Vyhláška č. 22/2002 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia narodenia Ľudovíta Fullu

Čiastka 11/2002
Platnosť od 16.01.2002 do31.12.2008
Účinnosť od 16.01.2002 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

22

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

zo 14. decembra 2001

o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia narodenia Ľudovíta Fullu

Národná banka Slovenska podľa § 17h písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti 100. výročia narodenia Ľudovíta Fullu sa vydávajú do obehu pamätné strieborné mince v hodnote 200 Sk (ďalej len „dvestokorunák“).

(2) Dvestokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 750 dielov striebra a 250 dielov medi; jeho hmotnosť je 20 g, priemer 34 mm a hrúbka 2,8 mm. Pri razbe dvestokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm a v hrúbke 0,15 mm; povolená horná odchýlka je v hmotnosti 0,4 g a v obsahu striebra 1 %.

§ 2

(1) Na líci dvestokorunáka v pravej hornej časti mincového poľa je v kompozícii charakteristických výtvarných prvkov z tvorby Ľudovíta Fullu umiestnený štátny znak Slovenskej republiky a vpravo pod ním je letopočet razby „2002“. V ľavej časti mincového poľa je vyobrazená postava ženy z diela „Černoška“ a v pravej časti detail mládenca s píšťalou z diela „Pieseň a práca“. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v dvoch riadkoch pri spodnom okraji mince.

(2) Na rube dvestokorunáka uprostred mincového poľa je vyobrazený portrét Ľudovíta Fullu v pozadí s kompozíciou charakteristických výtvarných prvkov z jeho tvorby. V pravej spodnej časti je faksimile jeho podpisu „Ľ. Fulla“ a v hornej časti v dvoch riadkoch sú letopočty označujúce rok jeho narodenia a úmrtia „1902“, „1980“. Označenie nominálnej hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“ je v dvoch riadkoch vpravo od portrétu. Štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu dvestokorunáka akademického maliara Emila Fulku „EF“ a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami sú umiestnené vľavo od spodnej časti portrétu.

(3) Na hrane dvestokorunáka je nápis do hĺbky „ĽUDOVÍT FULLA – MALIAR – GRAFIK – ILUSTRÁTOR“. Začiatok a koniec textu je oddelený značkou v tvare maliarskej palety.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Marián Jusko v. r.


Obrázok 01

Obrázok 02