Zákon č. 23/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov

(v znení č. 488/2002 Z. z.(nepriamo), 377/2004 Z. z.(nepriamo), 182/2005 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 12/2002
Platnosť od 23.01.2002
Účinnosť od 01.05.2005
Redakčná poznámka

s výnimkou § 4 ods. 6 a § 6a ods. 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2002, § 6a ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2002, a § 30 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2003