Vyhláška č. 21/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 265/1996 Z. z. o emisných kontrolách cestných motorových vozidiel v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 307/1999 Z. z.

Čiastka 11/2002
Platnosť od 16.01.2002 do31.03.2003
Účinnosť od 01.04.2002 do31.03.2003
Zrušený 90/2003 Z. z.

21

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 5. novembra 2001,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 265/1996 Z. z. o emisných kontrolách cestných motorových vozidiel v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 307/1999 Z. z.

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 3 ods. 1 písm. b), § 5 ods. 6 a § 9 ods. 2 zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 218/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 265/1996 Z. z. o emisných kontrolách cestných motorových vozidiel v znení vyhlášky č. 307/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 písm. a) sa za slová „vo výfukových plynoch“ vkladajú slová „alebo vozidlo so vznetovým motorom“.

2. V § 2 ods.1 písmeno c) znie:

c) emisným limitom množstvo znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch motora vozidla podľa § 2a,“.

3. V § 2 ods. 2 sa vypúšťajú slová „oprávnená na podnikanie3)“ vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 3.

4. V § 2 ods. 3 sa za slová „(ďalej len „odborne spôsobilá osoba“)“ vkladá čiarka a slová „ak sama nie je touto osobou“.

5. V § 2a ods. 1 písmená a) až c) znejú:

a) 6,0 % CO a 2 000 ppm HC na vozidle prvýkrát prihlásenom do evidencie3a) pred 1. januárom 1973,

b) 4,5 % CO a 1 200 ppm HC na vozidle prvýkrát prihlásenom do evidencie3a) pred 1. januárom 1986,

c) 3,5 % CO a 800 ppm HC na vozidle prvýkrát prihlásenom do evidencie3a) od 1. januára 1986.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

3a) § 115 ods. 1 písm. g) a § 115 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

§ 22 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 327/1997 Z. z. o kontrolách technického stavu vozidiel.“.

6. V § 2a sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Emisie viditeľných škodlivín (ďalej len „dymivosť“) výfukových plynov vznetového motora vozidla v premávke zistené metódou voľnej akcelerácie nesmú prekročiť emisné limity určené výrobcom vozidla. Ak emisné limity výrobca neurčil, ustanovujú sa tieto emisné limity:

a) 4,0 m-1, ak ide o vznetový motor vozidla, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie3a) pred 1. januárom 1980,

b) 3,0 m-1, ak ide o preplňovaný vznetový motor vozidla, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie3a) od 1. januára 1980,

c) 2,5 m-1, ak ide o nepreplňovaný vznetový motor vozidla, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie3a) od 1. januára 1980.“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

7. V § 2a ods. 6 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 5“. Súčasne sa nad slová „na vozidle kategórie L s pohotovostnou hmotnosťou vozidla neprevyšujúcou 400 kg, na vozidle kategórie T, S a R“ umiestňuje odkaz „3b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3b znie:

3b) § 2 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky na pozemných komunikáciách.“.

8. Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

7) § 110 ods. 2 písm. n) a ods. 3 vyhlášky č. 116/1997 Z. z.“.

9. § 2b vrátane nadpisu znie:

㤠2b

Lehota emisnej kontroly vozidla v premávke

Lehota emisnej kontroly vozidla v premávke podľa § 2a je rovnaká, ako je lehota kontroly technického stavu vozidla podľa osobitného predpisu,3c) s výnimkou vozidla so zážihovým motorom bez zdokonaleného emisného systému, ktorého lehota kontroly je 12 mesiacov po jeho prvom prihlásení do evidencie3a) a potom každých 12 mesiacov.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3c znie:

3c) § 2 ods. 1 vyhlášky č. 327/1997 Z. z.“.

10. § 3 znie:

㤠3

(1) Na vozidle so zážihovým motorom sa vykonáva kontrola

a) úplnosti a funkčnosti motora vozidla a jeho príslušenstva, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, zameraná najmä na prívod a čistenie nasávaného vzduchu, palivovú, zapaľovaciu a výfukovú sústavu; plniace hrdlo palivovej nádrže sa kontroluje, ak sa vyžaduje osobitná úprava, napríklad jeho zúženie pri motore s neriadeným katalyzátorom,

b) nastavenia motora zohriateho na prevádzkovú teplotu z hľadiska dodržiavania predpísaných hodnôt určených pre vozidlo výrobcom, najmä otáčok voľnobehu, uhla predstihu zážihu a pri zapaľovacej sústave s kontaktným prerušovačom uhla zopnutia kontaktov prerušovača pri otáčkach voľnobehu, kontrola uhla predstihu zážihu a pri zapaľovacej sústave s kontaktným prerušovačom aj uhla zopnutia pri zvýšených otáčkach nezaťaženého motora podľa predpisu výrobcu v jednom otáčkovom bode v rozsahu 2 500 až 3 500 min.-1; ak výrobca určil otáčkový bod mimo ustanoveného rozsahu, kontroluje sa v bode, ktorý je tomuto rozsahu najbližší,

c) objemovej koncentrácie oxidu uhoľnatého (CO) a nespálených uhľovodíkov (HC) meraním pri otáčkach voľnobehu a ich porovnanie s hodnotami určenými výrobcom vozidla alebo výrobcom dodatočne namontovaného neriadeného katalyzátora; kontrola objemovej koncentrácie (CO) a (HC) pri zvýšených otáčkach sa vykonáva len pri vozidlách s neriadeným katalyzátorom, ak to určil výrobca.

(2) Na vozidle so vznetovým motorom sa vykonáva kontrola

a) úplnosti a funkčnosti motora vozidla a jeho príslušenstva, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, zameraná najmä na prívod a čistenie nasávaného vzduchu, preplňovacie zariadenie, palivový a výfukový systém, reguláciu dodávky paliva a kontrolu elektronického indikátora poruchy,

b) nastavenia motora vozidla zohriateho na prevádzkovú teplotu z hľadiska dodržiavania predpísaných hodnôt určených pre vozidlo výrobcom, najmä otáčok voľnobehu a maximálnych otáčok motora,

c) dymivosti metódou voľnej akcelerácie meraním súčiniteľa absorpcie a jej porovnanie s emisným limitom.

(3) Pred kontrolou technického stavu motora vozidla a jeho príslušenstva a pred meraním sa kontrolujú doklady o vozidle.2) Porovnajú sa najmä identifikačné údaje vozidla a motora s údajmi uvedenými v dokladoch o vozidle. Zistený nesúlad evidenčných údajov so skutočným stavom sa zapisuje do Protokolu o emisnej kontrole a do Osvedčenia o emisnej kontrole.

(4) Pri emisnej kontrole sa meranie vykonáva platne overenými5) technickými prostriedkami (ďalej len „meradlá“) schváleného typu6) a ďalšími meradlami odporúčanými ministerstvom, platne kalibrovanými a podľa metód a metodík schválených ministerstvom. Metódy, metodiky a technické požiadavky na odporúčané meradlá zverejňuje ministerstvo vo svojom publikačnom prostriedku.“.

11. Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 znejú:

5) § 8 a § 15 až 19 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6) § 8 až 13 zákona č. 142/2000 Z. z.“.

12. V § 4 odseky 1 až 3 znejú:

(1) Výsledkom emisnej kontroly sú údaje, ktoré sa zistia kontrolou technického stavu motora vozidla a jeho príslušenstva, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a pri vozidlách so zážihovým motorom meraním hodnôt objemovej koncentrácie oxidu uhoľnatého (CO) a objemovej koncentrácie nespálených uhľovodíkov (HC), pri vozidlách so vznetovým motorom meraním hodnôt dymivosti. Namerané hodnoty množstva znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch motora vozidla sa porovnávajú s emisnými limitmi určenými výrobcom alebo s emisnými limitmi ustanovenými podľa § 2a. Výsledok vyhodnotenia sa zaznamená v Protokole o emisnej kontrole.

(2) Vozidlo sa vyhodnotí za technicky spôsobilé na premávku, ak

a) motor vozidla a jeho príslušenstvo, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, sú úplné, nepoškodené a funkčné a indikačné zariadenie poruchového stavu vlastnej diagnostiky vznetového motora (ak je ním kontrolovaný typ vozidla vybavený) je funkčné a nesignalizuje poruchu,

b) namerané hodnoty nastavenia motora a jeho príslušenstva zodpovedajú hodnotám určeným výrobcom motora alebo hodnotám určeným výrobcom jeho príslušenstva,

c) na vozidle so zážihovým motorom objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého (CO) a objemová koncentrácia nespálených uhľovodíkov (HC), na vozidle so vznetovým motorom dymivosť, vo výfukových plynoch kontrolovaného motora neprekračujú emisné limity určené jeho výrobcom alebo, ak ich výrobca neurčil, emisné limity ustanovené v § 2a.

(3) Vozidlo sa vyhodnotí za technicky nespôsobilé na premávku,7) ak

a) motor vozidla a jeho príslušenstvo, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, sú neúplné, poškodené a nefunkčné alebo indikačné zariadenie poruchového stavu vlastnej diagnostiky vznetového motora (ak je ním kontrolovaný typ vozidla vybavený) je nefunkčné alebo signalizuje poruchu, alebo

b) namerané hodnoty nastavenia motora a jeho príslušenstva nezodpovedajú hodnotám určeným výrobcom motora alebo hodnotám určeným výrobcom jeho príslušenstva, alebo

c) na vozidle so zážihovým motorom objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého (CO) alebo objemová koncentrácia nespálených uhľovodíkov (HC), na vozidle so vznetovým motorom dymivosť, vo výfukových plynoch kontrolovaného motora prekračujú emisné limity určené jeho výrobcom, alebo ak ich výrobca neurčil, prekračujú emisné limity ustanovené v § 2a.“.

13. V § 5 ods. 1 písm. b) sa v poslednej vete čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „pričom predložené Osvedčenie o emisnej kontrole sa vracia držiteľovi vozidla a pôvodná kontrolná nálepka sa odstráni“.

14. V § 5 odsek 3 znie:

(3) Vzor Protokolu o emisnej kontrole vozidla so zážihovým motorom, vzor Protokolu o emisnej kontrole vozidla so vznetovým motorom a postup pri vyznačovaní výsledku emisnej kontroly sú v prílohe č. 2.“.

15. V § 5 ods. 4 sa vypúšťa písmeno e). Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená e) až g).

16. V § 6 ods. 1 úvodná veta znie: „Oprávnenie na vykonávanie emisných kontrol možno udeliť tomu, kto sám alebo prostredníctvom odborne spôsobilej osoby spĺňa podmienky podľa odseku 2 a súčasne“. Vypúšťajú sa písmená a) až c) vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 10 a 11. Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená a) až d).

17. V § 6 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 18 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 6“.

18. V § 6 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Odborne spôsobilá osoba môže vykonávať emisné kontroly, len ak je v pracovnom pomere k oprávnenej osobe; to neplatí, ak ňou je manžel (manželka) podnikateľa alebo ak ide o právnickú osobu, jej spoločník alebo člen.“.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

19. § 7 vrátane nadpisu znie:

㤠7

Žiadosť o udelenie oprávnenia a osvedčenia

(1) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá žiada o udelenie oprávnenia (ďalej len „žiadateľ“), predkladá žiadosť ministerstvu.

(2) Žiadateľ v žiadosti uvedie

a) názov (obchodné meno) a sídlo, alebo meno a priezvisko, ak je žiadateľom fyzická osoba,

b) identifikačné číslo organizácie (IČO) alebo dátum narodenia, ak je žiadateľom fyzická osoba,

c) značku a typ vozidla, druh paliva, pracovného obehu motora a emisného systému, na ktorom bude vykonávať emisné kontroly,

d) meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky, alebo meno, priezvisko a vlastnoručný podpis, ak je žiadateľom fyzická osoba,

e) dátum podania žiadosti.

(3) K žiadosti podľa odseku 2 žiadateľ pripojí

a) čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu o tom, že odmeny odborne spôsobilej osoby nebudú závisieť od výsledkov emisných kontrol,

b) údaje o sídle a opis pracoviska emisnej kontroly vrátane rozmerov, priestorového usporiadania, prístupových komunikácií a odstavných plôch (§ 18 ods. 1 až 5),

c) úplný zoznam meradiel a technologického vybavenia pracoviska emisnej kontroly (§ 18 ods. 6),

d) stanovisko príslušného stavebného úradu k vhodnosti umiestnenia pracoviska emisnej kontroly, k jeho súladu s územným plánom, iným verejným záujmom a s ochranou životného prostredia,

e) stanovisko okresného hygienika k pracovisku emisnej kontroly.

(4) K žiadosti podľa odseku 2 žiadateľ pre každú fyzickú osobu (§ 6 ods. 2) pripojí

a) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

b) overený doklad o vzdelaní podľa § 6 ods. 5 písm. a) alebo b),

c) doklad alebo čestné vyhlásenie preukazujúce dĺžku odbornej praxe,

d) pracovnú zmluvu.

(5) Doklady podľa odsekov 3 a 4 pripojí žiadateľ k žiadosti v dvoch vyhotoveniach.

(6) Ak žiadosť neobsahuje náležitosti podľa odsekov 2 až 5, ministerstvo vyzve žiadateľa, aby ich doplnil, a určí lehotu.“.

20. V § 9 ods. 2 písm. a) sa slová „§ 6 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 5“ a slová „§ 6 ods. 5“ sa nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 6“.

21. V § 14 ods. 1 písmeno a) znie:

a) zánikom alebo smrťou oprávnenej osoby,“.

22. V § 14 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo obdobného pracovného vzťahu“.

23. V § 14 ods. 2 písm. c) sa slová „(§ 6 ods. 3)“ nahrádzajú slovami „(§ 6 ods. 4)“.

24. V § 15 sa slová „§ 6 ods. 1 písm. a) až f)“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 1 písm. a) až c)“, slová „§ 7 ods. 3 písm. a) až f)“ sa nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 3 písm. a) až e)“ a slová „[§ 6 ods. 2 písm. a) až d)]“ sa nahrádzajú slovami „[§ 6 ods. 2 písm. a) až c), § 6 ods. 3]“.

25. V § 18 ods. 1 sa vypúšťa slovo „rozmerov“ a čiarka.

26. V § 18 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 5, ktoré znejú:

(2) Najmenšie rozmery pracoviska emisnej kontroly pre kategórie vozidiel M1, N1, L3b) sú:

a) vnútorná dĺžka 6,9 m pre najväčšiu dĺžku kontrolovaného vozidla 4,5 m,

b) vnútorná šírka 4,2 m pre najväčšiu šírku kontrolovaného vozidla 1,8 m,

c) vnútorná výška 3 m pre najväčšiu výšku kontrolovaného vozidla 1,6 m alebo 3,4 m pri inštalovanom vozidlovom zdviháku.

(3) Najmenšie rozmery pracoviska emisnej kontroly pre ostatné vozidlá kategórie M1, N13b) sú:

a) vnútorná dĺžka 9,7 m,

b) vnútorná šírka 4,7 m,

c) vnútorná výška 3,4 m alebo pri inštalovanom vozidlovom zdviháku 4,6 m.

(4) Najmenšie rozmery pracoviska emisnej kontroly pre kategórie vozidiel M2, M3, N2, N33b) a ostatné vozidlá sú:

a) vnútorná dĺžka 13,4 m,

b) vnútorná šírka 5 m,

c) vnútorná výška 4,6 m alebo pri inštalovanom vozidlovom zdviháku 5,8 m.

(5) Najmenšie rozmery pracoviska emisnej kontroly sú stanovené bez zabudovanej technológie a bez pevne zabudovaných súčastí stavby, napríklad nosníkov, pilierov.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 6.

27. V § 18 ods. 6 sa za slová „emisnej kontroly“ vkladajú slová „podľa druhu oprávnenia“. Súčasne sa odsek 6 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

f) na meranie dymivosti výfukových plynov,

g) na indikáciu prítomnosti stlačeného zemného plynu a bioplynu (CNG) a skvapalneného ropného plynu (LPG).“.

28. Za § 20 sa vkladá nový § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠20a

Osobitné ustanovenie

Ustanovenia tejto vyhlášky sa nevzťahujú na vozidlá podľa osobitného predpisu.16)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

16) § 126 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.“.

29. § 21 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

(5) Prvému overeniu splnenia emisných limitov podlieha motorové vozidlo so vznetovým motorom prvýkrát prihlásené do evidencie3a) v lehote podľa § 2b od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky. Ak už táto lehota uplynula, prvému overeniu splnenia emisných limitov podlieha motorové vozidlo so vznetovým motorom po nadobudnutí účinnosti tejto vyhlášky najneskôr v lehote

a) 9 mesiacov, ak bolo vozidlo prvýkrát prihlásené do evidencie3a) pred 31. decembrom 1979,

b) 12 mesiacov, ak bolo vozidlo prvýkrát prihlásené do evidencie3a) od 1. januára 1980 do 31. decembra 1989,

c) 15 mesiacov, ak bolo vozidlo prvýkrát prihlásené do evidencie3a) od 1. januára 1990.

(6) Za Protokol o emisnej kontrole vozidla zo zážihovým motorom sa považuje aj Protokol o emisnej kontrole vydaný do 30. júna 2002.“.

30. Príloha č. 2 k vyhláške Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 265/1996 Z. z. znie:

Príloha č. 2 k vyhláške č. 265/1996 Z. z.

Vzor 01

VYHOTOVENIE PROTOKOLU O EMISNEJ KONTROLE A VYZNAČOVANIE EMISNEJ KONTROLY

Protokol o emisnej kontrole je tlačivo svetlozelenej farby formátu A4.

Séria a evidenčné číslo Protokolu o emisnej kontrole sa skladajú z označenia „SK“ a šesťmiestneho čísla. Po naplnení série „SK“ nasledujú série „SKA“ až „SKZ“.

Číslo pracoviska emisnej kontroly je poradové číslo, ktoré pridelilo ministerstvo tomuto pracovisku.

Protokol o emisnej kontrole vypisuje odborne spôsobilá osoba v dvoch vyhotoveniach podľa predtlače v súlade s údajmi zistenými v technickom preukaze vozidla a v Osvedčení o evidencii vozidla ustanovenými hodnotami veličín určenými výrobcom vozidla a podľa skutočne zistených údajov a nameraných hodnôt veličín. Rok výroby motora sa uvádza v prípadoch, ak nie je zhodný s rokom výroby vozidla, pokiaľ je jednoznačne určený.

Podľa výsledku meraní sa v protokole vyznačí záver o stave nameraných hodnôt veličín podľa podmienok ustanovených touto vyhláškou.

Ak namerané hodnoty veličín zodpovedajú ustanoveným podmienkam, v predtlači sa pri vozidlách so zážihovým motorom prečiarknu slová „nezodpovedajú“, „nespôsobilé“ a „nebola“, pri vozidlách so vznetovým motorom sa do kolonky „hodnotenie“ vyznačí písmenom „V“ a vyznačí sa čas platnosti emisnej kontroly dátumom, dokedy je emisná kontrola platná a kedy vzniká povinnosť vykonať ďalšiu emisnú kontrolu.

Ak namerané hodnoty veličín nezodpovedajú ustanoveným podmienkam, v predtlači sa prečiarknu slová „zodpovedajú“, „spôsobilé“ a „bola“ a nevyznačí sa čas platnosti emisnej kontroly.

V časti „Motor – druh paliva“ sa vyznačí „B“ pri benzínovom pohone, „LPG“ pri pohone skvapalneným plynom propán-butánom, „B/LPG“ pri alternatívnom benzínovom pohone alebo pohone skvapalneným plynom propán-butánom, „CNG“ pri pohone stlačeným plynom alebo bioplynom, „B/CNG“ pri alternatívnom benzínovom pohone alebo pohone stlačeným plynom, „D“ pri pohone na motorovú naftu.

V časti „Emisný systém“ sa vyznačí „BEZKAT“ pri nezdokonalenom (bezkatalyzátorovom) emisnom systéme, „NKAT“ pri emisnom systéme s neriadeným katalyzátorom.

V poznámke sa uvádzajú dôležité skutočnosti, ktoré sa zistili pri vykonávaní emisnej kontroly (napr. nesúlad výrobných čísiel motora s údajom uvedeným v technickom preukaze alebo v Osvedčení o evidencii vozidla, nemožnosť zistenia roku výroby motora).

Po vykonaní emisnej kontroly sa v Protokole o emisnej kontrole vyznačí deň, mesiac a rok vykonania emisnej kontroly a odborne spôsobilá osoba uvedie čitateľne svoje meno a priezvisko, podpisom potvrdí správnosť údajov a Protokol o emisnej kontrole opatrí odtlačkom pečiatky oprávnenej osoby (pracoviska emisnej kontroly). Originál Protokolu o emisnej kontrole vydá držiteľovi vozidla, kópiu založí a archivuje podľa podmienok ustanovených v informačnom systéme.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2002.


Jozef Macejko v. r.