Oznámenie č. 221/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmene Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o zrušení vízovej povinnosti

Čiastka 93/2002
Platnosť od 30.04.2002
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 30 dní odo dňa doručenia odpovednej nóty, t. j. 13. septembra 2001.

221

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že formou výmeny diplomatických nót zo 16. mája 2001 a 14. augusta 2001 bola v Rige uzavretá zmena Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o zrušení vízovej povinnosti (oznámenie č. 270/1994 Z. z.).

Dohoda nadobudla platnosť 30 dní odo dňa doručenia odpovednej nóty, t. j. 13. septembra 2001.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Rige prejavuje úctu Ministerstvu zahraničných vecí Lotyšskej republiky a má česť potvrdiť prijatie nóty Ministerstva zahraničných vecí Lotyšskej republiky č. 43/3232 zo 16. mája 2001 tohto znenia:

„Ministerstvo zahraničných vecí Lotyšskej republiky vyjadruje úctu Veľvyslanectvu Slovenskej republiky a má česť navrhnúť zmenu článku 1 Dohody medzi vládou Lotyšskej republiky a vládou Slovenskej republiky o zrušení vízovej povinnosti takto:

«Článok 1

Občania štátu jednej zmluvnej strany, ktorí sú držiteľmi platných cestovných dokladov uvedených v prílohe k dohode, môžu vstupovať na účely krátkodobého pobytu, ktorý neslúži zárobkovej činnosti, na územie štátu druhej zmluvnej strany a tam sa zdržiavať najdlhšie 90 (deväťdesiat) dní počas šiestich mesiacov bez víza».

Ak uvedená zmena je prijateľná pre vládu Slovenskej republiky, Ministerstvo zahraničných vecí Lotyšskej republiky navrhuje, aby táto nóta spolu so súhlasnou odpoveďou Slovenskej republiky boli základom zmeny Dohody medzi vládou Lotyšskej republiky a vládou Slovenskej republiky o zrušení vízovej povinnosti.

Zmena článku 1 uvedenej dohody nadobudne platnosť 30 dní po výmene nót, ktorými sa zmluvné strany navzájom informujú o splnení právnych podmienok potrebných na nadobudnutie platnosti zmeny.

Ministerstvo zahraničných vecí Lotyšskej republiky využíva túto príležitosť, aby opätovne vyjadrilo svoju úctu Veľvyslanectvu Slovenskej republiky.".

„Veľvyslanectvo Slovenskej republiky má česť potvrdiť, že uvedené je prijateľné pre vládu Slovenskej republiky a že nóta Ministerstva zahraničných vecí Lotyšskej republiky a táto odpovedná nóta tvoria dodatok k dohode potvrdzujúci zmenu článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o zrušení vízovej povinnosti zo 17. augusta 1994, ktorý nadobudne platnosť 30 (tridsať) dní po doručení tejto nóty.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky využíva túto príležitosť, aby ubezpečilo Ministerstvo zahraničných vecí Lotyšskej republiky o svojej hlbokej úcte.".