Nariadenie vlády č. 193/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických bubnových sušičiek pre domácnosť energetickým štítkom

Čiastka 83/2002
Platnosť od 19.04.2002 do28.05.2013
Účinnosť od 01.05.2002 do28.05.2013
Zrušený 84/2013 Z. z.

193

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 13. marca 2002,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických bubnových sušičiek pre domácnosť energetickým štítkom

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (ďalej len „zákon") a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


§ 1

(1) Týmto nariadením sa transponujú do právneho poriadku Slovenskej republiky príslušné smernice Európskych spoločenstiev.1)

(2) Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a) energetickým štítkom štandardná informačná tabuľka, ktorou je označená elektrická bubnová sušička pre domácnosť" (ďalej len „elektrická bubnová sušička"),

b) iným podstatným zdrojom voda, chemikália alebo akákoľvek iná určená látka, ktorá je potrebná na činnosť elektrickej bubnovej sušičky,

c) doplnkovou informáciou každá ďalšia informácia týkajúca sa činnosti elektrickej bubnovej sušičky, ktorá sa vzťahuje na jej hodnotenie, spotrebu energie alebo na iné podstatné zdroje.

§ 2

Do skupiny určených výrobkov elektrické bubnové sušičky podľa § 9 ods. 1 zákona patria všetky elektrické bubnové sušičky okrem

a) kombinovaných práčok so sušičkou,

b) bubnových sušičiek, ktoré môžu využívať aj iné zdroje energie.

§ 3

(1) Výrobca elektrickej bubnovej sušičky alebo jeho splnomocnenec vykoná posúdenie zhody podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona postupom uvedeným v prílohe č. 2. Informácia týkajúca sa hluku, ak je aplikovateľná, sa zisťuje podľa osobitného predpisu.2)

(2) Dokumentácia sa vypracuje tak, aby postačovala na zabezpečenie presnosti informácie uvedenej na energetickom štítku a v energetickom opise elektrickej bubnovej sušičky, a obsahuje:

a) názov elektrickej bubnovej sušičky, obchodné meno a adresu výrobcu,

b) všeobecný opis elektrickej bubnovej sušičky postačujúci na to, aby ju bolo možné identifikovať,

c) informácie, a ak je to potrebné, aj príslušné nákresy hlavných konštrukčných znakov daného modelu, a najmä častí, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú spotrebu energie,

d) protokoly z príslušných skúšok a meraní, uskutočnených podľa technických noriem,

e) návod na obsluhu,

f) všeobecnú charakteristiku elektrickej bubnovej sušičky,

g) výsledky uskutočnených konštrukčných výpočtov, ak je to potrebné,

h) skúšobné protokoly vrátane tých, ktoré realizovali autorizované osoby,

i) hodnoty, ak sú odvodené od hodnôt vzťahujúcich sa na podobné modely.

§ 4

(1) Informácia, ktorá sa má predložiť spotrebiteľovi prostredníctvom energetického štítku a energetického opisu elektrickej bubnovej sušičky určenej na predaj, prenájom, predaj na splátky alebo predvádzanie konečnému používateľovi, obsahuje informáciu týkajúcu sa spotreby elektrickej energie, iných foriem energie a iných podstatných zdrojov a doplnkovú informáciu.

(2) Energetický štítok je špecifikovaný v prílohe č. 1. Umiestňuje sa na vonkajšej strane, na prednej alebo vrchnej časti elektrickej bubnovej sušičky, a to tak, aby bol zreteľne viditeľný a čitateľný.

(3) Obsah a formát energetického opisu bubnovej sušičky je špecifikovaný v prílohe č. 2.

(4) Ak sa elektrická bubnová sušička ponúka na predaj, prenájom alebo predaj na splátky prostredníctvom poštovej služby, katalógu alebo iným spôsobom, z ktorého vyplýva, že zákazník nemá záujem o predvedenie výrobku, treba prijať opatrenie, aby dostal informáciu uvedenú na energetickom štítku alebo v energetickom opise elektrickej bubnovej sušičky ešte pred jej nákupom. Táto informácia zahŕňa všetky údaje podľa prílohy č. 3.

(5) Trieda energetickej hospodárnosti elektrickej bubnovej sušičky je špecifikovaná v prílohe č. 4.

(6) Zoznam transponovaných smerníc je v prílohe č. 5.


§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2002.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 193/2002 Z. z.

ENERGETICKÝ ŠTÍTOK

Obrázok 01

Údaje na energetickom štítku

I. Názov a obchodná značka výrobcu.

II. Identifikačný kód elektrickej bubnovej sušičky.

III. Trieda energetickej hospodárnosti podľa prílohy č. 4. Trieda je uvedená vo výške príslušnej šípky.

IV. Ekologická značka EÚ (kvietok), ak bola elektrickej bubnovej sušičke udelená.

V. Spotreba energie v kWh na jeden cyklus pre „cyklus suchej bavlny“ podľa skúšobného postupu určeného v harmonizovaných normách.

VI. Menovité množstvo bavlny (kapacita) v kg podľa harmonizovaných noriem.

VII. Typ elektrickej bubnovej sušičky, s odvetrávaním alebo s kondenzáciou, podľa skúšobného postupu určeného v harmonizovaných normách. Šípka sa umiestni v rovnakej rovine ako príslušný typ.

VIII. Hlučnosť počas odstreďovacích cyklov sa meria pri štandardnom cykle pri teplote 60 oC podľa osobitného predpisu.2)

Tlač

Obrázok 02

Použité farby

CMYB - tyrkysová, fialová, žltá, čierna.

Príklad použitia farieb:

07X0: 0 % tyrkysová, 70 % fialová, 100 % žltá, 0 % čierna.

Šípky:

- A: X0X0,

- B: 70X0,

- C: 30X0,

- D: 00X0,

- E: 03X0,

- F: 07X0,

- G: 0XX0.

Farba rámčeka X070.

Celý text je čierny. Podklad je biely.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 193/2002 Z. z.

ENERGETICKÝ OPIS ELEKTRICKEJ BUBNOVEJ SUŠIČKY

Poradie údajov v energetickom opise elektrickej bubnovej sušičky:

1. Názov a obchodná značka výrobcu.

2. Identifikačná značka modelu.

3. Trieda energetickej hospodárnosti modelu definovaná v prílohe č. 4 pomocou stupnice od A (viac úsporná) po G (menej úsporná). Keď je táto informácia uvedená v tabuľke, môže sa vyjadriť aj inou formou za predpokladu, ak je jasné poradie stupnice od A (viac úsporná) po G (menej úsporná).

4. Ak sú informácie uvedené vo forme tabuľky a ak model získal ekologickú značku EÚ, možno túto informáciu uviesť v tabuľke energetického opisu elektrických bubnových sušičiek v rubrike označenej „Ekologická značka EÚ“ kópiou ekologickej značky EÚ (kvietok). Toto usporiadanie nemá žiadny vplyv na plnenie požiadaviek na udelenie ekologickej značky.

5. Spotreba energie (príloha č. 1 bod V).

6. Menovité množstvo bavlny (kapacita) (príloha č. 1 bod VI).

7. Spotreba vody podľa skúšobných postupov uvedených v harmonizovaných normách pre programový cyklus „suchej bavlny“, ak je to aplikovateľné.

8. Čas sušenia podľa skúšobných postupov uvedených v harmonizovaných normách pre programový cyklus „suchej bavlny“.

9. Rovnaké informácie, ako sú už uvedené v bodoch 5 až 8, ale týkajúce sa programov „žehlená suchá bavlna“ a „ľahko udržiavateľný textil“. Tento bod možno vynechať, ak neexistuje v spomínaných spotrebičoch žiadny takýto cyklus.

10. Dodávatelia môžu uvádzať informácie uvedené v bodoch 5 až 8 aj v súvislosti s inými cyklami sušenia.

11. Priemerná ročná spotreba energie a vody, ak sa využíva, stanovená na základe programov sušenia 150 kg „suchej bavlny“ + 280 kg „žehlenej suchej bavlny“ + 150 kg „ľahko udržiavateľného“ textilu. To sa vyjadrí ako odhadovaná ročná spotreba pre štvorčlennú domácnosť, ktorá bežne používa sušičku.

12. Typ elektrickej bubnovej sušičky s odvetrávaním alebo s kondenzovaním podľa skúšobných postupov uvedených v harmonizovaných normách (príloha č. 1 bod VII).

13. Hlučnosť počas cyklov sušenia s použitím štandardného cyklu pri teplote 60 oC nameraná podľa osobitných predpisov.

Tieto údaje môžu byť tiež vo forme tabuľky obsahujúcej informácie pre viac modelov od jedného výrobcu, ktorá uvádza údaj v rovnakom poradí ako energetický opis elektrickej bubnovej sušičky.

Ak energetický opis elektrickej bubnovej sušičky obsahuje farebnú alebo čiernobielu kópiu energetického štítku, treba doplniť len chýbajúce informácie, ktoré má obsahovať.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 193/2002 Z. z.

ZÁSIELKOVÝ PREDAJ A INÉ TYPY PREDAJA NA DIAĽKU

Podklady na zásielkový predaj a iné typy predaja na diaľku musia obsahovať tieto informácie v určenom poradí:

1. Trieda elektrickej bubnovej sušičky podľa jej energetickej hospodárnosti (príloha č. 2 bod 3)
2. Spotreba energie (príloha č. 1 bod V)
3. Menovité množstvo bavlny (kapacita v kg) (príloha č. 1 bod VI)
4. Spotreba vody na jeden cyklus (ak je to aplikovateľné) (príloha č. 2 bod 7)
5. Priemerná ročná spotreba pre štvorčlennú domácnosť (príloha č. 2 bod 11)
6. Hlučnosť (príloha č. 2 bod 13)

Ak súčasťou týchto údajov budú aj ďalšie údaje o energetických charakteristikách elektrickej bubnovej sušičky, potom sa musia uvádzať vo forme definovanej v prílohe č. 2 a musia byť začlenené do tohto zoznamu v poradí určenom v prílohe č. 2.

Veľkosť a typ písma pre tlač musí zabezpečovať ich čitateľnosť.

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 193/2002 Z. z.

TRIEDA ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI

Trieda energetickej hospodárnosti sa určí podľa nasledujúcich tabuliek:

Tabuľka č. 1 - sušičky s odvetrávaním

Trieda energetickej hospodárnosti Spotreba energie C v kWh na kg bielizne pre štandardný cyklus suchej bavlny s použitím skúšobných postupov podľa technických noriem
A C ≤ 0,51
B 0,51 < C ≤ 0,59
C 0,59 < C ≤ 0,67
D 0,67 < C ≤ 0,75
E 0,75 < C ≤ 0,83
F 0,83 < C ≤ 0,91
G C > 0,91

Tabuľka č. 2 - sušičky s kondenzáciou

Trieda energetickej hospodárnosti Spotreba energie C v kWh na kg bielizne pre štandardný cyklus suchej bavlny s použitím skúšobných postupov podľa technických noriem
A C ≤ 0,55
B 0,55 < C ≤ 0,64
C 0,64 < C ≤ 0,73
D 0,73 < C ≤ 0,82
E 0,82 < C ≤ 0,91
F 0,91 < C ≤ 1,00
G C > 1,00

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 193/2002 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC

Týmto nariadením sa úplne transponuje táto smernica:

1. Smernica Komisie č. 95/13/ES z 23. mája 1995 týkajúca sa energetického štítkovania elektrických bubnových sušičiek pre domácnosť.

Týmto nariadením sa čiastočne transponuje táto smernica:

2. Smernica Rady č. 92/75/EHS z 22. septembra 1992 o označovaní výrobkov štítkom a so štandardnými informáciami o spotrebe energie a ďalších zdrojov domácich spotrebičov.

3. Preklad týchto smerníc je na Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.

Poznámky pod čiarou

1) Smernica Komisie č. 95/13/ES z 23. mája 1995 týkajúca sa energetického štítkovania elektrických bubnových sušičiek pre domácnosť a Smernica Rady č. 92/75/EHS z 22. septembra 1992 o označovaní výrobkov štítkom so štandardnými informáciami o spotrebe energie a ďalších zdrojov domácich spotrebičov.

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 177/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o označovaní hluku na spotrebičoch pre domácnosť.