Oznámenie č. 230/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a zväzovou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o odovzdávaní a prijímaní osôb, ktoré nespĺňajú podmienky na vstup alebo pobyt na území druhého štátu

Čiastka 98/2002
Platnosť od 01.05.2002
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 27. februára 2002 na základe článku 16 ods. 2.

230

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. augusta 2001 bola v Belehrade podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a zväzovou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o odovzdávaní a prijímaní osôb, ktoré nespĺňajú podmienky na vstup alebo pobyt na území druhého štátu.

Dohoda nadobudla platnosť 27. februára 2002 na základe článku 16 ods. 2.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a zväzovou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o odovzdávaní a prijímaní osôb, ktoré nespĺňajú podmienky na vstup alebo pobyt na území druhého štátu

Vláda Slovenskej republiky a zväzová vláda Juhoslovanskej zväzovej republiky

(ďalej len „zmluvné strany"), riadiac sa želaním rozvíjať priateľské vzťahy medzi oboma štátmi,

s cieľom regulácie odovzdávania a prijímania osôb, ktoré nespĺňajú alebo ktoré prestali spĺňať podmienky na vstup alebo pobyt na území štátu druhej zmluvnej strany,

v snahe prispieť k zabráneniu protiprávneho pohybu osôb v súlade so zásadami európskej spolupráce a v súlade s obojstrannými záujmami,

dohodli sa takto:

I

Článok 1

Vymedzenie pojmov

(1) Osoba, ktorá je odovzdávaná a prijímaná, je

a) osoba, ktorá je občanom štátu jednej zmluvnej strany a ktorá nespĺňa podmienky na vstup alebo pobyt na území štátu druhej zmluvnej strany,

b) občan tretieho štátu, ktorý nespĺňa alebo prestal spĺňať podmienky na vstup alebo pobyt na území štátu zmluvnej strany, ktorá žiada o jeho prevzatie, a predtým sa zdržiaval na území štátu požiadanej zmluvnej strany.

(2) Tranzitujúca osoba je občan tretieho štátu, ktorému jedna zmluvná strana na žiadosť druhej zmluvnej strany povolila tranzit cez územie svojho štátu.

(3) Žiadajúca strana je štát, na ktorého území sa nachádza osoba nespĺňajúca podmienky na vstup alebo pobyt a ktorý žiada o jej prijatie alebo o tranzit za podmienok ustanovených touto dohodou.

(4) Požiadaná strana je štát, na ktorého územie má byť prijatá osoba alebo cez ktorej územie má byť povolený tranzit osoby za podmienok ustanovených touto dohodou.

(5) Žiadosť o prijatie alebo o tranzit je žiadosť, ktorou žiadajúca strana žiada požiadanú stranu, aby prijala osobu na svoje územie alebo aby povolila tranzit cez svoje územie.

(6) Odpoveď na žiadosť o prevzatie alebo o tranzit je odpoveď alebo informácia, ktorou požiadaná strana odpovedá na žiadosť o prijatie alebo o tranzit.

(7) Príslušné orgány sú orgány štátov zmluvných strán, ktorých prostredníctvom sa vykonáva postup prijatia alebo tranzitu.

II

ODOVZDÁVANIE A PRIJÍMANIE OBČANOV ŠTÁTOV ZMLUVNÝCH STRÁN

Článok 2

Povinnosť prijatia

(1) Požiadaná strana sa zaväzuje prijať na žiadosť žiadajúcej strany osoby, ktoré sa nachádzajú na jej území a ktoré nespĺňajú alebo prestali spĺňať podmienky na vstup alebo pobyt, v prípade, ak sa potvrdí, že sú tieto osoby občanmi požiadanej strany.

(2) Doklady dokazujúce totožnosť a štátne občianstvo sú stanovené vo vykonávacom protokole k tejto dohode.

(3) Žiadajúca strana za rovnakých podmienok prijme späť osobu, ak sa dodatočne zistí, že táto osoba nemala v čase odovzdania občianstvo požiadanej strany a nemôže sa na ňu aplikovať ustanovenie odseku 1 tohto článku.

Článok 3

Zisťovanie totožnosti a štátneho občianstva

(1) Totožnosť a štátne občianstvo osoby, ktorá sa prijíma, zisťuje príslušný orgán požiadanej strany v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi.

(2) Žiadajúca strana na účel zistenia totožnosti a štátneho občianstva osoby uvedenej v odseku 1 doručí požiadanej strane žiadosť o prijatie a osobné doklady, ktoré má k dispozícii.

Článok 4

Konanie o žiadosti

(1) Príslušný orgán požiadanej strany odpovie na žiadosť o prijatie osoby príslušnému orgánu žiadajúcej strany v lehote do dvadsiatich (20) dní od prijatia žiadosti.

(2) Po doručení kladnej odpovede na žiadosť o prijatie príslušný orgán žiadajúcej strany doručí túto odpoveď zastupiteľskému úradu požiadanej strany, ktorý vystaví náhradný cestovný doklad pre osobu, ktorá má byť odovzdaná. Náhradný cestovný doklad bude vystavený neodkladne, najneskôr však do troch (3) dní.

(3) Záporná odpoveď na žiadosť o prijatie sa musí odôvodniť.

Článok 5

Postup prijatia

(1) Žiadajúca strana môže v lehote do šesťdesiatich (60) dní od doručenia kladnej odpovede na žiadosť o prijatie požiadať zastupiteľský úrad požiadanej strany o vydanie náhradného cestovného dokladu pre osobu, ktorá má byť odovzdaná.

(2) Odovzdanie a prijatie sa vykoná do tridsiatich (30) dní odo dňa vystavenia náhradného cestovného dokladu.

(3) Príslušný orgán žiadajúcej strany informuje príslušný orgán požiadanej strany o čase, mieste a spôsobe odovzdania osoby najneskôr desať (10) dní pred dátumom plánovaného odovzdania.

(4) Príslušný orgán žiadajúcej strany neodkladne informuje príslušný orgán požiadanej strany o potrebe poskytnúť odovzdávanej osobe osobitnú starostlivosť zdravotnej alebo inej povahy.

III

ODOVZDÁVANIE A PRIJÍMANIE OBČANOV Z TRETÍCH ŠTÁTOV

Článok 6

Povinnosť a postup odovzdávania a prijímania

(1) Na žiadosť žiadajúcej strany prijme požiadaná strana na svoje územie občana tretieho štátu, ktorý nespĺňa alebo prestal spĺňať podmienky na vstup alebo pobyt na území žiadajúcej strany a ktorý sa predtým zdržiaval na území požiadanej strany a priamo z tohto územia vstúpil na územie žiadajúcej strany.

(2) Na žiadosť žiadajúcej strany prijme požiadaná strana na svoje územie občana tretieho štátu, ktorý nespĺňa alebo prestal spĺňať podmienky na vstup alebo pobyt na území žiadajúcej strany, ak táto osoba má platné vízum okrem tranzitného víza alebo platné povolenie na pobyt vydané požiadanou stranou.

(3) Údaje o totožnosti, štátnom občianstve a skutočnosti umožňujúce potvrdiť vstup na územie požiadanej strany alebo pobyt odovzdávanej osoby na ňom sú stanovené vo vykonávacom protokole k tejto dohode.

(4) Príslušný orgán požiadanej strany zašle odpoveď príslušnému orgánu žiadajúcej strany v lehote do dvadsiatich (20) dní od doručenia žiadosti o prijatie.

(5) Žiadajúca strana môže v lehote do šesťdesiatich (60) dní od získania kladnej odpovede na žiadosť o prijatie požiadať zastupiteľský úrad požiadanej strany o udelenie víza pre osobu, ktorá je odovzdávaná, v prípade, ak je to potrebné.

(6) Zastupiteľský úrad udelí vízum neodkladne, najneskôr však do troch (3) dní.

(7) Požiadaná strana prijme občana tretieho štátu v lehote do tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia kladnej odpovede na žiadosť o prijatie alebo od udelenia víza.

(8) Príslušný orgán žiadajúcej strany informuje príslušný orgán požiadanej strany o čase, mieste a spôsobe odovzdania osoby najneskôr desať (10) dní pred dátumom plánovaného odovzdania.

(9) Príslušný orgán žiadajúcej strany taktiež informuje príslušný orgán požiadanej strany o potrebe poskytnúť odovzdávanej osobe osobitnú starostlivosť zdravotnej alebo inej povahy.

(10) Záporná odpoveď na žiadosť o prijatie sa musí odôvodniť.

Článok 7

Výnimky z povinnosti prijatia

Povinnosť prijatia podľa tejto dohody sa nevzťahuje na občana tretieho štátu v týchto prípadoch:

a) ak štát občana tretieho štátu má spoločnú hranicu so štátom žiadajúcej strany,

b) ak občan tretieho štátu, ktorý po opustení územia požiadanej strany alebo po vstupe na územie žiadajúcej strany získal vízum alebo má povolenie na pobyt vydané žiadajúcou stranou,

c) ak sa občan tretieho štátu zdržiava na území žiadajúcej strany dlhšie ako stoosemdesiat (180) dní,

d) ak občanovi tretieho štátu žiadajúca strana priznala postavenie utečenca podľa Dohovoru o právnom postavení utečencov (Ženeva 28. júla 1951) a Protokolu týkajúceho sa právneho postavenia utečencov (New York 31. januára 1967) alebo štatút osoby bez štátneho občianstva podľa Dohovoru o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti (New York 28. septembra 1954), ak má povolený pobyt na území žiadajúcej strany,

e) ak občana tretieho štátu predtým odovzdala požiadaná strana do štátu pôvodu alebo do iného štátu.

Článok 8

Opätovné prijatie

Žiadajúca strana prijme v lehote do tridsiatich (30) dní za rovnakých podmienok na svoje územie občana tretieho štátu, u ktorého sa dodatočne zistí, že nespĺňal podmienky na odovzdanie a prijatie stanovené v článku 6 ods. 1 a 2 a v článku 7 tejto dohody.

IV

TRANZIT OBČANOV TRETÍCH ŠTÁTOV

Článok 9

Postup pri tranzite

(1) Požiadaná strana umožní tranzit občana tretieho štátu cez svoje územie, ak o to žiadajúca strana písomne požiada, a zabezpečí prevzatie v cieľovom štáte alebo v ďalšom tranzitnom štáte.

(2) Žiadosť o tranzit doručuje žiadajúca strana, ktorá je povinná k nej priložiť potvrdenia uvedené v odseku 1.

(3) Žiadajúca strana zodpovedá za tranzit občana tretieho štátu po celej trase až do cieľového štátu.

(4) Tranzit osoby s policajnou eskortou sa vykoná v súlade s predpismi požiadanej strany. Požiadaná strana vydá policajnej eskorte víza na hraničnom priechode, ak to bude potrebné.

Článok 10

Dôvody odmietnutia tranzitu

(1) Tranzit možno odmietnuť, ak občanovi tretieho štátu hrozí v cieľovom alebo v tranzitnom štáte

a) prenasledovanie z dôvodov rasy, náboženstva, národnosti, príslušnosti k určitej spoločenskej skupine alebo pre jeho politické názory,

b) trestné stíhanie alebo výkon trestu za trestný čin okrem prípadu nedovoleného prekročenia štátnej hranice.

(2) Osobu prijatú na tranzit možno vrátiť žiadajúcej strane, ak sa dodatočne zistili skutočnosti uvedené v odseku 1.

(3) Záporná odpoveď na žiadosť o tranzit sa musí odôvodniť.

V

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Článok 11

(1) Osobné údaje odovzdávané na účel vykonávania tejto dohody sú chránené v súlade s právnymi poriadkami štátov zmluvných strán.

(2) Ak je medzi zmluvnými stranami pri vykonávaní tejto dohody potrebná výmena údajov o osobách, môžu sa tieto týkať iba

a) osobných údajov odovzdávanej alebo prijímanej osoby, jej blízkych príbuzných (meno, priezvisko, predchádzajúce priezviská, prezývky, falošné mená, dátum a miesto narodenia, pohlavie, štátne občianstvo),

b) pasu, preukazu totožnosti, iných dokladov totožnosti alebo cestovných dokladov a priepustiek (číslo, doba platnosti, dátum vydania, orgán, ktorý ho vydal, miesto vydania),

c) iných údajov potrebných na identifikáciu odovzdávanej alebo prijímanej osoby,

d) miest pobytu a trasy cesty,

e) povolení na pobyt alebo víz vydaných jednou zo zmluvných strán,

f) iných skutočností na základe žiadosti jednej zo zmluvných strán, ktoré sú potrebné na preverenie podmienok na prevzatie v súlade s touto dohodou.

VI

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 12

Vykonávanie dohody

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Zväzové ministerstvo vnútra Juhoslovanskej zväzovej republiky uzatvoria vykonávací protokol k tejto dohode, v ktorom určia

a) príslušné orgány a spôsob výmeny informácií,

b) doklady dokazujúce štátne občianstvo, previerku dokladov, spisov a iné,

c) pravidlá konania, vzory žiadostí o prijatie a tranzit,

d) hraničné priechody, na ktorých sa bude vykonávať prijímanie osôb a tranzit.

Článok 13

Komisia expertov

(1) Zmluvné strany budú spolupracovať pri posudzovaní otázok týkajúcich sa vykonávania a výkladu tejto dohody a vykonávacieho protokolu k nej. Na tento účel sa vytvorí komisia expertov zložená zo zástupcov príslušných orgánov zmluvných strán.

(2) Komisia expertov sa bude stretávať na žiadosť jednej zo zmluvných strán najmenej jedenkrát ročne striedavo na území štátov zmluvných strán.

Článok 14

Náklady

(1) Náklady, ktoré vzniknú s odovzdaním a prijatím, idú na ťarchu žiadajúcej strany.

(2) Náklady, ktoré vzniknú s tranzitom a policajnou eskortou podľa článku 9 tejto dohody, idú na ťarchu žiadajúcej strany.

Článok 15

Nedotknuteľnosť medzinárodných záväzkov

(1) Ustanovenia tejto dohody sa netýkajú záväzkov vyplývajúcich zmluvným stranám z iných medzinárodných zmlúv.

(2) Ustanovenia tejto dohody neprekážajú vykonávaniu ustanovení Dohovoru o právnom postavení utečencov (Ženeva 28. júla 1951) a Protokolu týkajúceho sa právneho postavenia utečencov (New York 31. januára 1967) a Dohovoru o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti (New York 28. septembra 1954).

(3) Ustanovenia tejto dohody neprekážajú vykonávaniu ustanovení medzinárodných zmlúv, ktoré zmluvné strany podpísali v oblasti ochrany ľudských práv.

(4) Túto dohodu nemožno aplikovať v prípadoch právnej pomoci pri extradícii a prevoze odsúdených osôb medzi štátmi zmluvných strán.

VII

PLATNOSŤ A PRERUŠENIE VYKONÁVANIA DOHODY

Článok 16

Platnosť dohody

(1) Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas.

(2) Táto dohoda nadobudne platnosť tridsiatym (30.) dňom odo dňa výmeny nót, ktorými sa zmluvné strany navzájom informujú o splnení vnútroštátnych podmienok potrebných na nadobudnutie platnosti tejto dohody.

Článok 17

Prerušenie vykonávania a vypovedanie dohody

(1) Každá zmluvná strana môže dočasne prerušiť vykonávanie tejto dohody úplne alebo čiastočne z dôvodu zaistenia bezpečnosti štátu, ochrany verejného poriadku alebo zdravia obyvateľov. Dočasné prerušenie vykonávania sa nebude vzťahovať na vlastných štátnych občanov okrem prípadu vis maior. Prerušenie vykonávania dohody alebo zrušenie tohto opatrenia nadobudne platnosť nasledujúci deň po doručení oznámenia druhej zmluvnej strane o zavedení opatrenia alebo o jeho zrušení.

(2) Každá zmluvná strana môže túto dohodu vypovedať písomne diplomatickou cestou. V tom prípade sa platnosť dohody skončí deväťdesiatym (90.) dňom odo dňa doručenia oznámenia o vypovedaní druhej zmluvnej strane.

Dané v Belehrade 30. augusta 2001 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a srbskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Mikuláš Dzurinda v. r.

Za zväzovú vládu

Juhoslovanskej zväzovej republiky:

Dragiša Pešič v. r.