Vyhláška č. 20/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 308/1999 Z. z.

Čiastka 11/2002
Platnosť od 16.01.2002 do28.02.2005
Účinnosť od 01.04.2002 do28.02.2005
Zrušený 725/2004 Z. z.

OBSAH

20

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 5. novembra 2001,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 308/1999 Z. z.

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 130 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách a po dohode s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 písm. b), § 5 ods. 5 a § 9 ods. 2 zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 218/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 308/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 10 ods. 20 sa v tretej vete slová „odseku 8 poslednej vety“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.

2. V § 41 ods. 7 sa vypúšťa slovo „nie“.

3. V § 47 ods. 2 sa slovo „musí“ nahrádza slovom „môže“.

4. V § 100 ods. 3 písm. c) sa slovo „okrem“ nahrádza slovom „a“.

5. V § 100 ods. 9 sa slová v zátvorke „§ 2 ods. 13“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 15“.

6. V § 107 sa odsek 6 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) vlastníkovi vozidla.“.

7. V § 108 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.

8. V § 109 sa slová v zátvorke „§ 108 ods. 2 až 6“ nahrádzajú slovami „§ 108 ods. 2 až 4“.

9. Príloha číslo 6 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 6 k vyhláške č. 116/1997 Z. z.

ZOZNAM PREDPISOV s uvedením série zmien, ktorých plnenie je predpokladom schválenia technickej spôsobilosti jednotlivého vozidla

Číslo predpisu EHK Názov Kategórie vozidiel Predpis prijatý dňa Dátum nadobudnutia účinnosti predpisu pre Slovensko Séria zmien Dátum nadobudnutia účinnosti tejto série zmien
9 Hluk trojkolesových vozidiel L2, L4, L5 1. 3. 1969 1. 3. 1969 9-05 26. 1. 1994
13 Brzdenie vozidiel M1, M2, M3N1, N2, N3O2, O3, O4 1. 6. 1970 18. 9. 1982 13-08 26. 3. 1995
24 Emisie viditeľných častíc vo vznetových motoroch M1, M2, M3,N1, N2, N3,T, Ss 1. 12. 1971 9. 12. 1975 24-03 20. 4. 1986
40 Emisie plynných znečisťujúcich látok z motocyklov L3, L4, L5 1. 9. 1979 18. 9. 1982 40-01 31. 5. 1988
41 Hluk motocyklov L3 1. 6. 1980 1. 8. 1980 41-02 1. 4. 1994
47 Emisie plynných znečisťujúcich látok z mopedov L1, L2 1. 11. 1981 18. 9. 1982 47-00 1. 11. 1981
49 Emisie plynných znečisťujúcich látok zo vznetových motorov M1 nad 3 500kgM2, M3,N1, N2, N3, 15. 4. 1982 15. 4. 1982 49-02 B 1. 10. 1995
51 Hluk štvorkolesových vozidiel M1, M2, M3,N1, N2, N3, 15. 7. 1982 4. 1. 1983 51-02 18. 4. 1995
63 Hluk mopedov L1 15. 8. 1985 15. 8. 1985 63-00 15. 8. 1985
78 Brzdenie vozidiel kategórie L L 15. 10. 1988 1. 1. 1990 78-02 8. 1. 1995
83 Emisie plynných znečisťujúcich látok zo zážihových motorov M1, N1 5. 11. 1989 10. 8. 1990 83-02 B 2. 7. 1995
83 Emisie plynných znečisťujúcich látok zo vznetových motorov M1, N1 5. 11. 1989 10. 8. 1990 83-02 C 2. 7. 1995
  Hladina hluku (§ 37 ods. 3 vyhlášky MDPT SR č. 116/1997 Z. z.) T, Ss 17. 3. 1997 1. 4. 1997- -
  Brzdenie (§ 128 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.) T, Ss- 1. 4. 1997- -

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2002.


Jozef Macejko v. r.