Vyhláška č. 194/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 75/1995 Z. z. o zabezpečovaní evakuácie v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 269/1998 Z. z.

Čiastka 83/2002
Platnosť od 19.04.2002 do31.10.2012
Účinnosť od 01.05.2002 do31.10.2012
Zrušený 328/2012 Z. z.

OBSAH

194

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 3. apríla 2002,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 75/1995 Z. z. o zabezpečovaní evakuácie v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 269/1998 Z. z.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 75/1995 Z. z. o zabezpečovaní evakuácie v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 269/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 znie:

㤠1

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o plánovaní, riadení a zabezpečovaní evakuácie a o plnení úloh a vykonávaní opatrení spojených s evakuáciou.".

2. V § 3 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.

3. V § 4 odsek 1 znie:

(1) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky1) (ďalej len „ministerstvo vnútra")

a) koordinuje činnosť krajských úradov pri plánovaní a vykonávaní evakuácie, keď je potrebné vykonať evakuáciu z ohrozeného územia jedného kraja na územie iného kraja, spresňuje počty evakuovaných osôb (ďalej len „evakuovaní") a priestory umiestnenia evakuovaných,

b) koordinuje využitie evakuačných trás vrátane využitia za brannej pohotovosti štátu,

c) vedie súhrnný prehľad o počtoch evakuovaných,

d) spolupracuje s ministerstvami, ktoré riadia plnenie úloh odborného zabezpečenia evakuácie.".

4. V § 4 ods. 3 sa slová „z ohrozeného územia jedného okresu do iného okresu a evakuačné trasy na území kraja" nahrádzajú slovami „a evakuačné trasy z ohrozeného územia jedného okresu do iného okresu".

5. V poznámke pod čiarou k odkazu 7a sa slová „§ 13 ods. 1 písm. h)" nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 1 písm. g)".

6. § 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Pri zabezpečovaní evakuácie okresný úrad určuje celkové počty evakuovaných, príjem a umiestnenie evakuovaných a evakuačné trasy z ohrozeného územia jednej obce do inej obce.".

7. V § 5 ods. 1 písm. b) bode 5 sa vypúšťajú slová „pôdohospodárske a".

8. V § 5 ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „pôdohospodárskeho a".

9. V § 6 ods. 1 písm. a) sa slovo „jadrovoenergetického" nahrádza slovom „jadrového".

10. V § 6 ods. 1 písmeno b) znie:

b) z územia ohrozeného kontamináciou pri havárii alebo pri inej mimoriadnej udalosti spojenej s únikom nebezpečnej látky;".

11. V § 6 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „hospodárskych a domácich".

12. V § 6 ods. 6 sa slová „v rodinných domoch, v bytoch a v iných vhodných ubytovacích zariadeniach" nahrádzajú slovami „vo vhodných zariadeniach, a ak to nie je možné, v rodinných domoch a v bytoch".

13. V § 6 odsek 9 znie:

(9) Evakuácia zvierat sa plánuje a vykonáva najmä na záchranu plemenných a cenných zvierat. Vykonáva sa spravidla až po evakuácii obyvateľstva, pričom sa vykonávajú aj opatrenia na zabránenie vzniku škôd.".

14. § 6 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

(10) Evakuácia vecí sa plánuje a vykonáva na záchranu cenných materiálnych hodnôt, zásob, dokumentácie, technických zariadení, hnuteľných umeleckých a kultúrnych pamiatok sakrálneho a muzeálneho charakteru. Vykonáva sa spravidla až po evakuácii obyvateľstva, pričom sa vykonávajú aj opatrenia na zabránenie vzniku škôd.".

15. V § 7 ods. 2 sa slovo „podpredsedov" nahrádza slovom „podpredsedu," a za toto slovo sa vkladá slovo „tajomníka".

16. V § 7 ods. 3 sa slovo „podpredsedov" nahrádza slovom „podpredsedu," a za toto slovo sa vkladá slovo „tajomníka".

17. V § 7 ods. 4 písmeno a) znie:

a) pôsobnosť evakuačnej komisie, úlohy a zloženie evakuačnej komisie,".

18. V § 7 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

(7) Členovia evakuačnej komisie podľa odbornej spôsobilosti sa podieľajú na vypracovaní plánu evakuácie zvierat a evakuácie vecí."

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

19. V § 8 ods. 1 písm. f) sa vypúšťa text za bodkočiarkou.

20. V § 9 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

21. V § 10 ods. 2 písm. c) sa slová „do 7.30 hod. a do 19.30 hod." nahrádzajú slovami „do 8.00 hod. a do 20.00 hod.".

22. V § 10 ods. 2 písm. d) sa slová „do 8.00 hod. a do 20.00 hod." nahrádzajú slovami „do 9.00 hod. a do 21.00 hod.".

23. Za § 12a sa vkladá § 12b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠12b

Prechodné ustanovenie

Ministerstvá a iné orgány štátnej správy, obce, právnické osoby a podnikatelia, ktorí sa podieľajú na evakuácii, uvedú opatrenia na evakuáciu vydané do 30. apríla 2002 do súladu s touto vyhláškou do 31. októbra 2002.".

24. V prílohe č. 2 bode 5 sa slová „Pôdohospodárske a veterinárne" nahrádzajú slovom „Veterinárne".

25. V prílohe č. 2 bode 5 písmeno a) znie:

a) určenie spôsobilosti zvierat na evakuáciu,".

26. V prílohe č. 5 bode 5 písm. c) sa slová „špeciálnej očisty" nahrádzajú slovom „dekontaminácie".

27. V prílohe č. 5 bode 5 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová „ak nie je zriadené samostatne,".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2002.


Ivan Šimko v. r.