Rozhodnutie č. 236/2002 Z. z.Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o rozsahu regulácie cien za dodávku elektriny pre chránených odberateľov a distribúciu elektriny pre oprávnených odberateľov

Čiastka 101/2002
Platnosť od 08.05.2002 do31.12.2002
Najbližšie účinné znenie 01.01.2003
Zrušený 747/2002 Z. z.

236

ROZHODNUTIE

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

z 20. marca 2002

o rozsahu regulácie cien za dodávku elektriny pre chránených odberateľov a distribúciu elektriny pre oprávnených odberateľov

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad") podľa § 12 ods. 3 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon") a podľa § 4 ods. 1, § 20 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Článok 1

Na účely tohto rozhodnutia sa rozumie

a) chráneným odberateľom odberateľ1) okrem oprávneného odberateľa,2)

b) jednotkou elektriny 1 MWh,

c) regulovaným subjektom držiteľ licencie na rozvod elektriny, ktorý vykonáva regulovanú činnosť uvedenú v článku 2,

d) prenosom elektriny preprava elektriny prenosovou sústavou,

e) prenosovou sústavou súbor navzájom prepojených vedení a elektrických zariadení s 220 kV a vyšším napätím a vybraných zariadení so 110 kV napätím, ktorý slúži na zabezpečenie prenosu elektriny na celom území Slovenskej republiky vrátane systémov meracej, ochrannej, riadiacej, zabezpečovacej, informačnej a telekomunikačnej techniky okrem priamych vedení, ktoré vlastní odberateľ,

f) distribúciou elektriny preprava elektriny distribučnou sústavou, ktorú prevádzkuje regulovaný subjekt,

g) distribučnou sústavou súbor navzájom prepojených vedení a elektrických zariadení so 110 kV a nižším napätím, ktorý slúži na zabezpečenie distribúcie elektriny na vymedzenom území, vrátane systémov meracej, ochrannej, riadiacej, zabezpečovacej, informačnej a telekomunikačnej techniky okrem priamych vedení, ktoré vlastní odberateľ,

h) dodávkou elektriny pre chránených odberateľov distribúcia a predaj elektriny pre chránených odberateľov,

i) prvým regulačným obdobím obdobie od 1. januára 2003 do 31. decembra 2006,

j) regulačným rokom obdobie začínajúce 1. januára a končiace 31. decembra kalendárneho roka,

k) rokom t regulačný rok, pre ktorý sa určuje maximálna cena,

l) rokom t-1 regulačný rok predchádzajúci roku t,

m) maximálnou cenou maximálny prípustný výnos na jednotku elektriny, ktorú regulovaný subjekt dodá alebo distribuuje pri výkone regulovanej činnosti v roku t,

n) tarifou cena, ktorú regulovaný subjekt účtuje jednotlivým skupinám odberateľov,

o) krížovými dotáciami objem výnosov, ktorý regulovaný subjekt získa pri vykonávaní regulovanej činnosti pre jednu skupinu odberateľov nad výšku oprávnených nákladov a primeraného zisku a ktorý použije na pokrytie strát vznikajúcich pri vykonávaní regulovanej činnosti pre inú skupinu odberateľov,

p) návrhom cien návrh maximálnej ceny a taríf za vykonávanie regulovanej činnosti uvedenej v článku 2,

q) stratou elektriny rozdiel medzi množstvom elektriny na vstupe do distribučnej sústavy, ktorú prevádzkuje regulovaný subjekt, a množstvom elektriny na výstupe z tejto distribučnej sústavy znížený o spotrebu regulovaného subjektu na vlastné účely.

Článok 2

Regulácii cien podľa tohto rozhodnutia podliehajú ceny elektriny za tieto regulované činnosti:

a) dodávka elektriny pre chránených odberateľov,

b) distribúcia elektriny pre oprávnených odberateľov.

Článok 3

(1) Tento článok upravuje spôsob regulácie cien za dodávku elektriny pre chránených odberateľov.

(2) Regulované ceny musia zohľadňovať ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk z vykonávania regulovanej činnosti podľa článku 2 písm. a).

(3) Spôsob výpočtu maximálnej ceny podľa tohto článku sa vzťahuje na regulovaný subjekt, ktorého dodávka elektriny pre chránených odberateľov v roku t-1 bola vyššia ako 1 500 000 MWh.

(4) Regulované subjekty okrem regulovaného subjektu uvedeného v odseku 3

a) používajú tarify regulovaného subjektu, na ktorého distribučnú sústavu sú napojení, alebo

b) požiadajú úrad o stanovenie maximálnej ceny a taríf, ktoré úrad určí podľa § 12 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona.

(5) Pri návrhu cien na rok t bude regulovaný subjekt dbať na to, aby skutočne dosiahnutý priemerný výnos za dodávku elektriny v roku t na jednotku elektriny neprekročil pre chránených odberateľov maximálne ceny na rok t, vypočítané podľa odseku 6, a pre domácnosti3) maximálne ceny na rok t, vypočítané podľa odseku 7.

(6) Maximálna cena za dodávku elektriny pre chránených odberateľov Pt v Sk na jednotku elektriny v roku t sa vypočíta podľa vzorca:

Pt = PEt + PDt x Lt - Kt + Zt,

pričom

PEt - neovplyvniteľné náklady v Sk na jednotku elektriny dodanú pre chránených odberateľov v roku t,

PDt - ovplyvniteľné náklady v Sk na jednotku elektriny dodanú pre chránených odberateľov v roku t,

Lt - index strát elektriny v roku t,

Kt - korekčný faktor v Sk na jednotku elektriny v roku t na vyrovnanie nedostatku alebo prebytku príjmov v roku t-1,

Zt - neočakávané zmeny nákladov regulovaného subjektu, ktoré úrad povolí zahrnúť do cien za dodávku elektriny pre chránených odberateľov v roku t.

a) Neovplyvniteľné náklady PEt v Sk na jednotku elektriny dodanú pre chránených odberateľov v roku t sa vypočítajú takto:

Vzorec 01

b) Ovplyvniteľné náklady PDt v Sk na jednotku elektriny dodanú pre chránených odberateľov v roku t sa vypočítajú podľa vzorca:

Vzorec 02

c) Index strát elektriny Lt sa vypočíta podľa vzorca:

Vzorec 03

d) Korekčný faktor Kt v Sk na jednotku elektriny v roku t sa vypočíta podľa vzorca:

Vzorec 04

Hodnota It v prípade, že

Kt > 0, sa rovná úrokovej sadzbe: 12M BRIBOR (predaj), ktorý publikuje Národná banka Slovenska za obdobie január až september v roku t-1, + 5 %, ktorý sa vypočíta ako priemer mesačných priemerov,

Kt < 0, sa rovná úrokovej sadzbe: 12M BRIBOR (predaj), ktorý publikuje Národná banka Slovenska za obdobie január až september v roku t-1, ktorý sa vypočíta ako priemer mesačných priemerov.

e) Neočakávané zmeny nákladov Zt v Sk na jednotku elektriny v roku t sa vypočítajú podľa vzorca:

Vzorec 05

(7) Maximálna cena za dodávku elektriny pre kategóriu domácnosť PRt v Sk na jednotku elektriny v roku t sa vypočíta podľa vzorca:

Vzorec 06

(8) Spôsob výpočtu maximálnej ceny za dodávku elektriny pre kategóriu domácnosť v Sk na jednotku elektriny uvedený v odseku 7 sa bude uplatňovať, kým maximálna cena za dodávku elektriny pre kategóriu domácnosť nepokryje oprávnené náklady a primeraný zisk vynaložený regulovaným subjektom pri dodávke elektriny pre kategóriu domácnosť.

Článok 4

(1) Tento článok upravuje spôsob regulácie cien za distribúciu elektriny pre oprávnených odberateľov.

(2) Cena, ktorú regulovaný subjekt bude účtovať za distribúciu elektriny pre oprávnených odberateľov, sa určí ako maximálna cena v Sk na jednotku elektriny pokrývajúca ovplyvniteľné náklady (PDt) regulovaného subjektu vynaložené pri distribúcii elektriny pre oprávnených odberateľov na jednotlivých napäťových úrovniach, na ktoré sú napojení.

(3) V prípade, ak cena za dodávku elektriny pre skupinu odberateľov, v ktorej sa nachádzajú alebo môžu sa nachádzať oprávnení odberatelia, obsahuje krížové dotácie povolené úradom, maximálna cena za distribúciu elektriny pre oprávnených odberateľov (PDkt) sa v tejto skupine určí ako cena za dodávku elektriny v Sk na jednotku elektriny po odpočítaní nákladov na nákup a prenos elektriny v Sk na jednotku elektriny, a to podľa vzorca:

Vzorec 07

(4) Úrad určí maximálne ceny za distribúciu elektriny pre oprávnených odberateľov spôsobom uvedeným v odsekoch 2 a 3 na základe návrhu cien, ktorý predloží regulovaný subjekt podľa článku 5.

(5) Oprávnení odberatelia uhradia regulovanému subjektu aj straty elektriny, ktoré vznikajú regulovanému subjektu pri distribúcii elektriny týmto oprávneným odberateľom. Straty elektriny sa na tento účel určia ako násobok percenta strát elektriny, ktoré regulovaný subjekt dosiahol v roku t-1 na jednotlivých napäťových úrovniach, a objemu elektriny, ktorý oprávnený odberateľ dohodol na distribúciu elektriny.

Článok 5

(1) Úrad preverí návrh cien na rok t, ktorý predloží regulovaný subjekt úradu najmenej dva mesiace pred koncom roku t-1.

(2) Úrad schváli alebo zamietne návrh cien do 30 dní od jeho doručenia. Úrad návrh cien zamietne, ak výpočty obsahujú matematické chyby alebo ak navrhované ceny sú v rozpore so spôsobom výpočtu maximálnej ceny vypočítanej podľa článkov 3 a 4 tohto rozhodnutia. Úrad môže návrh cien zamietnuť aj v prípade, že tento návrh obsahuje krížové dotácie medzi jednotlivými kategóriami odberateľov.

(3) V prípade, že úrad návrh cien zamietne z dôvodov uvedených v odseku 2, vyzve regulovaný subjekt, aby predložil nový návrh cien. Ak do konca roku t-1 úrad neschváli návrh cien na rok t, regulovaný subjekt bude účtovať v roku t ceny platné v roku t-1, vynásobené (RPIt-1 - X)/100. Ak úrad neschváli nový návrh cien do konca tretieho mesiaca roku t, úrad určí do konca piateho mesiaca roku t maximálnu cenu na rok t a tarify na základe spôsobu výpočtu maximálnej ceny a taríf podľa článkov 3 a 4 tohto rozhodnutia. Takto určená maximálna cena a tarify budú účinné od prvého dňa siedmeho mesiaca roku t.

(4) Regulovaný subjekt môže predložiť návrh na zmenu cien počas regulačného roka, ak nastanú najmä tieto skutočnosti:

a) výrazná zmena nákupnej ceny elektriny oproti plánovanej nákupnej cene elektriny,

b) výrazná zmena objemu predaja elektriny oproti plánovanému objemu predaja elektriny,

c) zmeny daňového systému,

d) živelné udalosti.

(5) Maximálne ceny a tarify schválené alebo určené úradom podľa článkov 3 a 4 úrad určí rozhodnutím, ktoré doručí regulovanému subjektu najneskôr 14 dní pred nadobudnutím jeho účinnosti.

Článok 6

Úrad v roku 2006 na účely druhého regulačného obdobia prehodnotí spôsob regulácie cien za dodávku elektriny pre chránených odberateľov a za distribúciu elektriny pre oprávnených odberateľov, uvedených v článkoch 3 a 4, ako aj výšku ovplyvniteľných nákladov na základe analýzy oprávnených nákladov a primeraného zisku, zohľadňujúc reprodukčnú hodnotu majetku regulovaných subjektov.

Článok 7

Toto rozhodnutie bude účinné od 1. januára 2003.

Peter Čarakčiev v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 13 písm. b) zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 276/2001 Z. z.

2) § 1 ods. 1 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 562/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje najmenší objem ročnej spotreby elektriny a plynu pre oprávnených odberateľov a ktorou sa ustanovujú podrobnosti o pravidlách prenosu elektriny a prepravy plynu pre oprávnených odberateľov.

3) § 2 písm. d) vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 267/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých podmienkach dodávky elektriny a spôsob výpočtu škody spôsobenej dodávateľovi elektriny neoprávneným odberom elektriny.

4) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov.