Vyhláška č. 195/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 300/1996 Z. z. o zabezpečovaní ochrany obyvateľstva pri výrobe, preprave, skladovaní a manipulácii s nebezpečnými škodlivinami v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 347/1998 Z. z.

Čiastka 83/2002
Platnosť od 19.04.2002 do30.09.2006
Účinnosť od 01.05.2002 do30.09.2006
Zrušený 533/2006 Z. z.

OBSAH

195

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 3. apríla 2002,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 300/1996 Z. z. o zabezpečovaní ochrany obyvateľstva pri výrobe, preprave, skladovaní a manipulácii s nebezpečnými škodlivinami v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 347/1998 Z. z.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 300/1996 Z. z. o zabezpečovaní ochrany obyvateľstva pri výrobe, preprave, skladovaní a manipulácii s nebezpečnými škodlivinami v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 347/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 2 písmená b) a c) znejú:

b) varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb činných pri riešení následkov mimoriadnej udalosti,3)

c) evakuácia osôb,4)".

V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa na konci pripájajú slová „v znení neskorších predpisov".

2. V § 2 ods. 2 písm. f) sa slová „osobami, ktoré podnikatelia ohrozujú svojou činnosťou," nahrádzajú slovami „svojimi zamestnancami a osobami prevzatými do starostlivosti,".

3. V § 2 ods. 4 písm. c) a e) sa vypúšťa slovo „domáce".

4. V § 3 odsek 5 znie:

(5) Ohrozeným územím sa rozumie územie vymedzené určenou hranicou oblasti ohrozenia. Ak hranica oblasti ohrozenia prechádza len časťou zastavaného územia obce,9a) za ohrozené územie sa považuje celé zastavané územie obce. Ak veľkosť vymedzeného ohrozeného územia je menšia ako zastavané územie obce, zväčšuje sa o jednu tretinu.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

9a) § 139a ods. 8 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.".

5. V § 5 ods. 1 sa za slovo „osoby" vkladajú slová „prevzaté do starostlivosti".

6. V § 13 ods. 6 písm. b) sa číslica „7" nahrádza číslicou „5".

7. Poznámky pod čiarou k odkazom 6, 8, 17, 18, 24, 25 a 26 znejú:

6) Zákon č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 70/2000 Z. z.

8) § 13 ods. 1 písm. i), § 14 ods. 1 písm. b), § 15 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

17) Napríklad § 40 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

18) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.

24) Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb., § 11 ods. 4 zákona č. 130/1998 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

25) § 6 ods. 2 a § 9 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

26) Zákon č. 223/2001 Z. z.".

8. V prílohe č. 3 poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) § 7 ods. 2, § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2002.


Ivan Šimko v. r.