Vyhláška č. 240/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o registrácii vyrábaných potravín a dovážaných potravín

Čiastka 104/2002
Platnosť od 15.05.2002 do30.04.2004
Účinnosť od 15.05.2002 do30.04.2004
Zrušený 152/1995 Z. z.
Redakčná poznámka

Pôvodná účinnosť tejto časti predpisu bola ukončená 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ'. Z právneho predpisu č. 185/2004 Z. z. vyplýva, že 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ' sa chápe deň '1. máj 2004', kedy zmluva nadobudla p...

240

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 24. apríla 2002

o registrácii vyrábaných potravín a dovážaných potravín

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 23/2002 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Registračným miestom je Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky1) so sídlom v Bratislave, ktorá zaeviduje výrobcov a dovozcov a poskytuje Štátnemu zdravotnému ústavu Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave informácie o vybraných výrobkoch2) a evidenčných číslach výrobcov a dovozcov.

§ 2

Register vyrábaných a dovážaných potravín obsahuje tieto údaje:

a) obchodné meno/meno, priezvisko,

b) sídlo firmy,

c) identifikačné číslo organizácie,

d) evidenčné číslo výrobcu alebo dovozcu,

e) kategóriu výrobkov,

f) obchodný názov výrobku,

g) opis výrobku,

h) výrobcu pri výrobkoch z dovozu,

i) krajinu vývozu,

j) miesto určenia,

k) spôsob kontroly kvality a zdravotnej neškodnosti,

l) požiadavky podľa osobitných predpisov3).

§ 3

(1) Výrobca a dovozca zaregistruje

a) prvú dodávku dovážaných potravín a tabakových výrobkov; pri ďalšej dodávke predkladá na registráciu iba potraviny a tabakové výrobky nezaregistrované v predchádzajúcich dodávkach,

b) ak ide o čerstvé ovocie, čerstvú zeleninu a konzumné zemiaky, dovozca zaregistruje každú dodávku,

c) potraviny a tabakové výrobky, ktoré výrobca začne v Slovenskej republike vyrábať.

(2) Dodávkou je množstvo potravín a tabakových výrobkov, ktoré je zhodne deklarované z hľadiska druhu, skupiny alebo podskupiny, kvality, prípadne triedy kvality alebo odrody, ak sú ustanovené; ak ide o dovážané potraviny a tabakové výrobky, zhodne je deklarované tiež z hľadiska krajiny vývozu a výrobcu a ak ide o dovážanú čerstvú zeleninu, čerstvé ovocie a konzumné zemiaky tiež z hľadiska množstva v jednom dopravnom prostriedku prepravovaného v jednom dni.

(3) Vzor na registráciu potravín a tabakových výrobkov je uvedený v prílohe č. 1.

(4) Pri registrácii potravín a tabakových výrobkov dovozca alebo výrobca vyhlasuje, že vyrábané alebo dovážané výrobky spĺňajú požiadavky ustanovené v osobitných predpisoch, ako aj, že má zabezpečenú kontrolu kvality a zdravotnej neškodnosti.

(5) Vyhlásenie o potravinách a tabakových výrobkoch, okrem potravín na osobitné výživové účely a potravín nového typu, vykonáva

a) dovozca na základe vlastného posudzovania alebo môže využiť doklady o kvalite a zdravotnej neškodnosti zahraničného výrobcu, od ktorého výrobok dováža,

b) výrobca potravín a tabakových výrobkov na základe vlastnej kontroly4) alebo výsledkov akreditovaného laboratória povereného Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky alebo Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.

(6) Výrobca a dovozca uvádzajú na sprievodných dokladoch (dodací list, faktúra) pri dodávke potravín a tabakových výrobkov odberateľom evidenčné číslo pridelené registračným miestom pri registrácii potravín a tabakových výrobkov.

(7) Výrobca a dovozca oznamuje registračnému miestu

a) všetky nové skutočnosti, o ktorých sa dozvedel po prvej registrácii dovážaných potravín, ktoré môžu spôsobiť ohrozenie zdravia spotrebiteľa na domácom trhu,

b) skončenie výroby alebo dovozu registrovaných potravín a tabakových výrobkov.

(8) Pred registráciou potravín a tabakových výrobkov výrobca ohlasuje výrobu potravín, tabakových výrobkov a spolu s dovozcom činnosti súvisiace s ich uvádzaním do obehu orgánu potravinového dozoru podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2; registrácia potravín a tabakových výrobkov sa vykonáva podľa kategórií výrobkov uvedených v tejto prílohe.

(9) Ak výrobca vyrábal v Slovenskej republike potraviny a tabakové výrobky pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky a naďalej chce túto činnosť vykonávať, zaeviduje sa na registračnom mieste, a to najneskôr do dvoch mesiacov od účinnosti tejto vyhlášky. Ak výrobca vyrába potraviny alebo tabakové výrobky vo viacerých prevádzkarňach, uvedie adresy všetkých prevádzkarní.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2002.


Pavel Koncoš v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 240/2002 Z. z.

Příloha 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 240/2002 Z. z.

Příloha 01

Poznámky pod čiarou

1) § 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 23 ods. 3 písm. a),b) a d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

3) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.

4) § 4 ods. 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení zákona č. 23/2002 Z. z.