Oznámenie č. 212/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia Asociačnej rady č. 1/2002 medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou o prijatí všeobecných pravidiel a podmienok účasti Slovenskej republiky na programoch Spoločenstva

Čiastka 88/2002
Platnosť od 24.04.2002 do28.02.2001
Účinnosť do 28.02.2001
Zrušený 475/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Rozhodnutie nadobudlo platnosť 1. marca 2002 na základe článku 8.

212

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. februára 2002 bolo v Bruseli prijaté Rozhodnutie Asociačnej rady č. 1/2002 medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou o prijatí všeobecných pravidiel a podmienok účasti Slovenskej republiky na programoch Spoločenstva.

Rozhodnutie nadobudlo platnosť 1. marca 2002 na základe článku 8.

ROZHODNUTIE ASOCIAČNEJ RADY č. 1/2002

MEDZI EURÓPSKOU ÚNIOU A SLOVENSKOU REPUBLIKOU

z 18. februára 2002

o prijatí všeobecných pravidiel a podmienok účasti Slovenskej republiky na programoch Spoločenstva

Asociačná rada,

zohľadňujúc Dodatkový protokol k Európskej dohode zakladajúcej pridruženie medzi Slovenskou republikou na jednej strane a Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane druhej,1) týkajúci sa účasti Slovenskej republiky na programoch Spoločenstva, najmä jeho články 1 a 2,

vzhľadom na to, že

1. podľa článku 1 Dodatkového protokolu sa Slovenská republika môže zúčastňovať na rámcových programoch Spoločenstva, osobitných programoch, projektoch alebo ďalších akciách týkajúcich sa širokého rámca oblastí a že tento článok taktiež umožňuje doplniť ďalšie oblasti aktivít Spoločenstva,

2. podľa článku 2 uvedeného protokolu má rozhodovať o pravidlách a podmienkach účasti Slovenskej republiky na týchto aktivitách,

3. osobitné podmienky účasti vrátane finančných aspektov budú stanovené v každom programe Spoločenstva medzi Komisiou Európskych spoločenstiev a príslušnými orgánmi Slovenskej republiky,

rozhodla takto:

Článok 1

Slovenská republika sa môže zúčastňovať na všetkých programoch Spoločenstva otvorených pre účasť kandidátskych krajín strednej a východnej Európy v súlade s podmienkami prijatými pre tieto programy.

Článok 2

Slovenská republika bude finančne prispievať do všeobecného rozpočtu Európskej únie na príslušné osobitné programy, na ktorých sa Slovenská republika zúčastňuje.

Článok 3

Zástupcovia Slovenskej republiky sa budú môcť ako pozorovatelia a v záležitostiach týkajúcich sa Slovenskej republiky zúčastniť na zasadnutiach riadiacich výborov zodpovedných za monitorovanie programov, do ktorých Slovenská republika finančne prispieva.

Článok 4

Projekty a iniciatívy predložené účastníkmi zo Slovenskej republiky budú, pokiaľ to podmienky dovoľujú, podliehať rovnakým podmienkam, pravidlám a postupom, ktoré prináležia k predmetným programom, tak ako sa uplatňujú v členských štátoch Spoločenstva.

Článok 5

Osobitné pravidlá a podmienky vrátane finančných príspevkov vzťahujúce sa na účasť Slovenskej republiky na každom jednotlivom programe budú dohodnuté medzi Komisiou a príslušným orgánom Slovenskej republiky. Ak Slovenská republika požiada o vonkajšiu pomoc Spoločenstva v zmysle nariadenia Rady (EHS) č. 3906/89 z 18. decembra 1989 o ekonomickej pomoci určitým krajinám strednej a východnej Európy,2) takéto osobitné pravidlá a podmienky môžu byť stanovené na základe Finančného memoranda.

Článok 6

Toto rozhodnutie sa bude uplatňovať neurčitý čas. Môže byť vypovedané ktoroukoľvek zmluvnou stranou po uplynutí šiestich mesiacov od písomného oznámenia.

Článok 7

Najneskôr tretí rok po dátume nadobudnutia platnosti tohto rozhodnutia a následne každé tri roky Asociačná rada môže preskúmať plnenie tohto rozhodnutia na základe skutočnej účasti Slovenskej republiky na jednom alebo viacerých programoch Spoločenstva.

Článok 8

Toto rozhodnutie nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po jeho prijatí Asociačnou radou.

Za Asociačnú radu predseda:

Eduard Kukan v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 115, 9. mája 1996, s. 43.

2) Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 375, 23. decembra 1989, s. 11. Nariadenie bolo naposledy zmenené nariadením Európskej komisie č. 2666/2000.
Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 306, 7. decembra 2000, s. 1.