Vyhláška č. 197/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve

Čiastka 83/2002
Platnosť od 19.04.2002 do14.02.2005
Účinnosť od 01.05.2002 do14.02.2005
Zrušený 39/2005 Z. z.

OBSAH

197

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 10. apríla 2002,

ktorou sa ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 3 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

(1) Pre jednotlivé spôsoby umiestnenia prostriedkov technických rezerv poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne sa ustanovujú tieto limity:

a) limit na kúpu dlhopisov vydaných Slovenskou republikou alebo Národnou bankou Slovenska a dlhopisov, za ktoré prevzala záruku Slovenská republika, až do výšky 75 % z technických rezerv,

b) limit na kúpu dlhopisov vydaných bankami1) až do výšky 50 % z technických rezerv, pričom limit na kúpu dlhopisov vydaných jednou bankou je najviac 15 % z technických rezerv,

c) limit na kúpu pokladničných poukážok2) vydaných

1. Ministerstvom financií Slovenskej republiky za Slovenskú republiku a Národnou bankou Slovenska až do výšky 75 % z technických rezerv,

2. bankou1) až do výšky 50 % z technických rezerv, pričom limit na kúpu pokladničných poukážok vydaných jednou bankou je najviac 15 % z technických rezerv,

d) limit na kúpu dlhopisov prijatých na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov okrem dlhopisov uvedených v písmenách a) a b) až do výšky 20 % z technických rezerv, pričom limit na kúpu dlhopisov vydaných jedným emitentom je najviac 5 % z technických rezerv,

e) limit na kúpu akcií prijatých na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov alebo upísanie týchto akcií až do výšky 10 % z technických rezerv, pričom limit na kúpu alebo upísanie akcií vydaných jedným emitentom je najviac 5 % z technických rezerv a podiel akcií na základnom imaní tohto emitenta je najviac 20 %,

f) limit na kúpu podielových listov uzavretých podielových fondov prijatých na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov až do výšky 10 % z technických rezerv, pričom limit na kúpu podielových listov vydaných jedným emitentom je najviac 5 % z technických rezerv,

g) limit na kúpu podielových listov otvorených podielových fondov až do výšky 10 % z technických rezerv, pričom limit na kúpu podielových listov vydaných jedným emitentom je najviac 5 % z technických rezerv,

h) limit na uloženie na termínovaných účtoch v bankách1) až do výšky 50 % z technických rezerv, pričom limit technických rezerv uložených na termínovaných účtoch v jednej banke je najviac 25 % z technických rezerv,

i) limit na kúpu hypotekárnych záložných listov až do výšky 30 % z technických rezerv, pričom limit na kúpu hypotekárnych záložných listov vydaných jedným emitentom je najviac 15 % z technických rezerv,

j) limit na kúpu vkladových listov bánk1) až do výšky 50 % z technických rezerv, pričom limit na kúpu vkladových listov vydaných jednou bankou je najviac 15 % z technických rezerv,

k) limit na kúpu nehnuteľností na území Slovenskej republiky až do výšky 15 % z technických rezerv, pričom limit na kúpu pozemku alebo stavby zapísanej do katastra nehnuteľností ako jedna nehnuteľnosť je najviac 10 % z technických rezerv,

l) limit na poskytnutie pôžičky poisteným, ktorí uzavreli s poisťovňou poistné zmluvy na životné poistenie, až do výšky 5 % z technickej rezervy na životné poistenie, pričom limit na jednotlivú pôžičku však môže dosiahnuť najviac výšku časti technickej rezervy na životné poistenie, ktorá by sa vyplatila v prípade predčasného ukončenia poistnej zmluvy ku dňu poskytnutia pôžičky,

m) limit na poskytnutie pôžičky alebo úverov zabezpečených bankovou zárukou až do výšky 5 % z technických rezerv,

n) limit na kúpu zmeniek zabezpečených bankovou zárukou až do výšky 5 % z technických rezerv,

o) limit na kúpu štátnych dlhopisov, ktorých emitentmi sú členské štáty Európskych spoločenstiev alebo štáty, ktoré sú súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len "členský štát"), alebo centrálne banky týchto členských štátov, až do výšky 75 % z technických rezerv a dlhopisov vydaných Európskou investičnou bankou, Európskou bankou pre obnovu a rozvoj alebo Medzinárodnou bankou pre obnovu a rozvoj až do výšky 50 % z technických rezerv,

p) limit na kúpu iných zahraničných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje na zahraničnej burze cenných papierov alebo na inom zahraničnom regulovanom verejnom trhu cenných papierov v členskom štáte alebo v členskom štáte Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj a ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až o), až do výšky 1 % z technických rezerv.

(2) Limit umiestnenia prostriedkov technických rezerv podľa odseku 1 okrem písmena a), písmena c) bodu 1 a písmena o), ktoré sa vzťahuje k jednému subjektu alebo ku skupine subjektov, ktoré sú v postavení osoby ovládanej alebo ovládajúcej,3) je najviac 25 % z technických rezerv.

(3) Limit celkového umiestnenia prostriedkov technických rezerv podľa odseku 1 písm. l), m) a n) je najviac 10 % z technických rezerv.

(4) Limit umiestnenia prostriedkov technických rezerv podľa odsekov 1 až 3 sa v súlade s § 32 ods. 2 zákona vzťahuje osobitne na technické rezervy životného poistenia a osobitne na technické rezervy neživotného poistenia.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2002.


František Hajnovič v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 49a ods. 3 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.§ 3 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).

3) § 66a Obchodného zákonníka v znení zákona č. 127/1999 Z. z.