Vyhláška č. 223/2002 Z. z.Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)

(v znení č. 278/2018 Z. z.)

Čiastka 95/2002
Platnosť od 30.04.2002
Účinnosť od 01.01.2019
Redakčná poznámka

s výnimkou § 12, ktorý nadobudne účinnosť 1. júla 2002