192

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. júna 2000 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o medzinárodnej cestnej doprave.

Dohoda nadobudla platnosť 2. mája 2001 na základe článku 18.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o medzinárodnej cestnej doprave

Vláda Slovenskej republiky a vláda Rumunska (ďalej len „zmluvné strany")

v snahe prispieť k rozvoju obchodu a hospodárskych vzťahov medzi oboma štátmi,

rozhodnuté podporovať spoluprácu v cestnej doprave v rámci trhovej ekonomiky,

v snahe o ochranu životného prostredia a ľudí, o racionálne využitie energie, o bezpečnosť cestnej premávky a o zlepšenie pracovných podmienok vodičov,

berúc do úvahy rezolúcie a zásady prijaté v rámci Hospodárskej komisie OSN pre Európu, Európskej konferencie ministrov dopravy (ECMT), Paneurópskej konferencie o doprave a dohody medzi Európskou úniou a jej štátmi,

uznávajúc vzájomnú výhodnosť dohody o cestnej doprave,

dohodli sa takto:

ČASŤ I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

(1) Ustanovenia tejto dohody sa vzťahujú na medzinárodnú cestnú osobnú a nákladnú dopravu medzi územiami štátov zmluvných strán, ako aj na tranzitnú dopravu po ich územiach vykonávanú dopravcami. Tieto ustanovenia sa vzťahujú aj na prepravu osôb a tovaru medzi územím štátu jednej zo zmluvných strán a tretím štátom použitím vozidiel evidovaných v štáte druhej zmluvnej strany.

(2) Táto dohoda sa netýka práv a povinností vyplývajúcich z iných medzinárodných zmlúv, ktorými sú zmluvné strany viazané, práva Európskej únie ani dohôd medzi Európskymi spoločenstvami a nečlenskými štátmi.

Článok 2

Na účely tejto dohody:

„Dopravca" znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, akékoľvek združenie osôb bez právnej subjektivity alebo akýkoľvek oficiálny orgán s právnou subjektivitou alebo závislý od orgánov, ktoré majú túto právnu subjektivitu, ktorý má oprávnenie príslušného orgánu prepravovať po ceste cestujúcich alebo tovar na medzinárodnej úrovni,

a) majúci oprávnenie podnikať v dopravnej činnosti, ktoré sa riadi osobitnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, alebo

b) vykonávajúci dopravu pre vlastnú potrebu ako pridruženú aktivitu k hlavnej činnosti podniku alebo združenia.

„Vozidlo" znamená samostatné motorové vozidlo alebo súpravu vozidiel určenú na prepravu osôb alebo tovaru po ceste, ktoré je k dispozícii dopravcovi či už ako jeho vlastný majetok alebo prostredníctvom nájomnej alebo lízingovej zmluvy.

„Evidencia" znamená pridelenie poznávacej značky vozidlu oprávneným orgánom. V prípade súpravy vozidiel je určujúce pri udeľovaní povolenia alebo výnimky motorové vozidlo, a to aj v prípade, ak ťahané vozidlo (príves, náves) nie je evidované pod tým istým názvom alebo ak je zaevidované alebo mu bolo udelené oprávnenie na prevádzku v inom štáte.

„Doprava" znamená pohyb vozidla naloženého alebo nenaloženého, a to aj v prípade, ak sú vozidlo, príves alebo náves na časti trasy prepravované po železnici alebo loďou.

„Povolenie" znamená doklad, ktorý vydáva príslušný orgán štátu jednej zmluvnej strany a ktorý oprávňuje dopravcu štátu druhej zmluvnej strany vykonávať dopravu na jeho území za určitých podmienok.

„Kabotáž" znamená dopravnú činnosť na území štátu jednej zmluvnej strany s miestom nakládky a vykládky v nákladnej doprave alebo s miestom nástupu a výstupu cestujúcich v osobnej doprave nachádzajúcom sa na tomto území uskutočňovanú dopravcom štátu druhej zmluvnej strany. Jazda nenaloženého nákladného vozidla v rámci územia štátu zmluvnej strany medzi dvoma medzinárodnými dopravnými operáciami a v rámci počiatočných alebo konečných úsekov na tomto území v medzinárodnej kombinovanej doprave sa nepovažuje za kabotáž.

„Doprava pre vlastnú potrebu" znamená

- dopravu vozidlami, ktoré sú vo vlastníctve dopravcu alebo sú ním na dlhodobý kontrakt prenajaté alebo ktoré používa na základe lízingu, pričom vodiči vozidiel sú v pracovnom pomere s dopravcom,

- dopravu, ktorá je iba doplnkovou činnosťou vo vzťahu k iným aktivitám podniku alebo združenia,

- dopravu tovaru do podniku alebo z neho, ktorý je vo vlastníctve podniku alebo bol ním predaný, zakúpený, vyrobený, spracovaný alebo opravený v rámci poskytnutej záruky, poskytnutý do prenájmu alebo prenajatý.

„Kombinovaná doprava" znamená dopravu tovaru nákladným vozidlom s prívesom alebo návesom, s ťahačom alebo bez neho, s výmennou nadstavbou alebo kontajnerom s dĺžkou 20 stôp a viac, pričom cestná doprava je len ako počiatočný alebo konečný úsek dopravnej operácie a väčšia časť prepravy sa vykonáva železničnou alebo vodnou dopravou.

„Územie štátu zmluvnej strany" znamená územie Slovenskej republiky alebo územie Rumunska.

„Štát, v ktorom má dopravca sídlo" znamená územie štátu zmluvnej strany, v ktorom má dopravca sídlo a v ktorom je vozidlo evidované.

„Autobus" znamená vozidlo, ktoré je skonštruované a určené na dopravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.

„Pravidelná osobná doprava" znamená dopravu cestujúcich po určenej trase na základe cestovného poriadku, za ktorú je stanovené cestovné. Cestujúci nastupujú alebo vystupujú na vopred určených zastávkach a táto preprava je dostupná pre každého s výnimkou niektorých prípadov, keď si treba zabezpečiť miestenku.

„Kyvadlová doprava" znamená dopravu, pri ktorej sa opakovanými jazdami tam a späť vopred vytvorené skupiny cestujúcich prepravujú z východiskového miesta do miesta určenia. Každá skupina pozostávajúca z cestujúcich, ktorí uskutočňujú cestu, sa neskôr prepravuje späť do pôvodného východiskového miesta. Východiskové miesto a miesto určenia znamenajú miesto, kde sa cesta začína, respektíve končí, vrátane okruhu 50 km. Prvá jazda pri návrate do východiskového miesta a posledná jazda do miesta určenia v sérii kyvadlových dopráv je bez cestujúcich. Kyvadlová doprava, pri ktorej sa poskytuje ubytovanie najmenej 80 percentám cestujúcich v mieste určenia alebo v prípade potreby počas jazdy, sa nazýva „kyvadlová doprava s ubytovaním".

„Príležitostná doprava" je doprava, ktorá nepatrí v rámci definície do pravidelnej osobnej dopravy ani do kyvadlovej dopravy. Opakovateľnosť ani počet prepráv neovplyvňuje ich klasifikáciu ako príležitostnej dopravy.

„Kontrolný dokument" v osobnej doprave znamená jazdný list, ktorý zodpovedá vzoru stanovenému zmiešanou komisiou vytvorenou podľa článku 14, a kde si to vyžadujú ustanovenia tejto dohody alebo rozhodnutia zmiešanej komisie, technickým, ekologickým a bezpečnostným požiadavkám.

ČASŤ II

OSOBNÁ DOPRAVA

Článok 3

(1) Pravidelná osobná doprava a kyvadlová doprava bez ubytovania realizované autobusmi na území štátu druhej zmluvnej strany podliehajú povoleniu. Povolenie vydáva príslušný orgán štátu druhej zmluvnej strany na časť trasy, ktorá na tomto území vedie, na základe žiadosti.

(2) Písomnú žiadosť je potrebné predložiť príslušnému orgánu štátu, v ktorom má dopravca sídlo a v ktorom sú autobusy evidované. Ak príslušný orgán so žiadosťou súhlasí, postúpi ju príslušnému orgánu štátu druhej zmluvnej strany. Zmiešaná komisia ustanovená podľa článku 14 tejto dohody určí formu žiadosti a ďalšie potrebné doklady, ako aj požiadavky a podmienky použitia povolení.

(3) Rozhodnutie o udelení povolenia alebo o jeho odmietnutí sa musí vykonať v pravidelnej osobnej doprave do 90 dní a v kyvadlovej doprave bez ubytovania do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti príslušnému orgánu štátu druhej zmluvnej strany. Povolenie sa vydáva spravidla na čas uvedený v žiadosti, maximálne však na päť rokov. V povolení môžu byť stanovené aj požiadavky, ktoré musí spĺňať vozidlo z hľadiska prevádzkových a bezpečnostných podmienok a podmienok na ochranu životného prostredia.

(4) V prípade, že nie je dopyt po tejto službe, dopravca môže jej poskytovanie pozastaviť, o čom 30 dní vopred informuje príslušné orgány štátov oboch zmluvných strán.

(5) Dopravca môže na vykonávanie dopravy využívať služby aj iných dopravcov, ktorí musia mať sídlo v štáte, kde je vozidlo evidované. V tom prípade musia byť na povolení uvedené údaje o všetkých dopravcoch a povolenie sa vydá v potrebnom počte.

Článok 4

(1) Príležitostná doprava uskutočňovaná autobusmi a kyvadlová doprava s ubytovaním realizovaná autobusmi na území štátu druhej zmluvnej strany s výnimkou prípadov uvedených v odseku 2 tohto článku podliehajú povoľovacej povinnosti. Povolenie vydáva príslušný orgán štátu druhej zmluvnej strany.

(2) Od povolenia podľa odseku 1 sú oslobodené tieto druhy dopravy:

2.1. doprava za zatvorenými dverami, pri ktorej ten istý autobus prepravuje z východiskového miesta ležiaceho na území štátu zmluvnej strany, kde je autobus evidovaný, počas celej cesty tú istú skupinu cestujúcich a prepraví ju späť do východiskového miesta,

2.2. doprava, pri ktorej sa na ceste tam prepravujú cestujúci a autobus sa vracia späť prázdny,

2.3. doprava, pri ktorej je autobus pri ceste tam prázdny a späť prepravuje skupinu cestujúcich, za predpokladu, že cestujúci

a) tvoria skupinu vytvorenú na základe zmluvy o doprave uzavretej pred ich príchodom na územie štátu druhej zmluvnej strany, kde nastúpia a budú prepravení na územie, kde má dopravca svoje sídlo,

b) boli prepravení tým istým dopravcom na územie štátu druhej zmluvnej strany, kde ich tento dopravca opäť vyzdvihne a dopraví na územie štátu, na ktorom má dopravca svoje sídlo,

c) boli pozvaní, aby cestovali na územie štátu druhej zmluvnej strany, pričom náklady hradí osoba, ktorá pozvanie zaslala.

2.4. Kyvadlová doprava s ubytovaním.

(3) Pristupovanie cestujúcich pri dopravách nepodliehajúcich povoleniu nie je prípustné, ak nebolo vydané osobitné povolenie. Zmiešaná komisia ustanovená podľa článku 14 tejto dohody môže rozšíriť okruh výnimiek aj na iné druhy príležitostnej dopravy, najmä na možnosť pristupovania cestujúcich po ceste. Zmiešaná komisia rozhodne, aké doklady budú potrebné na vykonávanie kyvadlovej dopravy s ubytovaním.

(4) Písomnú žiadosť o vydanie povolenia podľa odseku 1 je potrebné predložiť príslušnému orgánu štátu druhej zmluvnej strany. Zmiešaná komisia vytvorená na základe článku 14 tejto dohody stanoví formu, akou sa bude žiadosť realizovať, ako aj ďalšie dokumenty potrebné k žiadosti. Rozhodnutie o udelení alebo odmietnutí povolenia sa uskutoční do jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti príslušnému orgánu štátu druhej zmluvnej strany s výnimkou mimoriadnych okolností.

(5) Príležitostná doprava a kyvadlová doprava s ubytovaním oslobodené od povolenia a prevádzkované autobusmi musia byť doložené kontrolným dokumentom. Podmienky použitia a obsah kontrolného dokumentu stanoví zmiešaná komisia vytvorená podľa článku 14 tejto dohody.

Článok 5

(1) Prepravné povolenia sú adresné a nemožno ich previesť ani postúpiť na iných dopravcov.

(2) Vykonávanie kabotáže je zakázané. Výlety z miesta pobytu organizované výlučne pre skupinu cestujúcich prepravených do miesta pobytu tým istým dopravcom sa nepovažujú za kabotážnu dopravu za predpokladu, že tieto osoby sú uvedené na jazdnom liste.

ČASŤ III

NÁKLADNÁ DOPRAVA

Článok 6

(1) Dopravcovia so sídlom na území štátu jednej zmluvnej strany môžu na základe predchádzajúceho povolenia vykonávať na území štátu druhej zmluvnej strany

a) dopravu medzi územiami štátov oboch zmluvných strán,

b) dopravu medzi územím štátu druhej zmluvnej strany a územím tretieho štátu; toto obmedzenie sa nevzťahuje na jazdy naprázdno,

c) tranzitnú dopravu.

(2) Kabotáž je povolená iba na základe osobitného povolenia príslušných orgánov štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 7

(1) Od povolenia sú oslobodené tieto druhy dopravy:

a) doprava vozidlom, ktorého celková povolená hmotnosť vrátane prívesu nepresahuje 7,5 tony,

b) jazda opravárenského vozidla na prepravu poškodeného vozidla alebo vozidla neschopného prevádzky,

c) jazda vozidla bez nákladu, ktoré bolo vyslané, aby nahradilo vozidlo, ktoré má poruchu v inej krajine, a tiež spiatočná jazda vozidla po oprave, ktoré bolo poškodené,

d) doprava dobytka v špeciálne skonštruovanom alebo stabilne prestavanom vozidle určenom na prepravu dobytka,

e) doprava zdravotníckych zásielok potrebných v stave núdze, najmä v prípade poskytnutia pomoci pri prírodných pohromách a humanitárnej pomoci,

f) doprava diel a umeleckých predmetov na veľtrhy alebo na nepredajné výstavy, alebo na nekomerčné účely,

g) doprava majetku, príslušenstva a zvierat na divadelné, hudobné, filmové, športové alebo cirkusové predstavenia a veľtrhy alebo z nich a na podujatia, ktoré sú zamerané na rozhlasový, filmový alebo televízny záznam, alebo z nich, pričom ide o nekomerčné účely,

h) doprava pre vlastnú potrebu,

i) doprava zosnulých,

j) počiatočné a konečné jazdy vozidiel v rámci kombinovanej dopravy,

k) doprava vykonávaná vozidlami, ktoré spĺňajú určité technické podmienky dohodnuté zmiešanou komisiou.

(2) Zmiešaná komisia uvedená v článku 14 tejto dohody môže rozšíriť okruh dopráv, na ktoré sa nevzťahuje povoľovacia povinnosť podľa odseku 1 tohto článku.

Článok 8

(1) Príslušné orgány štátov oboch zmluvných strán si každý rok vymenia odsúhlasené množstvo nevyplnených tlačív povolení. Povolenia odovzdáva dopravcom príslušný orgán štátu, na ktorého území má dopravca sídlo, alebo ním poverený orgán podľa vnútroštátnych právnych predpisov.

(2) Povolenia sú platné iba osobne a nemožno ich previesť ani postúpiť na tretiu stranu.

(3) Povolenie možno použiť iba na jedno vozidlo v tom istom čase.

(4) Zmiešaná komisia uvedená v článku 14 tejto dohody určuje počet, druh a kategórie jednotlivých povolení.

ČASŤ IV

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 9

(1) Doprava vozidlami evidovanými na území štátu zmluvnej strany, vykonávajúcimi dopravu na území štátu druhej zmluvnej strany na základe podmienok tejto dohody je oslobodená od všetkých daní týkajúcich sa vlastníctva a používania vozidla na území štátu druhej zmluvnej strany. Oslobodenie sa nevzťahuje na poplatky za používanie cestnej siete a mostov, na dane za dopravné služby a na poplatky za vydávanie povolení podľa tejto dohody.

(2) Palivo nachádzajúce sa v normálnych, výrobcom zabudovaných, pevne uchytených nádržiach slúžiacich na pohon vozidla a prevádzku vozidla pri kontrolovanej teplote, ako aj mazivá a náhradné dielce sú oslobodené od dovozného cla na území štátu druhej zmluvnej strany za predpokladu, že dopravca dodrží platné colné predpisy.

Článok 10

(1) Maximálna povolená hmotnosť vozidla, hmotnosť pripadajúca na jednu nápravu a rozmery vozidla nesmú prekročiť hodnoty uvedené v evidenčných dokladoch a horné limity platné na území štátu zmluvnej strany, kde sa doprava vykonáva.

(2) Použitie vozidiel, ktorých maximálna povolená hmotnosť, hmotnosť pripadajúca na jednu nápravu a rozmery alebo náklad presahujú hornú hranicu, je povolené iba na základe osobitného povolenia, o ktoré je potrebné požiadať vopred. Ak toto povolenie obmedzuje pohyb vozidla na stanovenej trase, je doprava povolená iba po tejto trase.

(3) Osobitné povolenie sa netýka udelenia povolenia podľa článku 6 ods. 1 tejto dohody.

Článok 11

(1) Vozidlá prepravujúce nebezpečný náklad alebo rýchloskaziteľný tovar musia byť vybavené a označené v súlade s ustanoveniami Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR), podpísanej v Ženeve 30. septembra 1957, ako aj Dohody o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP), podpísanej v Ženeve 1. septembra 1970.

(2) Záznamové zariadenia používané na sledovanie času jazdy a odpočinku posádky musia spĺňať ustanovenia Európskej dohody o práci posádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR), podpísanej v Ženeve 1. júla 1970.

(3) Zmluvné strany sa zaväzujú, že v rámci tejto dohody budú podporovať používanie vozidiel spĺňajúcich určité bezpečnostné a emisné normy. Zmluvné strany vo svojich dopravných vzťahoch sa budú vo všeobecnosti snažiť o uplatňovanie environmentálnych a bezpečnostných noriem platných v Európskej únii s prihliadnutím na dátum, keď boli vozidlá po prvýkrát zaevidované a časový rámec odsúhlasený v rámci medzinárodných dohôd a rezolúcií ECMT. V súlade s touto politikou zmiešaná komisia uvedená v článku 14 pri rozhodovaní o počtoch povolení a budúcej liberalizácii bude uprednostňovať vozidlá, ktoré spĺňajú väčšinu moderných bezpečnostných a emisných noriem.

Článok 12

Povolenia, kontrolné dokumenty a ostatné dokumenty požadované na základe tejto dohody, ako aj nákladné listy, jazdné listy, doklady o zaplatení poistného, certifikáty o školeniach i všetky ostatné dokumenty požadované na základe dvojstranných alebo mnohostranných zmlúv, ktorými sú zmluvné strany viazané, alebo vnútroštátnych právnych predpisov štátov zmluvných strán treba mať vo vozidle a predložiť ich na požiadanie orgánov oprávnených vykonávať kontrolu. Dopravca uskutočňujúci prepravu pre vlastnú potrebu je povinný predložiť potvrdenie o tom orgánom oprávneným vykonávať kontrolu.

Článok 13

(1) Dopravcovia štátu každej zmluvnej strany sú povinní na území štátu druhej zmluvnej strany dodržiavať povinnosti vyplývajúce z iných dvojstranných zmlúv uzavretých medzi zmluvnými stranami, z mnohostranných medzinárodných zmlúv, ktorými sú zmluvné strany viazané, z vnútroštátnych právnych predpisov štátov zmluvných strán, najmä upravujúcich pravidlá cestnej premávky a colnú oblasť, ako aj z podmienok a obmedzení uvedených v povolení.

(2) Bez ohľadu na začatie trestného konania môžu príslušné orgány štátu, v ktorom má dopravca sídlo, v prípade vážnych a opakovaných porušení povinností podľa odseku 1 tohto článku, ku ktorým došlo na území štátu druhej zmluvnej strany, a na jej žiadosť prijať tieto administratívne opatrenia:

- udelenie výstrahy,

- zákaz vstupu na územie štátu zmluvnej strany, kde došlo k porušeniu povinností podľa odseku 1 tohto článku.

V obzvlášť závažných prípadoch môžu príslušné orgány štátu druhej zmluvnej strany dočasne zakázať vstup na územie svojho štátu do rozhodnutia orgánu v štáte, kde má dopravca sídlo. Zmluvné strany sa budú navzájom informovať o prijatých rozhodnutiach.

(3) Ustanovenia tohto článku nevylučujú opatrenia, ktoré môžu uplatniť súdy alebo administratívne orgány štátu, na ktorého území došlo k porušeniu povinností podľa odseku 1 tohto článku.

Článok 14

(1) Na vykonávanie tejto dohody bude ustanovená zmiešaná komisia, ktorej členmi budú zástupcovia príslušných orgánov štátu každej zmluvnej strany. Zmiešaná komisia zodpovedá za vykonávanie ustanovení článkov 3, 4, 7 a 8 tejto dohody a vo všeobecnosti za preskúmanie všetkých otázok týkajúcich sa vzťahov medzi zmluvnými stranami v oblasti cestnej dopravy vrátane aspektov týkajúcich sa bezpečnosti, ochrany a životného prostredia, práv týkajúcich sa pracovného pomeru posádok vozidiel, technických otázok, podpory spolupráce medzi podnikmi a medzi jednotlivými druhmi dopravy, ako aj krízového manažmentu.

(2) Zmiešaná komisia sa bude stretávať v prípade potreby.

Článok 15

(1) Príslušnými orgánmi vykonávajúcimi túto dohodu sú ústredné orgány štátnej správy v cestnej doprave:

- za vládu Slovenskej republiky: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,

- za vládu Rumunska: Ministerstvo dopravy Rumunska.

Zmluvné strany si navzájom oznámia akúkoľvek zmenu týkajúcu sa názvu príslušného orgánu.

(2) Príslušné orgány štátov zmluvných strán podniknú nevyhnutné kroky na vykonávanie tejto dohody a navzájom si budú odovzdávať potrebné informácie. Príslušné orgány sa musia navzájom informovať o akejkoľvek zmene vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ktoré môžu ovplyvniť vykonávanie tejto dohody. Príslušné orgány si vzájomne poskytnú pomoc na účely vykonávania tejto dohody. Osobné údaje, ktoré budú poskytované v rámci spolupráce medzi zmluvnými stranami, budú chránené zárukou dôvernosti a nebude možné ich použiť na iné účely ako na tie, ktoré boli dohodnuté.

Článok 16

Akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody sa bude riešiť prostredníctvom priamych rokovaní medzi príslušnými orgánmi štátov oboch zmluvných strán. V prípade, že tieto príslušné orgány nedosiahnu dohodu, bude sa spor riešiť diplomatickou cestou.

ČASŤ V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 17

Túto dohodu možno meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmena nadobudne platnosť v súlade s článkom 18 ods. 1.

Článok 18

(1) Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť tridsiaty deň po doručení neskoršieho oznámenia, v ktorom si zmluvné strany navzájom oznámia, že boli splnené podmienky stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi, potrebné na nadobudnutie platnosti tejto dohody.

(2) Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán však môže dohodu písomne vypovedať. Platnosť dohody sa skončí 90 dní odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

(3) Nadobudnutím platnosti tejto dohody sa skončí platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o medzinárodnej cestnej doprave, podpísanej 6. decembra 1967, pokiaľ ide o cestnú dopravu medzi Slovenskou republikou a Rumunskom.

Dané v Bratislave 6. júna 2000 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, rumunskom a anglickom jazyku, pričom všetky texty sú rovnako autentické. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Dušan Faktor v. r.

Za vládu

Rumunska:

Aleodor Marian Francu v. r.