Zákon č. 215/2002 Z. z.Zákon o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 91/2002
Platnosť od 26.04.2002 do17.10.2016
Účinnosť od 01.07.2016 do17.10.2016
Zrušený 272/2016 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem čl. I § 4, § 5 ods. 1, 4 a 5, § 7, § 8 ods. 5 a 6, § 9, § 10 ods. 2 písm. a) až e), g) a h) a ods. 3, § 11, § 12 ods. 4, § 13, § 14 ods. 2 a 3, § 24, 25 a 26, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2002