Nariadenie vlády č. 199/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických chladničiek a elektrických mrazničiek a ich kombinácií pre domácnosť energetickým štítkom

(v znení č. 379/2004 Z. z.)

Čiastka 85/2002
Platnosť od 20.04.2002 do29.11.2011
Účinnosť od 01.07.2004 do29.11.2011
Zrušený 301/2011 Z. z.

199

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 13. marca 2002,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických chladničiek a elektrických mrazničiek a ich kombinácií pre domácnosť energetickým štítkom

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (ďalej len „zákon") a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


§ 1

(1) Týmto nariadením sa transponujú do právneho poriadku Slovenskej republiky príslušné smernice Európskych spoločenstiev.1)

(2) Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a) energetickým štítkom štandardná informačná tabuľka, ktorá sa vzťahuje na elektrickú chladničku alebo elektrickú mrazničku a ich kombinácie (ďalej len „chladiace zariadenie"),

b) doplnkovou informáciou každá ďalšia informácia týkajúca sa činnosti chladiaceho zariadenia, ktorá sa vzťahuje na jeho hodnotenie, jeho spotrebu energie alebo na iné podstatné zdroje.

§ 2

Do skupiny určených výrobkov chladiace zariadenie podľa § 9 ods. 1 zákona patria všetky chladiace zariadenia s napájaním zo siete okrem chladiacich zariadení, ktoré môžu využívať aj iné zdroje energie.

§ 3

(1) Výrobca chladiaceho zariadenia alebo jeho splnomocnenec vykoná posúdenie zhody podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona.

(2) Dokumentácia musí zabezpečiť presnosť informácie uvedenej na energetickom štítku a v energetickom opise chladiaceho zariadenia a obsahuje

a) názov chladiaceho zariadenia, obchodné meno a adresu výrobcu,

b) všeobecný opis chladiaceho zariadenia postačujúci na to, aby ju bolo možné jednoznačne identifikovať,

c) informácie, a ak sú potrebné, aj príslušné nákresy hlavných konštrukčných znakov daného modelu, a najmä častí, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú spotrebu energie,

d) protokoly z príslušných skúšok a meraní uskutočnených podľa technických noriem,

e) návod na obsluhu,

f) všeobecnú charakteristiku chladiaceho zariadenia,

g) výsledky uskutočnených konštrukčných výpočtov, ak sú dôležité,

h) skúšobné protokoly vrátane tých, ktoré realizovali autorizované osoby,

i) hodnoty, ak sú odvodené od hodnôt vzťahujúcich sa na podobné modely.

(3) Ak sa informácia pre určitú kombináciu modelov získala výpočtom z návrhu alebo odhadom podľa údajov z iných kombinácií, dokumentácia musí obsahovať podrobnosti o výpočtoch alebo o odhadoch podľa údajov z iných kombinácií a podrobnosti o skúškach vykonaných na overenie presnosti vykonaných výpočtov, najmä podrobnosti o matematických modeloch použitých pri výpočtoch a meraniach vykonaných na overenie modelu.

§ 4

(1) Informácia, ktorá sa predkladá do pozornosti spotrebiteľa pomocou energetického štítku a energetického opisu chladiaceho zariadenia určeného na predaj, prenájom, predaj na splátky alebo predvádzanie konečnému používateľovi, obsahuje informáciu týkajúcu sa spotreby elektrickej energie, iných foriem energie a iných podstatných zdrojov a doplnkovú informáciu.

(2) Informácia týkajúca sa hluku sa zisťuje tam, kde je aplikovateľná podľa osobitného predpisu.2)

(3) Energetický štítok je špecifikovaný v prílohe č. 1. Umiestňuje sa na vonkajšej strane, na prednej alebo vrchnej časti chladiaceho zariadenia, a to tak, aby bol zreteľne viditeľný a čitateľný.

(4) Obsah a formát energetického opisu chladiaceho zariadenia je špecifikovaný v prílohe č. 2.

(5) Ak sa chladiace zariadenie ponúka na predaj, prenájom alebo predaj na splátky prostredníctvom poštovej služby, katalógu, reklamy na internete alebo na inom elektronickom médiu alebo iným spôsobom, z ktorého vyplýva, že zákazník nemá záujem o predvedenie výrobku alebo nemôže jeho predvedenie očakávať, musí dostať zákazník informáciu uvedenú na energetickom štítku alebo v energetickom opise chladiaceho zariadenia ešte pred jeho zakúpením. Táto informácia obsahuje všetky údaje podľa prílohy č. 3.

§ 5

(1) Chladiace zariadenia sa členia do kategórií ustanovených v prílohe č. 4.

(2) Trieda energetickej hospodárnosti chladiaceho zariadenia je špecifikovaná v prílohe č. 5. Náležitosti uvedené v prílohách č. 1 až 3, požadujúce poskytovanie údajov o hlučnosti chladiaceho zariadenia sa použijú iba tam, kde je táto informácia požadovaná a meraná podľa osobitného predpisu.2)

(3) Zoznam transponovaných smerníc je uvedený v prílohe č. 6.


§ 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2002.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 199/2002 Z. z.

ENERGETICKÝ ŠTÍTOK

Obrázok 01-1

Údaje na energetickom štítku

I. Názov a ochranná značka výrobcu.

II. Identifikačný kód chladiaceho zariadenia.

III. Trieda energetickej hospodárnosti podľa prílohy č. 5. Trieda je uvedená vo výške príslušnej šípky.

IV. Ekologická značka EÚ (kvietok), ak bola chladiacemu zariadeniu udelená.

V. Spotreba energie uvedená podľa metód merania uvedených v slovenskej technickej norme,3) ale vyjadrená v kWh za rok (t. j. 24 hodín x 365).

VI. Súčet čistého skladovacieho objemu všetkých oddielov bez hviezdičky (t. j. ktoré fungujú pri teplote > -6 oC).

VII. Súčet čistého skladovacieho objemu všetkých oddielov skladovania mrazených potravín klasifikovaných najmenej jednou hviezdičkou (t. j. ktoré fungujú pri teplote ≤ -6 oC).

VIII. Počet hviezdičiek oddielu skladovania mrazených potravín. Ak je uvedený oddiel bez hviezdičky, táto rubrika zostane prázdna.

IX. Hladina hluku sa meria podľa osobitného predpisu.2)

Tlač

Obrázok 01-2

Štítok s označením triedy energetickej hospodárnosti pre chladiace zariadenia tried A+ a A++ musí byť umiestnený na tej istej pozícii ako označenie triedy energetickej hospodárnosti pre chladiace zariadenia triedy A a musí byť v súlade s nasledujúcimi ilustráciami:

Obrázok 01-3

Obrázok 01-4

Použité farby

CMYB - tyrkysová, fialová, žltá, čierna.

Príklad použitia farieb:

07X0: 0 % tyrkysová, 70 % fialová, 100 % žltá, 0 % čierna.

Šípky:

- A: X0X0,

- B: 70X0,

- C: 30X0,

- D: 00X0,

- E: 03X0,

- F: 07X0,

- G: 0XX0.

Farba rámčeka X070.

Celý text je čierny. Podklad je biely.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 199/2002 Z. z.

ENERGETICKÝ OPIS CHLADIACEHO ZARIADENIA

Poradie údajov v energetickom opise chladiaceho zariadenia:

1. Názov a obchodná značka výrobcu.

2. Identifikačná značka modelu.

3. Typ chladiaceho zariadenia klasifikovaného takto:

Kategória Názov na energetickom štítku
1 Chladnička bez oddielu s nízkou teplotou
2 Chladnička s oddielom na čerstvé potraviny
3 Chladnička s priestorom s nízkou teplotou bez označenia hviezdičkou
4 Chladnička s priestorom s nízkou teplotou označeným jednou hviezdičkou (*)
5 Chladnička s priestorom s nízkou teplotou označeným dvoma hviezdičkami (**)
6 Chladnička s priestorom s nízkou teplotou označeným troma hviezdičkami (***)
7 Chladnička/mraznička
8 Skriňová mraznička
9 Truhlicová mraznička

4. Trieda energetickej hospodárnosti modelu definovaná v prílohe č. 5 pomocou stupnice od A++(viac úsporná) po G (menej úsporná). Ak je táto informácia uvedená v tabuľke, môže byť vyjadrená aj inou formou za predpokladu, že je jasné, že stupnica je od A++ (viac úsporná) po G (menej úsporná).

5. Ak sú informácie uvedené vo forme tabuľky a ak model získal ekologickú značku EÚ, možno túto informáciu zaradiť do tabuľky energetického opisu chladiaceho zariadenia v rubrike označenej ako „Ekologická značka EÚ“ kópiou ekologickej značky EÚ (kvietok). Toto usporiadanie nemá žiaden vplyv na plnenie požiadaviek na udelenie ekologickej značky.

6. Spotreba energie vypočítaná podľa slovenskej technickej normy,3) ale vyjadrená v kWh/rok (t. j. 24 hodín x 365), definovaná ako „spotreba energie“, vypočítaná na základe výsledku získaného zo skúšok podľa príslušnej technickej normy za 24 hodín. Reálna spotreba závisí od podmienok používania a umiestnenia zariadenia.

7. Úžitkový objem oddielu skladovania čerstvých potravín (5 oC); vynechať rubriky pre kategórie 8 a 9. Pre kategórie 2 a 10 treba uviesť úžitkový objem každého oddielu.

8. Úžitkový objem oddielu pre skladovanie zmrazených potravín a tam, kde je to možné, aj chladiaceho oddielu; zruší sa rubrika pre kategórie 1 až 3. Pre kategóriu 3 sa musí uviesť úžitkový objem oddielu na ľad.

9. Príslušný počet hviezdičiek pre oddiel uloženia mrazených potravín.

10. Poznámka „ventilovaný chlad“ môže byť pripojená.

11. „Skúška oteplenia Zh“ sa definuje ako „čas zvyšovania teploty“, ak je práca chladiaceho systému prerušená.

12. Zmrazovací výkon v kg/24 h.

13. Klimatické podmienky; táto rubrika môže byť zrušená, ak má zariadenie triedu „mierna“.

14. Hlučnosť nameraná podľa osobitných predpisov.

15. Stanovenie možnosti zabudovania chladiaceho zariadenia.

Pre zariadenie obsahujúce viac ako jeden oddiel na čerstvé potraviny a jeden oddiel na mrazené potraviny môžu byť pripojené dodatočné riadky k bodom 7 až 13 pre informácie týkajúce sa prídavných oddielov. V tomto prípade označenie oddielov a poradia (spôsobu), v akom sú uvedené, sú vždy rovnaké. Ak menovitá teplota oddielu nekorešponduje so systémom klasifikácie hviezdičkou alebo pri normálnej teplote skladovacieho priestoru čerstvých potravín (5 oC), treba spresniť túto teplotu.

Tieto údaje môžu byť tiež vo forme tabuľky, ktorá obsahuje informácie pre viac modelov jedného výrobcu a údaj v rovnakom poradí ako energetický opis chladiaceho zariadenia.

Ak energetický opis chladiaceho zariadenia obsahuje farebnú alebo čiernobielu kópiu energetického štítku, treba doplniť len chýbajúce informácie, ktoré má obsahovať.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 199/2002 Z. z.

ZÁSIELKOVÝ PREDAJ A INÉ TYPY PREDAJA NA DIAĽKU

Podklady na zásielkový predaj a iné typy predaja na diaľku podľa § 3 ods. 5 musia obsahovať tieto informácie v určenom poradí:

1. Trieda chladiaceho zariadenia podľa jeho energetickej hospodárnosti (príloha č. 2 bod 4)

2. Spotreba energie (príloha č. 2 bod 6)

3. Úžitkový objem oddielu skladovania (príloha č. 2 bod 7)

4. Úžitkový objem oddielu zmrazovania (príloha č. 2 bod 8)

5. Počet hviezdičiek (príloha č. 2 bod 9)

6. Hlučnosť (príloha č. 2 bod 14)

Ak sa v týchto údajoch uvádzajú aj ďalšie údaje energetických charakteristík chladiaceho zariadenia, potom musia byť uvedené vo forme definovanej v prílohe č. 2 a musia byť začlenené do tohto zoznamu v poradí určenom v prílohe č. 2.

Veľkosť a typ písma tlače musí zabezpečovať ich čitateľnosť.

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 199/2002 Z. z.

KATEGÓRIE CHLADIACICH ZARIADENÍ

Chladiace zariadenia sa členia do týchto kategórií:

1. Chladničky pre domácnosť bez oddielu s nízkou teplotou.

2. Chladničky pre domácnosť s oddielmi s 5 oC alebo 10 oC.

3. Chladničky pre domácnosť s oddielmi s nízkou teplotou bez hviezdičky.

4. Chladničky pre domácnosť s oddielmi s nízkou teplotou s jednou hviezdičkou (*).

5. Chladničky pre domácnosť s oddielmi s nízkou teplotou s dvoma hviezdičkami (**).

6. Chladničky pre domácnosť s oddielmi s nízkou teplotou s troma hviezdičkami (***).

7. Chladničky kombinované s mrazničkou pre domácnosť s oddielmi s nízkou teplotou (****).

8. Skriňové mrazničky pre domácnosť.

9. Truhlicové mrazničky pre domácnosť.

10. Chladničky a mrazničky pre domácnosť s viac ako dvoma dverami alebo iné spotrebiče, ktoré nepatria do žiadnej z uvedených kategórií.

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 199/2002 Z. z.

TRIEDY ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI

ČASŤ 1: Definície tried energetickej hospodárnosti A+ a A++

Trieda energetickej hospodárnosti chladiaceho zariadenia je klasifikovaná ako „A+“ alebo „A++“, ak index energetickej hospodárnosti alfa (ďalej len „Iα“) je v rozsahu vymedzenom tabuľkou č. 1.

Tabuľka č. 1

Index energetickej hospodárnosti IαTrieda energetickej hospodárnosti
30 > IαA++
42 > Iα ≥ 30A+
Iα ≥ 42A až G (pozri nižšie)

POZNÁMKA:

Index energetickej hospodárnosti Iα vyjadrený v % sa vypočíta podľa vzorca:

Vzorec 05-1

kde

AC je ročná spotreba energie chladiaceho zariadenia podľa prílohy č. 1 bodu V,

SCα je štandardná ročná spotreba energie chladiaceho zariadenia α.

Hodnota SCα sa vypočíta podľa vzorca:

Vzorec 05-2

kde

Vc je úžitkový objem oddielu v litroch získaný meraním podľa osobitného predpisu,3)

Tc je navrhovaná teplota oddielu v oC.

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 453/2002 Z. z. o postupoch pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a technických noriem.

Hodnoty Mα a Nα sú uvedené v tabuľke č. 2.

Hodnoty FF, CC, BI a CH sú uvedené v tabuľke č. 3.

Tabuľka č. 2

Kategória chladiaceho zariadeniaTeplota najchladnej-
šieho oddielu
MαNα
Chladnička bez oddielu s nízkou teplotou>-6°C0,233245
Chladnička s oddielom na chladenie>-6°C0,233245
Chladnička bez hviezdičky>-6°C0,233245
Chladnička *≤ -6 °C *0,643191
Chladnička **≤ -12 °C**0,450245
Chladnička ***≤ -18 °C ***/*(***)0,777303
Chladnička/mraznička *(***)≤ -18 °C ***/*(***)0,777303
Skriňová mraznička≤ -18 °C *(***)0,539315
Truhlicová mraznička≤ -18 °C *(***)0,472286
Viacdverové alebo iné 1)1)

POZNÁMKA:

1) Pre tieto chladiace zariadenia sa určujú hodnoty Mα a Nα podľa teploty a počtu hviezdičiek oddielov s najnižšou teplotou. Chladiace zariadenia s oddielmi –18 oC *(***) sa posudzujú ako chladničky/mrazničky *(***).

Tabuľka č. 3

Korekčný súčiniteľHodnotaPodmienka
FF (bez námrazy)1,2pre oddiely mrazených potravín s núte-
nou cirkuláciou bez námrazy
1iné
CC (klimatická trieda)1,2pre „tropické" chladiace zariadenia
1,1pre „subtropické" chladiace zariadenia
1iné
BI (zabudovanie)1,2pre zabudované chladiace zariadenia1)
s menšou šírkou ako 58 cm
1iné
CH (chladiaci oddiel)50 kWh/rpre chladiace zariadenia s chladlaclm od-
dielom s objemom najmenej 15 litrov
0iné

POZNÁMKA:

1) Chladiace zariadenie je definované ako zabudované iba vtedy, ak je určené výlučne na zabudovanie a bolo tak aj testované.

Ak trieda energetickej hospodárnosti chladiaceho zariadenia nie je A+ alebo A++, musí byť určovaná podľa časti 2 tejto prílohy.

ČASŤ 2: Definície tried energetickej hospodárnosti A až G

Trieda energetickej hospodárnosti sa určí podľa tabuľky č. 1.

Tabuľka č. 1

Index energetickej hospodárnosti Trieda energetickej hospodárnosti
I < 55 A
55 ≤ I < 75 B
75 ≤ I < 90 C
90 ≤ I < 100 D
100 ≤ I < 110 E
110 ≤ I < 125 F
125 ≤ I G

Kde: - „index energetickej hospodárnosti“ vyjadrený v % = podiel ročnej spotreby energie podľa prílohy č. 1 bodu V a štandardnej ročnej spotreby energie,

- „štandardná ročná spotreba energie“ = Mx upravený objem + N vyjadrené v kWh/rok,

- „upravený objem“ = objem chladiaceho oddielu + Ωx objem mraziaceho oddielu, vyjadrený v litroch.

Hodnoty M, N a Ω sú uvedené v tabuľke č. 2.

Tabuľka č. 2

Kategória chladiaceho zariadenia Ω M N
1 . Chladnička bez oddielu s nízkou teplotou - 0,233 245
2. Chladnička s oddielom na chladenie 0.751) 0,233 245
3. Chladnička bez hviezdičky 1,25 0,233 245
4. Chladnička* 1,55 0,643 191
5. Chladnička** 1,85 0,450 245
6. Chladnička*** 2,15 0,657 235
7. Chladnička/mraznička * (***) 3) 0,777 303
8. Skriňová mraznička 2.152) 0,472 286
9. Truhlicová mraznička 2.152) 0,446 181
10. Viacdverové alebo iné 3) 4) 4)

POZNÁMKY:

1) Pre chladničky s oddielom na ochladenie „upravený objem“ = objem oddielu na čerstvé potraviny + Ωx objem oddielu na ochladenie (10 oC), vyjadrený v litroch.

2) Pre zariadenia s „ventilovaným chladom“; táto hodnota sa uvádza na 2,58 aplikovaním predbežného (dočasného) faktora 1,2. To dovoľuje uvažovať o prípadnej neprispôsobilosti metódy merania, ktorá naznačuje neprítomnosť tvorby ľadu v týchto zariadeniach. V praxi tvorba ľadu zvyšuje spotrebu „konvenčných“ zariadení.

3) Úžitkový upravený objem (VA) sa pre všetky oddiely vypočíta podľa vzorca:

Vzorec 05-3

kde Tc je menovitá teplota každého oddielu (oC),

Vc je jeho úžitkový objem (l),

Fc je faktor = 1,2 pre oddiely s „ventilovaným chladom“ a 1 pre iné oddiely.

4) Pre tieto zariadenia sú hodnoty M a N hodnoty stanovené teplotou a počtom hviezdičiek oddielu, ktorého teplota je najnižšia, ako to ukazuje tabuľka:

Teplota najchladnejšieho oddielu Príslušná kategória M A
> -6 °C 1/2/3 Chladnička bez oddielu s nízkou teplotou/chladnička bez hviezdičky/chladnička s oddielmi na ochladenie 0,233 245
≤ -6 °C * 4 Chladnička (*) 0,643 191
≤ -12 °C ** 5 Chladnička (**) 0,450 245
≤ -18 °C *** 6 Chladnička (***) 0,657 235
≤ -18 °C *(***) s kapacitou mrazu 7 Chladnička/mraznička *(***) 0,777 303

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 199/2002 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 92/75/EHS z 22. septembra 1992 o označovaní štítkom výrobkov a štandardných informáciách o spotrebe energie a ďalších zdrojov domácich spotrebičov.

2. Smernica Komisie 94/2/ES z 21. januára 1994 týkajúca sa energetického štítkovania elektrických chladničiek a elektrických mrazničiek a ich kombinácií pre použitie v domácnosti (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 045, 17. 2. 1994) v znení smernice Komisie 2003/66/ES z 3. júla 2003 (Úradný vestník Európskej únie L 170, 9. 7. 2003).

3. Preklad smerníc uvedených v bodoch 1 a 2 je v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.

Poznámky pod čiarou

1) Smernica Komisie č. 94/2/ES z 21. januára 1994 týkajúca sa energetického štítkovania elektrických chladničiek a elektrických mrazničiek a ich kombinácií pre použitie v domácnosti.Smernica Rady č. 92/75/EHS z 22. septembra 1992 o označovaní štítkom výrobkov a štandardných informáciách o spotrebe energie a ďalších zdrojov domácich spotrebičov.

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 177/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o označovaní hluku na spotrebičoch pre domácnosť.

3) STN EN 153.