Oznámenie č. 242/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny

Čiastka 104/2002
Platnosť od 15.05.2002 do30.04.2004
Zrušený 496/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 8. februára 2002 podľa článku 10 ods. 1.

242

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. júna 2000 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny.

Dohoda nadobudla platnosť 8. februára 2002 podľa článku 10 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny

Vláda Slovenskej republiky a vláda Rumunska (ďalej len „zmluvné strany")

vedené prianím rozšíriť a prehĺbiť vzájomnú spoluprácu v oblasti veterinárnej medicíny s cieľom prevencie nebezpečenstva, ktoré predstavujú infekčné a iné choroby zvierat, zdravotne škodlivé živočíšne produkty pre národné hospodárstvo a obyvateľov oboch štátov,

a želajúc si uzatvoriť Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny (ďalej len „dohoda"),

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú spolupracovať pri ochrane územia svojho štátu pred zavlečením nákazlivých ochorení pri vývoze, dovoze a prevoze zvierat, surovín a výrobkov živočíšneho pôvodu, krmív, ako aj iných výrobkov, ktoré môžu ovplyvniť zdravotný stav zvierat.

Článok 2

Príslušnými orgánmi štátov zmluvných strán na vykonávanie tejto dohody sú:

1. Štátna veterinárna správa Slovenskej republiky,

2. Národný veterinárny úrad Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Rumunska.

Článok 3

1. Veterinárne orgány štátov zmluvných strán dohodnú spoločné opatrenia na zjednodušenie veterinárnych podmienok na dovoz, vývoz a prevoz zvierat, produktov živočíšneho pôvodu, krmív a iných produktov a materiálov, ktoré sú predmetom hraničnej veterinárnej kontroly.

2. Spoločné opatrenia sa vypracujú v súlade s vnú-troštátnym právnym poriadkom štátov oboch zmluvných strán a veterinárnou legislatívou Európskej únie.

Článok 4

1. Veterinárne orgány štátov zmluvných strán

a) sa budú okamžite informovať o výskyte nákazlivých ochorení zvierat na území štátov zmluvných strán uvedených v zozname A Medzinárodného úradu pre nákazy zvierat, o druhoch a počte chorých zvierat, mieste výskytu, metóde diagnostiky, druhu a type pôvodcu ochorenia a o opatreniach uskutočnených na prekonávanie týchto ochorení,

b) budú si navzájom zasielať informácie o ďalšom priebehu týchto ochorení až do skončenia ich prekonania.

2. Veterinárny orgán štátu jednej zmluvnej strany bude okamžite informovať veterinárny orgán štátu druhej zmluvnej strany o prijatých ochranných opatreniach, ktoré vykonal na ochranu zvierat, uvedených v odseku 1 písm. a), ak sa vyskytli na území susedného štátu.

3. Veterinárne orgány štátov zmluvných strán si budú mesačne vymieňať správy o výskyte nákazlivých ochorení zvierat uvedených v zozname A a zozname B Medzinárodného úradu pre nákazy.

4. Veterinárne orgány štátov zmluvných strán si vymenia vzory veterinárnych zdravotných podmienok, ktoré definujú podmienky dovozu a vývozu živých zvierat, produktov živočíšneho pôvodu, krmív, ako aj ďalších produktov a materiálov, ktoré môžu mať vplyv na zdravie zvierat, a budú sa informovať o ich zmenách a doplnkoch, ktoré sa v nich vykonali.

Článok 5

Zmluvné strany podporia spoluprácu na úseku veterinárneho výskumu a veterinárnej starostlivosti prostredníctvom

a) výmeny poznatkov a skúseností z pregraduálneho a postgraduálneho štúdia veterinárnych lekárov,

b) spolupráce medzi veterinárnymi diagnostickými laboratóriami a výskumnými pracoviskami vrátane výmeny informácií o používaní nových metód pri ochrane zvierat pred infekčnými, parazitárnymi a inými hromadnými ochoreniami,

c) študijných programov pre odborníkov a vedeckých pracovníkov,

d) výmeny odborných časopisov a iných publikácií z oblasti veterinárneho lekárstva, veterinárnej správy a veterinárnej starostlivosti,

e) vzájomnej informovanosti o organizácii orgánov veterinárnej správy a veterinárnej starostlivosti, o opatreniach prijatých v súvislosti s veterinárnou ochranou štátneho územia a publikovaním nariadení a inštrukcií týkajúcich sa veterinárnej služby a ich zmien.

Článok 6

Výmena informácií, odborných časopisov a publikácií medzi zmluvnými stranami bude bezplatná.

V prípade, že jedna zo zmluvných strán požiada o vyslanie špecialistov, hradí všetky náklady s tým spojené.

V prípade pracovných rokovaní expertov odsúhlasených príslušnými orgánmi štátov zmluvných strán náklady svojej delegácii hradí každá zmluvná strana.

Článok 7

Rozdiely, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri výklade a vykonávaní tejto dohody, bude riešiť spoločná komisia.

Túto komisiu budú tvoriť traja zástupcovia každej zmluvnej strany, a to veterinárni lekári a právnici.

Pracovné rokovanie spoločnej komisie sa uskutoční na základe vzájomnej dohody príslušných orgánov štátov zmluvných strán o mieste a dátume konania. Náklady spojené s financovaním pracovného rokovania komisie znáša každá zmluvná strana za svoju delegáciu podľa článku 6 tejto dohody.

Článok 8

Ustanovenia tejto dohody sa nevzťahujú na práva a povinnosti vyplývajúce pre zmluvné strany z iných medzinárodných zmluvných dokumentov v oblasti veterinárnej medicíny.

Článok 9

Dátumom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa končí platnosť týchto dokumentov vo vzťahu k zmluvným stranám:

- Dohody medzi vládou Československej republiky a vládou Rumunskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku veterinárnom podpísanej v Bukurešti 9. júna 1957 a nóty o jej predĺžení, Bukurešť 16. augusta 1963 a Praha 16. mája 1967, Bukurešť 25. decembra 1967.

- Smernice k vykonávaniu Dohody uzatvorenej 9. júna 1957 v Bukurešti medzi Československou republikou a Rumunskou ľudovou republikou o dovoze, vývoze a prevoze živých zvierat, výrobkov alebo surovín živočíšneho pôvodu a predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi nákazy, podpísanej v Prahe 14. februára 1958.

Článok 10

1. Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť 60-tym dňom po doručení neskoršej nóty o tomto vnútroštátnom schválení.

2. Táto dohoda sa uzaviera na dobu piatich rokov a jej platnosť sa bude automaticky predlžovať vždy na ďalších päť rokov, ak ju žiadna zo zmluvných strán písomne nevypovie najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím doby jej platnosti.

Dané v Bratislave 6. júna 2000 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, rumunskom a anglickom jazyku. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Ivan Rosival v. r.

Za vládu

Rumunska:

Stefan Pete v. r.