Oznámenie č. 229/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Arménskej republiky o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci

Čiastka 98/2002
Platnosť od 01.05.2002
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 18 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť 17. decembra 2001.

229

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. februára 2000 bola v Jerevane podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Arménskej republiky o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci.

V súlade s článkom 18 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť 17. decembra 2001.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Arménskej republiky o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci

Vláda Slovenskej republiky a vláda Arménskej republiky (ďalej len „strany"),

riadiac sa želaním rozvíjať a upevňovať obchodno-hospodárske vzťahy, vedecko-technickú a kultúrnu spoluprácu,

snažiac sa rozširovať obchodné vzťahy medzi dvoma štátmi na základe princípov rovnoprávnosti a vzájomnej výhodnosti,

zohľadňujúc hlboké zmeny prebiehajúce v politických a ekonomických systémoch oboch republík,

snažiac sa postupne integrovať ekonomiky oboch štátov do svetového hospodárstva v súlade s medzinárodným právom a vnútroštátnym právnym poriadkom oboch strán,

potvrdzujúc stotožnenie sa Arménskej republiky s princípmi Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) a Svetovej obchodnej organizácii (WTO),

berúc do úvahy záväzky Slovenskej republiky ako strany Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) a Svetovej obchodnej organizácie (WTO),

dohodli sa takto:

Článok 1

1. Strany budú podporovať rozvoj vzájomných hospodárskych vzťahov zameraných v prvom rade na zvýšenie vzájomného obratu tovaru a objemu poskytovaných služieb.

2. Strany sa dohodli prijímať nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie, uľahčenie a stimulovanie všetkých foriem hospodárskej, obchodnej a vedecko-technickej spolupráce v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom oboch strán.

Článok 2

1. Strany si navzájom poskytnú doložku najvyšších výhod vo vzťahu k obchodovaniu s tovarmi pochádzajúcimi z územia ich štátov, ako aj vo vzťahu k ďalším formám obchodno-hospodárskej spolupráce.

2. Doložka najvyšších výhod sa nevzťahuje na práva a výhody, ktoré

a) jedna zo strán poskytla alebo v budúcnosti poskytne susedným štátom na účely uľahčenia pohraničného obchodu alebo medziregionálneho obchodu s inými štátmi,

b) vyplývajú z účasti strán v colných úniách a zónach voľného obchodu.

Článok 3

1. Strany sa dohodli, že zahraničné obchodné operácie, obchodná výmena a poskytovanie služieb sa budú uskutočňovať medzi subjektmi zahraničnoobchodných vzťahov oboch štátov (ďalej len „subjekty") na základe rôznych foriem zahraničných obchodných dohôd uzatváraných v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom strán.

2. Subjekty strán budú na základe vzájomného dohovoru uzatvárať dohody a kontrakty o hospodárskej spolupráci vrátane dlhodobých, najmä na dodávky tovarov s dlhotrvajúcim výrobným cyklom.

Článok 4

Strany sa dohodli na tom, že export a import tovarov a služieb medzi subjektmi sa bude uskutočňovať uzatváraním kontraktov v súlade so svetovými cenami a na zásadách platných v medzinárodnom obchode, ak medzi nimi neexistujú iné dohody.

Článok 5

S cieľom zabezpečiť nevyhnutné predpoklady na obchodno-hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu strany považujú za nevyhnutné

a) vytvárať v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom strán priaznivé podmienky na rozvoj spoločnej podnikateľskej činnosti,

b) neuplatňovať diskriminačné opatrenia vo vzájomnej obchodno-hospodárskej spolupráci,

c) vzájomne sa informovať o zmenách v právnom poriadku a normách, ktoré súvisia s obchodno-hospodárskou a vedecko-technickou činnosťou, ako aj s investíciami, daňovým poriadkom, bankovníctvom, poisťovníctvom a ďalšími finančnými službami vrátane dopravy a pracovných podmienok,

d) zabezpečiť ochranu práv na komerčné, priemyselné a duševné vlastníctvo.

Článok 6

1. Strany, majúc na zreteli dôležitosť rozšírenia obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce, budú v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom strán vytvárať priaznivé podmienky na zriaďovanie pobočiek organizácií, podnikov, bánk, obchodných domov, búrz, družstiev a spoločností na území svojho štátu pre ich obchodnú a hospodársku činnosť.

2. Strany budú napomáhať vytváranie a fungovanie spoločných podnikov, organizácií, medzištátnych a vedecko-technických komplexov na efektívne využitie surovinových zdrojov.

Článok 7

Strany s prihliadnutím na rozvoj trhových hospodárskych vzťahov v oboch štátoch v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom oboch strán potvrdzujú vzájomný záujem na

a) vytváraní priaznivých podmienok na pohyb kapitálu,

b) združovaní investícií oboch štátov na realizáciu významných projektov,

c) účasti subjektov oboch štátov na rozvíjaní voľných hospodárskych zón,

d) procese privatizácie.

Článok 8

Strany, vychádzajúc z toho, že vedecko-technická spolupráca v oblasti základných a aplikovaných vied, modernej techniky a technológií zohráva dôležitú úlohu v hospodárskom rozvoji, budú navzájom vytvárať nevyhnutné podmienky na rozvoj vzájomných vzťahov v tejto sfére.

Článok 9

1. Strany budú venovať osobitnú pozornosť rozvoju vzťahov a spolupráci medzi vedcami a špecialistami, vedeckými organizáciami a podnikmi vrátane vytvárania dočasných alebo trvalých zmiešaných vedeckých kolektívov na riešenie vedecko-technických problémov a na realizáciu výskumných projektov s cieľom zabezpečiť sociálny a hospodársky rozvoj v oboch štátoch.

2. Strany budú zabezpečovať ochranu výsledkov spoločných vedeckovýskumných prác. Poskytnutie týchto výsledkov tretej strane sa môže uskutočniť len s písomným súhlasom druhej strany.

Článok 10

Strany budú pomáhať subjektom svojho štátu pri tranzite tovarov cez územie oboch štátov do tretích štátov s výnimkou tovarov zakázaných v dovoze a vývoze v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom oboch strán.

Článok 11

1. Zúčtovanie a platby za dodávané tovary a poskytované služby medzi subjektmi sa budú uskutočňovať vo voľne zameniteľnej mene v súlade so zásadami, podmienkami a formami uplatňovanými v medzinárodnej obchodnej, finančnej a bankovej praxi.

2. S cieľom zvýšiť obrat tovarov a rozšíriť jeho nomenklatúru subjekty oboch štátov môžu uskutočňovať vzájomne zladené obchodné operácie vrátane transakcií na kompenzačnom základe v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom oboch strán.

Článok 12

Platobno-zúčtovacie a úverové vzťahy medzi subjektmi strán sa budú uskutočňovať na úrovni obchodných bánk podľa výberu hospodárskych subjektov zúčastnených na spolupráci v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom oboch strán.

Článok 13

Pre posúdenie plnenia tejto dohody sa budú predstavitelia strán na požiadanie stretávať striedavo na území svojich štátov.

Článok 14

Spory, ktoré vzniknú pri výklade alebo pri vykonávaní tejto dohody, budú strany riešiť vzájomnými konzultáciami a rokovaniami v súlade s medzinárodnými právnymi normami.

Článok 15

Pre realizáciu cieľov tejto dohody a rozpracovanie návrhov zdokonaľovania obchodno-hospodárskej spolupráce medzi dvoma krajinami a pre organizáciu práce pri koordinácii vzťahov sa strany dohodli prerokovať otázku vytvorenia spoločnej slovensko-arménskej medzivládnej komisie.

Článok 16

Na podporu rozvoja obchodno-hospodárskej spolupráce strany môžu zriaďovať obchodné zastupiteľstvá na území oboch strán v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom oboch strán.

Článok 17

1. Táto dohoda sa môže meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody oboch strán.

2. Zmeny a doplnky sa musia urobiť písomne, formou dodatkového protokolu, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto dohody a nadobudne platnosť v súlade s článkom 18 tejto dohody.

Článok 18

1. Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Platnosť nadobudne dňom výmeny diplomatických nót o tomto schválení v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom oboch strán.

2. Platnosť dohody sa skončí šesť mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej strane.

3. Skončenie platnosti tejto dohody nebude mať vplyv na plnenie zmlúv medzi hospodárskymi subjektmi podpísaných na základe tejto dohody.

Dané v Jerevane 2. februára 2000 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, arménskom a ruskom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v ruskom jazyku.

Za vládu Slovenskej republiky:

Ľubomír Harach v. r.

Za vládu Arménskej republiky:

Karen Chshmaritian v. r.