Nariadenie vlády č. 226/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 411/2001 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy

Čiastka 96/2002
Platnosť od 30.04.2002 do30.09.2002
Účinnosť od 30.04.2002 do30.09.2002
Zrušený 514/2002 Z. z.

OBSAH

226

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. apríla 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 411/2001 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy

Vláda Slovenskej republiky nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 411/2001 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy, sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 písm. a) sa suma „26,60 Sk" nahrádza sumou „28,30 Sk".

2. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:

㤠2a

Výšku minimálnej mzdy podľa § 1 písm. a) uplatní zamestnávateľ prvýkrát za apríl 2002.".


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Mikuláš Dzurinda v. r.