Nariadenie vlády č. 210/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania kombinovaných práčok so sušičkou pre domácnosť energetickým štítkom

Čiastka 88/2002
Platnosť od 24.04.2002
Účinnosť od 01.05.2002

210

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 13. marca 2002,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania kombinovaných práčok so sušičkou pre domácnosť energetickým štítkom

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (ďalej len „zákon") a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, nariaďuje:


§ 1

(1) Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponujú príslušné smernice Európskych spoločenstiev.1)

(2) Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a) energetickým štítkom štandardná informačná tabuľka, ktorá sa vzťahuje na kombinovanú práčku so sušičkou pre domácnosť (ďalej len „kombinovaná práčka so sušičkou"),

b) iným podstatným zdrojom voda, chemikália alebo akákoľvek iná látka, ktorú kombinovaná práčka so sušičkou potrebuje na svoju činnosť,

c) doplnkovou informáciou každá ďalšia informácia týkajúca sa činnosti kombinovanej práčky so sušičkou, ktorá sa vzťahuje na hodnotenie spotreby energie alebo na iné podstatné zdroje.

§ 2

Do skupiny určených výrobkov kombinované práčky so sušičkou podľa § 9 ods. 1 zákona patria všetky kombinované práčky so sušičkou s napájaním zo siete okrem kombinovaných práčok so sušičkou, ktoré môžu využívať aj iné zdroje energie.

§ 3

(1) Výrobca kombinovanej práčky so sušičkou alebo jeho splnomocnenec posúdi zhodu podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona postupom uvedeným v prílohe č. 2. Ak je potrebná informácia týkajúca sa hluku, zisťuje sa podľa osobitného predpisu.2)

(2) Informácia uvedená na energetickom štítku a v energetickom opise kombinovanej práčky so sušičkou obsahuje

a) názov kombinovanej práčky so sušičkou, obchodné meno a adresu výrobcu,

b) všeobecný opis kombinovanej práčky so sušičkou postačujúci na to, aby sa dala jednoznačne identifikovať,

c) údaje, a ak sú dôležité aj príslušné nákresy hlavných konštrukčných znakov daného modelu a najmä častí, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú spotrebu energie,

d) protokoly z príslušných skúšok a meraní uskutočnených podľa technických noriem,

e) návod na obsluhu,

f) všeobecnú charakteristiku kombinovanej práčky so sušičkou,

g) výsledky uskutočnených konštrukčných výpočtov, ak sú dôležité,

h) skúšobné protokoly vrátane tých, ktoré realizovali autorizované osoby,

i) hodnoty, ak sú odvodené od hodnôt vzťahujúcich sa na podobné modely.

§ 4

(1) Informácia, ktorá sa poskytuje spotrebiteľovi prostredníctvom energetického štítku a energetického opisu kombinovanej práčky so sušičkou určenej na predaj, prenájom, predaj na splátky alebo predvádzanie konečnému používateľovi, obsahuje údaje týkajúce sa spotreby elektrickej energie, iných zdrojov energie a iných podstatných zdrojov a doplnkovú informáciu.

(2) Energetický štítok je v prílohe č.1.Umiestňuje sa na vonkajšej strane, na prednej alebo vrchnej časti kombinovanej práčky so sušičkou, a to tak, aby bol zreteľne viditeľný a čitateľný.

(3) Energetický opis kombinovanej práčky so sušičkou je v prílohe č. 2.

(4) Ak sa kombinovaná práčka so sušičkou ponúka na predaj, prenájom alebo predaj na splátky prostredníctvom poštovej služby, katalógu alebo iným spôsobom, z ktorého vyplýva, že zákazník nemá záujem o predvedenie výrobku, treba prijať opatrenie, aby dostal informáciu uvedenú na energetickom štítku alebo v energetickom opise kombinovanej práčky so sušičkou ešte pred jej nákupom. Táto informácia zahŕňa všetky údaje podľa prílohy č. 3.

(5) Trieda energetickej hospodárnosti kombinovanej práčky so sušičkou a trieda účinnosti prania sú špecifikované v prílohe č. 4.

(6) Zoznam transponovaných smerníc je v prílohe č. 5.


§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2002.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 210/2002 Z. z.

ENERGETICKÝ ŠTÍTOK

Obrázok 01-1

Údaje na energetickom štítku

I. Názov a ochranná značka výrobcu.

II. Identifikačný kód kombinovanej práčky so sušičkou.

III. Trieda energetickej hospodárnosti podľa prílohy č. 4; trieda je uvedená vo výške príslušnej šípky.

IV. Ekologická značka EU (kvietok), ak bola kombinovanej práčke so sušičkou udelená.

V. Spotreba energie v kWh na kompletný štandardný pracovný cyklus (pranie, odstreďovanie a sušenie) pre bavlnu pri 60 oC podľa skúšobného postupu určeného v harmonizovaných normách.

VI. Spotreba energie v kWh na jeden štandardný pracovný cyklus (iba pranie a odstreďovanie) pre bavlnu pri 60 oC podľa skúšobného postupu určeného v harmonizovaných normách.

VII. Trieda účinnosti prania.

VIII. Najvyšší počet dosiahnutých otáčok pri odstreďovaní v rámci štandardného cyklu pre bavlnu pri 60 oC podľa skúšobného postupu určeného v harmonizovaných normách.

IX. Kapacita prania (v kg) pri štandardnom cykle pre bavlnu pri 60 oC (bez sušenia) určená podľa harmonizovaných noriem.

X. Kapacita sušenia (v kg) pri (sušiacom) cykle „sušenie bavlny“ určená podľa harmonizovaných noriem.

XI. Spotreba vody v litroch na kompletný štandardný pracovný cyklus (pranie, odstreďovanie a sušenie) pre bavlnu pri 60 oC a cyklus „sušenie bavlny“ podľa skúšobného postupu určeného v harmonizovaných normách.

XII. Hlučnosť sa meria podľa osobitného predpisu.2)

Tlač

Obrázok 01-2

Použité farby

CMYK - tyrkysová, fialová, žltá, čierna.

Príklad použitia farieb:

07X0: 0 % tyrkysová, 70 % fialová, 100 % žltá, 0 % čierna.

Šípky:

- A: X0X0,

- B: 70X0,

- C: 30X0,

- D: 00X0,

- E: 03X0,

- F: 07X0,

- G: 0XX0.

Farba rámčeka X070.

Celý text je čierny. Podklad je biely.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 210/2002 Z. z.

ENERGETICKÝ OPIS KOMBINOVANEJ PRÁČKY SO SUŠIČKOU

Poradie údajov energetického opisu kombinovanej práčky so sušičkou

1. Názov a obchodná značka výrobcu.

2. Identifikačná značka modelu.

3. Trieda energetickej hospodárnosti modelu definovaná v prílohe č. 4 pomocou stupnice od A (viac úsporná) po G (menej úsporná). Keď je táto informácia uvedená v tabuľke, možno ju vyjadriť inou formou za predpokladu, že je jasná postupnosť stupnice od A (viac úsporná) po G (menej úsporná).

4. Ak sa informácie uvádzaju formou tabuľky a ak model získal „Ekologickú značku EÚ“, možno ju zaradiť do tabuľky energetického opisu práčky v príslušnej rubrike označenej značkou (kvietok).

5. Spotreba energie na pranie, odstreďovanie a sušenie v kWh, ako je definovaná v prílohe č. 1 bod V.

6. Spotreba energie na pranie a odstreďovanie v kWh, ako je definovaná v prílohe č. 1 bod VI.

7. Trieda účinnosti prania určená podľa prílohy č. 4 ako „Trieda účinnosti prania... na stupnici od A (vyššia) po G (nižšia)“. Možno ju vyjadriť aj pomocou iných prostriedkov za predpokladu, že je zrejmá postupnosť od A (vyššia) po G (nižšia).

8. Účinnosť extrakcie vody pri štandardnom cykle prania bavlny pri 60 oC podľa skúšobného postupu určeného v harmonizovaných normách vyjadrená ako „Zvyšková voda po odstreďovaní... % (ako percento suchej hmotnosti bielizne)“.

9. Najvyšší počet otáčok dosiahnutých pri odstreďovaní podľa prílohy č. 1 bod VIII.

10. Kapacita prania pri štandardnom cykle pre bavlnu pri 60 oC podľa prílohy č. 1 bod IX.

11. Kapacita sušenia pri štandardnom cykle „sušenie bavlny“ podľa prílohy č. 1 bod X.

12. Spotreba vody v litroch na jeden kompletný pracovný cyklus podľa prílohy č. 1 bod XI.

13. Spotreba vody iba na pranie a odstreďovanie v litroch v rámci jedného štandardného cyklu prania (a odstreďovania) podľa skúšobného postupu určeného v harmonizovaných normách.

14. Čas potrebný na pranie a sušenie, t. j. na kompletný pracovný cyklus (pranie bavlny pri 60 oC a „sušenie bavlny“) pre menovitú kapacitu prania podľa skúšobného postupu určeného v harmonizovanýcn normách.

15. Dodávatelia môžu uviesť informácie podľa bodov 5 až 14 aj pre ďalšie cykly prania a/alebo sušenia.

16. Spotreba energie a vody, ktorá sa rovná 200-násobku spotreby uvedenej v bodoch 5 (elektrická energia) a 12 (voda), vyjadruje „odhadovanú ročnú spotrebu 4-člennej domácnosti, ktorá vždy používa sušičku (200 cyklov)“.

17. Spotreba energie a vody, ktorá sa rovná 200-násobku spotreby uvedenej v bodoch 6 (elektrická energia) a 13 (voda), vyjadruje „odhadovanú ročnú spotrebu 4-člennej domácnosti, ktorá nikdy nepoužíva sušičku (200 cyklov)“.

18. Hlučnosť počas štandardného cyklu prania a odstreďovania pri teplote 60 oC nameraná podľa osobitného predpisu.2)

Tieto údaje môžu mať aj formu tabuľky obsahujúcej informácie o viacerých modeloch jedného výrobcu v rovnakom poradí ako energetický opis kombinovanej práčky so sušičkou.

Ak energetický opis kombinovanej práčky so sušičkou obsahuje farebnú alebo čiernobielu kópiu energetického štítku, treba doplniť len chýbajúce informácie.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 210/2002 Z. z.

ZÁSIELKOVÝ PREDAJ A INÉ TYPY PREDAJA NA DIAĽKU

Podklady na zásielkový predaj a iné typy predaja na diaľku podľa § 4 ods. 4 musia obsahovať tieto informácie v určenom poradí:

1. Trieda kombinovanej práčky so sušičkou podľa jej energetickej hospodárnosti (príloha č. 2 bod 3)

2. Spotreba energie (pranie, odstreďovanie a sušenie) (príloha č. 2 bod 5)

3. Spotreba energie (iba pranie a odstreďovanie) (príloha č. 2 bod 6)

4. Trieda účinnosti prania (príloha č. 2 bod 7)

5. Účinnosť extrakcie vody (príloha č. 2 bod 8)

6. Najvýšší počet otáčok pri odstreďovaní (príloha č. 2 bod 9)

7. Kapacita prania (príloha č. 2 bod 10)

8. Kapacita sušenia (príloha č. 2 bod 11)

9. Spotreba vody (pranie, odstreďovanie a sušenie) (príloha č. 2 bod 12)

10. Spotreba vody (iba pranie a odstreďovanie) (príloha č. 2 bod 13)

11. Odhadovaná ročná spotreba energie a vody štvorčlennej domácnosti, ktorá vždy používa sušičku (200 cyklov) (príloha č. 2 bod 16)

12. Odhadovaná ročná spotreba energie a vody štvorčlennej domácnosti, ktorá nikdy nepoužíva sušičku (200 cyklov) (príloha č. 2 bod 17)

13. Hlučnosť (príloha č. 2 bod 18)

Ak sa popri týchto údajoch uvádzajú aj ďalšie údaje o energetických charakteristikách kombinovanej práčky so sušičkou, potom sa musia definovať, uviesť v prílohe č. 2 a začleneniť do tohto zoznamu v poradí určenom v prílohe č. 2.

Veľkosť a typ tlačeného písma musí zabezpečovať jeho dobrú čitateľnosť.

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 210/2002 Z. z.

TRIEDY ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI A ÚČINNOSTI PRANIA

Určovanie triedy energetickej hospodárnosti podľa tabuľky č. 1

Trieda energetickej hospodárnosti Spotreba energie „C“ na kg náplne v kWh pri štandardnom cykle pre bavlnu pri 60 °C (pranie, odstreďovanie, „sušenie bavlny“) podľa skúšobného postupu určeného v harmonizovaných normách
A C ≤ 0,68
B 0,68 < C ≤ 0,81
C 0,81 < C ≤ 0,93
D 0,93 < C ≤ 1,05
E 1,05 < C ≤ 1,17
F 1,17 < C ≤ 1,29
G 1,29 < C

Určovanie triedy účinnosti prania podľa tabuľky č. 2

Trieda účinnosti prania Spotreba energie „C“ na kg náplne v kWh pri štandardnom cykle pre bavlnu pri 60 °C (pranie, odstreďovanie, „sušenie bavlny“) podľa skúšobného postupu určeného v harmonizovaných normách
A P ekvivalentné > 1,03
B 1,03 ≥ P > 1,00
C 1,00 ≥ P > 0,97
D 0,97 ≥ P > 0,94
E 0,94 ≥ P > 0,91
F 0,91 ≥ P > 0,88
G 0,88 ≥ P

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 210/2002 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC

Týmto nariadením sa úplne transponuje táto smernica:

1. Smernica Komisie č. 96/60/ES z 19. septembra 1996 týkajúca sa energetického štítkovania kombinovaných práčok - sušičiek pre domácnosť.

Týmto nariadením sa čiastočne transponuje táto smernica:

2. Smernica Rady č. 92/75/EHS z 22. septembra 1992 o označovaní štítkom výrobkov a štandardných informáciách o spotrebe energie a ďalších zdrojov domácich spotrebičov.

3. Preklad týchto smerníc sa nachádza na Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.

Poznámky pod čiarou

1) Smernica Komisie č. 96/60/ES z 19. septembra 1996 týkajúca sa energetického štítkovania kombinovaných práčok so sušičkou určených pre domácnosť a Smernica Rady č. 92/75/EHS z 22. septembra 1992 o označovaní štítkom výrobkov a štandardných informáciách o spotrebe energie a ďalších zdrojov domácich spotrebičov.

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 177/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o označovaní hluku na spotrebičoch pre domácnosť.