Vyhláška č. 200/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov

Čiastka 85/2002
Platnosť od 20.04.2002 do31.10.2009
Účinnosť od 20.04.2002 do31.10.2009
Zrušený 317/2009 Z. z.

OBSAH

200

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

zo 17. apríla 2002,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 51 ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) a podľa § 6 ods. 4 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona č. 6/1998 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 14/1998 Z. z. a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 379/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „u majstrov odbornej výchovy aj v bakalárskom študijnom programe.".

2. V § 4 ods. 3 druhá veta znie:

„U učiteľa je súčasťou odbornej a pedagogickej spôsobilosti aj vyučovanie jeho aprobačných predmetov alebo predmetov jeho študijného odboru v rozsahu najmenej jednej polovice týždennej vyučovacej činnosti zníženej o jednu hodinu.".

3. V § 6 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a absolvovali I. kvalifikačnú skúšku alebo im bola uznaná náhrada I. kvalifikačnej skúšky podľa § 9 ods. 1.".

4. V § 7 ods. 1 a 2 sa za slovo „problémov" vkladajú slová „výchovy a".

5. V § 9 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo získanie akademického titulu Mgr. v neučiteľských študijných odboroch a absolvovanie doplňujúceho pedagogického štúdia nadväzujúceho na študijný odbor,".

6. V § 9 ods. 2 sa za slovo „praxe" vkladajú tieto slová: „a po absolvovaní I. kvalifikačnej skúšky alebo po uznaní náhrady I. kvalifikačnej skúšky podľa odseku 1".

7. V § 10 ods. 4 sa slová „v rozsahu jednej polovice týždennej miery vyučovacej povinnosti zníženej o jednu hodinu" nahrádzajú slovami „v rozsahu najmenej jednej polovice týždennej vyučovacej činnosti zníženej o jednu hodinu".

8. V § 10 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 5.

9. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý znie:

㤠10a

(1) Za pedagogického zamestnanca, ktorý spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti, sa považuje aj pedagogický zamestnanec, ktorý ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky neabsolvoval doplňujúce pedagogické štúdium podľa § 2 ods. 4, ak začne doplňujúce štúdium do troch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky a ukončí ho najneskôr do 31. decembra 2007.

(2) Za pedagogického zamestnanca, ktorý spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti, sa považuje aj pedagogický zamestnanec špeciálnej školy alebo špeciálneho výchovného zariadenia, ktorý ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky neabsolvoval rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky podľa § 2 ods. 5, ak začne rozširujúce štúdium do piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky a ukončí ho najneskôr do 31. decembra 2010.

(3) Na posúdenie odbornej a pedagogickej spôsobilosti sa ustanovenia odsekov 1 a 2 uplatnia prvýkrát za mesiac apríl 2002.".

10. V Prílohe časti I. UČITELIA MATERSKÝCH ŠKÔL sa časť Úplné stredné odborné vzdelanie dopĺňa bodom 14, ktorý znie:

14. úplné stredné vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium predškolskej pedagogiky".

11. V Prílohe časti II. UČITELIA 1. - 4. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY sa časť Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie dopĺňa bodom 12, ktorý znie:

12. len na vyučovanie predmetov hudobná výchova a výtvarná výchova absolvovanie štúdia na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v študijnom odbore učiteľstvo odborných predmetov v špecializáciách hudobná výchova alebo výtvarná výchova".

12. V Prílohe časti III. UČITELIA VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV 5. - 9. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY časti Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie sa za bod 23 vkladá nový bod 24, ktorý znie:

24. len na vyučovanie predmetov hudobná výchova a výtvarná výchova absolvovanie štúdia na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v študijnom odbore učiteľstvo odborných predmetov v špecializáciách hudobná výchova alebo výtvarná výchova".

Doterajšie body 24 až 29 sa označujú ako body 25 až 30.

13. V Prílohe časti V. UČITELIA VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH časti Vysokoškolské vzdelanie bod 4 znie:

4. na vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov v cudzom jazyku na bilingválnych stredných školách požadované vysokoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru a štátna jazyková skúška na pedagogickej fakulte alebo na filozofickej fakulte, alebo na katedre jazykov príslušnej vysokej školy alebo odborná alebo všeobecná štátna jazyková skúška na štátnej jazykovej škole alebo na jazykovej škole vykonaná do 1. septembra 2005".

14. V Prílohe časti VI. UČITELIA ODBORNÝCH PREDMETOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH časti A. TECHNICKÉ PREDMETY časti Vysokoškolské vzdelanie bod 5 znie:

5. na vyučovanie odborných predmetov v cudzom jazyku na bilingválnych stredných školách požadované vysokoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru, doplňujúce pedagogické štúdium a štátna jazyková skúška na pedagogickej fakulte alebo na filozofickej fakulte, alebo na katedre jazykov príslušnej vysokej školy alebo odborná štátna jazyková skúška na štátnej jazykovej škole vykonaná do 1. septembra 2005".

15. V Prílohe časti VI. UČITELIA ODBORNÝCH PREDMETOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH časti B. POĽNOHOSPODÁRSKE A LESNÍCKE PREDMETY časti Vysokoškolské vzdelanie bod 4 znie:

4. na vyučovanie odborných predmetov v cudzom jazyku na bilingválnych stredných školách požadované vysokoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru, doplňujúce pedagogické štúdium a štátna jazyková skúška na pedagogickej fakulte alebo na filozofickej fakulte, alebo na katedre jazykov príslušnej vysokej školy alebo odborná štátna jazyková skúška na štátnej jazykovej škole vykonaná do 1. septembra 2005".

16. V Prílohe časti VI. UČITELIA ODBORNÝCH PREDMETOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH časti C. VETERINÁRNE PREDMETY časti Vysokoškolské vzdelanie body 1 a 2 znejú:

1. študijný odbor veterinárne vedy a doplňujúce pedagogické štúdium alebo študijný odbor zootechnika a doplňujúce pedagogické štúdium

2. na vyučovanie odborných predmetov v cudzom jazyku na bilingválnych stredných školách požadované vysokoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru, doplňujúce pedagogické štúdium a štátna jazyková skúška na pedagogickej fakulte alebo na filozofickej fakulte, alebo na katedre jazykov príslušnej vysokej školy alebo odborná štátna jazyková skúška na štátnej jazykovej škole vykonaná do 1. septembra 2005".

17. V Prílohe časti VI. UČITELIA ODBORNÝCH PREDMETOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH časti D. FARMACEUTICKÉ PREDMETY časti Vysokoškolské vzdelanie bod 2 znie:

2. na vyučovanie odborných predmetov v cudzom jazyku na bilingválnych stredných školách požadované vysokoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru, doplňujúce pedagogické štúdium a štátna jazyková skúška na pedagogickej fakulte alebo na filozofickej fakulte, alebo na katedre jazykov príslušnej vysokej školy alebo odborná štátna jazyková skúška na štátnej jazykovej škole vykonaná do 1. septembra 2005".

18. V Prílohe časti VI. UČITELIA ODBORNÝCH PREDMETOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH časti E. ZDRAVOTNÍCKE PREDMETY časti Vysokoškolské vzdelanie bod 6 znie:

6. na vyučovanie odborných predmetov v cudzom jazyku na bilingválnych stredných školách požadované vysokoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru, doplňujúce pedagogické štúdium a štátna jazyková skúška na pedagogickej fakulte alebo na filozofickej fakulte, alebo na katedre jazykov príslušnej vysokej školy alebo odborná štátna jazyková skúška na štátnej jazykovej škole vykonaná do 1. septembra 2005".

19. V Prílohe časti VI. UČITELIA ODBORNÝCH PREDMETOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH časti F. EKONOMICKÉ PREDMETY časti Vysokoškolské vzdelanie bod 3 znie:

3. na vyučovanie odborných predmetov v cudzom jazyku na bilingválnych stredných školách požadované vysokoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru, doplňujúce pedagogické štúdium a štátna jazyková skúška na pedagogickej fakulte alebo na filozofickej fakulte, alebo na katedre jazykov príslušnej vysokej školy alebo odborná štátna jazyková skúška na štátnej jazykovej škole vykonaná do 1. septembra 2005".

20. V Prílohe časti VI. UČITELIA ODBORNÝCH PREDMETOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH časti F. EKONOMICKÉ PREDMETY časti Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie bod 7 znie:

7. na vyučovanie predmetu tovaroznalectvo aj vysokoškolské vzdelanie - študijný odbor vnútorný alebo zahraničný obchod a doplňujúce pedagogické štúdium alebo študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom chémia, alebo vysokoškolské vzdelanie technického smeru - odbory potravinárskej chémie a doplňujúce pedagogické štúdium, alebo vysokoškolské vzdelanie príslušných študijných odborov a doplňujúce pedagogické štúdium, alebo vysokoškolské vzdelanie poľnohospodárskeho smeru - odbory technológia spracovania poľnohospodárskych produktov, biotechnológia, zootechnika a doplňujúce pedagogické štúdium".

21. V Prílohe časti VI. UČITELIA ODBORNÝCH PREDMETOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH časti H. OSTATNÉ PREDMETY časti Vysokoškolské vzdelanie body 4 a 5 znejú:

4. na vyučovanie odborných predmetov základy botaniky, kvetinárstvo a ovocinárstvo v odborných učilištiach aj vysokoškolské vzdelanie - študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 6. - 9. ročník alebo pre stredné školy s aprobačným predmetom prírodopis alebo biológia, alebo základy poľnohospodárskej výroby alebo vysokoškolské vzdelanie poľnohospodárskeho smeru - odbory záhradníctvo, všeobecné poľnohospodárstvo, ochrana rastlín, fytotechnika a doplňujúce pedagogické štúdium

5. na vyučovanie predmetu technológia prípravy pokrmov a prevádzková prax (s výnimkou stredných zdravotníckych škôl) vysokoškolské vzdelanie - študijný odbor veterinárne lekárstvo - hygiena potravín alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru - študijný odbor ekonomika služieb a cestovného ruchu, alebo vysokoškolské vzdelanie technického smeru - odbory potravinárskej chémie a doplňujúce pedagogické štúdium, alebo vysokoškolské vzdelanie - študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom špecifická príprava dievčat, alebo vysokoškolské vzdelanie poľnohospodárskeho smeru - študijné odbory výživa ľudí, technológia potravín, biotechnológia, technológia spracovania poľnohospodárskych produktov a doplňujúce pedagogické štúdium".

22. V Prílohe časti X. VYCHOVÁVATELIA ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ časti ŠKOLSKÉ KLUBY DETÍ sa časť Úplné stredné odborné vzdelanie dopĺňa bodom 11, ktorý znie:

11. úplné stredné vzdelanie a dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium na strednej pedagogickej škole".

23. V Prílohe časti XII. VYCHOVÁVATELIA V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB sa na konci pripája táto veta:

„Poznámka: V detskom domove rodinného typu, v ktorom pôsobia manželia - vychovávatelia sa požadované vzdelanie vzťahuje len na jedného z manželov.".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Milan Ftáčnik v. r.