Oznámenie č. 243/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia

Čiastka 104/2002
Platnosť od 15.05.2002
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. mája 2002 s výnimkou § 2 a 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 681/2002 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2003 okrem prílohy č. 1 bodov 3, 4, 5, 6, bodu 11 podpoložky 312009 ...

243

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov

opatrenie z 3. mája 2002 č. 4112/2002-41, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia.

Opatrením sa vydáva rozpočtová klasifikácia platná na rok 2003.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. mája 2002 s výnimkou § 2 a 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 8/2002 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.