustanovení tohto článku nesmie presiahnuť uvedené percento.

5. Na účely uplatnenia ustanovení odsekov 3 a 4 sa “celkovou pridanou hodnotou„ rozumejú všetky náklady vzniknuté mimo zmluvných strán vrátane hodnoty materiálov tam použitých.

6. Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa neuplatnia na výrobky, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v zozname v prílohe II alebo ktoré sa môžu považovať za dostatočne opracované alebo spracované len uplatnením všeobecných hodnôt uvedených v článku 6 ods. 2.

7. Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa neuplatnia na výrobky patriace do kapitol 50 až 63 Harmonizovaného systému.

8. Akékoľvek opracovanie alebo spracovanie podľa ustanovení tohto článku vykonané mimo územia zmluvných strán sa musí vykonať v režime pasívneho zušľachťovacieho styku alebo podľa obdobného postupu.“.

5. V článku 15 ods. 6 sa slová „31. december 1998“ nahrádzajú slovami „31. december 2000“.

6. V článku 26 sa slová „C2/CP3“ nahrádzajú slovami „CN22/CN23“.

7. V prílohe I poznámke 5.2 sa medzi slová „umelé chemické vlákna“ a „syntetické chemické strižné vlákna z polypropylénu“ vkladajú slová „elektricky vodivé vlákna“.

8. V prílohe I poznámke 5.2 sa vypúšťa piaty príklad („Koberec so slučkami... spĺňajú hmotnostnú požiadavku“).

9. V prílohe II sa medzi pravidlá pre čísla HS 2202 a 2208 vkladá text, ktorý znie:

Číslo HS Názov tovaruOpracovanie alebo spracovanie na nepôvodných
materiáloch, ktoré poskytuje charakter pôvodu
(1) (2) (3) alebo (4)
„2207 Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým
titrom 80 % alebo väčším; etylalkohol a ostatné destiláty
denaturované s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom
Výroba:
- z materiálov nezaradených
do čísel 2207 alebo 2208".

10. V prílohe II pravidlo pre kapitolu 57 znie:

„Kapitola 57 Koberce a iné textilné podlahové krytiny:
- Z vpichovanej plsti Výroba z1):
- prírodných vlákien
alebo
- chemických materiálov, alebo textilnej vlákniny.
Možno však použiť:
- polypropylénový hodváb čísla 5402,
- polypropylénové vlákna čísla 5503 alebo 5506,
- polypropylénový káblik čísla 5501, ktorého označenie jednotlivého hodvábu alebo vlákna je menej ako 9 decitexov, za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,
- jutovú tkaninu možno použiť ako podklad.
Výroba z1):
- Z inej plsti - prírodných vlákien nemykaných, nečesaných ani inak nespracovaných na spriadanie
alebo
- chemických materiálov alebo textilnej vlákniny.
Výroba z1):
- Ostatné - priadze z kokosových alebo jutovýcha) vlákien,
- syntetickej alebo umelej priadze,
- prírodných vlákien alebo
- chemických strižových vlákien nemykaných, nečesaných ani inak nespracovaných na spriadanie,
- jutovú tkaninu možno použiť ako podklad.

1) K osobitným podmienkam vzťahujúcim sa na výrobky vyrobené zo zmesi textilných materiálov pozri úvodnú poznámku.
a) Použitie priadze z jutových vlákien je možné od 1. 7. 2000.".

11. V prílohe II pravidlo pre číslo HS 7006 znie:

„7006 Sklo čísiel 7003, 7004 alebo 7005 ohýbané, s brúsenými hranami, ryté, vŕtané, smaltované alebo inak opracované, ale nie zarámované, alebo spojované s inými materiálmi:
- ploché sklenené podložky potiahnuté tenkým dielektrickým filmom polovodičovej čistoty v súlade s normami SEMII1) Výroba z nezarámovaných sklených platní (podložiek) čísla 7006
- ostatné
Výroba z materiálov čísla 7001

1) SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.".

12. V prílohe II pravidlo pre číslo HS 7601 znie:

„7601 Surový (neopracovaný) hliník Výroba, pri ktorej &nbsp
- všetky použité materiály sú zaradené do iného čísla ako výrobok, a
- hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu
alebo
výroba tepelným alebo elektrolytickým spracovaním z nelegovaného hliníka alebo hliníkového odpadu a šrotu“.

13. V prílohe IV slovinská a maďarská verzia Vyhlásenia na faktúre budú znieť:

„Slovinská verzia:

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. ............1) izjavlja, da, razen če

ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ................. poreklo.

Maďarská verzia:

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám ...........1) kijelentem, hogy eltérő jelzés

hiányában az áruk kedvezményes ......... származásúak.“.

anglické znenie

Poznámky pod čiarou

1) Lichtenštajnské kniežatstvo má colnú úniu so Švajčiarskom a je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.