Nariadenie vlády č. 211/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania umývačiek riadu pre domácnosť energetickým štítkom

Čiastka 88/2002
Platnosť od 24.04.2002 do19.12.2011
Účinnosť od 01.05.2002 do19.12.2011
Zrušený 300/2011 Z. z.

211

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 13. marca 2002,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania umývačiek riadu pre domácnosť energetickým štítkom

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (ďalej len „zákon") a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, nariaďuje:


§ 1

(1) Týmto nariadením sa transponujú do právneho poriadku Slovenskej republiky príslušné smernice Európskych spoločenstiev.1)

(2) Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a) energetickým štítkom štandardná informačná tabuľka, ktorá sa vzťahuje na umývačku riadu pre domácnosť (ďalej len „umývačka riadu"),

b) iným podstatným zdrojom voda, chemikália alebo akákoľvek iná látka, ktorú umývačka riadu potrebuje na svoju činnosť,

c) doplnkovou informáciou každá ďalšia informácia týkajúca sa činnosti umývačky riadu, ktorá sa vzťahuje na hodnotenie jej spotreby energie alebo iné podstatné zdroje.

§ 2

Do skupiny určených výrobkov umývačky riadu podľa § 9 ods. 1 zákona patria všetky umývačky riadu s napájaním zo siete okrem umývačiek riadu, ktoré môžu využívať aj iné zdroje energie.

§ 3

(1) Výrobca umývačky riadu alebo jeho splnomocnenec vykoná posúdenie zhody podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona. Informácia týkajúca sa hluku, ak je aplikovateľná, zisťuje sa podľa osobitného prepisu.2)

(2) Dokumentácia sa vypracuje tak, aby postačovala na zabezpečenie presnosti informácie uvedenej na energetickom štítku a v energetickom opise umývačky riadu a obsahuje

a) názov umývačky riadu, obchodné meno a adresu výrobcu,

b) všeobecný opis umývačky riadu postačujúci na jej jednoznačnú identifikáciu,

c) informácie, a ak je to potrebné, aj príslušné nákresy hlavných konštrukčných znakov daného modelu, a najmä častí, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú spotrebu energie,

d) protokoly z príslušných skúšok a meraní uskutočnených podľa technických noriem,

e) návod na obsluhu,

f) všeobecnú charakteristiku umývačky riadu,

g) výsledky uskutočnených konštrukčných výpočtov, ak je to potrebné,

h) skúšobné protokoly vrátane tých, ktoré realizovali autorizované osoby,

i) hodnoty, ak sú odvodené od hodnôt vzťahujúcich sa na podobné modely.

§ 4

(1) Informácia, ktorá sa má predložiť spotrebiteľovi prostredníctvom energetického štítku a energetického opisu umývačky riadu určenej na predaj, prenájom, predaj na splátky alebo predvádzanie konečnému používateľovi, obsahuje údaje týkajúce sa spotreby elektrickej energie, iných foriem energie a iných podstatných zdrojov a doplnkovú informáciu.

(2) Energetický štítok je v prílohe č. 1. Umiestňuje sa na vonkajšej strane, na prednej alebo vrchnej časti umývačky riadu, a to tak, aby bol zreteľne viditeľný a čitateľný.

(3) Energetický opis umývačky riadu je v prílohe č. 2.

(4) Ak sa umývačka riadu ponúka na predaj, prenájom alebo predaj na splátky prostredníctvom poštovej služby, katalógu alebo iným spôsobom, z ktorého vyplýva, že zákazník nemá záujem o predvedenie výrobku, treba prijať opatrenie, aby dostal informáciu uvedenú na energetickom štítku alebo v energetickom opise umývačky riadu ešte pred jej nákupom. Táto informácia zahŕňa všetky údaje podľa prílohy č. 3.

(5) Trieda energetickej hospodárnosti umývačky riadu, trieda účinnosti čistenia a trieda účinnosti sušenia je špecifikovaná v prílohe č. 4.

(6) Zoznam transponovaných smerníc je v prílohe č. 5.


§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2002.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 211/2002 Z. z.

ENERGETICKÝ ŠTÍTOK

Obrázok 01-1

Údaje na energetickom štítku

I. Názov a ochranná značka výrobcu.

II. Identifikačný kód umývačky riadu.

III. Trieda energetickej hospodárnosti podľa prílohy č. 4; trieda je uvedená vo výške príslušnej šípky.

IV. Ekologická značka EU (kvietok), ak bola umývačke riadu so sušičkou udelená.

V. Spotreba energie v kWh na jeden cyklus pri použití štandardného cyklu určená podľa skúšobných postupov podľa harmonizovaných noriem.

VI. Trieda účinnosti čistenia podľa prílohy č. 4.

VII. Trieda účinnosti sušenia podľa prílohy č. 4.

VIII. Kapacita zariadenia pri uložení na štandardných miestach určená podľa harmonizovaných noriem.

IX. Spotreba vody v litroch na kompletný cyklus pri použití štandardného cyklu určená podľa skúšobných postupov podľa harmonizovaných noriem.

X. Hlučnosť sa meria podľa osobitných predpisov.2)

Tlač

Obrázok 01-2

Použité farby

CMYB - tyrkysová, fialová, žltá, čierna.

Príklad použitia farieb:

07X0: 0 % tyrkysová, 70 % fialová, 100 % žltá, 0 % čierna.

Šípky:

- A: X0X0,

- B: 70X0,

- C: 30X0,

- D: 00X0,

- E: 03X0,

- F: 07X0,

- G: 0XX0.

Farba rámčeka X070.

Celý text je čierny. Podklad je biely.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 211/2002 Z. z.

ENERGETICKÝ OPIS UMÝVAČKY RIADU

Poradie údajov v energetickom opise umývačky riadu

1. Názov a obchodná značka výrobcu.

2. Identifikačná značka modelu.

3. Trieda energetickej hospodárnosti modelu definovaná v prílohe č. 4 pomocou stupnice od A (viac úsporná) po G (menej úsporná). Keď je táto informácia uvedená v tabuľke, môže sa vyjadriť aj inou formou, ak je jasné poradie stupnice od A (viac úsporná) po G (menej úsporná).

4. Ak sú informácie uvedené formou tabuľky a ak model získal ekologickú značku EÚ, túto informáciu možno zaradiť do tabuľky energetického opisu práčky v rubrike označenej ako „Ekologická značka EÚ“ kópiou ekologickej značky EÚ (kvietok). Toto usporiadanie nemá žiaden vplyv na plnenie požiadaviek na udelenie ekologickej značky.

5. Označenie štandardného cyklu, na ktorý sa vzťahujú informácie na energetickom štítku alebo v energetickom opise umývačky riadu.

6. Spotreba energie v kWh na jeden cyklus pri použití štandardného cyklu, určená podľa skúšobných metód podľa harmonizovaných noriem a opísaná ako „Spotreba energie... kWh na jeden štandardný skúšobný cyklus s použitím náplne studenej vody. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa“.

7. Trieda účinnosti čistenia určená podľa prílohy č. 4, vyjadrená ako „Trieda účinnosti čistenia... na stupnici od A (vyššia) po G (nižšia)“. To môže byť vyjadrené pomocou iných prostriedkov, ak je zrejmé, že táto stupnica je od A (vyššia) po G (nižšia).

8. Trieda účinnosti sušenia určená podľa prílohy č. 4, vyjadrená ako „Trieda účinnosti sušenia... na stupnici od A (vyššia) po G (nižšia)“. To môže byť vyjadrené pomocou iných prostriedkov, ak je zrejmé, že táto stupnica je od A (vyššia) po G (nižšia).

9. Kapacita zariadenia pri uložení na štandardných miestach podľa definície v prílohe č. 1 bod VIII.

10. Spotreba vody na jeden cyklus v litroch pri použití štandardného cyklu podľa definície v prílohe č. 1 bod IX.

11. Čas programu pre štandardný cyklus určený podľa skúšobných postupov podľa harmonizovaných noriem.

12. Dodávatelia môžu uviesť informácie v bodoch 5 až 14 vzhľadom na ďalšie cykly.

13. Odhadovaná ročná spotreba energie a vody sa rovná 220-násobku spotreby uvedenej v bodoch 6 (energia) a 10 (voda). To musí byť uvedené ako „odhadovaná ročná spotreba (220 cyklov)“.

14. Hlučnosť počas cyklov umývania riadu s použitím štandardného cyklu pri teplote 60 oC nameraná podľa osobitných predpisov.2)

Tieto údaje môžu byť uvedené aj formou tabuľky obsahujúcej informácie pre viac modelov jedného výrobcu. Tabuľka obsahuje údaj v rovnakom poradí ako energetický opis umývačky riadu.

Ak energetický opis umývačky riadu obsahuje farebnú alebo čiernobielu kópiu energetického štítku, treba doplniť len chýbajúce informácie, ktoré má obsahovať.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 211/2002 Z. z.

ZÁSIELKOVÝ PREDAJ A INÉ TYPY PREDAJA NA DIAĽKU

Podklady na zásielkový predaj a iné typy predaja na diaľku podľa § 4 ods. 4 musia obsahovať tieto informácie v určenom poradí:

1. Trieda umývačky riadu podľa jej energetickej hospodárnosti (príloha č. 2 bod 3)

2. Označenie štandardného cyklu (príloha č. 2 bod 5)

3. Spotreba energie (príloha č. 2 bod 6)

4. Trieda účinnosti čistenia (príloha č. 2 bod 7)

5. Trieda účinnosti sušenia (príloha č. 2 bod 8)

6. Kapacita (príloha č. 1 bod VIII)

7. Spotreba vody (príloha č. 2 bod 10)

8. Odhadovaná ročná spotreba (220 cyklov) (príloha č. 2 bod 13)

9. Hlučnosť (príloha č. 2 bod 14)

Ak sa v týchto údajoch uvádzajú aj ďalšie údaje energetických charakteristík umývačky riadu, potom musia byť uvedené vo forme definovanej v prílohe č. 2 a musia byť začlenené do tohto zoznamu v poradí určenom v prílohe č. 2.

Veľkosť a typ tlačeného písma musí zabezpečovať jeho čitateľnosť.

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 211/2002 Z. z.

TRIEDA ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI, TRIEDA ÚČINNOSTI ČISTENIA A TRIEDA ÚČINNOSTI SUŠENIA

Trieda energetickej hospodárnosti umývačky riadu sa určí takto:

vypočíta sa referenčná spotreba CR podľa tohto vzorca

CR = 1,35 + 0,025 x S, keď S ≥ 10,

CR = 0,45 + 0,09 x S, keď S ≤ 9,

kde S je kapacita zariadenia pri uložení na štandardných miestach (príloha č. 1 bod VIII).

Index energetickej hospodárnosti EI sa potom stanoví ako EI = C/CR,

kde C je spotreba energie umývačky riadu (príloha č. 1 bod V).

Trieda energetickej hospodárnosti sa určí podľa tabuľky č. 1.

Trieda energetickej hospodárnosti Index energetickej hospodárnosti E1
A EI < 0,64
B 0,64 ≤ EI < 0,76
C 0,76 ≤ EI < 0,76
D 0,88 ≤ EI < 0,76
E 1,00 ≤ EI < 1,12
F 1,12 ≤ EI < 1,24
G EI ≥ 1,24

Trieda účinnosti čistenia sa určí podľa tabuľky č. 2.

Trieda účinnosti čistenia Index účinnosti čistenia PC podľa definície v harmonizovaných normách pri použití štandardného cyklu
A PC > 1,12
B 1,12 ≥ PC > 1,00
C 1,00 ≥ PC > 0,88
D 0,88 ≥ PC > 0,76
E 0,76 ≥ PC > 0,64
F 0,64 ≥ PC > 0,52
G 0,52 ≥ Pc

Trieda účinnosti sušenia sa určí podľa tabuľky č. 3.

Trieda účinnosti sušenia Index účinnosti sušenia PD podľa definície v harmonizovaných normách
A PD > 1,08
B 1,08 ≥ PD > 0,93
C 0,93 ≥ PD > 0,78
D 0,78 ≥ PD > 0,63
E 0,63 ≥ PD > 0,48
F 0,48 ≥ PD > 0,33
G 0,33 ≥ PD

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 211/2002 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC

Týmto nariadením sa úplne transponuje táto smernica:

1. Smernica Komisie č. 97/17/ES zo 16. apríla 1997 v znení Smernice Komisie č. 1 999/9/ES z 26. februára 1999 týkajúca sa energetického štítkovania umývačiek riadu pre domácnosť.

Týmto nariadením sa čiastočne transponuje táto smernica:

2. Smernica Rady č. 92/75/EHS z 22. septembra 1992 o označovaní štítkom výrobkov a štandardných informáciách o spotrebe energie a ďalších zdrojov domácich spotrebičov.

3. Preklad týchto smerníc sa nachádza na Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.

Poznámky pod čiarou

1) Smernica Komisie č. 97/17/ES zo 16. apríla 1997 týkajúca sa energetického štítkovania umývačiek riadu určených pre domácnosť v znení Smernice Komisie č. 1 999/9/ES z 26. februára 1999 a Smernica Rady č. 92/75/EHS z 22. septembra 1992 o označovaní štítkom výrobkov a štandardných informáciách o spotrebe energie a ďalších zdrojov domácich spotrebičov.

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 177/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o označovaní hluku na spotrebičoch pre domácnosť.